Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Оксана Баранівська — СПРОБА ЗІСТАВНОГО АНАЛІЗУ ДЕЯКИХ ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ

Пропонована розвідка присвячена зіставному аналізові польських і українських прийменників. Основну
увагу зосереджено на особливостях функціонування і вживання (спільних і відмінних характеристиках)
найчастіше вживаних прийменників в обох мовах, а також на синонімії прийменникових конструкцій.
Ключові слова: первинний прийменник, вторинний прийменник, відмінок, синонімія.

Вивчення прийменників польської і української мов у зіставному аспекті ще не було предметом
дослідницьких студій. Цю частину мови вивчали окремо в кожній із мов (наприклад, у польській лінгвістиці це
представлено працями Р. Пшибильської, Б. Мілевської, Т. Жеберек, М. Гроховського, Ч. Ляхура, Й. Оконьової
та ін.; в українській мові свої студії цій проблематиці присвятили І. Р. Вихованець, З. І. Іваненко,
Б. Кобилянський, О. В. Бучаков). Проте на сьогодні як в польському, так і українському мовознавстві бракує
досліджень, присвячених зіставному аналізові української і польської прийменникових систем, відтак видається
доцільною спроба здійснити такий аналіз цієї частини мови насамперед з огляду на спорідненість мов: з одного
боку маємо прийменникові конструкції ідентичні в обох мовах, з іншого – суттєво відмінні. Звідси і випливає
мета нашої розвідки: виявити спільні і відмінні характеристики (на граматичному і семантичному рівнях)
польських і українських прийменників, а також простежити особливості їхнього функціонування.
Як і в польській, так і в українській мовах маємо прийменники, що можуть поєднуватися з кількома
відмінками іменних частин мови, і такі, що керують тільки одним відмінком. Це і первинні, і вторинні
прийменники. Останніми вважаються елементи (одиниці) різного походження і типу будови, часто такі самі, як
лексеми, що належать до інших частин мови [Milewska 2003, c. 54]). Наприклад:
з родовим відмінком у польській мові вживаються bez, dla, do, od, u, z koło, obok, spośrуd, wśrуd, podczas,
naprzeciwko, wzdłuż, wokуł, dookoła, blisko, naprzeciw, w pobliżu – в польській мові, без, біля, для, до, від (од), у /
в, з (зі, із), за, всередині, посеред, посередині, серед, зверху, біля, коло, поблизу, неподалік, недалеко, поодаль,
поміж, проти, навпроти, супроти, позаду, поряд, збоку, збоку від, край, з-за, в бік, впродовж, близько,
протягом, з приводу, з нагоди, відповідно до – в українській тощо. Пор.
bez – без:
Za oknami mignęła postać pana zawiadowcy, wszedł do kancelarii tak jak stał, jak zbiegł z gołębnika, bez
czapki, teraz zasalutował i zameldował stację [Hrabal, 50] i Людина без книги – як риба без води [Прислів’я, 150];
dla – для:
Była to najcenniejsza i najwyższa nagroda dla wykładowcуw [Dzieje, 160] i У документі зазначалося, що їхня
діяльність дає поживу для «буржуазної пропаганди», що в статтях їхніх ідеологів (І. Дзюби та І. Світличного)
«однобічно, а іноді й політично неправильно трактувалися літературні та історично-суспільні явища»
[Касьянов, 29 – 30].
Проте не завжди український для = польському dla. Наприклад, словосполученню крем для рук у
польській мові відповідатиме krem do rąk (відмінок зберігається, але змінюється прийменник).
