Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Ганна Ситар, Ігор Селіщев — КОМП’ЮТЕРНІ ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРИКЛАДНА ФОНЕТИКА» ЯК СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

У статті подано опис створення системи комп’ютерного тестування як компонента дистанційного
курсу з дисципліни «Прикладна фонетика». Висвітлено основні можливості комп’ютерних тестів, подано
зразки тестових завдань різних типів, окреслено шляхи апробації і корекції тестової системи.
Ключові слова: дистанційне навчання, прикладна фонетика, тест.

Дистанційне навчання – це особлива форма навчання, визначальними ознаками якої є високий ступінь
самостійної роботи студента і такий спосіб подання навчального матеріалу, при якому комунікація між
викладачем і студентами відбувається на відстані за допомогою мережних комп’ютерних технологій [Maxwell
1995; Шуневич 2006] (детальне тлумачення термінів «дистанційне навчання», «відкрите навчання»,
«електронне навчання», «кореспондентське навчання» і под. див.: [Шуневич 2006]). Дистанційне навчання
поєднує елементи очної, очно-заочної, заочної та вечірньої форм навчання на основі телекомунікаційних
систем спілкування [Кухаренко, Рибалко, Сиротенко 2002: 5]. Ця форма навчання створена через необхідність
надання освітніх послуг у будь-яке місце в будь-який час за допомогою мережі Інтернет і потребу зробити це
швидко, дешево та якісно. Ефективність дистанційного навчання визначається такими факторами, як
інтерактивність (широке використання сучасних комп’ютерних технологій), доступність (можливість навчання
не за розкладом), запам’ятовуваність (якісне структурування матеріалів), гнучкість (можливість навчання
людей з будь-якими здібностями без обмежень у часі), надання допомоги (наявність необхідних інструкцій
щодо використання мультимедіа-елементів та ін.) [Портал з дистанційного й електронного навчання:
www.distance-learning.ru]. На сьогоднішній день дистанційне навчання – найкраща альтернатива для людей, які
з різних причин не можуть навчатися на стаціонарі.
Мета статті полягає в описі створення комп’ютерних тестів як системи поточного і підсумкового
контролю в межах дистанційного курсу «Прикладна фонетика». Курс «Прикладна фонетика» належить до
циклу фундаментальних дисциплін, викладається протягом одного семестру для студентів І курсу денної й
заочної форм навчання спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного факультету Донецького
національного університету (після першого семестру – залік). Досягнення поставленої мети дослідження
передбачає розв’язання таких завдань: 1) установлення структури дистанційного курсу; 2) визначення основних
характеристик тестових завдань як компонента дистанційного курсу; 3) з’ясування типів тестів; 4) опис
