Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Ірина Скорейко-Свірська — ГРАМАТИЧНЕ ОСВОЄННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ-ІМЕННИКІВ АНГЛОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті проаналізовано особливості освоєння англомовних термінів-іменників, які входять до складу
української науково-технічної термінології, на рівні основних граматичних категорій іменника в українській
мові.
Ключові слова: англомовні запозичення, терміни-іменники, освоєння, граматичні категорії роду, числа,
відмінку.

Дослідження іншомовної спеціальної лексики в галузевих терміносистемах є однією з актуальних
проблем української лінгвістики: у сучасному запозичена термінологія починає відігравати провідну роль.
Особливо активізувався процес запозичення термінів з англійської мови в українську науково-технічну
термінологію: галузь науки й техніки є відкритою терміносистемою, яка постійно збагачується новими
поняттями іншомовного походження.
© Скорейко-Свірська І.П., 2009 ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 19

44
Актуальність запропонованої наукової розвідки полягає в необхідності упорядкування терміносистеми
науки й техніки, до складу якої входять англомовні запозичення, яка, незважаючи на значну зацікавленість
ученими питаннями запозичення іншомовних термінологічних одиниць (О. Боровська, А. Д‘яков, Т. Кияк,
О. Лисенко, А. Олійник, Г. Онуфрієнко, В. Пілецький, Г. Сергєєва та ін.), на сьогоднішній день не одержала
відповідної словотвірної, структурно-морфологічної та лексико-семантичної характеристики. Мета публікації –
визначити особливості морфологічного освоєння англомовних термінів, які входять до української науково-
технічної термінології, на рівні основних граматичних категорій мови-реципієнта. Зазначимо, що серед
проаналізованих нами понад 900 науково-технічних одиниць англомовного походження найбільшу кількість
становлять іменники – 92% одиниць. У зв‘язку з цим, ми аналізуватимемо особливості морфологічного
освоєння запозичених термінів саме цього лексико-граматичного розряду слів на рівні основних граматичних
категорій іменника в українській мові. Приклади запозичених англомовних прикметників та дієслів галузі
науки і техніки, зафіксовані під час дослідження, є поодинокими, тому вважаємо неможливим робити
узагальнені ґрунтовні висновки щодо тенденцій їхнього морфологічного освоєння в українській мові.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: здійснити загальний порівняльний
аналіз граматичної будови української та англійської мов; визначити основні типологічні протиставлення на
морфологічних рівнях порівнюваних мов; проаналізувати співвіднесення науково-технічних термінів-іменників
англомовного походження з основними граматичними категоріями іменника в українській мові – з категоріями
числа, роду та відмінку.
Під час освоєння в новому мовному середовищі іншомовні терміни підпадають під вплив граматичної
системи мови-реципієнта. Асимілюючись на граматичному рівні української мови, англомовні науково-технічні
терміни зазнають значних змін, що можна пояснити існуванням багатьох відмінних рис у граматичних будовах
англійської та української мов, де навіть аналогічні граматичні значення виражаються неоднаковими
формальними способами. Так, завдяки флективній граматичній будові українській мові притаманний
синкретизм афіксального вираження словозмінних морфологічних категорій [Вихованець та ін. 2004: 28]. Тоді
як аналітична будова англійської мови зумовлює вираження граматичних значень лексичних одиниць за участю
формальних (службових) слів, порядку слів у реченні [Morokhovska 1993: 20]. Окрім того, унаслідок
граматичного оформлення слова в українській мові переважно морфологічними засобами, зовнішні засоби
виявлення його лексичного та граматичного значення не є визначальними. В англійській мові ті частини мови,
які не зберегли або майже не зберегли флексій (наприклад, іменник), постійно взаємодіють із зовнішніми
засобами виявлення значення. Саме тому межі між окремими частинами мови в українській мові є більш
чіткими й постійними, ніж в англійській, і можливості переходу лексичної одиниці з однієї частини мови до
іншої тут значно менші [Жлуктенко 1960: 37].