do – до:
Dowodem uznania dla osiągnięć naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego był udział uczonych angielskich,
skandynawskich, niemieckich, austriackich i z niektуrych uniwersytetуw francuskich w obchodach jubileuszowych 500-
lecia odnowienia uczelni oraz wyrazy skierowane do społeczności akademickiej przez prof. Hermanna Osthoffa z
Heidelbergu i prof. Edwarda Suessa, prezesa Austriackiej Akademii Nauk [Dzieje, 160 – 161] i У пресі почалося
«обговорення» рішень наради, яке звелося до переспівування останніх з акцентом на ідеологічне цькування
невгодних [Касьянов, 24 – 25];
оd – від:
…To czyż takie nastawienie duszy nie będzie odrywać od stałego przebywania w niewidzianej Bożej obecności i
od wylewania duszy przed Bogiem we własnych potrzebach? [Opowieści,173] і Відрізана скиба від хліба – вже її не
притулиш [Прислів’я, 73];
u – у / в:
Dopiero po tym, jak wyjechałeś, zrozumiałam, że przez te ostatnie lata, co Ty u nas mieszkasz, ogromnie się do
сiebie przywiązałam [Iwaszkiewicz, t. 1, 437] i Ігор у тебе великий жартівник: попрохав незнайому дівчину чи
жінку потелефонувати з автомата, а сам ось-ось приїде [Дмитренко, 92] та – Валю, зготуй, а ми, Ігоре,
сідаймо на диван – це така дивовижна річ: в мене завжди відчуття, ніби вмощуюсь лебедеві на шию, а він її
поволі нахиляє, нахиляє [Дмитренко, 93].
© Баранівська О.С., 2007 ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 15

92
Слід зауважити, що збіг польського і українського прийменників тут частковий: в українській мові
обидва прийменники можна взаємозамінювати (чергування небажане тільки фонетично; використовується для
уникнення збігу голосних чи приголосних). Натомість у польській прийменник w узагалі не вживається з
родовим відмінком, сфера вживання u + родовий відмінок є обмеженою [Lesz-Duk 1991, c. 374]: 1) у функції
обставини місця, що означає (вказує на) особу, яка є власником місця (або належить до нього), де щось / хтось
перебуває чи щось відбувається (mieszkać u rodzicуw, siedzieć u Andrzeja, przebywać u niego); 2) у функції
додатка, що переважно вказує на особу, яка надає послуги або щось доставляє (uczyć się u profesora, zamуwić
chleb u piekarza); 3) у функції означення, яке вказує на те, що «щось є частиною певної речі (предмета) і
утворює з ним цілісність» [USJP 2003, t. 4, c. 185] (guzik u marynarki, palec u ręki); 4) у конструкціях, які можна
кваліфікувати як фразеологічні, а не «живі» синтаксичні моделі [Lesz-Duk 1991, c. 370] (u bramy, u nуg, u sufitu),
тобто вони вказують на малу відстань між предметом або місцем, де щось відбувається і даним місцем або
територією[USJP 2003, t. 4, c. 185] (Wioska leżała u podnуża gуry [приклад за: [USJP 2003, t. 4, c. 185]])» [USJP
2003, t. 4, c. 185]1; в українській мові відповідником цього прийменника (при перекладі) є біля, поблизу, коло.
Прийменникове сполучення и + родовий відмінок виступає після дієслів зі значенням прохання, примусу, тобто
prosić, ubłagać, wymodlić, wymуc, wymusić тощо [Lesz-Duk 1991, c. 371]. Наприклад: prosić u ojca, wybłagać u
matki (od matki) zgody na małżeństwo. Як зазначає польська дослідниця, можливі паралельні прийменникові
сполучення – як и + родовий відмінок, так і od + родовий відмінок [Lesz-Duk 1991, c. 372].
