Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

ІІ.7. СТРУКТУРНА СХЕМА ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

План
1. Поняття структурної схеми. Основні підходи до визначення структурної схеми
простого речення: внутрішньо-предикативний і номінативно-предикативний.
2. Компоненти структурної схеми простого речення.
3. Типи поширювачів структурних схем простого речення.
Рекомендована література
а) основна
1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. — К.:
Либідь, 1993.-368 с.
43
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
2. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис:
Монографія. — Донецьк: ДонНУ, 2001. — 662 с.
б) для самостійного конспектування
1. Вінтонів М. Дискусійні питання мовознавчої інтерпретації структурної схеми
простого речення // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 7. — Донецьк:
ДонНУ, 2001.-С. 57-60.
2. Мурзіна Л. Позиційна структура речення і похідні іменники зі значенням
інструментальності // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 3. — Донецьк:
ДонДУ, 1997.- С. 45-50.
3. Городенська К. Симетрія та асиметрія між’ярусних відношень // Лінгвістичні
студії: 36. наук, праць. Вип. 4. — Донецьк: ДонДУ, 1998. — С. 6 — 12.
4. Даскалюк О. Специфіка імперативної парадигми // Лінгвістичні студії: 36.
наук, праць. Вип. 11.- Донецьк: ДонНУ, 2003. — Ч. 1. — С. 38 — 43.
в) додаткова
1. Малявін А. Про парадигму речень із значенням обумовлення // Лінгвістичні
студії: 36. наук, праць. Вип. 6. — Донецьк: ДонДУ, 2000. — С. 30 — 37.
2. Піддубська І. Модальна транспозиція дієслівних форм дійсного способу //
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 6. — Донецьк: ДонДУ, 2000. — С. 103 —
111.
3. Піддубська І. Функціональна периферія дієслівних форм теперішнього часу //
Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. Вип. 4. — Донецьк: ДонДУ, 1998. С. 102 —
111.
4. Скаб М. Парадигма речень апеляції // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць.
Вип. 11. — Донецьк: ДонНУ, 2003. — Ч. 1. — С. 236 — 240.
Завдання І.
Визначте тип речення за метою висловлення, за емоційним забарвленням, за
відношенням до дійсності, за членованістю І нечленованістю.
О, знав-таки мудрий, що каже, що так загаратав Напаснику в очі — на двадцять
потомних віків!.. (О. Забужко). При чім же тут тіло?! (О. Забужко). Здоров’я князю і
княгині! (В. Малик). Не маршрута, а хлопи-провідники в тому винуваті (Б. Лепкий).
Ніколи не забуду, як він Лягеркрона шукати пішов (Б. Лепкий). Добрий вечір, добрі
люди! (В. Малик). Коморники скакали поперед безкінечної валки, щоб на княжих
осадах зготувати належний нічліг для княжни Євпраксії (П. Загребельний). Що то за
земля, де вона й коли була така, — хто ж то відав? (П. Загребельний).
Завдання II.
Визначте типи поданих речень за характером предикативної основи та за
наявністю /відсутністю необхідних членів речення.
Були й з поповичів гетьмани.
— Хто? — зіпонув батько.
— Самойлович…
— Згинув у Сибіру, й слава по ньому запала (Ю. Мушкетик).
Золотий порох над майданом (О. Ольжич). Це — сонцеїсти (В. Винниченко).
Вікна позачинювані, штори позапинані, холодники провівають і холодять повітря,
але обличчя червоні, пітні, гарячі не сонячним палом (В. Винниченко). А який
дивний степ уночі! (Г. Косинка). Вчи жінку без дітей, а дітей — без людей (Нар. тв.).
Із-за дальніх одрогів виринає місяць. Потім плив по тихих голубих потоках,
44
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
одкидаючи лимонні бризки (М. Хвильовий). І схована карта остання — В кишені
його револьвер (О. Ольжич).
Завдання III.
Підкресліть члени речення, подайте структурні схеми наведених речень.
Оте його «пу-гу» серед темної весняної ночі миліше мені від пісні солов’їної
(В. Гжицький). Сьогодні — навпаки мені було приємно думати, що я цим розкішним
лісом іду до життя, що я спочиваю в цій гостині у природи, щоб з новими силами
вернутися до життєвої праці (М. Грушевський). Яке то щастя — свій народ у світлі
бачити! (Д. Павличко). Як мало кожен з нас життю оддати встиг! (П. Карманський).
Чимало літ перевернулось, води чимало утекло (Т. Шевченко). Звіреницький владика
Ольша з ватагою хлопців закінчував рубати дерево на нові засідки (Н. Королева).
Благородно, в романтичному дусі поводить він себе в останні години життя,
відмовляється врятуватися ціною смерті Кирила Тура, який прийшов визволити його
із в’язниці (В. Неділько).
Завдання IV.
За поданими схемами складіть речення, підкресліть члени речення.
і- ^і2Уері2;
2. Ргоп5і СоргАау ;
3. N.. Н85УГрІЗ;ІпґІпі ;
4. Ргопр, з СорГрі з ^ і/5;
5. N.. І*,,, И,,;
6. Кшпзі N5, СорГ53 АсУ5І/5;
7. ІнГ N5/5 СорГ8з Аау-о ;
8. N.. Сорг ІпГ N,2;
9. Мр,, УГр1 М.
Запитання для самоперевірки
1. Систематизувати основні підходи щодо аналізу структурних схем речення.
2. Дати визначення мінімальної структурної схеми речення.
3. Описати основні моделі двокомпонентних та однокомпонентних
структурних схем речення.
4. З’ясувати поняття розширеної структурної схеми речення.
5. Охарактеризувати поняття номінативного мінімуму речення.
.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.