Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Краснобаєва-Чорна Жанна, Савчук Ольга — ФУНКЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІКТОРИНИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ФРАЗЕОЛОГІЯ»)

У статті окреслено основні функції комп’ютерної вікторини та висвітлено специфіку особистісно-
орієнтованої ситуації у навчальному процесі. Запропоновано фрагмент комп’ютерної вікторини з української
мови «Фразеологічна скарбничка» для учнів 5-6-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Ключові слова: комп’ютерні технології, комп’ютерна вікторина, особистісно-орієнтована ситуація,
пізнавальний інтерес, фразеологія, фразеологічна одиниця.

На початку ХХІ століття комп’ютер міцно ввійшов майже в усі галузі людської діяльності. Не стали
винятком освіта і наука: сьогодні активно створюються електронні каталоги у міських бібліотеках і бібліотеках
вищих навчальних закладів України, все більшої популярності набувають електронні книги та словники,
постійно зростає кількість учасників Інтернет-конференцій. Крім того, комп’ютер виступає складником
процесу шкільного навчання: поряд із підручниками та посібниками, словниками та довідниками комп’ютер є
одним із засобів навчання, що активізує процес засвоєння знань [Аніскіна 2007; Гончаренко 1997; Дичківська
2004; Словник методиста 2008].
І.Дичківська пропонує сучасну класифікацію педагогічних технологій (див. схему 1), за якою педагогічні
технології згруповано за різноманітними системними та інструментально значущими ознаками (за рівнем
застосування, за науковою концепцією засвоєння досвіду, за ставленням до дитини, за типом організації та
управління пізнавальною діяльністю, за організаційними формами, за орієнтацією на особистісні структури).
Схема 1. Класифікація педагогічних технологій за І.Дичківською

© Краснобаєва-Чорна Ж.В., Савчук О.А., 2009 Розділ IХ. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