Для морфологічних систем англійської та української мов характерна велика кількість ізоморфних рис,
що насамперед можна пояснити приналежністю обох мов до індоєвропейської сім‘ї. Відмінності ж у
граматичних системах порівнюваних мов з‘явились у процесі історичного розвитку останніх і значно
впливають на освоєння запозичень з англійської мови в українській. Основними типологічними
протиставленнями на морфологічному рівні є частини мови, їхні граматичні категорії, морфеми [Корунець
2003: 179].
Морфологічні класи слів – частини мови – в англійській та українській мовах є основою їхньої
морфологічної будови і переважно збігаються як за лінгвістичним характером, так і за функціями. Англійська
та українська мови мають загалом однакову систему частин мови і при запозиченні англомовних лексичних
одиниць лексико-граматичні класи слів, як правило, збігаються.
Суттєвою відмінною рисою англійської граматичної системи від української є клас артиклів (a (an), the),
які є морфологічним засобом вираження граматичної категорії означеності/неозначеності іменника [Блох 1983:
74, 75]. В українській мові категорія означеності/неозначеності ―позбавлена концентрованого морфологічного
вираження і … більшою мірою існує як мисленнєва категорія, а не граматична‖ [Вихованець та ін. 2004: 94].
Зазначимо, що за науковими спостереженнями до української мови входить лише незначна кількість слів
французького та арабського походження, запозичених з артиклями. Лексичних одиниць англійського
походження, які були б запозичені з артиклем, у словниковому складі української мови не зафіксовано
[Цимбалюк 1982: 120-126].
Зважаючи на результати нашого дослідження, констатуємо, що перехід усіх проаналізованих
запозичених англомовних іменників відбувся з повною втратою артикля, що, на нашу думку, можна визначати
як одну з ознак пристосування запозичень до граматичних особливостей української мови як мови-реципієнта.
Під час морфологічної асиміляції в мові-одержувачі запозичені науково-технічні терміни-іменники
англійського походження співвідносяться з основними граматичними категоріями іменника, які властиві цій
частині мови в українській мові, а саме: з категоріями числа, роду та відмінку. Зазначимо, що на освоєння
англомовних номінативних утворень на україномовному ґрунті впливають як спільні, так і відмінні
характеристики граматичних систем порівнюваних мов.
Беззаперечно спільною категорією іменників в англійській та українській мовах є граматична категорія
числа, завдяки якій можливе відображення кількісних співвідношень предметів у позамовній дійсності
[Вихованець та ін. 2004: 92]. Ця категорія має велику синтаксичну значущість, яка виявляється в різних видах Розділ ІІ. Актуальні проблеми морфології

45
предикативного та атрибутивного узгодження, різноманітності семантичних функцій числової опозиції
[Жлуктенко та ін. 1981: 65]. Категорія числа виражається в англійській та українській мовах загальними
мовними засобами – морфемами та лексичними одиницями.
Як в українській, так і в англійській мовах іменники мають два числа: однину і множину. Однак способи
творення множини в порівнюваних мовах різні й наділені сукупністю диференційованих характеристик:
– в англійській мові множина іменників утворюється здебільшого шляхом додавання до основи
іменника закінчення –(e)s, яке має три фонетичні варіанти: [s], [z], [iz] (bike – bikes, computer – computers,
autobus – autobuses). Винятки з цього правила нечисленні (слабка форма множини (child – children), зміна
кореневого голосного (man – men), збереження деякими іншомовними іменниками форм множини, які вони
мали в мовах-етимонах до запозичення в англійську мову (nucleus – nuclei);
– в українській мові засоби творення множини набагато складніші: кожна з чотирьох відмін іменників
має у формі множини свої закінчення (машина – машини, прилад – прилади, заповідь – заповіді, лоша –
лошата);
– форма множини англійських іменників фактично незмінна. В українській мові множина іменників
протиставлена однині не лише формою називного відмінка, а всією системою відмінків;
– в обох мовах деякі іменники вживаються тільки в множині (або однині). Однак саме уявлення про речі,
які позначають такі іменники в носіїв англійської та української мов, не завжди однакове: в українській мові
ворота вживаються тільки в множині, тоді як відповідна англійська назва gate може вживатися в обох числах
[Жлуктенко 1960: 38, 39; Thomson 1999: 25].
