Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Наталія Клименко — МАТЕРІАЛИ ДО СЛОВНИКА НАЗВ ОДЯГУ УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРОК

У статті подаються матеріали до Словника східностепових українських говірок. У цьому
фрагменті словника вміщено назви одягу, які відображають лексичні, фонетичні, словотвірні та морфологічні
діалектні особливості східностепових говірок.
Ключові слова: діалектна лексика, діалектний словник, семантична структура слова, східностепові
говірки.

Останнім часом східностепові говірки привертають увагу багатьох дослідників: Л.Д.Фроляк,
В.Ю.Дроботенко, З.Л.Омельченко та ін. Однак і досі актуальним залишається як системне вивчення
новостворених українських говорів, так і ґрунтовний структурно-семантичний аналіз словникового складу
донецьких говірок, що неможливо без повної фіксації й лексикографічної обробки надійного фактичного
© Клименко Н.Б., 2009 ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 19

230
матеріалу. На сьогодні вже видано перший випуск „Матеріалів до словника східностепових українських
говірок”, яким розпочато роботу над укладанням Словника східностепових говірок [7].
Пропоновані „Матеріали до словника назв одягу українських східностепових говірок” є частиною
диференційного тематичного словника, що не охоплює всієї лексики, яка функціонує в донецьких говірках, а
подає лише діалектні слова, що не увійшли до основного словникового складу української літературної мови й
репрезентують різні фонетичні, структурно-семантичні різновиди діалектної лексики, уживаної в
східностепових говірках, що є одним з основних принципів роботи над Словником східностепових говірок [7, с.5].
У словнику використані записи, зроблені в 110 населених пунктах Донецької області самим автором під
час діалектологічних експедицій за спеціально розробленим питальником та за „Програмою для збирання
матеріалів до Лексичного Атласу української мови” Й.О.Дзендзелівського [2].
Реєстр словника охоплює: східностепові слова (байцόрйа, збірн. „нитки, вистрьопані з одягу”), слова,
поширені в інших південно-східних говорах, але такі, що є діалектними, а не загальнонародними (кармбн
„частина одягу (штанів, пальта, піджака, плаття тощо) у формі мішечка для дрібних речей і грошей”, вбник
„назва верхньої частини спіднього жіночого одягу у вигляді короткої жилетки”, пброчка „комплект жіночого
одягу зі спідниці й кофти, пошитих з однакової тканини”). Серед останніх чимало назв, які відрізняються від
загальнонародних найчастіше фонетичними, рідше словотвірними або граматичними особливостями (жймпер
„в’язана кофта без коміра і без застібок, яку одягають через голову”, сарахвбн (шарахвбн) „легка жіноча сукня
без рукавів, звичайно на шлейках, бретелях, а також сукня такого крою з теплої тканини, яку одягають поверх
кофти, светра тощо”, кап’ішόн „частина верхнього одягу для захисту голови в негоду; коли немає потреби її
відкидають за спину; каптур”).
У „Матеріалах до словника назв одягу українських східностепових говірок” уміщено й загальновідомі
слова, які в говірках Донецької області виступають з іншим значенням, ніж в літературній мові або в інших
українських говорах (сэкн’а „жіночий одяг, що покриває фігуру від талії донизу, спідниця”, москόвка „тепле
зимове чоловіче полупальто”).
Усі реєстрові слова записано спрощеною фонетичною транскрипцією й розташовано в алфавітному
порядку. Тлумачення значень реєстрових слів здійснюється переважно описово засобами української
літературної мови.
У багатозначних реєстрових словах кожне окреме значення позначається цифрою й наводиться у
словниковій статті з нового абзаца. Розташування значень та їх відтінків у словниковій статті підпорядковане
принципу семантичної філіації: від первинного, більш конкретного до похідного, ускладненого, більш
абстрактного, вторинного.
Послідовно подаються граматичні ремарки. Запропонована лексика є переважно іменниковою. При
відмінюванних іменниках, записаних у називному відмінку однини, указано закінчення родового відмінка однини
та рід. Якщо іменник уживається тільки в однині, це позначається скороченням одн., якщо слово вживається
тільки у множині, на це вказує ремарка мн., а також закінчення родового відмінка множини; збірні іменники
позначаються скороченням збірн. Прислівникова лексика позначається ремаркою присл.
