Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3.1. Список регулярних реалізацій структурних схем

2.1.1.   Узагальнено-особова реалізація. Узагальнено-особова реаліза­ція структурної схеми полягає в незаповненні гл у двокомпонентних номінативних схемах при формах 2-ї особи однини — Уг або Сор( та реалізацією специфічного значення узагальнення: Гірко заробиш, со­лодко з’їси; Не хвались, як ідеш у поле, а хвались, як ідеш з поля (Нар. тв.); Дивишся й не надивишся, дишеш і не надишешся тим чистим гарячим та пахучим повітрям (І. Нечуй-Левицький).

2.1.2.   Фазова регулярна реалізація. Фазова регулярна реалізація полягає в тому, що в структурну схему вводяться дієслова фазової семантики, а дієслова конкретної семантики набувають форми інфінітива: Хлопець працює/Хлопець почав працювати на заводі; Дівчи­на щаслива/Дівчина стала щасливою; У лісі гуде/У лісі починає гу­діти.

2.1.3.   Модальна регулярна реалізація. Модальна регулярна реаліза­ція полягає в тому, що в речення вводиться дієслово або прикметник модальної семантики, що семантично ускладнює смисл речення. При цьому модальний компонент набуває форми предикативного центру, а дієслово конкретної семантики виступає у формі інфінітива: Хлопець вчиться/Хлопець мусить вчитися/Хлопець повинен вчитися; Василь­ко буває веселим/Василько хоче бувати веселим/Василько повинен бувати веселим.

2.1.4.   Регулярні реалізації з напівповнозначними дієсловами. Мож­ливі регулярні реалізації з напівповнозначними дієсловами, при яких позиція зв’язки у відповідних структурних схемах заповнюється на­півповнозначними дієсловами: Дівчина була вродливою/Дівчина зда­валася вродливою; Роман цікавий/Роман був цікавий/Роман вважав- сяиікавим.

2.1.5.   Кількісна регулярна реалізація. Кількісна регулярна реаліза­ція полягає в заміні форми називного відмінка у схемі С о р л і в появі тенденції до відповідного інтонаційного оформлення речення, пор.: Хліб і Хліба сьогодні! Крик і Крики сьогодні! Така або подібна регулярна реалізація можлива при певному лексичному наповненні структурних схем типу ІМлСорла!.)! і торкається видозміни суб’єкта, пор.: Приїхали солдати/Солдатів наїхало; Натекла вода І Води натекло.

2.1.6.  Заперечна регулярна реалізація. Заперечна регулярна реалі­зація полягає у перебудові структурної схеми речення при введені до

 

624

 

Синтаксис

 

неї заперечення, що стосується предикативного центру: Чекай мене зранку, коли зорі погаснуть/Не чекай мене зранку, коли зорі погас­нуть.

2.1.7.   Регулярні оцінно-експресивні реалізації. Регулярні оцінно-ек- спресивні реалізації полягають у внесенні в реченнєву структуру оцін- но-емоційних відтінків, що простежуються у видозміні інтонації тощо: Школа стала кращою/Наскільки школа стала кращою!

Фазова семантика, виражена словотвірними засобами типу за-, про-, від- (Дитина кричить/Дитина закричала), входить до основної струк­турної схеми і не може розглядатися як регулярна реалізація відпо­відної структури.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.