Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

IV.5. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

План
1. Поняття про складносурядне речення.
2. Смислові відношення між частинами складносурядного речення.
3. Формальні типи складносурядних речень (речення відкритої і закритої
структури).
4. Розділові знаки в складносурядному реченні.
Рекомендована література
а) основна
1. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. — К.:
Либідь, 1993.-С. 297-312.
2. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: Монографія.
— Донецьк: ДонНУ, 2001. — С. 338 — 353.
3. Грищенко А. П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній
мові. — К.: Наук, думка, 1969. — 156 с.
4. Мельничук О. С Розвиток структури слов’янського речення. — К.: Наук, думка,
1966.-324 с.
б) для конспектування
1. Герман К. Ф. Складносурядні речення з градаційними сполучниками // Українська
мова і література в школі. — 1972. — № 1. — С. 28 — 30.
в) додаткова
1. Д’якова Т. Семантичні типи протиставних відношень у складних реченнях зі
сполучниками але, проте, однак // Лінгвістичні студії: 36. наук, праць. — Вип. 11.
-Донецьк: ДонНУ, 2003. -4.1. — С. 129 — 135.
2. Глушкова Г. До питання про сурядні сполучники // Лінгвістичні студії: 36. наук,
праць. — Вип. 7. — Донецьк: ДонНУ, 2001. — С. 60 — 64.
3. Мельничайко В. Я. Про вивчення складносурядних речень // Українська мова і
література в школі. — 1977. -№ 9. — С. 44 — 51.
Завдання І.
Серед поданих речень визначте, які з них є прості ускладнені, а які
складносурядні.
Робити на свята було гріх, і через те ніхто з гусятинців відкопуватись і не
збирався (М. Вінграновський). Запливти — і цяточкою стати (Л. Костенко). Дула
польських гармат, а з ними і драгуни, і гусари, і жовніри дивилися на причаєну чорну
53
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИИ АСПЕКТ
долину (М. Вінграновський). Вогненні стовпи виростали й дивували світ небувалим
двоїнням, а заметене снігами село завмерло в напруженій тиші перед боєм
(Р. Іваничук). Пастухи привели мене до ярка, до свого куреня, й дали попити якогось
зеленого настою, а тоді скип’ятили в казанку води й запарили якогось зеленого зілля
та дали напитися ще раз (Ю. Мушкетик). Мій недостатньо розвинений розум був,
мабуть, досить відчутно спаралізований тривалим виконанням неправедних, а іноді й
просто злочинних наказів, та душа ще зберігала свою природну незіпсованість, і тому
звичайнісіньке почуття сорому примусило мене зробити крок
назад…(П. Загребельний). А все ж ключниця приголубила саме Малушу, повірила їй,
а відтак зробила й своєю помічницею (С. Скляренко). Змахнув пужалном, і віз
поторохтів із дворища (В. Шевчук).
Завдання II.
Придумайте по два реченння зі сполучниками або, та, чи, і, де б в одному
реченні сполучник поєднував однорідні члени речення, а в другому — частини
складносурядного речення.
Завдання III.
Визначте засоби організації складносурядного речення як цілісної стуктури.
Я тільки пішла до Дніпра разом з усіма на Купала, і Купало відвів мене від
вогнів до темного берега, і там я побачила княжича Святослава (С. Скляренко). Вже
всі заснули, і тільки Андрій все думав про Катерину (І. Багряний). Здадуть ось
останні екзамени — і відкриється перед ними літо, вільне, смагляве (О. Гончар). Вони
пішли на фронт добровольцями, і притому в їх серцях горіла жага до помсти
(О. Довженко). Приходько й усі інші знали ситуацію краще від нього, але вибрали
такий шлях дійсно свідомо (І. Багряний). Не лише вона займала його думки, а й
зовсім незнайомі жінки постійно перебували в його голові (Г. Тютюнник). Під
Києвом стоять печеніги, тобто кожного дня вони можуть з’явитися і біля Будутина
(С. Скляренко).
Завдання IV.