Кожне реєстрове слово, крім односкладових, подається з наголосом. У багатоскладових складних словах
вказується й побічний наголос – порівняймо:
касаварутка (ктсоворутка), заворутка, -и. Чоловіча сорочка зі стоячим коміром, з маніжкою, яка
застібалася накосину (в усіх східностепових говірках)
казбли касаварорутка / бо вонб ж касбйа булб / зас’т’ібблас’а отбк / накасинэ / а хто казбв і заворутка / а
вану / ж аднб і та ж саручка мужъча / т’іки накасинэ зас’т’ібайец’:а // (23)
За умови функціонування в східностепових говірках фонетичних або словотворчих варіантів
реєстрового слова, вони також подаються у словниковій статті. Фонетичні варіанти наводяться у дужках поруч
з реєстровим словом, а словотворчі варіанти розміщено в кінці словникової статті й позначено горизонтальною
стрілкою – порівняймо:
спόдники (спόдн’іки), -ів, мн. Спідні чоловічі штани (12, 16, 53, 55, 29, 36, 70, 1, 2, 111, 95, 11, 6, 42, 52,
37, 24, 15, 73, 58, 51, 89, 17) р’ізнъц’і н’ійбкойі / спόдники і кал’сόни/ казали старн л’эди / а трусъ / молод’όж // (6)
 спόд’н’і
При значній кількості реєстрових слів у кінці словникової статті наводяться синонімічні назви, що
позначаються зірочкою (*):
рόзр’ізка, -и, ж. Розпірка спереду чоловічих штанів (24)
*ширънка, *прор’нха, *розпόрка, *мат’н’б
Кожне реєстрове слово паспортизується відповідним індексом обстеженого населеного пункту, перелік
яких наведено наприкінці статті.
Після розкриття значення слова в „Матеріалах до словника назв одягу українських східностепових
говірок” почасти наводяться ілюстрації. Це зроблено з метою наочного й повнішого розкриття семантики слова,
його вживання в говірці, розкриття стилістичної характеристики наведеної лексики.
Пропоновані матеріали є черговим етапом роботи над Словником східностепових говірок [7, с.114; 5,
с.166-172]. Збирання діалектної лексики, яке набрало тепер широкого розмаху, і публікація її у вигляді Розділ VIІ. Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики

231
словничків є підготовчим етапом до створення узагальненої лексикографічної праці – зведеного діалектного
словника української мови [1, с.214].

байадйрка (байдйрка), -и, ж. В’язана кофта на застібках спереду (36, 39, 38, 48, 11, 84, 21, 83, 51, 63, 27,
16, 44, 55, 14, 53, 56, 91, 109, 37, 11, 60, 108, 34, 52, 8, 111, 50, 39, 70, 97, 73, 47, 109, 24, 15, 12, 17, 77, 14, 23, 90,
28, 56, 10, 72, 7, 20, 30, 102, 11, 40, 58, 25)
байцόрйа, збірн. Нитки, вистрьопані з одягу (67) по:бр’ізбй отй байцόрйа / ск’нкие вонό бэдеи т’іл’іпбц’:а // (67)
*стр’όпйа, *стр’όпки, *тр’όпки, *об:ъвки, *пац’όрки
вбник, -а, ч. Назва верхньої частини спіднього жіночого одягу у вигляді короткої жилетки до талії (39,
12, 29, 41) вбники оцй пόки прим’йрно / отэт вър’із був / тут зас’т’ібблис’а / оцй вбники назиевблис’а / з’імόйу
все врймн’а носили вбники / а л’нтом р’ндко колъ носили / л’нхвики тиепйр / а тод’н вбники казали // (41)
*станόк (стбник)
вбн:ик, -а, ч. Верхня частина жіночої спідньої сорочки (28)
*станόк (стбник)
в’ір’όвка, -и, ж. Мотузка, якою стягують штани для їх підтримання (89, 55, 49, 29, 52, 36, 56, 83, 48, 46,
2, 58, 107, 7, 8, 70, 28, 112)
*поворόзка, *όчкур, *очкурн’б, *завйбзка, *мотэзка, *мотузόк, *швόрка, *шнурόк, *шнурόчок