основних етапів створення комп’ютерної тестової системи з дисципліни «Прикладна фонетика».
Основою комп’ютерної системи дистанційного навчання є дистанційний (електронний, мультимедійний)
курс – спеціально створена навчальна комп’ютерна програма, основними візуальними складниками якої є
системи меню і гіпертексту (про змістові компоненти курсу див. нижче).
Меню відображає зміст навчального курсу. За його допомогою відбувається первинна навігація в межах
курсу. Гіпертекст – це система перехресних посилань, за допомогою якої можливий швидкий перехід від одної
частини тексту до іншої або до інших ресурсів, необхідних для засвоєння матеріалу (напр., до словникових
статей енциклопедії, тлумачного словника і под.). Гіпертекст замінює природний спосіб пошуку інформації в
тексті в межах програми на автоматичний [Потапова 2004: 102]. Системи меню і гіпертексту створені для
зручнішої роботи в межах навчального курсу.
Узагальнивши погляди дослідників на проблему структури дистанційного курсу [Муліна 2000;
Подготовка 2000; Потапова 2004; Сараев 2002 та ін.] та врахувавши досвід створення лінгвістичних
дистанційних курсів («Он-лайн курс німецької мови»: http://www.studygerman.ru/, «Он-лайн курс італійської
мови»: http://www.studyitalian.ru, «Нідерландська в мережі»: http://www.dutch-lesson.nl, «Language Link» (курс
англійської мови): http://ll.dli.com, «Jiddish zum lernen» (курс їдишу): http://www.jiddischkurs.org/index2.htm,
«Курс фінської мови»: http://finnish.ru/course/index.php, демонстраційні уроки Інтернет-школи:
http://www.internet-school.ru/ і под.), можемо виділити такі змістові складники дистанційного навчального
курсу:
1. Навчальний текст – це головна частина будь-якого навчального курсу. Він поділений на тематичні
модулі, розташовані один за одним. За цим ланцюжком здійснюється перехід користувача від одного модуля
інформації до наступного. Навчальний текст ілюструється схемами, графіками, малюнками і под.
2. Система вправ включає навчальні вправи, які можуть бути: а) традиційними (у вигляді звичайного
тексту, їх виконання відправляється електронною поштою викладачеві на перевірку); б) у вигляді
запрограмованих тестів (з варіантами відповідей); в) у вигляді питань з вікнами для самостійного вводу
відповідей студентом. Другий та третій тип вправ перевіряється автоматично, а викладачеві надсилається
результат виконання і необхідна статистика правильних / неправильних відповідей.
3. Термінологічний словник – перелік термінів з їх тлумаченнями. Це один з обов’язкових складників
навчального курсу, що передбачає індексацію термінів у межах всього навчального тексту, завдяки чому
© Ситар Г.В., Селіщев І.І., 2008 ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 16