Визначте типи і підтипи смислових відношень між частинами
складносурядного речення.
Зеленіють жита, і любов одцвіта, і волошки у полі синіють (В. Сосюра). Чи то
він сам десь з’явився і поскладав свою одежу, чи то хтось приніс її сюди і склав усе
старанно (Ю. Покальчук). Не тільки тінь була від столу і до печі, але й лампадка
тінь кидала навкруги (Л. Костенко). Петра Сашкове захоплення не цікавило, та й
решту сільських хлопців так само (О. Денисенко). Крикне ворон — і бринить його
крик довго-довго, і не в силах загасити його степова безвість (Г. Тютюнник).
Чернишеві на час артпідготовки випало бути старшим, тобто командувати
з’єднаним вогнем усіх трьох мінрот (О. Гончар). Не чуть пташок, і тільки смутно
вітер мелодії осінні навіва (В Сосгора). Минула ніч, і сонце білогриве несе на тросі
огняному день (В. Симоненко). То малий проколов ногу сухою гілкою, наступивши
босо, то перекинувся казан із кашею, то довелося перев’язати і перетягувати в’юки з
хатнім скарбом (Ю. Покальчук). Моя любов чолом сягала небо, а Гриць ходив
ногами по землі (Л. Костенко). Йому вже давно нічого не снилось, але, здається,
вчора раптом приснилось (О. Лишега). Багато людей я зустрічав на своєму
недовгому віку, але в пам’яті моїй назавжди залишився один чоловік, і я його не
54
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
забуду ніколи (Г. Тютюнник). Яблуні в саду росли невисокі, але вони були розлогі і
завжди щедро плодоносили (В. Габор). Улітку в містечку збирали вишні, сливи та
яблука, і тоді пахло на базарах забутою старовиною (М. Хвильовий). Волин обійняв
її, і п’янка млість заструменіла в його тілі (Ю. Покальчук).
Завдання V.
Розставте розділові знаки в складносурядному реченні. Відповідь обґрунтуйте.
Випав сніг і все навколо повеселішало (Г. Тютюнник). Десь коні ржуть і глухо
грають сурми (Л. Костенко). Вже череда пройшла і тільки шляхом плуганились дві
корови (М. Коцюбинський). Де-не-де біля вирв синіє безводний полин або кущиться
пахучий чебрець (О. Гончар). Чекай і ти свого діждешся (В. Сосюра). Потім хмари
застигли перестали рухатися і сторожке мовчання оволоділо небом і землею і так
продовжувалося хвилину-дві …(Г. Тютюнник). Отак ми їхали то з насадним виттям
мотора пнучись угору, то повільно спускаючись униз і Чорний Черемош спочатку
пінився з лівого боку а потім з правого і гори злітали увись із святковою легкістю
(Є. Гуцало).
Завдання VI.
Добудуйте складносурядні речення з максимально можливою кількістю
смислових відношень. Визначте смислові відношення і тип структури.
… ти у вічі дивишся мені …
… і співає скрипка …
… я цілувала його віченьки …
… пройшли роки …
… на шибках потріскував мороз…
Завдання VII.
Придумайте речення за поданими схемами.
], зате[ ] — протиставно-компенсаційні відношення
[ ]>'[ ]> і[ ]» єднальні відношення (послідовність)
[ ], тобто[ ] — пояснювальні відношення
], але й[ ] — градаційні відношення
[ ]> і[ ] ~ причинно-наслідкові відношення
], або[ ], або[ ] — розділові відношення (взаємовиключення)
Завдання VIII.
Визначте смислові відношення між: частинами складносурядного речення і тип
структури.
Повітря медом лине в груди, і грає зорями блакить (В. Сосюра). Ти заспівала б,
і покращало б мені (Л. Костенко). В цей час Остап був уже у восьмому класі гімназії,
а Андрій, скінчивши школу, працював у містечковій кузні (М. Хвильовий).
Прокинувся Волин важко, проте він був майже цілком здоровий (Ю. Покальчук).