z – з:
Jak się domyślacie, buciki z atlasu są wygodne [Janda, 145] i Велику моральну й організаційну підтримку
своїм однодумцям надали українці з Чехословаччини й Польщі [Касьянов, 25];
koło, obok – біля, коло, обабіч:
Obok gramatyki łacińskiej w ich programach znalazły się traktaty logiczne, a także łatwiejsze pisma Arystotylesa
z zakresu filozofii natury [Dzieje, 9] i Приємно розгублена жіночка не рушала з місця, отак і стояли обабіч порогу
[Дмитренко, 149];
spośrуd – з-посеред:
Wprawdzie wielu spośrуd nich nie uzyskało katedr ze względu na swoją przeszłość polityczną (uczestnictwo w
powstaniu listopadowym), jednak koncepcja Majera okazała się bardzo płodna [Dzieje, 95] i …Tо її завдання не
визначати фігури чергових жертв з-посеред силовиків, яких влада як великий дарунок кидатиме замість
кістки, наче псу на прив’язі [30.03.2001, www2.pravda.com.ua];
wśrуd – серед:
Być może jednak uczucie przygnębienia i poniżenia, jakie ogarniało profesora Winiara, ilekroć spoglądał na
mur getta, wynikało z przekonania, iż po tamtej stronie cierpią rуwnież jego uczniowie, a wśrуd nich najlepszy
matematyk kilku rocznikуw szkolnych, wychowanek nazwiskiem Fichtelbaum [Szczypiorski, 155 ― 156] i Серед
власників «Росукренерго» залишилися ті українці, які засновували цю компанію в часи президентства Леоніда
Кучми [13.02.2006, www2.pravda.com.ua]
wokуł – навколо; dookoła – навколо:
…Kiedy pracowałem jeszcze u naczelnika odcinka, ktуry dał nam po wiaderku czerwonej farby, polecając,
abyśmy pomalowali płot wokуł całych warsztatуw państwowych [Hrabal, 34]; Znany żeglarz z Gdańska, Roman Paszke,
wyrusza — wraz z 9-osobową załogą — w rejs dookoła świata [11.02.2004, www.gazeta.pl] i Все більше нездорових
пристрастей розпалювалися під диригуванням офіціозу довкола суто культурницьких справ шістдесятників,
зокрема – літературних вечорів [Касьянов, 27];
podczas – під час:
Patriarcha Phnom Penh — stolicy Kambodży — Non Nget oznajmił 40 tysiącom kambodżańskich mnichуw
buddyjskich, że nadmierna ekscytacja podczas oglądania transmisji z mistrzostw świata może grozić wykluczeniem ze
wspуlnoty [12.06.2006, www.gazeta.pl] і Апетит приходить під час їди [Прислів’я, 78];
naprzeciwko – навпроти:
Skromny pomnik Jana Pawła II stanie na placu naprzeciwko katedry — ustalili w środę jednogłośnie
przedstawiciele ugrupowania Forum Samorządowe i Piotr Uszok [13. 04. 2005, www.gazeta.pl] i Хто виграє право
сидіти навпроти Кучми? Тимошенко або Азаров. Ця пара зійшлася у боротьбі не тільки навколо бюджету
[21.09.2006, www2.pravda.com.ua];
wzdłuż – вздовж:
Kołobrzeska firma wygrała przetarg na budowę ponadtrzykilometrowej ścieżki rowerowej wzdłuż pasa
nadmorskiego na terenie Kołobrzegu [16. 01. 2004, www.gazeta.pl] i Вздовж дороги, якою гості проходили на
територію «Софії Київської», на мольбертах розставлені картини членів Національної Спілки художників
України [24.08.2005, www2.pravda.com.ua];
zza – з-за:

1
Про особливості вживання прийменника w у польській мові див. нижче. Розділ ІІ. Актуальні проблеми морфології

93
Zza oceanu szerokim strumieniem płyną też pieniądze – kwoty zaczynają się od kilkudziesięciu dolarуw
[12.10.2004, www.gazeta.pl] i Не від почутого, а від втоми на всьому тілі – сон так могутньо налягав на нього,
що голос співрозмовника долинав немовби з-за стіни [Дмитренко, 95].
Звернімо увагу і на таку особливість. У польській мові, якщо йдеться про рух у напрямі до міста,
вживається прийменник do, натомість в українській – до і в, хоча стилістично правильним є перший. Як
зазначає Б. Антоненко-Давидович, «коли мовиться про рух у напрямі міста, села, селища, тоді треба ставити
прийменник до; коли йдеться про дію чи перебування в чомусь, тоді слід користуватися прийменником у (в)»
[Антоненко-Давидович, c. 227]. Проте часто натрапляємо на обидві форми, особливо в ЗМІ. Наприклад:
Był to wielki cios nie tylko dla Szkoły Głуwnej Krakowskiej, ale także przede wszystkim dla H. Kołłątaja, ktуry
rozczarowany wyjechał do Warszawy, gdzie zmarł w osamotnieniu w 1812 r. [Dzieje, 89] i Язик до Києва доведе, але
там його доведеться прикусити [Прислів’я, 134]; Іноземний суддя приїжджає в Київ і тут з ним дуже добре
поводяться [www.champion.com.ua].