гал’іхвй, незмін. Штани особливого крою, що обтягують литки й коліна та дуже розширюються на
стегнах (51, 67, 64, 63, 59, 58, 60, 57, 109, 62, 70, 71, 78, 34, 108, 35, 41, 66, 65, 68, 69, 72, 1-10, 12, 13, 32, 23, 100,
102, 91, 14, 16, 81, 80, 85, 84, 95, 82, 83, 93, 92, 110, 87, 89, 15, 43, 94, 18-20, 22, 44, 47, 45, 53, 54, 24, 21, 25, 28,
27, 26, 40, 101, 88, 38, 61, 98, 97, 74, 77, 76, 96, 104, 99, 79, 39, 29, 30, 36, 50, 106, 49, 55)
гаплъчка, -и, ж. Дротяна петелька гаплика (48, 50, 88, 59, 60, 107, 98, 89, 87, 82, 95, 97, 72, 73, 62, 66, 16, 94)
*кобълка, *гбпка
гбпка, -и, ж. Дротяна петелька гаплика (40)
*гаплъчка, *кобълка
жймпер, -а, ч. В’язана кофта без коміра і без застібок, яку одягають через голову (67, 105, 109, 26, 28, 44,
1, 4960)
жикйт (жекйт, жакйт), -а, ч. Нагрудний чоловічий або жіночий одяг у вигляді куртки з рукавами й
полами на застібці, з відкритим викладним коміром (34, 91, 112, 16, 49, 10, 56, 109, 86, 110, 44, 13, 20, 24, 19,
102, 68, 69, 108, 60, 6, 84, 2, 36, 89)
завйбзка, -и, ж. Мотузка, якою стягують штани для їх підтримання (4, 89, 36)
*в’ір’όвка, *όчкур, *очкурн’б, *поворόзка, *мотэзка, *мотузόк, *швόрка, *шнурόк, *шнурόчок
закόт, -а, ч. Верхній зимовий одяг, рівного крою, з овечої шкіри, з широким коміром (43)
*тόлуп
зас’т’όжка, -и, ж. Застібка на поясі (87, 85, 82, 59, 49, 15, 8)
кал’ісόни, -ів, мн. Спідні чоловічі штани (82)
*порткъ, *п’ідштбники, * спόд’н’і, *спόдники, *штанъ сп’нд’н’і
калόша (колόша), -і, ж. Штанина, одна з двох холош (98, 59, 16, 51, 102, 12, 110, 50, 8)
*штанъна, *халόша, *колόшва
кармбн, -а, ч. 1. Частина одягу (штанів, пальта, піджака, плаття тощо) у формі мішечка для дрібних
речей і грошей (1-10, 33, 43, 14, 91, 12, 13, 102, 23, 31, 1, 2, 32, 100, 11, 47, 45, 46, 22, 44, 15-22, 38, 39, 94, 37, 42,
56, 65, 66, 108, 109, 67, 69, 101, 70, 71, 72, 77, 81, 86, 79, 80, 85, 92, 110, 87, 89, 84, 96, 104, 88, 83, 82, 49-62, 107,
106, 103, 36, 64, 34, 78)
2. Кишеня, яку жінки носили під фартухом, що є частиною стегнового жіночого одягу (3-5, 43, 14-20,
102, 90, 91, 22, 9, 1, 2, 32, 100, 11, 45, 47, 54, 59, 60, 51, 21, 27, 37, 42, 71, 74, 75, 77, 81, 79, 86, 80, 92, 93, 110, 87,
89, 88)
кап’ішόн, -а, ч. Частина верхнього одягу для захисту голови в негоду; коли немає потреби її відкидають
за спину; каптур (88, 1, 2, 89, 110, 93, 83, 87, 82, 84, 95, 104, 61, 96, 105, 98, 76, 86, 80, 62, 81, 77, 79, 80, 71, 101,
75, 74, 109, 65-70, 108, 35, 41, 42, 27-30, 21, 34, 64, 63, 107, 56, 58, 49-53, 55, 106, 57, 45, 46, 11, 32, 100, 47, 1, 31,
9, 23, 102, 12, 33, 3-8, 91, 43, 15-20)
карсйт(ка) (кирсйт(ка), керсйт(ка), корсйт(ка)), -и, ж. Видовжена жіноча безрукавка на підкладці (60,
90, 55, 91, 48, 101, 7, 72, 109, 67, 38, 39, 16, 108, 102, 53, 28, 10, 42, 40, 73, 1, 44, 2, 30, 34, 111, 37, 27, 46, 36, 47,
109, 14, 11, 12, 25, 49, 70, 97, 7, 8, 54, 2, 51, 30, 91, 11, 39, 2, 63)
касаварутка (ктсоворутка), заворутка, -и, ж. Чоловіча сорочка зі стоячим коміром, з маніжкою, яка
застібалася накосину (в усіх східностепових говірках)
казбли касаварорутка / бо вонб ж касбйа булб / зас’т’ібблас’а отбк / накасинэ / а хто казбв і заворутка / а
вану / ж аднб і та ж саручка мужъча / т’іки накасинэ зас’т’ібайец’:а // (23)
