Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які структурні ознаки граматичної основи односкладних речень? Обґрун­
туйте.
2. За якими ознаками розрізняють типи односкладних речень — іменні, дієслівні,
прислівникові?
3. Як мислиться особа-діяч в означено-особовому, неозначено-особовому та
узагальнено-особовому реченнях?
4. Яке морфологічне вираження головного члена в односкладному безособо­
вому реченні — у власне безособовому та інфінітивному?
5. Чим подібні і чим різняться дієслівні та прислівникові односкладні речення?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.