Для нашого дослідження важливо визначити, яким чином невідповідність числових форм іменників у
порівнюваних мовах впливає на пристосування англомовних науково-технічних термінів-іменників до лексико-
граматичної категорії числа в українській мові.
Як показують результати дослідження, іменники англійського походження, що входять до української
науково-технічної термінології, запозичуються переважно у формі однини. Множина таких термінів
утворюється, як правило, за законами української мови, що вказує на пристосування запозичень до
особливостей граматичної системи мови-реципієнта. Так, більшість англомовних іменників, які в українській
мові належать до граматичної категорії чоловічого чи жіночого роду, утворюють множину шляхом додавання
закінчень -и, -і, -ї (так само, як це відбувається з питомими іменниками першої та другої відмін), наприклад:
адаптер – адаптери, біт – біти, джойстик – джойстики, галон – галони, клаксон – клаксони, курсор –
курсори, форсунка – форсунки, степлер – степлери, плунжер – плунжери, сейнер – сейнери, тостер –
тостери, шхуна – шхуни, яхта – яхти, миля – милі, ватерлінія – ватерлінії.
Запозичена з англійської мови науково-технічна термінологічна одиниця фут, яка в мові-джерелі
утворює множину шляхом зміни кореневого голосного (foot – feet), в українській мові утворює парадигму
множини за правилами української граматики – фут – фути, що вказує на пристосування цього англомовного
терміна до особливостей морфологічної категорії числа іменників у мові-реципієнті.
Морфологічна асиміляція англійських іменників галузі науки й техніки супроводжується і деякими
особливостями в системі української граматики. Серед проаналізованого фактичного матеріалу як окрему групу
виокремлюємо терміни, які були запозичені у формі множини зі значенням однини і зберегли формальний
показник множини – закінчення -(e)s у мові-реципієнті, наприклад: cringles – кренгельс, props – пропс, timbers –
тимберс, beams – бімс, limbers – лімберс, piers – пірс, reps – репс, pillars – пілерс та ін. Зауважимо, що на
україномовному ґрунті англійське закінчення множини в таких термінах втрачає своє граматичне значення й
іменники цього типу утворюють флективну парадигму множини за правилами мови-реципієнта, а саме:
кренгельс – кренгельси, пірс – пірси, пілерс – пілерси, тимберс – тимберси.
Запозичені з англійської мови лексичні одиниці, основа яких закінчується на -о, -у, -і, не мають в
українській мові граматичної форми множини. В іменників такого типу є омонімічні з граматичного погляду
форми однини і множини в одній лексемі, а їхня одиничність чи множинність виявляється у відповідному
контексті [Вихованець та ін. 2004: 94]. Отже, можна сказати, що такі іменники мають поняттєву категорію
числа і, відповідно, семантичне значення множини [Сергєєва 2002: 102]. Серед проаналізованих науково-
технічних англомовних термінів до цієї групи належать такі англізми, як buggy – багі, dinghy – дингі, radio –
радіо, canoe – каное та ін.
Спільним у граматичних систем англійської та української мов є існування класів іменників singularia
tantum та pluralia tantum. Ця особливість характерна і під час запозичення англомовних науково-технічних
термінологічних одиниць: серед проаналізованих прикладів зафіксовано англізми, які мають неповну
парадигму лексико-граматичної категорії числа. До англомовних термінів, що входять до української
терміносистеми науки й техніки, які мають тільки форму однини (singularia tantum), належать англізми, що
позначають абстрактні поняття, назви речовин, матеріалів, процесів і т. ін., наприклад: трафік, мальтоза,
вельвет, молескін, керлінг, бельтинг, джерсі, кашемір, репс, лістинг, лапінгування, мерсеризація, свопінг,
гутаперча, шевінгування, петролеум та ін.
