Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

7.3. Складний присудок

У науковій літературі зустрічаються різні назви присудків, які скла­даються більш як із двох слів і являють собою семантико-граматичні єдності: «складені присудки ускладненого типу» (О. М. Гвоздєв), «тричлен­ні присудки» (В. І. Кононенко), «багатоелементніприсудки» (В.О. Федосєєв),

 

488

 

Синтаксис

 

«змішані тричленні присудки» (Н. С. Валгіна). Останнім часом спосте­рігається тенденція розглядати такі присудки як регулярні реалізації позиції присудка з притаманною для них складною системою виражен­ня різних відтінків присудкової семантики (див.: [Бабайцева, Макси­мов 1981, с. 83-91; Лекант 1976; Русский 1979, с. 293-294; Іваницька 1986, с. 81-86]. У трьохелементному присудку другий елемент нагадує дієслово-зв’язку (хотів стати ревізором), його наявність є структур­но і семантично зумовленою, оскільки він об’єднує перший і третій елементи.

У сучасній українській мові вирізняються три типи таких триеле- ментних присудків: 1) допоміжне дієслово + дієслово-зв’язка + преди­кативний член: бажав стати інженером; 2) допоміжне дієслово + пер­ший інфінітив + другий інфінітив: мусив перестати читати; 3) діє­слівна зв’язка + предикативний член + допоміжний інфінітив: був змушений повернутися.

Як правило, складний присудок складається з двох повнозначних компонентів: дієслова й імені. У функції першого можуть виступати: 1) дієслова руху: йти, бігти, ходити, тікати, рушати, їхати (Я зай- шов сюди безвинний (Ю. Мушкетик)); 2) дієслова тимчасового перебу­вання в стані: стояти, сидіти, лежати, спати, чекати (А люди ще стояли стривожені (А. Яна)); 3) дієслова зі значенням переходу зі стану в стан: прокинутися, стати, рости,родитися, зупинитися, впасти <Микола родився душею сім’ї (Я. Гоян)); 4) дієслова, що виражають діяльність, існування: жити, працювати, слухати (У ці дні всі в’язні жили в чеканні зустрічі з новими політв’язнями (М. Руденко));

5) дієслова мовлення: сказати, заговорити, промовити, провідати, пи­тати, доповідати (Дівчина заговорила першою (Марко Вовчок)).

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.