Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Ганна Ситар, Інна Сахарук — ДИСТАНЦІЙНІ УРОКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ)»: ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ТА СТРУКТУРА

У статті визначено структуру дистанційних уроків з дисципліни «Вступ до спеціальності (прикладної
лінгвістики)». Розглянуто основні компоненти уроку на прикладі одного зі створених уроків – «Юридична
лінгвістика».
Ключові слова: вправа, дистанційний курс, дистанційний урок, електронна лекція, тест, юридична
лінгвістика.

Характерною рисою сучасного суспільства є бурхливий розвиток цифрових технологій, які входять
майже в усі сфери життя. Інформатизація та комп‘ютеризація торкнулися і вищої освіти. Одним із напрямів
розвитку сучасних навчальних технологій є створення систем дистанційного навчання.
Дистанційною є форма навчання, яка характеризується використанням традиційних форм навчання із
залученням новітніх інформаційних технологій [Кухаренко 2002: 5; Преподавание 2003: 31], що дає змогу
надати студентам повний комплекс навчальних і довідкових матеріалів, забезпечити індивідуальний графік
© Ситар Г.В., Сахарук І.В., 2010 ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 21

284
опанування курсу, автоматизувати та забезпечити об‘єктивність елементів контролю знань та вмінь студентів,
посилити самостійну роботу відповідно до вимог кредитно-модульної системи [Положення 2004]. У зв‘язку з
цим створення дистанційних курсів з окремих дисциплін належить до актуальних завдань сучасної освіти.
Активне використання інформаційних і телекомунікаційних технологій дозволяє автоматизувати й
технологізувати процес навчання загалом і його окремі компоненти, зокрема, забезпечити доступ до
навчальних матеріалів незалежно від місцеперебування, стану здоров‘я і соціального статусу студентів;
підвищити швидкість оцінювання рівня знань, умінь, навичок і водночас абстрагуватись від симпатій або
антипатій викладачів і студентів та ін. Наведені принципи реалізуються під час проектування та наповнення
дистанційних курсів, основними компонентами яких є навчальні матеріали (дистанційні лекції або уроки,
практикуми, довідники та ін.), наочності (презентації, схеми, таблиці і под.), елементи контролю (тести, робочі
зошити, форуми, дискусії та ін.) та система зворотного зв‘язку з викладачем [Уніфіковані вимоги 2008].
Мета пропонованої статті – визначити структуру дистанційних уроків з дисципліни «Вступ до
спеціальності (прикладної лінгвістики)», що викладається студентам першого курсу спеціальності «Прикладна
лінгвістика» Донецького національного університету. Поставлена мета передбачає розв‘язання таких завдань:
1) установити оптимальну структуру дистанційних уроків з урахуванням особливостей дисципліни
«Вступ до спеціальності (прикладної лінгвістики)»;
2) розглянути влаштування основних компонентів дистанційних уроків.
Робоча версія дистанційного курсу розміщена на сервері Центру дистанційної освіти ДонНУ за адресою
http://dl.donnu.edu.ua, вона захищена паролем і доступна тільки авторам, адміністраторам курсу і
зареєстрованим студентам.
Новизна дослідження зумовлена тим, що дистанційні уроки з дисципліни «Вступ до спеціальності
(прикладної лінгвістики)» для вищої школи створюються вперше.
Дистанційний (або електронний) урок – основна структурна одиниця дистанційного курсу, що включає
комплекс навчальних матеріалів і дає змогу управляти навчальною діяльністю студента. На відміну від
електронної лекції урок є керованою структурою, у межах якої навчальний матеріал розбивається на частини,
його засвоєння контролюється питаннями та тестовими завданнями, правильні відповіді на які є обов‘язковою
умовою для переходу до наступної частини уроку та наступних тем курсу [Уніфіковані вимоги 2008].
З огляду на специфіку викладання лінгвістичних дисциплін, під час опрацювання структури
дистанційного курсу «Вступ до спеціальності (прикладної лінгвістики)», крім вивчення нормативних
документів МОН та ДонНУ [Концепція 2000; Положення 2004; Уніфіковані вимоги 2008 та ін.], аналізу
наукових публікацій та навчальних посібників з проблеми [Дистанционное 1998; Кухаренко 2002; Сараев 2002;
Ситар, Селіщев 2009; Шуневич 2006; Шуневич 2008 та ін.], ми спиралися на практичний досвід створення
дистанційних курсів, присвячених вивченню мов і доступних у мережі Інтернет («Прикладна фонетика»:
http://dl.donnu.edu.ua, «Language Link» (курс англійської мови): http://ll.dli.com, «Он-лайн курс німецької мови»:
http://www.studygerman.ru/, «Он-лайн курс італійської мови»: http://www.studyitalian.ru та ін.). Усе це стало
підґрунтям для визначення оптимальної структури дистанційного уроку, що включає такі складники:
а) електронна лекція;
б) комплекс вправ репродуктивного і продуктивного рівнів;
в) система поточного контролю;
г) термінологічний словник та інші довідкові матеріали.
Розглянемо влаштування цих компонентів на прикладі створеного уроку з теми «Юридична лінгвістика».
Електронна лекція – це «логічно побудований у текстовому вигляді виклад навчального матеріалу, що
містить схеми, таблиці, малюнки, аудіо- та відеофайли, а також розгалужену систему гіпертекстових посилань,
що пов‘язують текст лекції з іншими уроками та зі словником основних термінів курсу» [Ситар, Селіщев 2010:
41]. Текст електронної лекції має бути чітко структурований відповідно до складеного плану, на початку лекції
подається список рекомендованої літератури з поділом на обов‘язкову та додаткову (див. мал. 1).
У розміщеній на сервері Центру дистанційної освіти ДонНУ лекції «Юридична лінгвістика» висвітлено
питання, необхідні для ознайомлення студентів з юридичною лінгвістикою як галуззю, що виникла на перетині
лінгвістики і юриспруденції. Юридична лінгвістика вивчає роль і функції мови та мовлення в юрисдикційному
процесі в синхронному та діахронному аспектах [Баранов 2007; Губаева 1995; Прадiд 2006 та ін.]. У поданій
лекції визначено поняття «юридична лінгвістика» та «юрислінгвістика», з‘ясовано завдання та методи
юридичної лінгвістики, виділено основні напрями досліджень у цій галузі. Особливу увагу звернуто на
лінгвістичні експертизи, їх статус та класифікацію за різними критеріями (формальним параметром, кількістю
експертів, об‘єктом лінгвістичних експертиз, основними галузями застосування, обсягом аналізу, рівнем
аналізу мови); установлено ознаки та структурні елементи судового дискурсу.
Розділ IХ. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА: НАПРЯМИ Й АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