Серед проаналізованого матеріалу також виокремлюємо науково-технічні термінологічні одиниці
англомовного походження, які є іменниками, що належать до класу pluralia tantum, наприклад: deal-ends –
дилени, riffles – рифлі, battens – батенси, wales – вельси, deals – дильси, cheeks – чикси, mouldings – молдінги, ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 19

46
рифлі – riffles. У запозичених іменниках такого типу відбувається заміна англійського закінчення множини -(e)s
відповідним закінченням множини української мови, що вказує на пристосування науково-технічних термінів
англомовного походження до граматичних норм української мови.
Родове оформлення науково-технічних термінів-іменників англомовного походження на українському
ґрунті відбувається виключно за законами української граматичної системи, оскільки рід як граматична
категорія в англійській мові відсутній: тут немає формальних ознак граматичного роду, немає системи
узгодження іменників. Умовний розподіл слів між родами здійснюється на суто логічній основі: назви істот
належать до чоловічого або жіночого роду, назви неістот – до середнього [Thomson 1999: 24, 25].
Зауважимо, що в мовознавстві дискутується можливість англійських іменників (хоч і обмежена)
виражати категорію роду. Зокрема як засіб вираження даної граматичної категорії розглядають властивість
багатьох іменників співвідноситись з певним особовим займенником – he, she або it. Однак вибір займенника в
подібних випадках визначається виключно семантикою того іменника, який співвідноситься з відповідним
займенником. Тобто за ―родом ‖ класифікуються не слова, а власне самі суб‘єкти/об‘єкти, що позначаються
відповідними словами [Жлуктенко 1960: 45].
У сучасній українській мові категорію роду кваліфікують, як правило, за сукупністю таких ознак: ―1) за
ознакою семантико-граматичної чи формально-граматичної домінанти її змісту; 2) за синтаксичною або
несинтаксичною спрямованістю у граматичній системі; 3) за характером морфологічного вираження категорії у
межах того самого слова або поза межами форм того самого слова); 4) за специфічністю для певної частини
мови або за корелятивністю категорії в різних частинах мови‖ [Вихованець та ін. 2004: 90]. Категорію роду в
українській мові структурують три грамеми: грамеми чоловічого, жіночого і середнього родів [Вихованець та
ін. 2004: 86]. Поза нею існують тільки ті іменники, які не мають повної парадигми числа й передають відповідні
лексичні значення за допомогою форми множини [СУЛМ 1997: 332].
Досліджуючи морфологічне освоєння англомовних науково-технічних термінів-іменників на рівні
граматичної категорії роду, ми дійшли висновку, що, пристосовуючись до граматичної системи української
мови, запозичені терміни-англізми набувають родових ознак. Більшість іменників англомовного походження
набувають в українській мові значення чоловічого роду – 90% одиниць. На нашу думку, приналежність
термінів-англізмів на україномовному ґрунті здебільшого до чоловічого роду можна пояснити насамперед тим,
що переважна частина запозичених англійських термінологічних одиниць закінчується на приголосний, тобто
такі терміни мають нульове закінчення, що є типовим для іменників чоловічого роду в українській мові.