289
У межах проблематики статті нас найбільше цікавить група педагогічних технологій, до складу якої
входять структурно-логічні технології навчання, інтеграційні технології, ігрові технології, комп’ютерні
технології, діалогові технології, тренінгові технології. Ігрові технології інтерпретуються як ігрова форма
взаємодії педагога і дітей, що сприяє формуванню вмінь розв’язувати завдання на основі компетентного вибору
альтернативних варіантів. Специфікою комп’ютерних технологій є реалізація в дидактичних системах
комп’ютерного навчання на основі взаємодії «вчитель – комп’ютер – учень» за допомогою інформаційних,
тренінгових, розвивальних, контролюючих та інших навчальних програм. Найбільш повно репрезентує ці
педагогічні технології у сучасній загальноосвітній школі комп’ютерна вікторина. Попри значну навчальну
ефективність комп’ютерної вікторини хотілося б відзначити брак методичних розвідок, присвячених її
застосуванню на уроках, зокрема з української мови під час вивчення теми «Фразеологія». Метою статті є
визначити функції комп’ютерної вікторини у навчальному процесі й опрацювати фрагмент комп’ютерної
вікторини з української мови.
Разом із різноманітними дидактичними іграми, комп’ютер формує пізнавальний інтерес учнів.
Комп’ютерна вікторина у навчальному процесі, як і будь-який різновид інтелектуальної гри, виконує такі
функції:
– забезпечує розвиток дитини (розумовий, світоглядний, особистісний);
– сприяє посиленню зацікавленості, живого інтересу до навчального процесу;
– розвиває потяг до знань, бажання примножувати свій інтелектуальний набуток;
– формує вміння мобільно осмислювати навчальний матеріал, проводити його аналіз, робити
самостійні висновки;
– привчає виборювати перемогу, прагнути успіху, добирати правильні засоби досягнення поставленої
мети, зважувати свої можливості, вимогливо ставитися до себе, бачити перспективу власного зростання й
усвідомлювати потребу самовдосконалення;
– відсікає в учня егоїзм, змушує враховувати думки інших, виховує товариськість, дає можливість
спільного пошуку правильного вирішення проблеми і регулювання власної поведінки;
– удосконалює навички роботи за комп’ютером [Саюк 2001].
У сучасних дослідженнях з методики все частіше наголошується на необхідності створення на уроках у
ЗНЗ особистісно орієнтованих ситуацій (С.Бєлова, А.Зеленцова, М.Олійник, В.Сєріков та ін.). Під особистісно
орієнтованою ситуацією (далі ООС) розуміємо навчальну ситуацію, у якій учень виявляє особистісну позицію
або особистісні функції (рефлексію, вибірковість, самореалізацію, соціальну відповідальність тощо). Метою
ООС є вільне вираження творчих сил учня, можливість пізнавати і вирішувати практичні завдання,
звільнившись від утилітарних цілей, актуалізація особистісного потенціалу учня. Така ситуація допомагає
побудувати навчальний процес так, щоб вивчення певного предмета не перетворилося на зубріння, а поставило
учня у нові умови, що забезпечать його особистісне зростання. За А.Зеленцовою, обов’язковими складниками
ООС постають: учитель як носій досвіду; зміст навчального процесу з апеляцією до людських цінностей,
соціальної, духовної, етичної сфер людської діяльності; смисловий простір (для вибору, смислотворення,
рефлексії, самореалізації та надання учню свободи їх здійснення); власне «Я» (поєднання когнітивної та
особистої активності суб’єкта) та ін. До специфічних ознак ООС, на думку М.Олійник, належать: зв’язок з
опосередкованим впливом на учня, оскільки учитель дає поштовх до розвитку особистості учня, але не прагне
підпорядкувати його; можливість учня зайняти індивідуальну позицію, виділити власні смислові та ціннісні
орієнтири; момент особистісного відкриття; залучення суб’єктно-особистісних якостей учасників ситуації;
принципова варіативність і динамічність, оскільки кожен учасник робить свій внесок у досягнення мети. Про
ступінь включення учня в ООС, про його психологічний стан свідчать емоційно піднесений настрій учня, вияв
захоплення, рішучості, наполегливості, готовності до самоаналізу, вибір оптимального способу вирішення
завдань тощо.
В.Сєріков зазначає, що необхідно враховувати два аспекти навчальної взаємодії змістовий (елементи
змісту освіти подаються у вигляді різнорівневих ООС завдань) і процесуальний (засвоєння змісту здійснюється
в умовах, спрямованих на забезпечення суб’єктно-смислового спілкування, або гри), і виявляє її технологічні
характеристики: контекстуальність (контекст ціннісно-смислової сфери учнів), діалогічність (простір пошуку),
програмування знань і ситуацій, що виходять за межі предмета і тому постають значущими для учнів.
Однією з найкращих умов реалізації особистісно орієнтованої ситуації, що дозволяє сформувати
когнітивні (пізнавальні: вміння оперувати інформацією, фоновими знаннями), креативні (виявляти гнучкість
розуму, мати свій погляд, виявляти ініціативу, нестандартність, неординарність), оргдіяльнісні (уміти ставити
мету й забезпечувати її досягнення, програмування дій, самоаналіз і самооцінка), комунікативні (здатність
взаємодіяти з іншими суб’єктами, вміння цінувати думку усіх учасників комунікації, переконливо доводити
істину) тощо якості особистості учня, на нашу думку, постає комп’ютерна вікторина. Знання фразеології,
уміння користуватися її засобами – невід’ємна ознака високої мовної культури кожної людини. Учні
знайомляться з багатством українського фразеологічного фонду, виробляючи навички ним користуватися, в
процесі вивчення всього шкільного курсу мови [Беляєв, Мельничайко, Пентилюк 1987: 119; Олійник 1989: 184-
185]. Тому досить актуальним тематичним аспектом комп’ютерної вікторини для учнів 5-6-х класів є саме
українська фразеологія. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 19

