Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. На яких засадах ґрунтується поділ усіх речень на прості та складні?
2. Які ознаки речення при цьому беруться до уваги?
3. Сформулюйте визначення простих і складних речень.
4. Чому найменування предикативних частин складного речення окремими
простими реченнями є умовним, неточним?
340 Синтаксис як розділ грам етики
5. Чому тільки вся структура складного речення виступав окремою комуніка­
тивною одиницею?
6. На яких засадах ґрунтується поділ простих речень на непоширені й поширені?
7. Які прості речення називаються непоширеними?
8. Які прості речення називаються поширеними?
9. Доведіть, що обидва типи речень (поширені й непоширені) структурно, се­
мантично Й комунікативно рівноцінні. Наведіть приклади.
Ю. Чим зумовлюється порядок слів у реченні?
1 1. Який порядок слів у реченні можна вважати прямим?
12. Який порядок слів у реченні можна вважати непрямим (інверсійним)? Наве­
діть приклади.
13. Які конструкції вважаються нечленованими?
14. Залежно від функції, на які різновиди поділяються нечленовані конструкції?
Наведіть приклади.
15. Назвіть різновиди простих ускладнених речень.
16. Як оформляється предикативний центр у двоскладних й односкладних ре­
ченнях?
17. Які прості речення називають двоскладними?
18. Які прості речення називають односкладними?
19. Назвіть головні члени двоскладного речення. Наведіть приклади.
20. На які різновиди поділяються односкладні речення? За потреби користуйтеся
довідником.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.