Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3. ПАРАДИГМА РЕЧЕННЯ ЯК СИСТЕМА МІЖМОДЕЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Поняття парадигми речення як системи його форм протиставляєть­ся аналізу парадигми речення, що ґрунтується на понятті регуляр­ності реалізації структурного мінімуму речення. Поняття регулярної реалізації вперше було введене в науковий обіг Н. Ю. Шведовою і відоб­ражає особливості внутрішньомовних співвідношень структурних схем: 1) регулярні реалізації — це такі видозміни структурної схеми речен­ня, які не руйнують її тотожності; 2) регулярні реалізації є контек­стуально незумовленими; 3) механізм утворення регулярних реалі­зацій характеризується: а) незамігценням компонента структурної схе­ми речення, пор.: Я йду цілий день і ніяк не дійду до мети/ідеш цілий день і ніяк не дійдеш до мети; б) введенням до схеми додатко­вого компонента, пор.: День ясний/День був ясний/День повинен бути ясним; в) заміщенням або заміною компонента схеми семантично спільним елементом іншої форми, пор.: Люди зібралися/Людей зібра­лося тощо; 4) видозміна структурної схеми речення при утворенні тієї чи іншої регулярної реалізації засвідчує зміну того чи іншого смисло­вого малюнку.

При утворенні регулярних реалізацій зберігається без зміни весь об’єктивний зміст речення, але в його значення додаються певні до­даткові (фазові, емоційно-стилістичні та інші) відтінки, пор.: Хло­пець читає книжку/Хлопець почав читати книжку/Хлопець пови­нен читати книжку/Хлопець може читати книжку; Хлопець змінив- ся/Як хлопець змінився! Такого типу регулярні реалізації співвід­носяться зі структурними схемами речення як твірні основи з похід­ними типу хата — хатка — хатиночка, хатинонька; школяр — школярка; аспірант — аспірантка; читати — прочитати, зачита­ти, відчитати, перечитати. Похідні від твірної структурної схеми речення є дериватами структурних схем. Повний набір твірної і по­хідних структурних схем утворює дериваційну парадигму структурної схеми речення.

Від регулярних реалізацій структурної схеми слід відрізняти фор­мальні модифікації — видозміни структурних схем, що не несуть до­

 

РОЗДІЛ XII. Парадигма речення

 

623

 

даткових значень і супроводжуються лише зміною експресивно-стилі- стичного забарвлення, відображаючи закони компресії синтаксичних одиниць, пор. означено-особову безпідметну формальну модифікацію, основою якої є незаповнення на формально-граматичному рівні по­зиції підмета в називному відмінку, що на рівні семантико-синтаксич- ної організації речення є нульовою. Це спостерігається при дієсловах 1—2-ї особи однини або множини: Співаю, чекаю, сподіваюсь — ніхто не йде (В. Чумак).

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.