Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

ТЕМА IV. ПОНЯТТЯ ПРО СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

План
1. Поняття про складне речення.
2. Основні різновиди складного речення.
3. Історія вивчення складних речень в лінгвістиці.
4. Питання про граматичну природу речень з однорідними присудками.
Рекомендована література
а) основна
1. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. — К.:
Либідь, 1993. — С. 279 — 297.
2. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис: Монографія.
— Донецьк: ДонНУ, 2001. — С. 319 — 337.
3. Гепнер Ю. Р. Сложное предложение и принципи его изучения. — Харьков: Изд-
во Харьков. ун-та, 1963. — 156 с.
б) додаткова
1. Луценко Н. А. О слоях в семантике предложения // Семантика имени, глагола,
предложения: Сб. науч. тр. — Донецк: ДонГУ, 1993. — С. 39 — 54.
Завдання І.
У поданих реченнях підкресліть предикативні основи. Визначте види складних
речень і якими засобами виражаються семантико-синтаксичні відношення між:
частинами.
І він робив це потай від богів, щоб вони навіть не бачили (С. Скляренко). Коли
засинав, навкруги було досить тихо, зате де-не-де прохоплювались постріли понад
Россю, а вгорі вітерець злегка шарудів, колихав верховіттям дерев десь аж біля
непорушних (О. Гончар). Ніхто навіть не підійшов до середнього, ніхто не гукнув,
знову усі йшли розмірено і рівно (М. Йогансен). У вухах зринала нічна соната
Бетховена, а серце стискалося, охоплене бурею (І. Багряний). Навряд чи могла тепер
Ярина відповісти на це, бо кожен вік має свою надію, бо немає в світі людини, яка б
не надіялась (С. Скляренко). Але попри все Малуша побачила й інше: княгиня Ольга
зовні здавалася ласкавою й теплою, але насправді вона була холодна і жорстока
(С. Скляренко). А коли вогненні стовпи досягли зеніту й витягнули за собою з
потойбіччя червоні кружала сонць, на Солтисовій горі первим гласом зататакав
кулемет, йому глухою терцією відповіло торохтіння з Царини, й злетів з гори
бджолиний рій у наступ на село (Р. Іваничук).
Завдання II.
Перекладіть текст, охарактеризуйте типи зв ‘язку між: частинами складного
речення.
Если бьі не рев водьі, если бьі не ударн грома, которьіе, казалось, грозили
расплющить крьішу дворца, если бьі не стук града, молотившего по ступеням
балкона, можно бьіло бьі рассльїшать, что прокуратор что-то бормочет,
разговаривая сам с собой. И если бьі нестойкое трепетание небесного огня
превратилось бьі в постоянньїй свет, наблюдатель мог бьі видеть, что лицо
52
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
прокуратора с воспаленньїми последними бессонницами и вином глазами вьіражает
нетерпение, что прокуратор не только глядит на две бельїе розьі, утонувшие в
красной луже, но постоянно поворачивает лицо к саду навстречу водяной пьши и
песку, что он кого-то ждет, нетерпеливо ждет (М. Булгаков).
Запитання для самоперевірки
1. Дати визначення поняттю «складне речення».
2. Охарактеризувати спільне і відмінне між простим і складним реченням.
3. Визначити диференційні ознаки складного речення.
4. Перерахувати основні засоби вираження семантико-синтаксичних
відношень.
5. Висвітлити етапи вивчення складного речення.
.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.