290
Пропонуємо фрагмент комп’ютерної вікторини з української мови для учнів 5 класів загальноосвітніх
шкіл з теми «Фразеологія».
Вікторина складається з 5 турів, 4 з яких учні виконують у тестовій програмі SunRav TestOfficePro5, а
5-ий, творчий, – у програмі Paint. Тривалість вікторини – 30 хвилин. Вибір програми SunRav TestOfficePro5 не є
випадковим. Він зумовлений тим, що цей програмний продукт має широкі можливості, дозволяє
використовувати різні типи питань (з одним варіантом відповіді, декількома варіантами, відкрите питання,
питання на співвідношення), а також додаткові елементи, такі як малюнки, таблиці, аудіо та відео файли тощо.
За допомогою зазначеної програми можна створювати завдання у різні способи: у текстовому редакторі з
подальшим їх імпортом або безпосередньо у програмі tMaker за допомогою вбудованого текстового редактора
(див. Малюнок 1).
Малюнок 1.
Створення завдання в текстовому редакторі програми tMaker

Завдання комп’ютерної вікторини «Фразеологічна скарбничка» розташовано за принципом наростаючої
складності. Зупинимося на декількох з них більш докладно.
У першому турі увагу учнів заакцентовано на диференційних ознаках фразеологізмів: стійкість
(лексична, синтаксична, семантична, функціональна); цілісність, тобто структурно-семантична нерозкладність;
відтворюваність (структурної моделі, компонентного складу фразеологічного значення); емоційно-експресивне
забарвлення (конотації); неперекладність; реалізація однієї синтаксичної функції. Теоретична частина
вікторини оцінюється у 3 бали.
У другому турі пропонується відповісти на запитання з одним можливим варіантом відповіді (див.
Малюнок 2). Завдання цього туру оцінюються в 2 бали кожне (у турі 3 тестових завдання), відповідно
максимальна кількість балів туру – 6.
Малюнок 2.
Приклад завдання для другого туру вікторини «Фразеологічна скарбничка»

Розділ IХ. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

291
У межах третього туру школярі повинні продемонструвати вміння аналізувати, систематизувати,
узагальнювати отриману інформацію та співвідносити її з відомостями, отриманими на уроках з інших
дисциплін, наприклад, з російської мови (див. Малюнок 3). Завдання туру оцінюються в 7 балів.
Малюнок 3.
Приклад завдання для третього туру вікторини «Фразеологічна скарбничка»

Найбільший бал – 9 – у вікторині учень може отримати за умови якісного виконання творчого завдання 4
туру: «Намалюйте фразеологічні одиниці ходяча енциклопедія та ходяча газета поясніть їхнє значення та
складіть з ними речення». Завдання реалізується в графічному редакторі Paint. Перед виконанням цього
завдання учням пропонується зразок виконання (див. Малюнок 4).
Малюнок 4.
Зразок виконання завдання четвертого туру для фразеологізму жива копійка

Відбір матеріалу для комп’ютерної вікторини зумовлений такими методичними принципами: ступінь
засвоєння учнями фразеологічних одиниць, доступність фразеологізмів для розуміння їх учнями (відповідної
вікової категорії), наявність фразеологізмів у художній літературі.
Отже, у навчальному процесі, зокрема під час вивчення української мови у ЗНЗ, комп’ютерна вікторина
виконує дві основні функції: 1) активізує засвоєння знань з української мови (позитивно впливає на
формування та розвиток пізнавального інтересу); 2) реалізує особиснісно орієнтовані ситуації. Надалі
актуальним видається створення серії комп’ютерних вікторин з різних тем шкільної програми з української
мови.

Література
1. Авторські ігрові проекти 2007: Авторські ігрові проекти [Текст] : навч.-метод. посіб. для вчителів і
студентів. – К. : СПД А.М. Богданова, 2007. – 224с.
2. Аніскіна 2007: Аніскіна, Н.О. Інноваційний досвід шкіл Донеччини [Текст] / Н. О. Аніскіна. – Донецьк :
Каштан, 2007. – 368с.
3. Артемова 2008: Артемова, Л.В. Педагогіка і методика вищої школи [Текст] : навч.-метод. посіб. для
викладачів, аспірантів, студентів магістратури / Л. В. Аніскіна. – К. : Кондор, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-351-
110-8. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 19

