Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

ІІ.6. ПОВНІ ТА НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

План
1. Неповні речення в лінгвістичній науці.
2. Загальна характеристика неповних речень.
3. Типи неповних речень.
4. Аналоги неповних речень.
Рекомендована література
а) основна
1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. — К.:
Либідь, 1993.-368 с.
2. Довженко Г.Я. Неповні підрядні речення і другорядні члени речення, виражені
порівняльними конструкціями // Українська мова і література в школі. — 1973. — №
6.-С. 31-35.
3. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис:
Монографія. — Донецьк: ДонНУ, 2001. — 662 с.
4. Загнітко А. Структурні і семантичні різновиди українських синтаксичних
інновацій // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 11. — Донецьк: ДонНУ,
2003.-Ч. 1.-С. 135-148.
5. Слинько 1.1., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної
української мови. Проблемні питання: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1994. —
670 с.
б) для самостійного конспектування
41
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
1. Вінтонів М. Функціонування нерозчленованих речень-висловлень з нульовою
темою у поезії В.Стуса // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 9. — Донецьк:
ДонНУ, 2002. — С. 46 — 50.
2. Шульжук К.Ф. Повні і неповні речення // Українська мова і література в школі. —
1971. -№ 6. -С. 25-30.
3. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За ред. І.К. Білодіда. — К.:
Наук, думка, 1972. — С. 262 — 283.
в) додаткова
1. Каранська МУ. Синтаксис сучасної української літературної мови. — К.: НМК
ВО, 1992.-С. 150-156.
2. Сазикіна Т. Деякі синтаксичні структури простого нееліптичного речення в
англійській та українській мовах // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 8. —
Донецьк: ДонНУ, 2001. — С. 88 — 93.
3. Шевцова А.А. Неполньїе предложения в современном русском язьіке. —
Донецк: Изд-во Донецк. ун-та, 1978. -С. 31 — 117.
Завдання І.
Підкресліть члени речення, зробіть повний синтаксичний розбір
контекстуально та ситуативно неповних речень.
Тихе батьківське поле за поліським селом розляглось. Все чекає когось, не
діждеться когось (М. Сингаївський). Сім десятків дідові старому, Сам незчувсь, коли
і відгуло (В. Симоненко). Йде Данило хутко, бо високий на зріст і цибатий, як лелека
(Гр. Тютюнник). Віктор прийшов у суботу. В кепці набакир, у начищених до блиску
хромовиках, вродливий і прилизаний, мов плакат (В. Симоненко). Микола
підводиться з лавки, робить для розминки кілька вільних помахів руками, потім каже
задумливо:
— На добраніч тобі, Вірунько. Вітаю твоє класичне чекання. Вітаю в тобі
Ярославну, що сумувала колись на валу.
— Тобі все жарти.
— Ніяких жартів. Жінки, по-моєму, перевершують чоловіків відвагою почуття і
його красою… Коли я бачу жінку в любові, у святості чекання, мені хочеться
вклонитися їй! (О. Гончар).
Завдання II.
Підкресліть члени речення, зробіть повний синтаксичний розбір еліптичних
речень.
Навколо — хащі й печеніги, А в кельї — тиші ніжний спів, Реторти, циркуль,
колби, книги, 1 Ви — алхімік мудрих слів (Є. Маланюк). В сльозах, як в жемчугах, мій
сміх (Олександр Олесь). Сьогодні ж теплінь, і понова, І проріст грав, і день ясний…
(Олександр Олесь). Моя любове! Я перед тобою (Л. Костенко). Дорога до лісу
низова, де-не-де перелита повінню, хоч і не глибоко (Гр. Тютюнник). Аж ось і ліс
(Гр. Тютюнник). Федір Несторович зупинився, …обізвався весело і рушив далі,
уважно дивлячись під ноги. Край селища звернув у вуличку, заслану димом — палили
огудиння на грядках — і зупинився (Гр. Тютюнник).
Завдання III.
Підкресліть члени речення, визначте структурний тип речень.
А там, а там… (Л. Костенко). Троє їх, пастушків. Павло, Сашко і Степан.
Розбирали гранату (Л. Костенко). Попід руки держала отих матерів рідня. А одна
42
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
розродилась, і стала ушосте — мати (Л. Костенко). Інколи його за груди хапав довгий і
тягучий кашель. Від куріння (В. Симоненко). Україні (В. Симоненко). Ти щось мені
говориш. Твоя краса цвіте в моїх очах. Але скажи: чи ти зі мною поруч Пройдеш
безтрепетно по схрещених мечах? (В. Симоненко). Всі ми німці тепер, Тетяно, он що.
1 діти наші теж пропали (О. Довженко). І робітників охопив жах. І ще когось (Київ).
Декілька разів пройшовся з ними по хаті, порипуючи і сколупуючи долівку
(Гр. Тютюнник).
Завдання IV.
Перекладіть текст, визначте типи неповних речень.
— Здравствуйте, братья-товарищи!
— Будь здоров, пан философ! — отвечали некоторьіе из козаков (Н. Гоголь).
На стенах — сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанньїй
рог для пороху, золотая уздечка на коня и путьі с серебряньїми бляхами. Окна в
светлице бьіли маленькие, с круглими тускльїми стеклами, какие встречаются ньше
только в старинньїх церквах, сквозь которьіе иначе нельзя бьшо глядеть, как
приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и дверей бьши красньїе отводьі. На полках
по углам стояли кувшиньї, бутьіли и фляжки зеленого и синего стекла, резньїе
серебряньїе кубки, позолоченньїе чарки всякой работьі: венецейской, турецкой,
черкесской, зашедшие в светлицу Бульбьі всякими путями, через третьи и четвертьіе
руки, что бьіло весьма обьїкновенно в те удальїе времена. Берестовьіе скамьи вокруг
всей комнатьі; огромньїй стол под образами в парадном углу; широкая печь с
запечьями, уступами и виступами, покритая цветньїми пестрьіми изразцами, — все
зто бьшо очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждьій год домой на
каникулярное время; приходившим потому, что у них не бьшо еще коней, и потому,
что не в обьічае бьіло позволять школярам ездить верхом. У них бьіли только
длинньїе чубьі, за которьіе мог вьідрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба
только при вьіпуске их послал им из табуна своего пару молодьіх жеребцов
(Н. Гоголь).
Запитання для самоперевірки
1. Охарактеризувати основні етапи вивчення неповних речень.
2. Висвітлити основні погляди у лінгвістичні літературі щодо еліпсиса у
структурі речення.
3. Встановити формальні показники еліпсиса присудка у структурі речення.
4. Охарактеризувати аналоги неповних речень.
.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.