Нехай твої прив’ялі трохи щоки, а ти все ж та для мене молода (В. Сосюра). Він
почекав Леу під їхнім уже звичним деревом, і вона повела його до гурту
(Ю. Покальчук). Все спить, однак я очі не зімкнула (Л. Костенко). А ти прийшла — і
серце розцвіло (В. Сосюра). Сон зморював озерних мешканців лише над ранок, та й
то ненадовго (Ю. Покальчук). Під зорями то схлипує вода, то з просоння озиваються
качки (М. Стельмах). Нас тут небагато, але не так вже й мало (Ю. Покальчук). Писар
Виговський сидів над листами поточними, тобто він справу важливу мав
55
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
(Л. Костенко). Ту ж мить кожному воскресало первісне голе життя, і тільки легкі
купальні костюми нагадували за тисячоліття (П. Загребельний). У старої господині
не було кому збирати урожай, і тому й відпускала людям за невелику платню яблука
(В. Габор). Волин нічого не казав, але був смутний, і його настрій передався іншими
(Ю. Покальчук).
Завдання IX.
Виконайте повний синтаксичний розбір речень.
То вітер гонить хмари пелехаті, то сонце не виходить на поклін (Л. Костенко).
Стрільби не було, проте раптом за річкою серед полудневої тиші прогримів далекий,
приглушений відстанню, вибух (О. Гончар). І увесь цей час у світлиці було тихо, і
тільки Ярина все ходила туди й назад (С. Скляренко). Цвіте шпориш, і заростає
стежка (Л. Костенко). Бій тривав всю ніч, зате на ранок болгарські вої склали зброю
(С. Скляренко).
Запитання для самоперевірки
1. Назвати основні засоби зв’язку сурядних частин.
2. Як розглядаються складносурядні речення у слов’янських граматиках?
3. Розмежувати поняття формально-елементарне / неелементарне, семантично-
елементарне / неелементарне речення.
4. Проаналізувати основні типи смислових відношень у складносурядному
реченні.
5. Які смислові відношення в межах складносурядного речення вивчають у
школі?
Зразок синтаксичного розбору складносурядного речення
Місяць був красень, і день видався гожий (Ю. Покальчук)
1. Речення розповідне, неокличне, стверджувальне, формально елементарне,
семантично елементарне.
2. Речення складне, сполучникове, складносурядне.
3. Складносурядне речення складається з двох частин:
а) місяць був красень;
б) день видався гожий.
4. Між предикативними частинами реалізуються єднальні (послідовність)
смислові відношення, відкрита структура.
5. Засобами вираження смислових і синтаксичних зв’язків між частинами
виступає асемантичний сполучник і форми дієслів-присудків.
6. Порядок частин у складносурядному реченні фіксований.
7. Перша частина «місяць був красень» двоскладна, повна, непоширена,
формально елементарна, семантично елементарна.
Підмет «місяць» простий, виражений формою називного відмінка однини
іменника, препозитивний.
Присудок «був красень» складений іменний, який складається з спеціалізованого
допоміжного дієслова «був», виражене формою чоловічого роду минулого часу
дієслова недоконаного виду, неперехідна форма, позастанове, та іменної частини,
вираженої формою називного відмінка однини іменника, постпозитивний.
Між підметом і присудком наявний предикативний зв’язок в основній формі
вияву — взаємозалежній координаії.
56
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
8. Друга частина «день видався гожий» двоскладна, повна, непоширена,
формально елементарна, семантично елементарна.
Підмет «день» простий, виражений формою називного відмінка однини
іменника, препозитивний.
Присудок «видався гожий» складений іменний, який складається з
напівспеціалізованого допоміжного дієслова «видався», виражене формою
чоловічого роду минулого часу дієслова доконаного виду, неперехідна форма,
позастанове, та іменної частини, вираженої формою називного відмінка однини
прикметника.
Між підметом і присудком наявний предикативний зв’язок в основній формі
вияву — взаємозалежній координації.
9. Предикативні частини відділяються між собою комою.
10. Схема: горизонтальна: [ ], і [ ]; вертикальна: П—• .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.