285

Мал. 1. Електронна лекція «Юридична лінгвістика» (фрагмент)

Основні терміни, що зустрічаються в тексті лекції, проіндексовано за допомогою гіперпосилань на
глосарій, який охоплює тлумачення термінів юридичної лінгвістики та суміжник галузей знань (теорії права,
дискурсології та ін.) (див. мал. 2 і 3). При індексації враховано парадигму слів-термінів, синонімічні та родо-
видові відношення.

Мал. 2. Приклад проіндексованого терміна в електронній лекції
«Юридична лінгвістика»

ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 21

286

Мал. 3. Глосарій з юридичної лінгвістики (фрагмент)

Закріплення отриманих знань, формування умінь і навичок відбуваються шляхом виконання комплексу
вправ, що об‘єднує тренувальні та творчі завдання, що відповідають репродуктивному та продуктивному
рівням у класифікації М. І. Пентилюк. До репродуктивних дослідниця зараховує вправи, виконані з
неодноразовим повторенням тих чи інших способів дій над мовним матеріалом або за зразком. Вправи,
спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів або студентів, належать до продуктивних [Методика 2009:
121].
Блок репродуктивних вправ з теми «Юридична лінгвістика» включає 5 електронних завдань, з-поміж
яких диференціюємо два типи за способом перевірки:
1) автоматичні вправи, виконання яких перевіряється автоматично, що передбачено можливостями
серверної оболонки, наприклад:
Визначте пресупозиції у наведених фразах:
а) Ви ще досі не побували в нашому супермаркеті?
б) Як вам вдається мати такий чудовий вигляд у вашому віці?
в) Хто, крім Олени, виконав це завдання?
2) автоматизовані вправи, результати виконання яких потребують перевірки викладачем через
варіантність і розгорнутість, наприклад:
У поданому тексті виділіть ознаки судового дискурсу.
Суд апеляційної інстанції, залишаючи зазначене судове рішення без змін, в своїй ухвалі від 31.10.2006 р.
зазначив наступне.
Як свідчать матеріали справи, заявник Л. звернувся до суду з вимогою про стягнення з боржника С.
отриманих тим в борг грошових коштів, на підставі боргової розписки. При цьому, як вбачається з наданої
заявником боргової розписки, С. зобов‟язувався повернути отримані ним в борг кошти за першою вимогою
позикодавця.
Разом із тим, як у самій заяві Л. про видачу судового наказу, так і в матеріалах справи відсутні будь-які
дані про те, що останній звертався до боржника з вимогою про повернення йому позичених коштів. Тому в
даному випадку вимога заявника про стягнення з боржника грошових коштів, хоча й ґрунтується на правочині,
вчиненому в письмовій формі, однак не є безспірною, оскільки в силу ч. 2 ст. 1049 ЦК України не доведено, що
настав строк повернення позики. У зв‟язку з цим, заява не може бути задоволена виданням судового наказу без
встановлення обставин, що мають істотне значення, шляхом дослідження необхідних доказів з урахуванням
відповідних пояснень сторін по справі на загальних підставах, тобто в позовному провадженні ст. 50 КАС
України, оскільки КАС не передбачає наказного провадження (Юридичний журнал. – 2007. – № 2).
До продуктивних належить така вправа:
Подайте у вигляді одного з юридичних документів (протокол судового засідання, скарга, донос, вирок
тощо) сюжет улюбленої кінострічки.
Усі завдання продуктивного рівня спроектовано як автоматизовані вправи (детальніше про
розмежування автоматичних та автоматизованих вправ див.: [Ситар, Селіщев 2009]).
Згідно з «Положенням про дистанційне навчання», рекомендованою формою будь-якого (вхідного,
поточного або підсумкового) контролю є тестування [Положення 2004]. Блок контролю дистанційного уроку
включає питання для самоперевірки та тестові завдання для поточного контролю. У дистанційних уроках,
створюваних у межах курсу «Вступ до спеціальності (прикладної лінгвістики)», передбачено тестові завдання
семи типів (про типи тестів див.: [Коджа 2003; Ситар, Селіщев 2008]; укладені тести з різних тем курсу в
паперовому вигляді див. [Ситар, Сахарук 2010]): альтернативні, тести множинного вибору, тести на з‘ясування
правильної послідовності, тести на відновлення пропущених частин, тести на встановлення відповідності, Розділ IХ. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА: НАПРЯМИ Й АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