Серед англомовних номінативних утворень, які в українській мові набули значення чоловічого роду
(практично без зміни основи), виокремлюємо такі групи термінів-іменників галузі науки й техніки:
1) англізми, основа яких закінчується на твердий приголосний, наприклад: bulker – балкер, siding –
сайдинг, vocoder – вокодер, domain – домен, deep-tank – диптанк, express – експрес, drainage – дренаж, elevon –
елевон, compost – компост, modem – модем, notebook – ноутбук, nylon – нейлон/найлон, resistor – резистор,
plastic – пластик, rod – род та ін. Сюди також належать запозичені з англійської мови терміни, які набули
значення однини на ґрунті української мови і їхня основа закінчується на приголосний, наприклад: beams –
бімс, cringles – кренгельс, limbers – лімберс, pillars – пілерс, piers – пірс, partners – п‟яртнерс, props – пропс, reps
– репс, timbers – тимберс та ін.;
2) англомовні науково-технічні терміни, основа яких закінчується на -й, наприклад: display – дисплей,
permalloy – пермалой, spray – спрей, tramway – трамвай, trolley – тролей та ін.;
3) запозичення, що закінчуються ―німим е‖, яке в англійській мові не вимовляється і, відповідно, не
відтворюється в українській мові як мові-реципієнті, наприклад: clearance – кліренс, gigabyte – гігабайт,
interface – інтерфейс, cartridge – картридж, paravane – параван, dragline – драглайн, stone – стон, file – файл,
antifreeze – антифриз та ін. (У термінах такого типу перед ―німим е‖ основа, як правило, закінчується на
приголосний, що пояснює логічність набуття такими іменниками значення чоловічого роду).
Що стосується визначення категорії роду в англомовних термінах, які закінчуються на м‘який
приголосний, то родова приналежність таких лексичних одиниць може бути різною в українській мові, де
іменники як чоловічого, так і жіночого роду можуть мати таке закінчення. У процесі дослідження встановлено,
що більшість термінів такої групи є іменниками чоловічого роду, наприклад: wind-sail – віндзейль, gas oil –
газойль, joule – джоуль, mule – мюль, nipple – ніпель, pixel – піксель, stencil – стенсель, trysail – трисель, tunnel –
тунель, chisel – чизель та ін. Терміни-англізми, які закінчуються на м‘який приголосний і належать до класу
іменників жіночого роду, є поодинокими прикладами серед проаналізованого фактичного матеріалу,
наприклад: bridle – бридель, strand – стрендь, shrapnel – шрапнель, flannel – фланель.
Запозичені терміни, які мали в англійській мові або отримали внаслідок фонетичного та графічного
оформлення в українській мові закінчення -а(-я), функціонують в українській мові як іменники жіночого роду.
Варто зазначити, що в таких іменниках переважно відбуваються структурні зміни в їхній морфемній будові,
оскільки для англійських слів не характерне іменникове закінчення -а(-я), наприклад: diskette – дискета,
barquentine – баркентина, drag – драга, canister – каністра, maltose – мальтоза, mile – миля, pint – пінта,
schooner – шхуна, league – ліга, yacht – яхта, waterline – ватерлінія. Під час граматичного освоєння на
україномовному ґрунті ці терміни отримали закінчення жіночого роду -а(-я). Розділ ІІ. Актуальні проблеми морфології

47
Акцентуємо, що серед проаналізованих англомовних науково-технічних термінів зафіксовано приклади
(хоч і нечисленні) англізмів, які набули в українській мові значення жіночого роду практично без зміни основи,
наприклад: bazooka – базука, veranda – веранда, radiola – радіола, solvent naphtha – сольвент-нафта, gutta-
percha – гутаперча.
До категорії жіночого роду належать також запозичені терміни, в яких суфікс -tion був замінений
суфіксом -ція. Ми поділяємо думку про те, що причиною такої заміни можна вважати дотримання українських
адаптаційних традицій, згідно з якими ―заміна суфіксів -tion, -sion еквівалентним українським суфіксом –ція є
загальним правилом при запозиченні з європейських мов абстрактних іменників із цими суфіксами, зважаючи
на однакову семантику цих афіксів у більшості мов, зокрема й в англійській та українській‖ [цитовано за:
Сергєєва 2002: 110]. Отже, іменниками жіночого роду є такі науково-технічні терміни англомовного
походження, як merserisation – мерсеризація, vulcanisation – вулканізація, installation – інсталяція, escalation –
ескалація, replication – реплікація, tabulation – табуляція, floatation – флотація та ін.
