Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

4.1. Субстантивний компонент із суб’єктним значенням

Субстантивний компонент із суб’єктним значенням послідовно реа­лізується в однокомпонентних структурних мінімальних схемах на по­значення певного стану предмета або дії фізичних сил природи. Такі схеми у номінативному вияві включають позицію непрямого відмінка іменника із суб’єктним значенням, що є валентно зумовленим і зай­має лівобічну позицію: Йому завжди щастить; Вітром зірвало лис­тя; Мені добре; Батькові не спиться. До них прилягають речення типу Світає. Смеркає. Морозить. Дощить. Мрячить, що не вимагають формального заповнення лівобічного компонента, уміщуючи його у своїй семній структурі. Закономірності вживання тієї чи іншої форми непрямого відмінка на позначення суб’єкта стану досить складні та суперечливі і пов’язані з формальними та семантичними властивостя­ми предикативного центру речення і семантикою іменника, який по-

 

618

 

Синтаксис

 

значае суб’єкта, а також із семантичним потенціалом самої відмінкової форми (пор. поняття функціонально-семантичної парадигми морфоло­гічної форми (див.: [Загнітко 1991, с. 33-37])). Незаповненою може бути позиція суб’єкта при узагальненому значенні дії, хоча і тут простежуєть­ся співвідношення дії з її виконувачем, пор.: Трясе? і Його давно трясе? Водночас спостерігаються закономірності регулярного заповнення ва­лентного гнізда суб’єкта стану при певних морфологічних формах. Так, при інфінітиві обов’язковою та регулярною виступає форма давального відмінка. При цьому остання не залежить від лексичного значення інфінітива: Нам разом працювати; Йому додому їхати. Давальний відмінок може не реалізовуватися тільки за певних ситуативно-контек- стуальних умов: 1) при означено-особовому значенні речення (творцем дії є сам мовець або співрозмовник): Знову ніч не спати, додому не по­їхати (Я. Мельник); 2) при узагальнено-особовому значенні речення: Його не вловити; До ставка не дійти. Такий вияв є функціонально- модифікованим і співвідноситься з основним як ва-ріантний вияв ос­таннього.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.