394
студент може звернутися до тлумачення незрозумілого терміна з будь-якого місця тексту, де він вживається. У
лінгвістичних курсах також можуть додаватися інші словники (орфографічні, тлумачні, перекладні та ін.) або
покликання на їх он-лайнові версії.
4. Мультимедіа-матеріали – це аудіо- та відеофайли, які виконують додаткову пояснювальну функцію.
Наприклад, до фрази у навчальному тексті може додаватися посилання на аудіофайл, в якому міститься її
вимова професійним диктором, або ж відеофрагменти відповідних ситуацій. Для дистанційного курсу з
прикладної фонетики аудіофайли є не факультативним оздобленням, а обов’язковим компонентом, необхідним
для засвоєння навчального матеріалу.
5. Система зв’язку з викладачем – це додані до навчальної комп’ютерної програми форма контактів
(поштова форма), форум (офлайн-конференція) або чат (онлайн-конференція). За допомогою цієї системи
студент має змогу поставити питання викладачеві й одержати консультацію.
6. Система підсумків успішності студента – система контролю, створена для візуального відтворення
успішності студента. Переважно вона має вигляд таблиці, де вказано, які модулі пройдено студентом, одержані
оцінки за модульний контроль, підсумкова оцінка за курс, а також наведено типові помилки студента.
7. Електронна бібліотека – зібрання навчальних матеріалів (напр., праць для обов’язкового
конспектування, поглибленого вивчення проблеми і под.) в електронному вигляді, які студент може скачати на
свій комп’ютер для подальшого опрацювання.
8. Система пошуку – вбудована в навчальну програму інформаційно-пошукова система, яка може
знаходити тлумачення потрібних термінів, довідкову інформацію з відповідної проблеми.
Обов’язковою вимогою до навчальних курсів є дружність інтерфейсу. Першим його складником повинна
бути довідкова система, яка містить детальне пояснення принципу роботи програми і найпоширеніші питання з
відповідями на них (FAQ). Інтерфейс повинен відповідати також медико-санітарним нормам, тобто літери
повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати без зайвих зорових зусиль, малюнки та схеми також
повинні відповідати цим умовам, поєднання кольорів не повинне відволікати і викликати роздратування. Також
програма не повинна містити анімаційних малюнків з великою кількістю кадрів, що можуть спричинити
епілептичні припадки.
На думку більшості дослідників, найвдалішим і найзручнішим способом перевірки знань студентів у
системах дистанційного навчання є метод комп’ютерного тестування [Бочарнікова 1999; Булах 1995; Методика
2002; Подготовка 2000; Сараев 2002]. Чому саме комп’ютерне тестування використовується майже всіма
виробниками мультимедіа-курсів у системах дистанційного навчання? Спочатку розглянемо, що таке тест.
Тест – це підготовлений відповідно до певних вимог комплекс завдань, що пройшли попереднє
випробування з метою визначення якісних показників і які дозволяють оцінити результати тестування за
заздалегідь установленими критеріями [Методика 2002: 273].
Комп’ютерна тестова програма – це інструмент, що складається із системи тестових завдань і систем
обробки й оцінки результатів, стандратної процедури проведення і процедури вимірювання якостей і
властивостей особистості, зміна яких можлива у процесі систематичного навчання [Подготовка 2000].
Тестові завдання відрізняються від інших форм контролю за успішністю навчання (усних / письмових
заліків, іспитів, колоквіумів і под.) тим, що їх просто і зручно застосовувати в автоматичному режимі.
Порівняно зі звичайними паперовими тестами автоматичні тести мають кілька переваг: а) об’єктивність
контролю та єдність вимог до всіх студентів, що забезпечується відокремленістю процедури оцінювання від
викладача; б) швидкість і, головне, автоматичність перевірки відповідей, тобто студент отримає оцінку одразу
після закінчення роботи; в) можливість додавання мультимедіа-файлів до завдання, підказок, коментарів
викладача до відповіді студента [Бочарнікова 1999: 12].
Відзначимо, що комп’ютерні тести можуть використовуватися не тільки як підсумковий контроль.
Тематичні частини тестової системи можуть використовуватися як поточний контроль після пройденої теми
(змістового модулю). Виконання тесту або дає змогу «йти далі», тобто переходити до наступної теми (у разі
достатньої кількості набраних балів), або відсилає на повторне проходження теми (у разі недостатньої кількості
балів).
Основними показниками якості тесту є валідність, складність, надійність, диференційна здатність,
практичність та економічність [Дьоміна 2002].
Валідність – це характеристика тесту, яка показує, що саме і наскільки ефективно вимірює тест, тобто
валідність означає придатність тесту для визначення рівня знань, володіння відповідними навичками і
вміннями, передбаченими вимогам вивченого матеріалу. Валідність тестового завдання залежить від його
характеристик: складності та диференційної здатності [Методика 2002: 273].
Складність – властивість тесту, яка визначається рівнем засвоєння інформації та перетворенням її на
знання. Як правило, виділяють три рівні складності: 1 – запам’ятовування, 2 – розуміння, 3 – аналіз [Булах
1995: 24].
Надійність – це необхідна умова валідності тесту. Вона визначається стабільністю його функції як
інструмента вимірювання. Розділ IХ. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