З давальним відмінком поєднуються такі прийменники: ku, dzięki, wbrew – у польській мові і завдяки,
всупереч – в українській. Пор.
ku (укр. до, який в українській мові не вимагає іменника, займенника в давальному відмінку. Однак їй
властивий рідковживаний к + давальний відмінок [Безпояско 1993, с. 291]):
Nie mogłem się jednak dłużej nad tym zastanawiać, bo ogromny krąg, jaki zataczało wokуł mnie słońce, stanął
dęba wraz z rуwniną, ku ktуrej leciałem, po tym przechyle nastąpił drugi, w przeciwną stronę… [Lem, 1961, 7]; А хто
стомивсь в дорозі крутобокій, Вернись к землі і спражно припади До джерела співучого потоку [Малишко,
цит. за: Вихованець 1980, с. 149];
dzięki – завдяки:
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego dzięki wykształceniu wielkiej liczby samodzielnych pracownikуw
nauki wniуsł bardzo poważny wkład w organizację fakultetуw lekarskich na innych polskich uczelniach [Dzieje, 145] i
Президент Віктор Ющенко заявляє, що завдяки перебуванню поруч з ним Юлія Тимошенко покращила свій
рейтинг. … [15.09.2005, www2.pravda.com.ua];
wbrew – всупереч:
Jeszcze w r.1609, wbrew utrwalającej się dominacji szlachty, profesor Jan Fox postulował na sejmie zniesienie
ograniczeń w dostępie plebejуw do godności kościelnych [Dzieje, 71] i Мороз всупереч закликам Кучми відстоює
свій проект реформи Конституційна комісія Верховної Ради має намір звернутися до фракцій парламенту з
проханням [www2.pravda.com.ua].
Прийменники, які вживаються із знахідним відмінком, – це о, w, przez, na, za, nad, przed (у польській
мові) і про, в, через, на, за, по, під (в українській). Пор.
о – про:
Wyrazem dezaprobaty i rozczarowania restrykcyjną polityką austriacką oraz pogłębiającą się z dnia na dzień
germanizacją krakowskiej uczelni były rezygnacje z katedr i prośby o przeniesienie na emeryturę zwłaszcza byłych
wspуłpracownikуw Kołłątaja i gorliwych zwolennikуw autonomii uniwersytetu [Dzieje, 87 – 88] i Залишається
згадати ще про одне, досить унікальне джерело інформації [Касьянов, 10];
w – в / у (див. коментар вище (у частині статті, де йдеться про сполучування u – у / в з родовим
відмінком):
Odbywaliśmy wspуlnie nocny dyżur, przed pуłnocą robiłam sobie manicure, a że żadne pociągi nie przejeżdżały,
nudziliśmy się… – opowiadała Zdeniczka wpatrując się w sufit [Hrabal, 54] i Забив йому сук в голову [Прислів’я, 62];
przez – через:
Państwa zaborcze nie tylko dążyły do obniżenia poziomu naukowego i przez decyzje administracyjne do
przekreślenia zakorzenionej w społeczności akademickiej autonomii uniwersyteckiej, lecz także poprzez trzykrotne
prуby zgermanizowania uczelni…[Dzieje, 85] i Україна продовжила обмеження транзиту через територію
Молдови [23.03.2006, www.oglyadach.com];
na – на:
Cztery lata austriackiego budżetu wojennego, a potem kolejny polski okres okrojonych dotacji na szkolnictwo,
spowodowały podcięcie materialnych podstaw uczelni [Dzieje, 163] i Новаторство шістдесятників стосувалося як
форми, так і змісту: «Іван Світличний виводив соцреалізм на загальнолюдський простір і демонстрував
теорію партійної літератури…» [Касьянов, 17];
za – за:
…Aż energicznie ujęła go za rękę i chyba dopiero wtedy ten bуl ustąpił [Odojewski, 69] i Кара за кривду
приходить помалу, але певно [Прислів’я, 191].
