Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3.4. Складносурядні речення з приєднувальними сполучниками

Виділення приєднувальних сполучників у синтаксичному ладі ук­раїнської мови є дещо умовним, оскільки такі сполучники є вторин­ними і становлять аналітичні структури, у яких поєднується єдналь­ний сполучник і з компонентами типу тому, до того ж, особливою постає цілісна семантика таких утворень. Складносурядні речення з приєднувальними сполучниками характеризуються тим, що в них друга частина виникає як щось додаткове до першої. Такий додатковий ком­понент повідомляє щось таке, що відбувається ніби в процесі мовлен­ня. Додатковий характер та інтонаційна своєрідність приєднувальної

 

РОЗДІЛ XVI. Складносурядне речення

 

667

 

конструкції (перед сполучником наявна пауза, що відображається крап­кою з комою або тире) витворюються завдяки приєднанню конструкції, зміст якої не випливає зі смислового тла першої предикативної части­ни. Приєднувальний характер таких частин зумовлює інколи зміну сурядними сполучниками свого основного значення, що часто супро­воджується додаванням часток, прислівників, займенників: Вода була теплою, але не зовсім чистою, і притому її було багато (О. Слісарен- ко); У подальшому артіль реорганізується, а тому я вважаю за необхід­не повідомити вам про це зараз (В. Підмогильний); Степан ні про що більше не розпитував — та й що розпитувати (О. Туринський)*.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.