кобълка, -и, ж. Дротяна петелька гаплика (53)
*гаплъчка, *гбпка
колόшва, -и, ж. Штанина, одна з двох холош (47) ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 19

232
*штанъна, *халόша, *калόша
комб’ін’ізόн (камб’ін’ізόн, комб’інзόн), -а, ч. Одяг, що становить сполучення куртки зі штанами (3-5,
107, 64, 67, 68, 69, 109, 34, 108, 35, 41, 66, 70, 65, 101, 71, 72, 74, 77, 81, 80, 79, 33, 12, 9, 32, 1, 2, 23, 102, 10, 11,
100, 45, 46, 47, 22, 44, 16, 90, 16-21, 24, 52, 106, 51, 55, 57, 62, 58, 59, 60, 95, 82, 83, 96, 104, 99, 84, 76, 88, 89, 76,
97, 98, 61, 105, 50)
мат’н’б, -і, ж. Розпірка спереду в чоловічих штанах (1, 60, 53)
*ширънка, *прор’нха, *рόзр’ізка, *розпόрка
москвъчка, -и, ж. 1.Тепле зимове чоловіче полупальто (110, 38, 109, 56, 28, 47, 12, 83, 48, 21, 14, 42, 84,
9, 54, 30, 51, 111, 37, 50, 63, 22, 44, 60, 11, 73, 10, 7, 103, 52, 34, 58, 77, 36, 71, 15, 4, 70, 99, 25, 30, 7, 40, 16, 12, 91,
60, 110, 109, 44, 22, 50, 63) у мужик’нв булъ сукόн’:і пбл’та / москвъчки // (58)
2.Чоловічий полушубок (82, 11, 39, 27, 53, 102, 20, 54, 107, 18, 111)
 москόвка
москόвка, -и, ж. Тепле зимове чоловіче полупальто (37) тв’ій д’ід / йак з в’ійни вернэвс’а / йомэ з
шанел’і зробъли москόвку // (37)
 москвъчка
мотэзка, -и, ж. Мотузка, якою стягують штани для їх підтримання (21, 40, 89, 83)
 мотузόк
*в’ір’όвка, *όчкур, *очкурн’б, *поворόзка, *завйбзка, *швόрка, *шнурόк, *шнурόчок
мотузόк, -а, ч. Мотузка, якою стягують штани для їх підтримання (109)
 мотэзка
*в’ір’όвка, *όчкур, *очкурн’б, *поворόзка, *завйбзка, *швόрка, *шнурόк, *шнурόчок
навъворот (навъварат), присл. Лицьовим боком усередину, а внутрішнім назовні (3, 5, 14, 8, 88, 95, 1, 2,
106, 55, 57, 7, 4, 6, 33, 31, 10, 32, 100, 11, 46, 45, 22, 102, 44, 12, 13, 23, 15, 16, 66, 70, 67, 68, 34, 69, 36, 78, 20, 19,
50, 56, 58, 60, 107, 72, 75, 74, 77, 81, 79, 80, 85, 99, 97, 73, 98, 62, 105, 104, 96, 92, 93, 84, 82, 110, 87, 83, 88, 89,
83)
об:ъвки, мн. Нитки, вистрьопані з одягу (66, 9, 12, 33, 84, 3-5, 7, 8, 93)
*стр’όпйа, *стр’όпки, *тр’όпки, *байцόрйа, *пац’όрки
όчкур (очкэр, учкэр ошкэр ачкэр), -а, ч. 1. Мотузка, якою стягують шаровари (14, 17, 90, 11, 10, 13, 25,
7, 39, 12, 72, 101, 16, 109, 102, 44, 111, 9, 12, 107, 95, 52, 28, 36, 7, 39, 77, 97, 40, 42, 12, 103, 49, 38, 44, 50, 53, 27,
56, 73, 14, 60, 79, 108, 30) ти όчкур кр’нпше вйажъ // (101)
 очкурн’б
*поворόзка, *в’ір’όвка, *завйбзка, *мотэзка, *мотузόк, *швόрка, *шнурόк, *шнурόчок
2. Зневажлива назва селянина (90)
очкурн’б, -і, ж. Мотузка, якою стягують штани або шаровари для підтримання їх (67, 39, 23)
 όчкур
*поворόзка, *в’ір’όвка, *завйбзка, *мотэзка, *мотузόк, *швόрка, *шнурόк, *шнурόчок
пброчка, -и, ж. 1. Комплект жіночого одягу зі спідниці й кофти, пошитих з однакової тканини (88, 85,
95, 82, 66, 83, 96, 104, 99, 62, 85, 80, 86, 79, 70, 81, 76, 97, 73, 62, 101, 71, 72, 109, 55, 106, 57, 60, 59, 58, 56, 65,
69, 34, 67, 68, 63, 64, 78, 36, 28, 29, 35, 41, 37, 42, 94, 40, 38, 39, 43, 91, 14-16, 102, 23, 19, 24, 7, 31, 10, 4, 5, 33, 45-
47, 53, 52, 32, 3, 48, 21, 27, 61)
2. Дві особи, пов’язані почуттями приязні, дружби, кохання (в усіх східностепових говірках)
парчбтка, -и, ж. Рукавичка з відділеннями для кожного пальця (72, 66, 67, 43, 9, 1)