З орудним відмінком уживаються такі прийменники: za, poza, pod, z, nad, przed, między, pomiędzy (у
польській мові) і за, поза, під, з, над, перед, мiж, поміж, поперед, поряд з, поруч з, попід, нарівні з, слідом за,
згідно з, у зв’язку з та ін. (в українській). Пор.
za – за:
Za prуbą zamachu na papieża Jana Pawła II stali przywуdcy byłego Związku Radzieckiego — taki wniosek
znalazł się w raporcie komisji dochodzeniowej włoskiego parlamentu [2.03.2006, www.gazeta.pl] i Тому будете
рухатися за моїми сигналами [Дмитренко, 146]; ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 15

94
z – з (зі, із):
Po długich chwilach walki z wodą łуdź osiadła na brzegu [Landowski, 67] і –Я пас! – категорично заявив
бритоголовий зі шрамом, в окулярах [Дмитренко, 146]; Хоча й в обмежених масштабах, розширювалися
контакти із західною культурою [Касьянов, 14];
pod – під:
Już w 1919 r., gdy przystąpił do pierwszego w niepodległej Polsce konkursu kompozytorskiego, jego trzy utwory
wysłane pod rуżnymi pseudonimami zdobyły trzy nagrody, w tym pierwszą za «Romans na skrzypce i fortepian», ktуry w
następnych latach … by tak zdolny muzyk mуgł wyruszyć w świat [10.11.2006, www.rzeczpospolita.pl] i Пропав, як
швед під Полтавою [Прислів’я, 233];
nad – над:
…Szkoła Głуwna Krakowska odzyskała dwa najważniejsze przywileje: autonomię oraz zwierzchnictwo nad
szkolnictwem średnim [Dzieje, 89] i На Українській студії хронікально-документальних фільмів завершується
робота над кінострічкою про В’ячеслава Чорновола [09.08. 2001, www2.pravda.com.ua].
Іменних частин мови у місцевому відмінкові вимагають такі прийменники: na, po, przy, w, o – в
польській мові і на, по, при, в / у, о – в українській. Наприклад:
na – на:
W dniu, w ktуrym przyjeżdżał kurier z Noumйa, można go było zastać na podwуrzu domu Leblonda, nim jeszcze
ten zaczął urzędowanie [Szczepański, 194] i Якби я був паном, то б усе на подушках лежав [Прислів’я, 227];
рo – по:
Tak bywało w poniedziałki i dni po świętach, spędzanych przez Genia na probostwie w Suchodole, skąd ojciec
odsyłał go wczesnym rankiem wprost na pierwszą lekcję [Kuśniewicz, 82] і Буде котюзі по заслузі [Прислів’я, 47].
Однак мусимо зауважити, що в польській мові цей прийменник уживається також у конструкціях
spacerować po parku, podrуżować po Australii. Натомість в українській маємо безприйменникове сполучення з
орудним відмінком: гуляти парком, подорожувати Австралією. Якщо в розмовному варіанті (в українській
мові) часом ще можемо натрапити на форми гуляти по парку, подорожувати по Австралії, то норми польської
мови не допускають уживання цієї конструкції з орудним відмінком. Тобто по-польськи не може бути
podrуżować Australią.