Під час дослідження процесу освоєння англомовних термінів-іменників на рівні лексико-граматичної
категорії роду в українській мові зафіксовано випадки функціонування морфологічних варіантів англійських
термінів drain і deck, а саме: дрен, дек – чоловічий рід, дрена, дека – жіночий рід. Структура жодного з цих
варіантів не суперечить граматичним нормам української мови, однак вважаємо існування такої варіантності
небажаною в термінології. Оскільки в літературі науково-технічного характеру надають перевагу
використанню варіантів дрена і дек, то саме їх пропонуємо обрати нормативними.
Науково-технічні англомовні запозичення, які в українській мові мають закінчення -у, -o, -i, -е,
набувають значення середнього роду, наприклад: bungalow – бунгало, canoe – каное, radio – радіо. Зазначимо,
однак, що під час дослідження зафіксовано ряд термінів-англізмів, які, хоч і мають закінчення, характерне для
іменників середнього роду, належать до іменників чоловічого чи жіночого роду. Наприклад, науково-технічний
термін дингі є іменником жіночого роду. Вважаємо, що це зумовлено його семантикою, а саме: дингі < dinghy –
“маленька суднова або яхтова шлюпка” [ССІС 2006: 224]. У цьому випадку система лексико-семантичних
зв‘язків термінологічної одиниці дингі відіграла вирішальну роль при передаванні її граматичного роду в
українській мові.
До лексико-граматичного класу іменників середнього роду належать також запозичені терміни галузі
науки й техніки, які позначають назви процесуального стану, абстрактної дії і до англомовної основи яких
доданий український формант -ування (-ювання), наприклад: мікшування < mix – “регулювання рівня звука
оператором під час звукозапису для виокремлення звучання окремого інструмента (виконавця)” [ССІС 2006:
456], мульчування < mulch – “укривання ґрунту торф‟яними крихтами, мульчпапером тощо для збереження
вологи в ґрунті, проти його переохолодження чи перенагрівання” [ССІС 2006: 466], хонінгування < honing –
“чистове обточування заздалегідь відшліфованих циліндричних деталей машин за допомогою хона на
хонінгувальному верстаті” [ССІС 2006: 737], шевінгування < shaving – “чистове оброблення незагартованих
сталевих зубчастих коліс шевером” [ССІС 2006: 752]. Вважаємо, що віднесення таких віддієслівних іменників
до категорії середнього роду не суперечить нормам граматики української мови, де іменники середнього роду
можуть мати флексію -а(-я) [Вихованець та ін. 1982: 59].
У мовознавчій літературі існують різні погляди стосовно граматичної категорії відмінка іменника в
англійській мові [див. Жлуктенко 1960: 40-46; Жлуктенко та ін. 1981: 84-85]. У формальному плані цю
категорію тут можна виділяти швидше теоретично, ніж практично: вона є залишком колишньої флективної
структури, побудована на основі опозиції загальний (objective case) – присвійний (possessive case) відмінки
[Morokhovska 1993: 177-180; Блох 1983: 62] і має дуже мало спільного з парадигмою категорії відмінка в
українській мові, де система відмінювання складається з сімох грамем [Вихованець та ін. 2004: 57; Безпояско та
ін. 1993: 21].
Усі проаналізовані терміни англомовного походження, які входять до української терміносистеми науки
й техніки, можна умовно поділити на дві групи: відмінювані та невідмінювані. До відмінюваних англізмів
належать запозичені іменники, які в українській мові набули значення чоловічого чи жіночого роду.