пац’όрки, мн. 1. Нитки, вистрьопані з одягу (56, 6, 44, 97, 98, 26, 101, 99)
*стр’όпйа, *стр’όпки, *тр’όпки, *байцόрйа, * об:ъвки
2. Розплетене волосся, що звисає на обличчя (67)
пиштбники (п’ідштбники), -ів, мн. Спідні чоловічі штани (34, 25, 15, 89, 19, 51, 79, 86, 60, 38, 21, 59, 23,
80, 67, 69, 77, 16, 14, 8, 70, 107, 97, 44, 52, 73, 36, 91, 28, 30, 83, 18, 20)
*порткъ, *кал’ісόни, * спόд’н’і, *спόдники, *штанъ сп’нд’н’і
п’інжбк (п’ін’жбк, п’іжбк, п’інджбк), -а, ч. Легкий чоловічий піджак на підкладці, який носили восени
або навесні (63, 55, 50, 102, 49, 28, 75, 39, 73, 11, 18, 70, 45, 9, 43, 84, 37) п’ін’жбк довгйн’кий без н’ійбких
въдумок / чъстий / з матйр’ійі // (43)
плбт’:а свбд’ібне, -а -ого, с. Весільна сукня (14, 17, 19, 24, 22, 9, 7, 10, 45, 46, 50, 54, 51, 57, 55, 49, 106,
34, 36, 41, 108, 70, 68, 101, 72, 74, 77, 79, 110, 87, 82, 95, 73, 62)
поворόзка, -и, ж. Мотузка, якою стягують штани для їх підтримання (90, 36, 55, 11, 59, 52, 25, 54, 70,
108, 51, 86, 18, 15)
*в’ір’όвка, *όчкур, *очкурн’б, *завйбзка, *мотэзка, *мотузόк, *швόрка, *шнурόк, *шнурόчок
порткъ, -ів, мн. 1. Спідні чоловічі полотняні штани (111, 6, 39, 38, 60, 86, 40, 39, 11, 22, 55, 59, 50, 90, 23,
63, 77, 30, 10, 28, 19, 17).
*пиштбники, *кал’ісόни, *спόд’н’і, *спόдники, *штанъ сп’нд’н’і Розділ VIІ. Особливості говорів української мови та проблеми соціолінгвістики

233
2. Чоловічі полотняні штани (34, 108, 14, 7, 2, 54, 53)
прор’нха , -и, ж. Розпірка спереду чоловічих штанів (43, 81)
*ширънка, *рόзр’ізка, *розпόрка, *мат’н’б
рез’ннка, -и, ж. Мотузка, якою стягують штани для їх підтримання (49, 9)
*поворόзка, *в’ір’όвка, *завйбзка, *мотэзка, *мотузόк, *швόрка, *очкурн’б, όчкур, *шнурόк
розпόрка (рόзпірка, рόзперка), -и, ж. Розпірка спереду чоловічих штанів (108, 89, 82, 77, 30)
*ширънка, *прор’нха, *рόзр’ізка, *мат’н’б
рόзр’ізка, -и, ж. Розпірка спереду чоловічих штанів (24)
*ширънка, *прор’нха, *розпόрка, *мат’н’б
сарахвбн (шарахвбн), -а, ч. Легка жіноча сукня без рукавів, звичайно на шлейках, бретелях, а також
сукня такого крою з теплої тканини, яку одягають поверх кофти, светра тощо (88, 110, 92, 93, 82, 83, 95, 85, 80,
86, 77, 79, 81, 99, 96, 74, 76, 101, 71, 75, 72, 109, 62, 98, 97, 61, 58, 60, 65-70, 7, 1, 2, 31, 10, 55, 106, 57, 49, 53, 45,
46, 100, 10, 23, 20, 21, 24, 27-30, 50, 36, 34, 64, 107, 63, 108, 78, 26, 5, 35, 41, 40, 94, 37-39, 42, 43, 14, 91, 12, 33, 3,
4, 8, 44)
св’нтер, -а, ч. В’язана кофта без застібок з довгими рукавами (42, 112, 34, 8, 10, 28, 53, 84, 9, 55, 90, 110,
13, 20, 21, 30, 67-69, 6, 84, 47, 46, 38, 39, 49, 54, 108, 44, 16, 27, 52, 36, 84, 112, 36, 2, 83, 86, 14, 89, 51, 19, 11, 63,
56, 11) у нас хто йак назиевбйе / хто св’нтер // вонό ран’нше такого н’ічόго неи булό / це вже рόк’ів дес’ два’:ат’
йак вонъ пойавълис’а // (84)
*жймпер, *кόхта
спόдники (спόдн’іки), -ів, мн. Спідні чоловічі штани (12, 16, 53, 55, 29, 36, 70, 1, 2, 111, 95, 11, 6, 42, 52,
37, 24, 15, 73, 58, 51, 89, 17) р’ізнъц’і н’ійбкойі / спόдники і кал’сόни/ казали старн л’эди / а трусъ / молод’όж // (6)
 спόд’н’і
*порткъ, *п’ідштбники, *кал’ісόни
спόд’н’і, -іх, мн. Спідні чоловічі штани (22, 82, 19, 110, 20)
 спόдники
*порткъ, *п’ідштбники, *кал’ісόни
