Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВСТУП

Пропонований дев’ятнадцятий випуск серії «Лінгвістичних студій» окреслює і репрезентує постійне
зацікавлення науковців низкою мовознавчих проблем й у своєму змісті охоплює перебіг вивчення й аналізу,
розгляду різноманітних аспектів і вимірів тих чи інших мовних ярусів: морфологічного, лексичного,
словотвірного, семасіологічного, синтаксичного, стилістичного з простеженням особливостей їхньої взаємодії і
взаємовпливу, взаємовідношення і взаємовияву, взаємопроникнення і взаємокорелятивності з визначенням та
послідовним виявом спектрів взаємозумовленості, вияскравлює різноманітні аспекти науково-теоретичного і
теоретико-прикладного осмислення проблем державного статусу української мови, теорії мови, її історії;
охоплює розгляд еволюції, динаміки і статики, статусу, структури, семантики і функцій мовних одиниць. Від
самого першого випуску “Лінгвістичних студій” і до сьогоднішнього (див.: [Лінгвістичні студії: Вип. 1 / Укл.:
А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонДУ, 1994.– 210 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 2 / Укл.: А.П.Загнітко
(наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонДУ, 1996. – 351 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 3 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.)
та ін. – Донецьк: ДонДУ, 1997. – 214 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 4 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. –
Донецьк: ДонДУ, 1998. – 271 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 5 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк:
ДонДУ, 1999. – 318 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 6 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонДУ,
2000. – 352 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 7 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2001. –
301 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 8 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 319 с.;
Лінгвістичні студії: Вип. 9 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 237 с.; Лінгвістичні
студії: Вип. 10 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 223 с.; Лінгвістичні студії:
Вип. 11 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – Ч. І. – 330 с.; Ч. ІІ. – 306 с.;
Лінгвістичні студії: Вип. 12 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 432 с.;
Лінгвістичні студії: Вип. 13 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 408 с.;
Лінгвістичні студії: Вип. 14 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 291 с.;
Лінгвістичні студії: Вип. 15 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 556 с.;
Лінгвістичні студії: Вип. 16 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 439 с.;
Лінгвістичні студії: Вип. 17 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 347 с.;
Лінгвістичні студії: Вип. 18 / Укл.: А.П.Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 310 с.])
започатковано і збережено основні концептуальні розділи, у межах яких й уміщено пропоновані студії і
дослідження1. Щоправда, лінгвістична думка є динамічною, постійно розвивається, поглиблюється, внаслідок
чого постають відчутними нові напрями, формуються нові школи, що й зумовили висвітлення в “Лінгвістичних
студіях” актуальних сьогодні проблем дискурсу, комунікативної, когнітивної лінгвістики та ін. У силу певних
об’єктивних причин, на жаль, не знайшов розвитку, започаткований у чотирнадцятому випуску розділ
„Лінгвістична спадщина кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного
університету”, у якому передбачено публікацію наукових праць викладачів, що в різний час працювали на
кафедрі української мови та прикладної лінгвістики і дослідження яких сьогодні з тих чи інших причин є мало
доступними, але вони виступають такими, що активно використовуються у вишівській практиці, їхнє вивчення
дозволяє по-іншому простежити окремі знакові проблеми, та й для наукового розвитку кафедри української
мови та прикладної лінгвістики їхнє значення непересічне. Його продовження вкрай необхідне і буде
зреалізоване в майбутніх випусках.
Випуск розпочато розділом «Статус української мови в Українській Державі», де розглянуто питання
мовної політики в сучасній Україні, з’ясовано культурно-етичні та законодавчі аспекти використання
української мови як державної, проаналізовано особливості функціонування української мови в окремих містах
сучасної України, окреслено специфіку впливу мовної політики на становлення і розбудову офіційно-ділового
стилю української мови.
У дев’ятнадцятому випуску вміщено проблемні матеріали з актуальних питань теоретичної (теоретично-
описової, теоретично-порівняльної, теоретично-ідеографічної та ін.) і функційної морфології, значна частина
з-поміж яких приділена проблемам: 1) синкретизму в системі частин мови; 2) прийменників та їхніх аналогів у
сучасних білоруській та російській мовах; 3) функційної периферії форм минулого часу; 4) граматичного
освоєння науково-технічних термінів-іменників англомовного походження в українській мові;
5) концептуалізації типологічної зони поверхня у прийменниках французької та румунської мов; 6) семантики і
прагматики нарративних часів у пізній латині; 7) співвідношення компаратива і позитива і под.
Дослідження теоретичних проблем синтаксису охоплюють розгляд: а) маркованого та немаркованого
порядку слів у структурних типах і моделях абсолютної інфінітивної конструкції у мові середньоанглійського
періоду (XII – XV сторіччя); б) описових предикатів в класичній французькій лінгвістиці; в) моделей
імпліцитних модальних модифікацій речень в українській і російській мовах; г) еквівалентів речення: статусу,
обсягу й функційної типології; ґ) граматичних засобів актуалізації синсемантичності газетних заголовків;
д) еволюції поглядів на питальні речення у диференційному та класифікаційному аспектах; е) асемантичних

