Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті обсягом від 6 до 10 сторінок подаються в електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюйма) в редакторі
Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах *.doc і *.rtf разом із двома примірниками
роздрукованого тексту. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.:
petrenko.doc i petrenko.rtf.
Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу – А4.
Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль “нормальний” (“звичайний”). Якщо використано інший
шрифт, необхідно подати його на дискеті.
Міжрядковий інтервал – 1.
Абзацний відступ 1 см.
Текст друкується без переносів.
Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.
На першому рядку у правому куті друкуються ім’я і прізвище автора напівжирними літерами.
На другому рядку у лівому куті – шифр ББК (звичайний шрифт). На третьому – шифр УДК (звичайний
шрифт).
На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).
Через один рядок курсивом подається реферат українською мовою (до 10 рядків). На наступному рядку з
абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив).
Зразок оформлення початку статті:
Віктор Шульгач
ББК Ш12=411.4*316
УДК 801.311
УКРАЇНСЬКА ЕТИМОЛОГІЯ

Стаття продовжує цикл публікацій автора з етимології діалектної лексики української мови. У ній
розглянуто походження слів: казьма, наральник, гамесло, х’ізок, сніс/зніс, дрягом, чоỹмак, одбайсат, футіт,
воду, зрун.
Ключові слова: діалектизм, етимологія, праслов’янський.

Через один рядок після реферату подається основний текст статті (вирівнюється за шириною).
Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті публікації оформлюються за допомогою
квадратних дужок [ ] із вказівкою прізвища автора, року видання (за потреби – сторінки), наприклад:
“…у праці З. Вендлера [Vendler 1972]…”;
“Фреге [1977, с. 264] увів поняття” або “Фреге [1977: 264] увів поняття”.
„Л. В. Борте трактує транспозицію як початковий етап переходу слова з однієї частини мови до іншої, що
полягає у зміні словом синтаксичної функції [Бортэ 1977, с. 103-104]”.
Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире.
Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., Н. Л. Іваницька), назви населених
пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш
Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш
Ctrl+Shift+дефіс).
Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).
Якщо у статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання –
Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі
інструментів “Малювання” натисність кнопку “Дії”, виберіть команду “Групувати”).
Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва
“Література” друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка).
Зразок:
Література
Вихованець 1980: Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. – К.: Наукова думка,
1980. – 288 с.
Ильенко 1975: Ильенко С.Г. Персонализация как важнейшая сторона категории предикативности //
Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. – Л.: Наука, 1975. – С. 154-160.
СУЛМ 1969: Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук.
думка, 1969. – 583 с.
Вимоги до оформлення статей

291
Завершує публікацію резюме англійською мовою (до десяти рядків, шрифт звичайний). Резюме
подається через один рядок після списку літератури: прізвище та ім’я автора, назва статті, текст резюме,
ключові слова. Зразок:
Shulgach Victor
Ukrainian etymologie
The article is the sequential of the author’s series of publications on etymology of dialectal vocabulary of the
Ukrainian language. The author considers origin of the words: казьма, наральник, гамесло, х’ізок, сніс/зніс, дрягом,
чоỹмак, одбайсат, футіт, воду, зрун.
Keywords: dialecticism, etymology, protoslavonic.

В окремому файлі у форматі *.doc подаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий
ступінь, звання, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail. Назва файла (латиницею) має
складатися з прізвища автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc
Необхідно також подати роздрук з відомостями про автора (окрема сторінка).
Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.