станόк (стбник), -а, ч. Верхня частина жіночої спідньої сорочки (40, 101, 24, 15, 18, 42, 54, 47, 36, 34, 79,
25, 101, 6, 50, 60, 11, 73, 8) п’ндтичка збвжди шълас’а полот’н’бна / а станόк матерчатий // (40)
*вбн:ик, *вбник
стр’όпйа, збірн. Нитки, вистрьопані з одягу (88, 82, 83, 95, 73, 72, 68, 69, 109, 65, 35, 41, 37, 42, 38, 39, 43,
94, 40, 14, 91, 15, 16, 102, 23, 17, 18, 90, 59, 55, 63, 107, 64)
 стр’όпки, тр’όпки
* байцόрйа, *об:ъвки, *пац’όрки
сэкн’а, -і, ж. 1. Жіночий одяг, що покриває фігуру від талії донизу, спідниця (40, 70, 65, 35, 68, 67, 69, 66,
41, 108, 109, 28, 78, 34, 36, 17, 19, 48, 44, 60, 59, 56, 54, 71, 2)
2. Суконна спідниця (89, 110, 83, 85, 86, 80, 56, 59, 49, 52, 53, 8, 14, 43, 25, 26, 34, 79)
3. Жіночий одяг, верхня частина якого, що відповідає кофті, становить єдине ціле з нижньою частиною,
що відповідає спідниці; плаття (6, 8, 7, 5, 4, 3, 33, 2, 12, 9, 11, 47, 91, 24, 53, 52, 94, 40, 38, 39, 37, 42, 27, 29, 30,
73, 72, 71, 101, 75, 82)
тόлуп (тэлуп, тόлуб, толэб, тэлуб, тулэб, тулэп, толэп, талэп), -а, ч. Верхній зимовий одяг, рівного
крою, з овечої шкіри, з широким коміром (44, 34, 11, 72, 48, 77, 23, 12, 8, 7, 108, 45, 28, 15, 17, 9, 84, 10, 55, 53,
102, 16, 58, 97, 30, 25, 51, 52, 89, 14, 39, 21, 20, 36, 70, 54, 109, 11, 27, 2, 12, 111, 67, 68, 95, 76, 43, 41, 40, 29, 93,
98, 99, 18, 24, 86, 63, 37, 42, 22, 56, 86, 49) це здорόвий тόлуб / йак кожух/ т’нки тόже з в’ідлόгойу / с харόшойі
вовнъ // (41) тόлуб / то довге булό/ воротнък великий/ рукавб/ йак с’ідбйе / де йнде / н’όги вкэтуйе / то тόлуб
смушевий назиевбли // (76) тулэб / вйрхн’а зимόва одежа / рόвне / носили й ж’інкъ / й чолов’ікъ // (111) талэп /
це такъй довгий в’ін / рόвний / з авчъни / зимόвий // (72)
*закόт
тр’όпки, тр’όпк’ів, мн. Нитки, вистрьопані з одягу (77, 81, 75, 48, 22, 1, 2, 32, 47, 11, 100, 45, 46, 50, 54,
53, 49, 55, 57, 61, 104-106)
стр’όпки, стр’όпйа
* байцόрйа, *об:ъвки, *пац’όрки
халόша (холоша), -і, ж. Штанина, одна з двох холош (39, 4, 7, 25, 36, 46, 45, 38, 54, 27, 11, 107, 53, 97, 72,
111, 67, 69, 1, 52, 43, 49, 44, 101, 62, 86, 37, 99, 92, 93, 70, 63, 91, 60, 75, 11, 55, 42, 89, 103, 9, 79, 14)
*штанъна, *калόша, *колόшва
швόрка, -и, ж. Мотузка, якою стягують штани для підтримки їх (36)
*поворόзка, *όчкур, *в’ір’όвка, *завйбзка, *мотэзка, *мотузόк, *шнурόк, шнурόчок, *очкурн’б
ширънка (шир’нн’ка, шир’ннка), -и, ж. Розпірка спереду чоловічих штанів (8, 9, 40, 86, 75, 102, 12, 7,
14, 59, 11, 83, 46, 38, 45, 22, 36, 6, 2, 56, 27, 49, 44, 16, 39, 103, 51, 28, 63, 25, 70, 85, 58, 30, 92, 2, 1, 107, 93, 55,
50, 52, 110, 42, 79, 82, 77, 91, 21, 10, 4, 47, 99, 54, 50, 52, 110, 42, 79) ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 19

234
*мат’н’б, *прор’нха, *рόзр’ізка, *розпόрка
шнур, -и, ж. Мотузка, якою стягують штани для їх підтримання (37)
 шнурόк, шнурόчок
*поворόзка, *в’ір’όвка, *завйбзка, *мотэзка, *мотузόк, *швόрка, *очкурн’б, όчкур
шнурόк, -а, ч. Мотузка, якою стягують штани для їх підтримання (63, 24, 67, 95, 89)
шнурόчок
*поворόзка, *в’ір’όвка, *завйбзка, *мотэзка, *мотузόк, *швόрка, *очкурн’б, όчкур
штанъ сп’нд’н’і, -ів-іх, мн. Спідні чоловічі штани (29, 111, 23) вонό колъ восени чи л’нтом несе чолов’нк