292
4. Беляєв, Мельничайко, Пентилюк 1987: Беляєв, А.М., Мельничайко, В.Я., Пентилюк, М.І. Методика
вивчення української мови в школі [Текст] : пособие для учителей / А. М. Беляєв, В. Я. Мельничайко,
М. І. Пентилюк. – К. : Рад. шк., 1987. – 246с.
5. Гончаренко 1997: Гончаренко, С. Український педагогічний словник [Текст] / С. Гончаренко. – К. :
Либідь, 1997.– 376с.
6. Дичківська 2004: Дичківська, І.М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. /
І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352с. – ISBN 966-8226-17-8.
7. Дороз 2008: Дороз, В.Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах [Текст] :
навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2008. – 386с. – Бібліогр. : с. 376-385. – ISBN 978-966-364-373-1.
8. Кратасюк 2004: Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади [Текст] /
Л. Кратасюк // Дивослово. – 2004. – ғ10. – С. 2-11.
9. Карман 2000: Караман, С.О. Методика навчання української мови в гімназії [Текст] : навч. посіб. /
С. О. Караман. – К. : Ленвіт, 2000. – 272с.
10. Ксензова 2000: Ксензова, Г.Ю. Перспективные школьные технологи [Текст] : уч.-метод. пособие /
Г. Ю. Ксензова. – М. : Педагогическое общество России, 2000. – 224с. – ISBN 5-93134-051-3.
11. Лукьянова, Разіна, Абдулліна 2007: Лукьянова, М.І., Разіна, Н.А., Абдулліна, Т.М. Особистісно
орієнтований урок: конструювання та діагностика [Текст] / М. І. Лукьянова, Н. А. Разіна, Т. М. Абдулліна. –
Харків : Ранок, 2007. – 176с.
12. Макаренко 2008: Макаренко, В. Уроки української мови та літератури: традиції і новаторство
[Текст] / В. Макаренко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. –
2008. – ғ11-12. – С. 12-22.
13. Непийвода 2001: Непийвода, Н. Мовні ігри та гумор у рекламному тексті [Текст] / Н. Непийвода //
Українська мова та література. – 2001. – ғ12. – С. 9.
14. Нетрадиційні уроки 2008: Нетрадиційні уроки. Українська мова. 5-12 класи [Текст] / укл.
Л. І. Нечволод. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-404-814-6.
15. Новые педагогические 2000: Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров /
Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. – М. : ИЦ «Академия», 2000. – 272с. – Библиогр. :
с. 268-267. – ISBN 5-7695-0321-1.
16. Олійник 1989: Олійник, І.С. Методика викладання української мови в середній школі [Текст] /
І. С. Олійник, В. К. Іваненко, Л. П. Рожило, О. С. Скорик. – К. : Вища школа, 1989. – С. 393-417.
17. Плиско 1995: Плиско, К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови [Текст] : навч.
посіб. / К. М. Плиско – Харків : Основа, 1995. – 240с.
18. Саюк 2001: Саюк, В. Ігрові методи та дидактичне значення [Текст] / В. Саюк // Рідна школа. – 2001. –
ғ4. – С. 20.
19. Словник методиста 2008: Словник методиста [Текст] : метод. посіб. / уклад. В. В. Волканова. –
Хакрів : ВГ «Основа», 2008. – 192 с.
20. Щербина 2005: Щербина, В.І. Інтерактивні технології на уроках української мови і літератури
[Текст] / В. І. Щербина. – Х. : Основа, 2005 . – 96с.
21. Якименко, Рибалко 2001: Якименко, Н., Рибалко, К. Урок мови з використанням комп’ютерних
програм [Текст] / Н. Якименко, К. Рибалко // Дивослово. – 2001. – ғ11. – С. 49-51.

The basic functions of computer quiz are considered and the specific of individual oriented situation is described
in an educational process in the article. The fragment of computer quiz is offered on Ukrainian «Phraseological
treasure-house» for students 5-6 classes of general schools.
Keywords: computer technologies, computer quiz, individual oriented situation, cognitive interest, phraseology,
phraseological unit.
Надійшла до редакції 11 березня 2009 року.

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.