Загнітко А. П. Український синтаксис: навчально-практичний комплекс. Хрестоматія.

ІV.7. ПОНЯТТЯ ПРО СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

План
1. Поняття про складнопідрядне речення.
2. Особливості синтаксичного зв’язку у складнопідрядних реченнях.
3. Основні принципи класифікації складнопідрядних речень:
а) формально-граматична класифікація складнопідрядних речень;
б) критерії розмежування сполучників і сполучних слів.
Рекомендована література
а) основна
1. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис:
Монографія. — Донецьк: ДонНУ, 2001. — С. 354 — 366, 383 — 384.
2. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. — К.:
Либідь, 1993.-С. 313-322.
3. Слинько 1.1., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної
української мови: Проблемні питання: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1994. —
С. 424 — 446.
4. Кротевич Є. В. Будова складнопідрядного речення в сучасній українській мові
// Українська мова і література в школі. — 1952. — № 1. — С. 17 — 23.
5. Чередниченко І. Г. До питання про будову складнопідрядного речення //
Українська мова і література в школі. — 1952. — № 4. — С. 22 — 31.
б) для конспектування
1. Поспєлов М. С. Складнопідрядне речення і основні особливості його будови //
Українська мова і література в школі. — 1953. — № 1. — С. 23 — 28.
2. Герман К. Ф. Критерії розрізнення омонімічних сполучників і сполучних слів //
Українська мова і література в школі. — 1970. — № 5. — С. 54 — 56.
3. Дорошенко С. Розширення ряду сполучних виразів у складнопідрядних
реченнях в сучасній українській мові // Функціонально-комунікативні аспекти
граматики тексту / Збірник наукових праць, присвячений ювілею доктора
філологічних наук, професора, академіка АН ВШ України, завідувача кафедри
української мови ДонНУ Загнітка Анатолія Панасовича. — Донецьк: ДонНУ,
2004. -С. 36-38.
4. Мельничук О. С. Про природу складнопідрядних речень та принципи їх
класифікації // Українська мова і література в школі. — 1953. — № 2. — С. 25 — 36.
57
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИИ АСПЕКТ
5. Слинько 1.1. Сполучник чи сполучне слово // Українська мова і література в
школі. — 1987. — № 4. — С. 31 — 36.
в) додаткова
1. Маргітич Г. М. Загальне поняття про складнопідрядне речення // Українська
мова і література в школі. — 1969. — № 8. — С. 75 — 79.
2. Богдан М. М. Сполучники і сполучні слова як засоби зв’язку частин
складнопідрядного речення // Українська мова і література в школі. — 1979. — №
1.-С. 69-75.
3. Гмир І. С. Розрізнення сполучників від однозвучних сполучень слів //
Українська мова і література в школі. — 1972. — № 3. — С. 54 — 56.
Завдання І.
Визначте засоби організації складнопідрядного речення як цілісної стуктури.
Князь Святослав не знав про випадок у Константинополі, хоча до нього
доходили вісті з Переяслава (С. Скляренко). Ми перейшли по льоду Бистрицю, що
добігала до Дністра, який полишився від нас ліворуч…(Р. Іваничук). Іноді ж княгиню
вражало й те, що Святослав зненацька міг сказати різке слово, вихопитись із власною
думкою поперед старших (С. Скляренко). З’ясую стисло свідкам звинувачення, щоб
не збивали суд на манівці (Л. Костенко). І зорі галактик із глибин всесвіту цілу ніч
прислухаються, як зачіплянські коники цвірчать (О. Гончар). Чужинці й Мирон із
Йосафатом стояли закам’янілі, бо таку жорстокість важко було
осмислити…(Р. Іваничук). Якщо медикам ми ввіряємо наше здоров’я, то вихователям
ввіряємо моральність і розум дітей наших (К. Ушинський). Перший поверх, куди
через високий ґанок входили просто з двору, мав сіни і великий покой
(С. Скляренко).
Завдання II.
У поданих складнопідрядних реченнях з ‘ясуйте, в яких із них підрядна частина
поєднана з головною прислівним зв ‘язком, а в яких детермінантним.
Тюремник вніс у вузлику одежу, щоб я назавтра в чисте одяглась (Л. Костенко).