с’п’ід’н’і штанъ / то йіх шъйут’ с съц’:у/ а вже з’імόйу з байки шъйут’ // (29)
 спόд’н’і, спόдники
*порткъ, *п’ідштбники, *кал’ісόни

Індекс обстежених населених пунктів Донецької області
1. М-Качкари Новоазовського району 2. Козацьке Новоазовського району 3. Старченкове Володарського
району 4. Зелений Яр Володарського району 5. Федорівка Володарського району 6. Комишувате
Першотравневого району 7. Мангуш Першотравневого району 8. Червоне Першотравневого району
9. Новоселівка Тельманівського району 10. Греково-Олександрівка Тельманівського району 11. Краснопілля
Старобешівського району 12.Хлібодарівка Волноваського району 13. Златоустівка Волноваського району
14. Степне Волноваського району 15. Петрівське Волноваського району 16. Єгорівка Волноваського району
17. Микільське Волноваського району 18. Благодатне Волноваського району 19. Ольгинка Волноваського
району 20. Новотроїцьке Волноваського району 21. Оленівка Волноваського району 22. Миколаївка
Волноваського району 23. Свободне Волноваського району 24. Олександринка Волноваського району
25. Павлівка Мар’їнського району 26. Новоукраїнка Мар’їнського району 27. Успенівка Мар’їнського району
28. Катеринівка Мар’їнського району 29. Антонівка Мар’їнського району 30. Новомихайлівка Мар’їнського
району 31. Безіменне Новоазовського району 32. Хомутове Новоазовського району 33. Українка Володарського
району 34. м. Красногорівка Мар’їнського району 35. Олексіївка Великоновосілківського району
36. Олександрівка Мар’їнського району 37. Іскра Великоновосілківського району 38. Вільне поле
Великоновосілківського району 39. Шевченко Великоновосілківського району 40. Велика Новосілка
41. Андріївка Великоновосілківського району 42. Зелений Гай Великоновосілківського району
43. Новопетриківка Великоновосілківського району 44. Петрівське Старобешівського району 45. Кумачеве
Старобешівського району 46. Глинки Старобешівського району 47. Новозар’ївка Старобешівського району
48. Новоселівка Старобешівського району 49. Благодатне Амвросіївського району 50. Грабське
Амвросіївського району 51. Артемівка Амвросіївського району 52. Лисиче Амвросіївського району
53. Василівка Амвросіївського району 54. Кленівка Амвросіївського району 55. Дмитрівка Шахтарського
району 56. Сердите Шахтарського району 57. Андріївка м. Сніжного 58. Вільховчик Шахтарського району
59. Зуївка м.Харцизька 60. Петровське Єнакіївського району 61. Кобилівка м.Вуглегорська 62. Шахова
Ясинуватського району 63. Опитне Ясинуватського району 64. Первомайське Ясинуватського району
65. Срібне Красноармійського району 66. Красне Красноармійського району 67. Селидове 68. Петрівка
Красноармійського району 69. Михайлівка Красноармійського району 70. Удачне Красноармійського району
71. Сергіївка Красноармійського району 72. Гришине Красноармійського району 73. Воздвиженка
Красноармійського району 74. Вірівка Добропільського району 75. Добропілля Добропільського району
76. Золотий Колодязь Добропільського району 77. Спасько-Михайлівка Олександрівського району
78. Старомихайлівка Мар’їнського району 79. Громова Балка Олександрівського району 80. Михайлівка
Олександрівського району 81. Іверське Олександрівського району 82. Званівка Артемівського району