Запозичені з англійської мови науково-технічні терміни-іменники чоловічого роду з нульовою флексією
в називному відмінку однини отримують відмінкові закінчення іменників другої відміни, що відповідає нормам
української мови [Безпояско та ін. 1993: 68], наприклад: гіратор – гіратора – гіратору (-ові) – гіратор –
гіратором – (на) гіраторі; думпер – думпера – думперу (-ові) – думпер – думпером – (у) думпері; дисплей –
дисплея – дисплеєві (-ю) – дисплей – дисплеєм – (на) дисплеєві (-ю). За тими ж правилами відмінюються
англомовні запозичення з нетиповим для української мови закінченням -інг: скролінг – скролінга – скролінгові(-у) –
скролінг – скролінгом – (у)скролінгу.
Англомовні терміни-іменники жіночого роду, які закінчуються на -а(-я), відмінюються за зразками
відмінювання іменників першої відміни української мови, наприклад: базука – базуки – базуці – базуку –
базукою – (на) базуці; пінта – пінти – пінті – пінту – пінтою – (у) пінті; мерсеризація – мерсеризації –
мерсеризації – мерсеризацію – мерсеризацією – (у) мерсеризації. Зауважимо, що під час відмінювання в
запозиченні базука в давальному відмінку однини відбувається чергування приголосних – базука – базуці, що
вказує на повне освоєння цього англомовного терміна на морфологічному й фонетичному рівнях української
мови. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 19

48
Відмінкові закінчення науково-технічних термінологічних одиниць, запозичених як множинні іменники,
відповідають закінченням іменників множини української мови, наприклад: дилени – диленів – диленам –
дилени – диленами – (на) диленах; чикси – чиксів – чиксам – чикси – чиксами – (на) чиксах. Таке відмінювання
англомовних іменників pluralia tantum вказує на дотримання граматичних норм української мови як мови-
реципієнта [Безпояско та ін. 1993: 79].
Серед проаналізованих англомовних науково-технічних термінів до групи невідмінюваних іменників
належать переважно англізми середнього роду із закінченнями -о, -і, -е (бунгало, каное, радіо) і деякі
термінологічні одиниці чоловічого та жіночого роду з тими ж флексіями (багі, дингі). Як правило, у реченні
граматичне значення таких іменників виражається синтаксично – за допомогою прийменників або різних
відмінкових форм узгоджених з цими іменниками прикметників і займенників [Безпояско та ін. 1993: 80;
Жлуктенко 1960: 41; СУМ 1997: 119].
Більшість складних слів та термінологічних словосполучень, запозичених з англійської мови в
українську науково-технічну термінологію, лексикалізувалися на україномовному ґрунті (відбулось
перетворення окремих елементів мови-джерела в одне слово в мові-реципієнті) і їхнє відмінювання
здійснюється за тим самим принципом, що й відмінювання простих іменників-англізмів – відповідно до
граматичних норм української мови, наприклад: шингард (< shin guard) – шингарда, пакетбот (< packet boat) –
пакетбота, віндротор (< wind rotor) – віндротора, відеоплеєр (< video player) – відеоплеєра, кільблок (< keel
block) – кільблока, кікстартер (< kick starter) – кікстартера, отертрал (< otter trawl) – отер трала та ін.
Серед англомовних науково-технічних термінів, проаналізованих під час дослідження, зафіксовано
складні лексичні одиниці, які не змінили своєї структури на ґрунті мови-реципієнта. Відмінювання таких
англізмів супроводжується зміною тільки другого компонента складного терміна, що цілком відповідає
особливостям відмінювання українських складних іменників, які пишуться через дефіс, наприклад: гауч-прес
(< gauge-press) – гауч-преса, хескер-пікер (< husker-picker) – хескер-пікера, хескер-шредер (< husker-shredder) –
хескер-шредера.
