Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

7. НОВЕ ВЧЕННЯ ПРО ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Синтаксичні зв’язки між словами можуть бути глибинними і по­верхневими. Традиційне вчення про члени речення ґрунтується на ото­тожненні обох типів зв’язків. Нове вчення основується на їх розмежу­ванні. Ще О. М. Пєшковський звернув увагу на слабкокеровані форми в реченні, які відносяться не до одного слова, а до всього речення зага­лом. Розвиваючи ці думки, було запропоновано розмежувати синтак­сичні зв’язки в реченні на реченнєві та словосполученнєві (Т. П. Лом- тєв, Я. І. Рословець). Усе це дало підставу для опрацювання концеп­ції детермінованих членів речення, яка послідовно опрацьовується І. Р. Вихованцем, К. Г. Городенською (русистами Н. Ю. Шведовою, Г. О. Золотовою, М. В. Всеволодовою, В. П. Малащенком, Т. О. Жданкі- ною, 0. В. Сиротиніною, Г. М. Акимовою, Т. І. Антоновою, Т. М. Зін- ченко та ін.). У русистиці панує погляд на детермінанти як компонен­ти, що не входять до структурного мінімуму речення. На цій підставі розмежовують суб’єктно-об’єктні детермінанти (за Н. Ю. Шведовою) та обставинні детермінанти (за Н. Ю. Шведовою). До перших відносяться структури типу Мені холодно; У нас канікули.

Вихідною позицією такого погляду є те, що їх зв’язок нагадує преди­кативний у структурі двоскладного речення. Загалом це не суперечить самому визначенню детермінанта як компонента реченнєвої структури, що розширює весь її склад і стосується предикативного ядра. У таких моделях суб’єктний компонент залежить від граматичної основи речен­ня. У формально-граматичному тлумаченні такий детермінант є не­прямим додатком і може виражати семантику суб’єкта дії, стану. До детермінантів належать також обставинні поширювачі всієї структу­ри речення. Прагнучи розмежувати термінологічно перші та другі де­термінанти, інколи назву детермінанти зберігають тільки за першими (П. Адамец та В. Грабе такі компоненти кваліфікують як ад’єкт [Ада- мец, Грабе 1968]). Обставинні ж детермінанти іменують ситуантами (за О. Б. Сиротиніною).

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.