395
Диференційна здатність – властивість тесту, яка вказує на здатність тесту виявляти успішних і
неуспішних студентів, тобто з достатнім і недостатнім рівнем засвоєння знань, володіння навичками і
вміннями, які вимагаються з вивченого матеріалу.
Практичність – це характеристика тесту, яка передбачає доступність та зрозумілість інструкцій тесту і
змісту тестових завдань для студентів, простоту організації проведення тестування в різних умовах і простоту
перевірки відповідей і визначення результатів оцінки.
Економічність – це характеристика тесту, яка передбачає мінімальні витрати часу, зусиль і коштів на
підготовку тесту від планування до запровадження в процес перевірки знань [Методика 2002: 274].
Загальними вимогами до створення тестів, при дотриманні яких тест може вважатися якісним, є такі:
1) завдання мають містити лише один елемент знання та містити коефіцієнт складності, валідності та
розрізнювальної здатності завдань;
2) тест не повинен мати пропусків за змістом;
3) завдання мають бути розташовані за складністю – від простих до складних;
4) тест повинен бути валідним за довжиною, завдання мають бути зрозумілими, тест має вмістити
інструкцію щодо виконання однотипних завдань;
5) якісні характеристики тесту повинні бути відповідно оформлені, наприклад, у вигляді
статистичного сертифіката [Олійник, Романенко 2001: 28].
Створення комп’ютерних тестів як системи контролю складалося з кількох етапів.
1. З’ясування завдань створення тесту. Тестові завдання складено відповідно до програми дисципліни
«Прикладна фонетика» з метою контролю знань основних понять прикладної фонетики, її принципів і методів,
можливостей сучасних програмних продуктів із автоматичного аналізу й автоматичного синтезу мовлення, а
також перевірки вмінь і навичок моделювання фонологічних і фонетичних систем і їх фрагментів. Створені
тести можуть бути використані як поточний контроль після вивчення кожної теми (змістового модулю) або як
підсумковий модульний контроль, за результатами якого студенти одержують залік.
2. Визначення об’єктів контролю і виділення навчальних елементів, за якими укладатимуться тести.
Тестові завдання відповідають змісту й обсягу одержаної студентами інформації. Вони покликані
контролювати знання таких елементів навчального матеріалу, як основні поняття, алгоритми, правила, наукові
концепції, гіпотези, методи, прилади, пристрої. Тести охоплюють головні теми курсу: прикладна фонетика як
наука, акустичні властивості звуків, моделювання фонологічних і фонетичних систем та їх фрагментів,
принципи і властивості цифрового звука, автоматичний аналіз мовлення, автоматичний синтез мовлення.
3. Складання тестових завдань у першій робочій версії – 50 питань різного типу і складності (нижче див.
детальніше).
4. Визначення критеріїв оцінки – кожному діапазону кількості правильних відповідей встановлюється
відповідна оцінка за 100-бальною шкалою (1-49 балів – незадовільно, 50-74 – задовільно, 75-89 – добре, 90-100
– відмінно). Крім цього, програма дозволяє встановлювати «вагу» безпосередньо для кожного питання, тим
самим відзначається складність питання.
5. Установлення часових обмежень на проведення всього тестування (50 хвилин) й кожного питання
окремо (1 хвилина).
6. Безпосереднє закладання завдань у готові шаблони тестової програми на сервері дистанційної освіти
ДонНУ (http://dl.donnu.edu.ua/distance/login/index.php) й у програму AD Test Creator відбувалося шляхом
додавання питань у спеціальні шаблони з вибором типу тестового завдання, додавання правильної відповіді,
встановлення часу на відповідь; завдання мають вигляд текстів, зображень, схем і под. Створення комп’ютерної
тестової системи «Прикладна фонетика» за допомогою спеціалізованої тестової програмної оболонки AD Test
Creator було здійснено для студентів денної форми. Вибір саме цього програмного продукту зумовлено такими
чинниками: а) AD Test Creator містить всі потрібні елементи перевірки знань і передбачає створення тестів
різних типів; б) програма є зручною у використанні і має систему захисту; в) AD Test Creator розповсюджується
безкоштовно.
7. Захист тесту від змін користувачами паролем на доступ до тесту і на редагування.
8. Визначення головних параметрів тестової програми (довільна послідовність питань, можливість
бачити індикатор правильних / неправильних відповідей, витрачені хвилини і час, що залишився). За
допомогою AD Admin викладач може побачити повну картину проходження тесту студентом (бали, відповіді
студента, витрачений час на кожне питання окремо)).
Детального висвітлення потребує питання про різновиди укладених тестових завдань. Традиційно
з-поміж тестових завдань виділяють дві форми: закриті тести (передбачають вибір правильної відповіді з
переліку запропонованих) і відкриті (такі, в яких користувач повинен вписати відповідь). При створенні
тестових завдань із прикладної фонетики ми спиралися на більш детальну класифікацію Т.І.Коджі, згідно з
якою виділяють шість типів тестів [Коджа 2003]: 1) альтернативні; 2) множинного вибору; 3) установлення
правильної послідовності; 4) відновлення відповідних пропущених частин; 5) з’ясування відповідності;
6) надання самостійної відповіді на поставлене питання. Розглянемо їх детальніше на прикладі тестів з
прикладної фонетики. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 16