1 Усі матеріали випуску авторизовані (редколегія).
7
сполучників в українській мові; є) семантичних функцій речень на позначення фізичного стану людини в
українській мові; ж) актуального членування речення в науковому та офіційно-діловому стилях мовлення;
з) безсполучниково-підрядних складних речень в українській мові тощо.
Аналіз функціональної семантики лексичних і фразеологічних одиниць охоплює: 1) дослідження
проблеми запозичень у сучасній українській мові; 2) розгляд функціонування термінів журналістики у мові
друкованих ЗМІ; 3) аналіз мілітарної метафори в літературознавчому тексті; 4) простеження функціонально-
семантичної категорії ауґментативності в англійській мові; 5) вияв тематичних груп суспільно-політичної
лексики в періодиці Михайла Грушевського; 6) дослідження становлення української авіаційної термінології;
7) розгляд внутрішньої симетрії як властивості конверсії на семантичному та синтаксичному рівнях;
8) вивчення специфіки пропозитивного значення відприкметникових прислівників на -о, -е; 9) з’ясування
метамовно-дериваційних особливостей української маркетингової терміносистеми; 10) аналіз лексики з
інгерентним оцінним значенням як засобу творення комічного в українській поезії ІІ пол. ХХ ст.; 11) вияв
означеної і неозначеної локалізації предмета у французькій мові та ін.
Досить ґрунтовним постає розгляд проблем сучасного словотвору, зокрема морфонології, з-поміж яких
особливу увагу привертають студії з: 1) дослідження типології морфонологічних моделей у віддієслівному
словотворенні сучасної української мови; 2) розгляду міжрівневих засобів вираження категорії демінутивності
в англійській та українській мовах; 3) вивчення поняття морфонологічної моделі та його ролі в аналізі та
синтезі похідних одиниць словника.
З-поміж актуальних проблем лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу варто наголосити на:
а) аналізі вербалізації концепту істина / правда в комуністичному дискурсі української преси; б) дослідженні
стилістичних фігур із повтором у сучасному поетичному мовленні; в) розгляді теоретичних засад
лінгвістичного аналізу політичного дискурсу; г) простеженні модифікації семантики найменувань
богослужбових реалій в українському художньому дискурсі ХХ ст.; ґ) з’ясуванні специфіки київського топосу в
поетичному світі Василя Стуса; д) дослідженні православно-християнських лінгвокультурем як елементів
образності української соціально-психологічної прози І половини ХХ століття; е) вивченні невправностей у
мовленні теле- та радіожурналістів; є) проблемі дискурс-аналізу поетичного світу шістдесятників;
ж) характеристиці репортажу як жанру мовлення; з) аналізі мовних засобів юридичного дискурсу тощо;
и) розгляді категорійного змісту базових теоретичних понять класичного красномовства в його співвідношенні
з культурою сучасного публічного спілкування.
Належна увага приділена питанням сучасних українських говорів та проблемам соціолінгвістики, де
знайшли висвітлення проблеми: а) комунікативної компетенції як соціолінгвістичної проблеми; б) діалектного
тексту як джерела дослідження дієслівної парадигматикита; в) аналізу матеріалів до словника назв одягу
українських східностепових говірок; г) формування сучасної літературної норми як відображення нової
парадигми соціуму; ґ) вияву і тенденцій соціолінгвістичної ситуації в Донеччині; д) аналізу назв доби та її
сегментів у вербальних формулах говірок середньополісько-наддніпрянського порубіжжя та ін.
Актуальними проблемами ономастики постали: 1) граматичні особливості прізвиськ (на матеріалі
антропонімії Донеччини); 2) кореферентні назви з онімним компонентом у творчості Валерія Шевчука;
3) аналіз першого українського лінгвокраїнознавчого словника власних назв; 4) жіночі гебрейські імена у
новочасних перекладах святого письма українською мовою; 5) динамічні процеси в жіночому іменникэ
м. Кіровограда 20-40-х років ХХ століття; 6) позалінгвальні чинники впливу на емпоронімію м. Луганська.
У розділі, присвяченому проблемам сучасної прикладної лінгвістики, простежено: а) стилістичні
особливості перекладу дієслівних форм (на матеріалі оригінальних та перекладних творів М. Гоголя);
б) концептуальну базу нейролінгвістичного програмування; в) функції комп’ютерної вікторини з української
мови у загальноосвітніх навчальних закладах (під час вивчення теми «Фразеологія»); г) психолінгвістичні
засади філософії мови О. Потебні в контексті формування культури мови та комунікації у студентів ВНЗ.
У розрізі проблем методики викладання мови проаналізовано такі актуальні питання: 1) функційно-
стилістичний підхід у формуванні культури мовлення студентів-філологів; 2) формування творчих здібностей
учнів молодших класів у процесі гри на уроках української мови; 3) мовна поведінка курсантів і співробітників
міліції: порівняльна характеристика; 4) вивчення лінгвістичного аналізу тексту у виші за кредитно-модульною
системою навчання; 5) рекламний дискурс: лінгвістичні аспекти вивчення; 6) функційно-комунікативний підхід
до вивчення пунктуації; 7) формування комунікативних компетенцій та розвиток особистих якостей правників
під час вивчення риторики.
У розділі «Історія мови та лінгвістики» продовжено розгляд різноманітних аспектів, пов’язаних з
постанням тих чи інших мовних одниниць, еволюцією певних граматичних форм, особливу увагу звернуто на:
а) хронологізацію мовних явищ у студіях учених харківської лінгвістичної школи; б) проблему джерел
вивчення історії мови в українському мовознавстві 10-30-х рр. ХХ ст.
Не обійдено увагою і нові лінгвістичні праці, які проаналізовано в розділі «Рецензії та анотації»,
висловлена оцінка їхньої актуальності та значущості для розвитку сучасного мовознавства.
Автори випуску “Лінгвістичні студії” сподіваються, що вміщені в ньому статті спонукатимуть до
міркувань та дискусій. Відгуки і пропозиції слід надсилати на адресу: Редакція серії “Лінгвістичні студії”,
кафедра української мови та прикладної лінгвістики, вул. Університетська, 24, Донецький національний
університет, корп. І, 83001, м. Донецьк, Україна.
Анатолій Загнітко, науковий редактор

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.