Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник

Основні завдання стилістики

Основні завдання, які стоять перед тими, хто хоче засвоїти
курс стилістики сучасної української мови, зосереджуються на
двох її планах: теоретичному і практичному. В теоретичному
плані завдання зводяться до розв’язання основних проблем, що
стоять перед стилістичною наукою. До них належать:
• визначення основних понять стилістики (стиль, стиль мови і
стиль мовлення, функціональний стиль, стилістичні
конотації, стилістичне значення, стилістичні ресурси, стилістична
норма);
• розробка основних принципів та критеріїв класифікації і
внутрішньОжанрової диференціації стилів;
• дослідження витоків, формування і становлення основних
етапів розвитку функціональних стилів української
літературної мови;
69
• з’ясування таких питань, як мовленнєва системність стилів,
співвідношення функціональних стилів і форм мовлення,
взаємодія стилів і їх цілісність;
• виявлення об’єктивного і суб’єктивного (індивідуального) в
стилі, закономірностей функціонування мови у різних сферах
спілкування;
• характеристика стилістичного матеріалу в аспектах
синхронії і діахронії, парадигматики і синтагматики;
• виявлення в стилістиці української мови співвідношень інтра-
лінгвістичного і екстралінгвістичного порядку,
співвідношень національно-специфічних стилістичних рис та
інтернаціональних.
Виражально-функціональний аспект мовних одиниць
залежить від їх матеріальної природи, мовної якості, тому з
розвитком і поглибленням наших знань про мовні одиниці, їх
системні якості розширюються й уточнюються і наші знання
про їх стилістичні ознаки і можливості.
Розв’язання теоретичних завдань дасть основу для вирішення
практичних завдань, до яких належать:
• оволодіння стилістичною системою сучасної української
мови, тобто глибоке, усвідомлене вивчення мовцями
стилістики ресурсів і функціональної стилістики української мови;
• вироблення у мовців умінь визначати стильові і жанрові
мовні ознаки текстів;
• вироблення вмінь помічати й оцінювати стилістичні ефекти
в тексті та виявляти стилістичні засоби, за допомогою яких
вони досягаються;
• ознайомлення зі стилістичними прийомами і способами
використання мовних одиниць відповідно до умов і цільової
настанови;
• вироблення у мовців умінь оцінювати стилістичні
можливості наявних мовних одиниць;
• закріплення стилістичних навичок мовців шляхом
конструювання стилістично довершеного тексту;
• оволодіння стильово-жанровим текстотворенням;
• піднесення культури творчого, професійного і щоденного
побутового мовлення;
• розвиток мовного чуття і мовного смаку.
Значення стилістичної науки випливає із важливості тих
завдань, які вона ставить перед мовцями і які вони покликані
здійснити. Як завершальний навчальний курс у циклі
лінгвістичних дисциплін стилістика української мови підсумовує,
узагальнює і систематизує знання про весь курс сучасної
української літературної мови, зокрема про її найважливіший —
функціональний аспект. Мова живе доти, доки вона функ-
70
ціонує. Вивчати функціональний аспект мови означає вивчати
її сутність. Недаремно Р. Будагов зазначав: «…Стилістика —
«душа» будь-якої розвиненої мови»1.
Стилістика української мови допомагає глибше пізнати
матеріальну природу і суспільну сутність мови, зв’язок
структурного і функціонального аспектів, особливості формування і
тенденції розвитку функціональних стилів української
літературної мови. Вона досліджує і показує світові невичерпну
виражальну силу мови, її художньо-естетичну цінність, її
віковічні надбання. З усіх лінгвістичних дисциплін тільки стилістика
зосереджує увагу на тому, що можливості творчого
використання мови закладені уже в ній самій. Проте реалізація її творчих
можливостей залежить і від мовотворчої здатності мовця, від
розвитку його особистості і багатства культури. В тому, що
називається мовленням, текстом, постійно взаємодіють логічні,
психологічні і лінгвістичні начала. Стилістика тримає в полі
зору не тільки мову, а й мовців: тих, хто говорить, і тих, для
кого говорять.
Розвиток стилістичних досліджень української мови сприяє
уточненню і вдосконаленню курсів методики викладання
сучасної української літературної мови у вищій і середній школі.
Стилістика утверджує норми літературної мови і стилістичні
норми, надає до послуг мовців науково-практичні рекомендації
відповідно до потреб наукового, професійно-виробничого,
офіційно-ділового спілкування, підносить культуру мовлення
в різних сферах виробничої і громадської діяльності, вона
спроможна впливати на формування і розвиток мовних смаків.
Таким чином, вивчення стилістики є необхідним етапом у
підготовці вчителя-словесника, адже вона є своєрідною
вершиною дослідження мови, теоретичною основою розвитку
національної мовної культури.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.