396
1. Альтернативні тестові завдання є найбільш поширеними. Структура альтернативних тестів є такою:
спочатку подається текст питання, після якого йде перелік варіантів відповідей, розташованих випадково, серед
них є тільки одна правильна відповідь. Наприклад:
Різновид імпульсно-кодової модуляції, за якого зберігається різниця між сусідніми значеннями амплітуд,
називається
а) MP3;
б) DPCM;
в) PCM;
г) OGG Vorbis;
ґ) AC-3.
Підкреслимо, що тести і цього, і всіх інших різновидів можуть бути різного ступеня складності, тобто
передбачати різну кількість логічних операцій. Пор.:
Обчисліть розмір МР3 файла з такими параметрами: тривалість – 15 с, швидкість кодування – 192
kbps
а) 250 кб;
б) 360 кб;
в) 175 кб;
г) 200 кб.

З’ясуйте, якому слову належить модель складоподілу:
STOR-TO-TTO
а) шкарпетки;
б) квартирка;
в) краватка;
г) цеглинка.

2. Тести множинного вибору – тестові завдання, в яких після тексту питання запропоновано кілька
відповідей, правильними серед яких є дві або більше. Наприклад:
Укажіть методи автоматичного розпізнавання мовлення:
а) метод спектрограм;
б) метод двійкового добору звукових елементів мовлення;
в) метод фонемного аналізу мовлення;
г) метод формантного аналізу мовлення;
ґ) метод кліпування.

3. Тести на встановлення правильної послідовності – тестові завдання, в яких подані висловлювання
треба розташувати в правильному порядку послідовності. Цей різновид дає змогу визначити, чи знає студент
послідовність етапів певної операції або подій, чи може розташувати їх за градацією і под. Наприклад:
Розташуйте за порядком етапи оцифрування звука:
а) квантування;
б) дискретизація;
в) двійковий запис квантового імпульсу.

До цього типу тестів належать завдання на моделювання фрагментів фонетичної системи української
мови. Наприклад:
Розташуйте за порядком слідування звуки, які в наведеній моделі позначені відповідними цифрами (1 — …,
2 — …, 3 — …) Розділ IХ. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

397

1) [ц]
2) [дз]
3) [ш’]
4) [ш]
5) [ж’]
6) [дзґ]
7) [цґ]
8) [ж]

4. Тести на відновлення відповідних частин – тестове завдання, яке містить перелік послідовності дій або
етапів певної операції, в якому пропущеними є дія / етап або частина назви дії / етапу. Завданням студента є
відновлення втраченої частини. Наприклад:
Відновіть утрачений етап попереднього моделювання фонетичної системи:
а) транскрибування;
б) виділення всіх елементів фонетичних одиниць та об’єднання ідентичних у звукові групи;
в) …
г) виділення споріднених звукових груп (за відповідними критеріями);
ґ) розгляд випадків додаткових дистрибуцій звукових груп.

5. Тести на встановлення відповідності – тип тестового завдання, який містить два переліки термінів і
висловлень, між якими існує певний зв’язок. Завдання полягає у встановленні цього зв’язку. Наприклад:
Установіть відповідність між методами дослідження творення звуків і їхніми властивостями:
а) тензопалатографія;
б) палатографія;
в) кінорентгенографія;
г) рентгенографія;

а) дає статичне зображення у профіль органів мовлення під час вимови;
б) дає динамічне зображення у профіль органів мовлення під час вимови;
в) встановлює місце і форму дотику язика до піднебіння і зубів;
г) вимірює силу артикуляції.

6. Надання самостійної відповіді на поставлене питання – тестове завдання, яке вимагає дати відповідь
на питання або завершити обірване речення. Найчастіше цей різновид тестів передбачає перевірку знань
основних термінів курсу. Завдання цього типу може мати такий вигляд: ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 16

398
Модель фонетичної системи, у якій мовні одиниці об’єднані в систему й розбиті на класи, називається …
(самостійна відповідь)

Тест цього типу може мати й інший вигляд. Наприклад, може бути подано якесь зображення, завданням
буде встановити, чим є це зображення.
Подане нижче зображення є:

(самостійна відповідь)

Перший етап апробації комп’ютерної тестової системи було здійснено під час викладання відповідної
дисципліни на І курсі спеціалізації «Прикладна лінгвістика» Черкаського національного університету
ім. Б.Хмельницького. Результати тестування показали, що завдання альтернативного і множинного виборів
майже не викликали труднощів. Найбільш складними виявилися завдання на моделювання фрагментів
фонетичної системи української мови, що було враховано при корекції тестових завдань – було додано тести на
моделювання спрощеного типу (у них треба встановити тільки 1 елемент), напр.:
Визначте, який звук у поданій моделі позначено цифрою 1.