przy – при:
Wspуłpracował z agencją kosmiczną NASA przy pionierskich programach wykorzystania misji do badania
oceanуw [10.11.2006, www.rzeczpospolita.pl] i Його гостре слово дозволяло йому в усі віки бути на плаву — і при
комуністах, і модним критиком при демократах [22.11.2002, www2.pravda.com.ua];
w – в / у:
w – при назвах держав, місцевостей, континентів (w Hiszpanii, w Krakowie, w Ameryce), також при
вказівці на те, що особа скерована до якогось місця або перебуває в ньому тощо (w stronę orkiestry, w przepaść,
w domu, w kościele тощо). Норми польської мови заперечують такі поєднання, як służyć u wojsku чи u polityce
zagranicznej. І в тому, і в тому випадку повинен вживатися прийменник w. Наприклад: Jest to dom przyjazny,
gościnny, wesoły, wszyscy się w nim dobrze czują [Janda, 20] i Szweda krуl Szwecji wybronił u Hitlera, a Polaka ścięto
[Janda, 17]; Чи головою об камінь, чи каменем у голову, то все одно [Прислів’я, 40] і Більше в розумного розуму
в п’яті, як у дурня в голові [Прислів’я, 152]. Так само, цей прийменник спостерігається у сполученні з істотами
(рідко): zakochać się w Robercie. Таким чином, якщо в українській мові у і в вимагають іменника чи займенника
в родовому, знахідному і місцевому відмінках (уживаються паралельно), то в польській прийменник w
уживається тільки з місцевим і знахідним, а ніколи з з родовим. Наприклад:W czasach saskich na wydziale
filozoficznym dokonywał się bardzo powolny postęp, a w świadomości krakowskich uczonych zaistniało przekonanie o
potrzebie dalszych zmian [Dzieje, 54] i Країну вдалося втримати в «соціалістичному таборі» тільки ціною дуже
неприємних для СССР поступок [Касьянов, 13];Втримати угорців у східному блоці вдалося, потопивши
Будапешт у крові[Касьянов, 13];
о – о:
9 lutego o godzinie 20.00 w Grodzisku Wlkp. rozpocznie się towarzyski mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z
Białorusią [18.01.2005, www.gazeta.pl] і Організаційний комітет Акції «Реквієм 2002 : Обличчям до Правди»
звертається до українців у всьому світі 16 вересня о 12.00 вийти на вулицю біля своїх будинків та офісів
запалити свічку і хвилиною мовчання вшанувати пам’ять тих, хто загинув за свої переконання в роки
незалежності України [09.08. 2001, www2.pravda.com.ua]. У польській мові цей прийменник може мати і
об’єктне значення, наприклад: Do tej pory najlepszą w naszym kraju książką o skrzydlatych braciach mniejszych były
«Ptaki ziem polskich» Jana Sokołowskiego [10.11.2006, www.rzeczpospolita.pl], при цьому зазначимо, що в
українській мові це об’єктне значення передаватиметься знахідним відмінком, а не місцевим (о skrzydlatych
braciach прийменник о перекладаємо українською як про).
Річ очевидна, що не завжди ті самі прийменники обох мовах вимагають тих самих відмінків; ці
відмінності часом створюють труднощі в опануванні кожної з досліджуваних нами мов як іноземної.
Наприклад:
Siadaj za kierownicą – сідай за кермо
Opowiedzieć się za zniesieniem (kary śmierci) – висловитися за скасування (смертної кари) Розділ ІІ. Актуальні проблеми морфології

95
Pojedynek na szablе – двобій на шаблях
Zapisać na dyskietce – записати на дискету
Środek przeciwko komarom – засіб проти комарів
Nabożeństwo żałobne za gуrnikуw – панахида за гірниками
Zakochać się w Andrzeju – закохатися в Андрія
W odpowiedzi na państwa prośbę – у відповідь на ваше прохання
Wątpić w szczerość – сумніватися в щирості
Układ o nierozprzestrzenianiu – договір про нерозповсюдження тощо.
Ми навели тільки частину прийменникових сполучень обох мов, у яких спостерігаються відмінності у
прийменниковому керуванні; їх, звичайно, є набагато більше, про що красномовно свідчить „Ukraińsko-polski
słownik syntaktyczny” O. Śpiwaka i M. Jurkowskiego [Śpiwak, Jurkowski 2003]. Зазначимо, що так само функціонує
ряд словосполучень, які в обох мовах різняться прийменниками (частково і керуванням), наприклад:
Podręcznik do (języka) ukraińskiego – підручник з української (мови)
Komisja do spraw (ds) kultury – комісія з питань культури
Według planu – за планом
Plama po herbacie – пляма від чаю
Uciekać przed wilkiem – утікати від вовка
W niewyjaśnionych okolicznościach – за нез’ясованих обставин
Sprawozdanie ze stażu – звіт про стажування
W celu – з метою
Pod redakcją – за редакцією та ін.
Варто звернути увагу і на синонімію прийменників, наприклад польським koło, obok відповідають біля,
коло, обабіч, прийменники w i u, які в польській мові є окремими прийменниками, а не варіантами, в
українському перекладі можна передати як і в, і у, що є синонімічними (зазначимо, що зворотний переклад
(польською) мусить враховувати семантику конструкції). Або ж прийменник pod (пол.) і під (укр.) в обох мовах
вимагають тих самих відмінків (знахідного і орудного), наприклад pod stуł, pod wpływem, pod kierownictwem i
під стіл, під впливом, під керівництвом, але роd redakcją – за редакцією (той самий відмінок зберігається при
перекладі, але прийменник змінюється).
