Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які труднощі у розрізненні односкладних і неповних речень?
2. Обґрунтуйте, чи можуть бути односкладні речення: 1) неповними пошире­
ними; 2) повними непоширеними реченнями.
3. Які особливості граматичної структури неповних речень? Обґрунтуйте.
4. Якою буває неповнота речення — одночасно змістовою й граматичною чи
тільки граматичною?
5. За якою визначальною ознакою — граматичною, семантичною чи функціо­
нальною -доцільно поділяти неповні речення на типи та групи? Обґрунтуйте.
6. Які різновиди еліптичних речень досліджено у працях мовознавців? Сха­
рактеризуйте їх.
7. У чому, на вашу думку, стилістична доцільність використання неповних
речень?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.