а) [м]
б) [v’]
в) [к]
г) [л’]
ґ) [б]

Крім цього, додано сьомий тип завдань, що передбачає конструювання визначень основних понять курсу
із запропонованого переліку слів. Наприклад:
З поданих слів, наведених у початковій формі, сконструюйте визначення звука:
Розділ IХ. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

399
пружний
повітря
викликатися
тіло
що
відповідний
рух
коливання
твердий

Звук – це …
Цей різновид тестів передбачає поєднання елементів завдань на встановлення правильної послідовності й
обов’язкову для студента-філолога перевірку мовленнєвих навичок побудови висловлення.
Отже, створення системи комп’ютерного тестування з дисципліни «Прикладна фонетика» включало
вісім етапів (від проектування тестової системи до визначення параметрів роботи програми). Створені завдання
охоплюють сім різновидів тестів з метою забезпечення ефективної і коректної перевірки знань, умінь і навичок
студентів.
На сьогоднішній день у межах дистанційного курсу «Прикладна фонетика» триває створення так званих
дистанційних уроків. До кожної теми укладаються 5 тестових завдань різного ступеня складності, виконання
яких дозволяє студенту перейти до наступної теми чи автоматично повертає його до попередньої в разі
неправильної відповіді хоча б на одне питання. Така форма поточного контролю забезпечує оперативність і
регулярність контролю, унаслідок чого викладач одержує об’єктивну картину успішності студентів і має змогу
внести відповідні зміни в навчальний процес.
Наступним етапом запровадження комп’ютерної тестової системи стане порівняння результатів
комп’ютерного тестування із оцінками, одержаними під час складання заліку у вигляді усної відповіді студента
на теоретичні питання й демострації вмінь і навичок роботи з програмними продуктами з метою визначення
валідності створеної тестової системи. Експеримент буде проведено серед студентів І курсу спеціальності
«Прикладна лінгвістика» ДонНУ в зимову сесію 2007-2008 навчального року. За його результатами буде
здійснено корегування тестової системи.

Література
Бочарнікова 1999: Бочарнікова В.М. Стимулююча функція контролю знань, умінь і навичок студентів
вищої школи: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова.
– К., 1999. – 20 с.
Булах 1995: Булах І.Є. Теорiя i методика комп’ютерного тестування успiшностi навчання (на матеріалах
мед. навчальних закладів): Автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.01 / АПН України; Інститут педагогіки і
психології професійної освіти. – К., 1995. – 50 с.
Дьоміна 2002: Дьоміна В.М. Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах
тестування: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Харківський національний університет
радіоелектроніки. – Х., 2002. – 19 с.
Коджа 2003: Коджа Т.І. Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання:
Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Одеський національний політехнічний ун-т. – О., 2003. – 20 с.
Кухаренко, Рибалко, Сиротенко 2002: Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне
навчання. 3-тє вид. – Х.: Торсінг, 2002. – 320 с.
Методика 2002: Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – Вид.
2-е, випр. і перероб. / Колектив авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
Муліна 2000: Муліна Н.І. Методика розробки та використання дистанційного курсу англійської мови
(старший ступінь у вищому технічному закладі освіти): Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський
державний лінгвістичний університет. – К., 2000. – 17 с.
Олійник, Романенко 2001: Олійник М.М., Романенко Ю.А. Тест як інструмент кількісної діагностики
рівня знань в сучасних технологіях навчання: Навчальний посібник зі спецкурсу (для студентів педагогічних
спеціальностей та викладачів). – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 84 с.
Подготовка 2000: Подготовка и проведение учебных курсов в заочно-дистанционной форме обучения.
Методические рекомендации преподавателям / Под ред. проф. И.А. Цикина. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2000.
Портал з дистанційного й електронного навчання: www.distance-learning.ru
Потапова 2004: Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика: Учебное пособие. –
2-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 320 с.
Сараев 2002: Сараев А.Д. Информационные технологии в гуманитарном образовании // Культура
народов Причерноморья. – 2002. –№ 36. – С. 188-192.
Шуневич 2006: Шуневич Б.І. Теоретичні основи дистанційного навчання: Навч. посібник для магістрів за
спец. 8.030505 «Прикладна лінгвістика» вищих навч. закл. ІV рівня акредитації. – Л.: Вид-во Національного ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 16

400
ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 243 с.
Maxwell 1995: Maxwell L. Integrating Open Learning and Distance Education // Educational Technology
November-December, 1995. – P. 43.

In the article the description of creation of the computer testing system is given as a component of the distance
controlled course for the discipline «Applied phonetics». Basic possibilities of computer tests are reflected, the
standards of test tasks of different types are given, ways of approbation and correction of the test system are outlined.
Keywords: distance controlled studies, applied phonetics, test.
Надійшла до редакції 3 вересня 2007 року.

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.