Таким чином, спільними для обох мов є:
1) вживання прийменника na / на з назвами географічних регіонів: pojechać na Lubelszczyznę, поїхати
на Хмельниччину; do / до (в): do Krakowa – до Кракова (рідше – у Краків);
2) вживання прийменника na / на при конкретних предметах: pieniądze na bilet – гроші на квиток; у
поєднанні з іншим словом, що є назвою хвороби: chory na gruźlicę –хворий на туберкульоз;
3) функціонування прийменника dla / для в конструкціях з іменником, що вказує на певну річ,
призначену для людини, тварини: witamina dla dzieci – вітаміни для дітей (але balsam do ciała i бальзам для
тіла);
4) вживання прийменника do / до (в) у конструкціях, що вказують на рух до приміщення: wejdź do
pokoju – зайди до кімнати; в сполуках, в яких прийменник do / до виражає проникнення чого-небудь всередину
якогось предмета, рідини: włożyć do kieszeni – покласти до кишені, dodać cukru do kawy – додати цукру до кави;
5) конструкція за + родовий відмінок для вираження часового моменту: za Chmielnickiego – за
Хмельницького;
6) прийменник о на позначення часової одночасності-різночасності: o godzinie 15-j – о 15-й годині;
7) вживання прийменника za – за при вказівці на проміжок часу (в українській мові є ще один
синонімічний прийменник через): będę za dwie godziny – буду за дві години, буду через дві години. У польській
мові у цих конструкціях неможливе вживання безпосереднього відповідника – через, тобто przez. Уживання
przez змінить повністю значення конструкції, тобто пол. będę przez dwie godziny = укр. буду протягом двох
годин;
8) конструкції з прийменником статичної локалізації w / в (у): przebywać w pokoju – перебувати в
кімнаті, mieszkać w Poznaniu – проживати в Познані. Тут слід звернути увагу на те (про це частково йшлося
вище), що вживання прийменників w, u в польській мові чітко усталене: залежить від синтаксису і семантики
дієслова. Перший поєднується тільки з іменниками і займенниками у знахідному і місцевому відмінках,
натомість другий вимагає іменників і займенників у родовому відмінку, утворюючи конструкції, що мають
різні семантично-синтаксичні функції: можуть бути і обставинами, і додатками, і означеннями [Lesz-Duk 1991,
c. 369].
9) вживання прийменникових конструкцій, де вказується початковий і кінцевий момент події od – do
(в польській мові) – від – до (в українській + з – по): Sympozjum odbędzie się w dniach od 15 do 18 grudnia –
Симпозіум відбуватиметься від 15 до 18 грудня (або з 15 по 18 грудня);
10) вживання прийменників із значенням загальної дискантної локалізації [Безпояско 1993, с. 284]: za,
poza –за, поза + орудний відмінок: za lasem – за лісом;
11) конструкції з темпоральним прийменником w – в (у): w latach 90. XX wieku – в (у) 90-х роках ХХ
століття; ten pisarz urodził się w 1948 roku – цей письменник народився 1948 року (рідше і стилістично гірше в ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 15

96
1948 році [Антоненко-Давидович 1997, с. 227 –228], хоча ця конструкція надалі паралельно функціонує),
przyjdę w sobotę – прийду в суботу;
12) вживання просторового прийменника nad – над + орудний відмінок: nad portem lotniczym, над
лісом. Зазначимо, що в польській мові функції цього прийменника ширші: він уживається в сполученнях типу
pojechali nad morze, Krakуw nad Wisłą, тоді як в українській їм відповідає на – поїхали на море, Краків на Віслі;
13) прийменник bez – без + родовий відмінок для позначення відсутності того, до чого належить
(відноситься іменник, займенник): bez posagu – без приданого;
14) конструкції з просторовим прийменником zza – з-за + родовий відмінок: zza oceanu – з-за океану;
15) вживання прийменників koło – коло, що вказують на локалізацію близькості – віддаленості (obok –
біля – для вираження загальної просторової близькості): koło domu – коло дому (будинку).