83. Сіверськ Артемівського району 84. Никифорівка Артемівського району 85. Привілля Слов’янського району
86. Сергіївка Слов’янського району 87. Дробишеве Краснолиманського району 88. Рідкодуб
Краснолиманського району 89. Новоселівка Краснолиманського району 90. Кирилівка Волноваського району
91. Вільне Волноваського району 92. Хрестище Слов’янського району 93. Райгородок Слов’янського району
94. Нескучне Великоновосілківського району 95. Роздолівка Артемівського району 96. Красне Артемівського
району 97. Русин Яр Костянтинівського району 98. Олександро-Калинове Костянтинівського району
99. Віролюбівка Костянтинівського району 100. Первомайське Тельманівського району 101. Кам’янка
Добропільського району 102. Платонівка м.Волновахи 103. Мар’їнка 104. Кліщіївка Артемівського району
105. Микитівка м.Горлівки 106. Дібрівка Шахтарського району 107. м.Ясинувата 108. Роя Мар’їнського району
109. Миколаївка Красноармійського району 110. Ярова Краснолиманського району 111. Безіменне
Новоазовського району 112. Новопіль Великоновосілківського району

Література
1. Бурячок А.А. Інструкція для складання регіональних діалектних словників // Праці ХІ Респ. діал.
наради. – К.: Наук. думка, 1965. – С. 214-226.
2. Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до Лексичного Атласу української мови – К.:
Наук. думка, 1987. – 300 с.
3. Дорошенко С.І. Матеріали до словника діалектної лексики Сумщини // Діалектологічний бюлетень. –
К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – Вип.9. – С. 101-122.
4. Дроботенко В.Ю., Омельченко З.Л. Словник родинної обрядової лексики східностепових українських
говірок // Лінгвістичні студії. – Донецьк: Вид-во ДонДУ, 1998. – Вип.2. – С. 264 -269.
5. Клименко Н.Б. Матеріали до словника побутової лексики українських східностепових говірок (назви
одягу) // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – Серія 10.
Проблеми граматики і лексикології української мови. – Вип. 3. – Кн.2. – С. 166-172.
6. Лисенко П.С. Словник поліських говорів. – К.: Наук. думка, 1974. – 260 с.
7. Омельченко З.Л., Клименко Н.Б. Матеріали до словника східностепових українських говірок. –
Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. – 114 с.
8. Сагаровський А.А. Лексика Центральної Слобожанщини (Харківщини) як об’єкт словництва //
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. пр. – Ужгород, 2001. – В.4. – С. 465-469.
9. Сагаровський А.А. Фрагмент діалектного словника Харківщини // Волинь. Житомирщина: Історико-
філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2001.- №6. – С. 249-254.
10. Словник українських східнослобожанських говірок / К. Глуховцева, В. Лєснова, І. Ніколаєнко,
Т. Тернавська, В. Ужченко. – Луганськ, 2002. – 234 с.
11. Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Вид-во ЗДУ, 1992. – Т.1-4.

The article includes material for the differential vocabulary of everyday lexis of the Ukrainian Eastern steppe
local dialects. It reveals the specific features of dialectal lexis of the Donetsk region local dialects.
Keywords: dialectal lexis, dialectal vocabulary, semantic structure of a word, Ukrainian Eastern-Stepps
dialects.

Надійшла до редакції 4 березня 2009 року.

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.