Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ ЗА СТРУКТУРОЮ

Класифікація речень за структурою повинна відштовхуватися від загального тлумачення та дефініції речення, які в сучасній синтак­сичній науці характеризуються значним діапазоном, оскільки при ви­значенні речення вкладають у нього різний смисл: від його ототож­нення із судженням до суто формального.

У цьому разі вживання терміна «за структурою» є дещо умовним, оскільки йдеться, перш за все, про поділ речень на типи за кількістю предикативних центрів, виражених предикативними одиницями. Щодо цієї ознаки речення поділяються на монопредикативні і поліпредика- тивні, за першими традиційно закріпився термін «прості речення», за другими «складні речення». Якщо для простого речення визначальним с предикативний зв’язок — зв’язок підмета і присудка, то для склад­ного речення домінувальними є кількість реалізованих предикатив­них зв’язків, сурядний і підрядний зв’язки, пор.: Голос трембіти розходиться тужно між горами (О. Кобилянська); Ваша сила тільки в згоді, а безсилля — в ворожнечі (О. Олесь); Хто иурається рідної


 

 

446

 

Синтаксис

 

мови, той у саме серие ранить свій народ!{1. Огієнко). Периферію склад­ного речення становлять речення з недиференційованим синтаксичним зв’язком, який широко репрезентований у більшості різновидів безспо­лучникових складних речень: Буває мить якогось потрясіння: поба­чиш світ, як вперше у житті (Л. Костенко).

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.