Вивчення особливостей освоєння англомовних термінів-іменників, які входять до української
терміносистеми науки й техніки, на рівні основних граматичних категорій української мови підсумовуємо
такими спостереженнями: 1) у результаті граматичної адаптації запозичені з англійської мови іменники
утворюють форму множини за правилами української мови, що вказує на пристосування англомовних
запозичень до законів мови-реципієнта та відповідність її граматичним нормам; 2) унаслідок пристосування до
морфологічних особливостей української мови всі науково-технічні терміни англомовного походження в формі
однини набули граматичної категорії чоловічого, жіночого або середнього роду. Як показують результати
дослідження, визначальною рисою при віднесенні запозиченої термінологічної одиниці до тієї чи іншої
категорії роду є насамперед її формальні ознаки (фонетичне оформлення), хоча зафіксовані також випадки
передавання граматичного роду англізмів в українській мові їхнім семантичним значенням; 3) серед
запозичених науково-технічних термінів є як відмінювані, так і невідмінювані іменники. Однією із ознак
пристосування англомовної спеціальної лексики до законів граматичної системи української мови є
відмінювання іменників-англізмів відповідно до правил відмінювання іменників мови-реципієнта.
Перспективність подальших наукових розвідок убачаємо в дослідженні особливостей морфемно-
словотвірної та лексико-семантичної адаптації запозичених з англійської мови термінологічних одиниць, які
входять до української терміносистеми науки й техніки.

Література
1. Безпояско та ін. 1993: Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української
мови: Морфологія: Підручник для студентів філол. фак-тів вузів. – К.: Либідь, 1993. – 335 с.
2. Блох 1983: Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка: учебник для студ. филол. фак.
ун-тов и фак. англ. яз. педвузов. – М.: Высшая школа, 1983. – 383 с.
3. Вихованець та ін. 1982: Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика української
мови. – К.: Радянська школа, 1982. – 208 с.
4. Вихованець та ін. 2004: Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови:
Академічна граматика української мови. – К.: Унів. вид-во ―Пульсари‖, 2004. – 400 с.
5. Жлуктенко 1960: Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика англійської та української мов. Посібник
для вчителів. – К.: Рад. школа, 1960. – 160 с.
6. Жлуктенко та ін. 1981: Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов /
Ю. О. Жлуктенко, Т. О. Бровченко, В. М. Вовк та ін. / Відп. ред. Ю.О. Жлуктенко. – К.: Наукова думка, 1981. –
354 с.
7. Корунець 2003: Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навчальний
посібник. – Видання друге, доповнене й перероблене. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.
8. Сергєєва 2002: Сергєєва Г. А. Англомовні запозичення в українській правничій термінології: Дис. …
канд. філол. наук: 10.02.01. – Х., 2002. – 250 с.
9. ССІС 2006: Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20000 слів і словосполучень / Уклад.:
О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, НАН України. – К.: Довіра, 2006. – 789 с. Розділ ІІ. Актуальні проблеми морфології

49
10. СУЛМ 1997: Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. А. П. Грищенка. – К.: Вища
школа, 1997. – 493 с.
11. СУМ 1997: Сучасна українська мова: підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.
/ За ред. О. Д. Пономарева. – К.: Либідь, 1997. – 400 с.
12. Цимбалюк 1982: Цимбалюк Ю. В. Іншомовні слова з артиклями, засвоєні українською мовою //
Українське мовознавство. – 1982. – № 10. – С. 120–126.
13. Morokhovska E. J. Fundamentals of English Grammar: Theory and Practice. – K.: ―Vyšča Škola‖, 1993. –
472 p.
14. Thomson A. J. A Practical English Grammar / A. J. Thomson, A. V. Martinet. – 4th еdition. – Oxford:
Oxford University Press, 1999. – 383 p.

The article focuses on the determination of the grammatical adaptation peculiarities of the English noun-
borrowings that function in the system of the Ukrainian terminology of science and technology.
Key words: English noun-borrowings, adaptation, grammatical categories of gender, number and case.

Надійшла до редакції 16 жовтня 2008 року.

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.