Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

5. ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ

Основний засіб вираження актуального членування речення — це порядок слів та інтонація (місце розташування фразового наголосу). Обидва засоби діють разом, тому їх можна об’єднати і називати комп­лексним засобом вираження актуального членування речення. У коди­фікованій літературній мові фразовий наголос автоматизований (зав­жди падає на кінець речення, наголошуючи останню синтагму). Відпо­відно до цього й організований порядок слів: спочатку йде тема, по­тім — рема (щоб виділити рему). В. Матезіус називав такий порядок слів об’єктивним.

В експресивному мовленні порядок слів видозмінюється, модифі­кується, і такий порядок слів називається суб’єктивним. Автоматизм фразового наголосу інколи порушується, унаслідок чого наголошуєть­ся не кінцева синтагма, а початкова синтагма або синтагма в середині речення. Таким чином, рема завжди виділяється фразовим наголосом: автоматизованим при об’єктивному порядку слів та неавтоматизова- ним при суб’єктивному порядку слів.

Той чи інший порядок слів і місце фразового наголосу, що виража­ють актуальне членування речення, називаються лінійно-динамічною структурою речення. Додатковими засобами актуального членування речення відзначаються тема або рема. Посилює актуальне виділення теми наявність постпозитивної частки ж: Тієї ж ночі/сніг пішов (Н. Білоцерківець); або обмежувально-препозитивних часток тільки, лише: Лиш де-не-де / прокинеться пташка (М. Коцюбинський).

 

РОЗДІЛ XIV. Актуальне членування речення

 

637

 

Виділенню реми сприяють постпозитивні або препозитивні частки не, ні та ін.: Хлопець написав листа/не у Львів; У Львів написав листа/не хлопець; У Львів хлопець написав/не лист.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.