Було в ній щось таке, що змушувало навіть зчерствілих і давно втрачених для
любощів чоловіків відчути палкі вибухи крові, наче гарячі хвилі молодильного вина
штовхали в гріх сторч головою (В. Даниленко). Наш батько — з тих, що умирали
перші (Л. Костенко). А глухоти не зможу перенести, бо не вкладе ніхто в печальні
жести шум Черемоша, співи солов’я (Д. Павличко). Це було на острові Цейлоні, де
цвітуть веселкою гаї (В. Сосюра). І хто тільки не приставав до неї, всім вона
люб’язно давала три запитання, на які ніхто не міг відповісти (В. Даниленко). На
одній з водяних лисин він побачив гурт диких качок, що плавали поміж очеретом і
шулькотіли плескатими носами в куширях (Г. Тютюнник). Волин зібрав рештки своїх
сил і піднісся вгору якраз тоді, коли вовкулака стрибнув на нього (Ю. Покальчук).
Сама від себе ще така далека, немов оце приніс мене лелека (Л. Костенко).
Завдання III.
З поданих речень випишіть займенниково- та прислівно-кореляційні
складнопідрядні речення.
Пир цей князь велів почати вранці й закінчити до смерку, щоб не палити проти
ночі в дерев’яному городі вогнів (С. Скляренко). Останніми трьома тижнями мело й
позамітало так, що Гусятин засів у снігах не те що по вікна, а й по димарі
58
Розділ III. Зміст аудиторної та самостійної роботи
(М. Вінграновський). Не так ті кулі козаку страшні, як це щоденне пекло метушні
(Л. Костенко). Не злякать вам нікого, холодні сніги, бо розтопе вас сонце блискуче
(Олександр Олесь). В сяйві добре було видно обличчя князя Святослава, котрий
трохи стомлений, блідий, тримаючись правою рукою за поричні столу, стояв перед
мужами города (С. Скляренко). Коли не клює, діда краще не чіпай (О. Гончар). Коли
крізь розпач випнуться надії І загудуть на вітрі степовім, Я тоді твоїм ім’ям радію І
сумую іменем твоїм (В. Симоненко). Компанія ніяк не зреагувала на цю думку, бо
розвинути її генерал не зумів (Р. Іваничук). А на самому Степові не було вже
вільного місця, де б не ступало копито чужого коня чи ратиця
корови…(М. Вінграновський). Мати жахливо схлипнула, наче їй забракло повітря,
схопилася за серце й подалася всім тілом до дверей (І. Багряний).
Завдання IV.
З’ясуйте, в яких конструкціях частини складнопідрядного речення поєднані
сполучником, а в яких сполучним словом. Відповідь обґрунтувати.
За Россю печеніги покрадьки стежили за княжими посланцями, що бігли слідом
38 Перуном (П. Загребельний). Як поле чекає на сівача, так дівоче серце на любов
(Нар. гв). За столом заворушилися чоловічі тіла, наче розгойдували важкий дух
пасхальних СВІЧОК (В. Даниленко). Все, чим образили поета, акумулюється в слова
(Л. Костенко). Слова самі на голос навертались, як сльози навертаються на очі
(Л Костенко) Л я прийшла сюди аж з Балаклеї, хоч я людина вже не при здоров’ю
(II Костенко). Слухай, як сумно у тиші прозорій ступає серце в холодне вікно
(В. СоСЮра). Як ви забули Корсунь і Пиляву, як вам на греця слава Жовтих Вод, то
ІфОМІНХЙте славу на халяву, і засміється сам Іскаріот (Л. Костенко). Ми хвилі
побачимо знову, де Лавра стоїть на горі (В. Сосюра). Коли ж забудеш рідну мову,
загубиш душу ти свою (В. Сосюра). Волин зібрав рештки своїх сил і піднісся в гору
якраз тоді, коли вовкулака стрибнув на нього (Ю. Покальчук). Правди в брехні не
розмішуй, бо на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя (В. Симоненко).
Я обламаю хвилинам пальці, щоб не сплітались в печаль годин (Л. Костенко). Ніколи
не знаєш, як підступитися до високих жінок (П. Загребельний). Краще мовчати, чим
говорити про те, чого не знаєш (У. Самчук). Хлопці, уговор такий: що б там не
трапилося, один на одного не гавкати (Г. Тютюнник).
Завдання V.
Придумайте по три речення, частини яких поєднані тільки сполучниками,
сполучними словами та сполучними засобами, які в одних випадках виступають
сполучниками, а в інших — сполучними словами.
Завдання VI.
Придумайте речення, в яких частини в одних випадках поєднувались би
сполучниками, а в інших — сполученням слів.
Запитання для самоперевірки
1. Назвати засоби поєднання частин складнопідрядного речення.
2. Проаналізувати основні типи синтаксичних зв’язків у складнопідрядних
реченнях.
59
УКРАЇНСЬКИЙ СИНТАКСИС: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИИ АСПЕКТ
3. У чому полягає особливість формально-граматичної класифікації
складнопідрядних речень?
4. Вияскравити критерії розмежування сполучників і сполучних слів.
.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.