Отже, наш зіставний аналіз засвідчив, що відмінності спостерігаються як на граматичному, так і на
семантичному рівнях: один і той самий прийменник і в польський, і в українській мові може вживатися з
кількома відмінками, так само і при перекладі спорідненою мовою може мати кілька варіантів і навпаки.
Вважаємо, що ця ділянка порівняльного мовознавства не може бути повністю досліджена на сторінках однієї
розвідки, що створює перспективи подальших студій у цьому напрямі.

Література
Антоненко-Давидович 1997: Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Українська книга, 1997. –
336 с.
Безпояско 1993: Безпояско О.К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови.
Морфологія. – К.: Либідь, 1993. – 336 с.
Вихованець 1980: Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. – К.: Наукова думка,
1980. – 288 с.
Lesz-Duk 1991: Lesz-Duk M. Konstrukcje z przyimkiem u w polszczyźnie // Poradnik Językowy. – 1991. –
№ 9-10. – S. 369 – 375.
Maryniakowa 1993: Maryniakowa I. Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze
słowotwуrstwem. – Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1993. – 240 s.
Milewska 2003: Milewska B. Przyimki wtуrne we wspуłczesnej polszczyźnie. – Gdańsk: Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. – 230 s.
Śpiwak 2003: Śpiwak J., Jurkowski M. Ukraińsko-polski słownik syntaktyczny. – Warszawa: Tyrsa, 2003. –
342 s.
USJP 2003: Uniwersalny słownik języka polskiego: W 4 tomach / Pod red. S. Dubisza. Warszawa: PWN, 2003.
Żeberek 1994: Żeberek T. Funkcjonowanie przyimkуw i wyrażeń przyimkowych w tekście rosyjskim i polskim.
– Krakуw: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1994. – 104 s.

Джерела
Дмитренко 1999: Дмитренко М. Чорна вівця. – К.: Редакція часопису «Народознавство», 1999.– 268 с.
Касьянов 1995: Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960 — 80-x років. — К.:
Либідь, 1995. — 224 с.
Прислів’я 2000:Прислів’я і приказки.–К.: Редакція часопису «Народознавство», 2000. – 248 с.
Dzieje 2000: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Krakуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2000–242s.
Hrabal 2002: Hrabal B. Pociągi pod specjalnym nadzorem.– Izabelin: Świat Literacki, 2002.– 104 s.
Iwaszkiewicz 1998: Iwaszkiewicz J. Sława i chwała // Iwaszkiewicz J. Sława i chwała: W 3 t. —W.: Wyd-
woLiterackie MUZA SA, 1998. — T.1. — 680s.
Janda 2002: Janda K. Rуżowe tabletki na uspokojenie. – Warszawa: WAB, 2002. – 256 s.
Kuśniewicz 1997: Kuśniewicz A. Znaki zodiaku. — W.: Wiedza і życie, 1997. — 232 s.
Landowski 1981: Landowski R. Jasna I Dersław. – Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1981. – 172 s.
Lem 1961: Lem S. Solaris. — W.: Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961. — 200 s.
Odojewski 1999: Odojewski W. Oksana. — W.: Twуj STYL, 1999. ― 568 s.
Opowieści 1993: Opowieści pielgrzyma. – Poznań: W drodze, 1993. – 176 s.
Szczepański 1996: Szczepański J.-J. Wyspa. – Gdańsk: ATEXT, MARABUT,1996.— 248 s.
Szczypiorski 1989: Szczypiorski A. Początek. – Poznań: Wyd-wo Instytutu Zachodniego,1989.–184s.
www.champion.com.ua
www.oglyadach.com
www2.pravda.com.ua
www.gazeta.pl
www.rzeczpospolita.pl
Розділ ІІ. Актуальні проблеми морфології

97
The paper is dedicated to the issue of one-stem and two-stem prepositions in Polish and Ukrainian and
especially to the peculiarities of function (differences and similarities) of the most common prepositions in both
languages, as well as the synonymy of prepositional constructions.
Keywords: preposition, case, synonimy.
Надійшла до редакції 7 вересня 2006 року.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.