Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які особливості безсполучникових складних речень?
2. Чому безсполучникові конструкції розглядаються як складносурядні чи склад­
нопідрядні безсполучникові складні речення?
3. У чому специфіка безсполучникових складних речень з однорядними час­
тинами та з неоднорідними частинами?
4. Схарактеризуйте семантико-синтаксичні відношення, наявні в безсполучни­
кових складних реченнях з однорідними частинами.
5. Які семантико-синтаксичні відношення наявні в безсполучникових складних
реченнях з неоднорідними частинами.
6. Опишіть різновиди складних неелементарних безсполучникових речень.
7. Які багатокомпонентні речення є сполучниково-безсполучниковими? Про­
аналізуйте основні типи таких утворень.
8. Які є два види складних безсполучникових речень і які смислові відношення
між предикативними частинами вони виражають? Обґрунтуйте.
9. Чим подібні і чим різняться безсполучникові складні речення та складно­
сурядні і складнопідрядні речення?
10. Які смислові відношення можуть виступати між відносно рівноправними
частинами безсполучникових складних речень? Наведіть приклади.
11. Які смислові відношення можуть виражати відносно залежні частини без­
сполучникових складних речень? Обґрунтуйте.

12. Які головні засоби вираження структурно-семантичних відношень між пре.
дикативними частинами безсполучникових речень?
13. Як залежить вживання розділових знаків у безсполучниковому складному
реченні від смислових відношень між його частинами?
14. Якою мірою безсполучникові складні речення співвідносяться зі склад*
носурядними та складнопідрядними? Обґрунтуйте.
15. Складіть алгоритм уживання розділових знаків у безсполучниковому склад*
ному реченні.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.