287
надання самостійної відповіді на поставлене питання та тести на конструювання визначень основних понять.
Зазначимо, що в модульному об‘єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі Moodle,
використаному на сервері дистанційної освіти ДонНУ, передбачено завантаження п‘яти з потрібних у межах
нашої дисципліни різновидів тестових завдань. Попри це обмеження у створюваному дистанційному курсі
вдалося реалізувати й інші типи тестів за рахунок залучення можливостей наявних форм і коректного введення
варіантів відповідей. Так, тест на відновлення пропущеної частини може бути поданий у шаблоні,
призначеному для відкритого тесту (див. завдання 2 на мал. 4) і под.

Мал. 4. Тестові завдання з теми «Юридична лінгвістика» (фрагмент)

Бал за виконаний тест виставляється автоматично, що забезпечує об‘єктивність та швидкість оцінювання
знань, вмінь і навичок. Оболонка надає студенту змогу побачити коментар до помилкових відповідей. Система
контролю налаштована так, що перехід до наступного дистанційного уроку стає можливим тільки за умови
правильної відповіді на всі тестові завдання.
Отже, електронний урок як головна структурна одиниця дистанційного курсу має забезпечувати
студентів комплексом навчальних і довідкових матеріалів, достатнім для засвоєння відповідної теми.
Необхідною умовою для реалізації цього завдання є опрацювання таких обов‘язкових елементів уроку:
електронна лекція; вправи репродуктивного і продуктивного рівнів; поточний контроль, реалізований у вигляді
тестів і контрольних питань; термінологічний словник. Електронний урок «Юридична лінгвістика» створено
саме за такою моделлю. Засвоєння навчального матеріалу з цієї теми передбачає обов‘язковий аналіз і
створення текстів, тому з-поміж усіх можливих завдань перевагу надано автоматизованим вправам, які
перевіряє викладач-тьютор у зв‘язку з можливою варіативністю їх виконання.
На наступних етапах дослідження передбачено створення дистанційних уроків з інших тем та апробацію
дистанційного курсу під час вивчення студентами І курсу дисципліни «Вступ до спеціальності (прикладної
лінгвістики)».

Література
Баранов 2007: Баранов, А. Н. Лингвистическая экспертиза текста : теория и практика : учеб. пособие
[Текст] / А. Н. Баранов ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – М. : Флинта : Наука, 2007. – 592 с. – Библиогр.:
с. 556-566. – 3000 экз. – ISBN 978-5-9765-0083-9 (Флинта), ISBN 978-5-02-034561-4 (Наука).
Губаева 1995: Губаева, Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебник для студ. вузов, обуч. по напр. и
спец. «Юриспруденция» [Текст] / Т. В. Губаева. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1995. – 304с. –
ISBN 5-7464-1149-3.
Дистанционное 1998: Дистанционное обучение : Учеб. пособие для студентов пед. вузов / Е. С. Полат,
М. В. Моисеева, А. Е. Петров и др. ; Под ред. Е. С. Полат. — М. : ВЛАДОС, 1998. — 192 с. – Библиогр. в конце
разделов. – 10000 экз. – ISBN 5-691-00194-9.
Коджа 2003: Коджа, Т.I. Автоматизована система управлiння та контролю знань в процесi навчання
[Текст] : Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Одес. нац. полiтехн. ун-т. – Одеса, 2003. – 20 с.
Концепція 2000: Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. Затверджено Постановою МОН
України 20.12.2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html. –
Назва з екрана. ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 21

288
Кухаренко 2002: Кухаренко, В. М. Дистанцiйне навчання : Умови застосування : Дистанцiйний курс :
Навч. посiб. для студ. вузiв [Текст] / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко ; За ред. В. М. Кухаренка.
— 3-тє вид. — Х. : Торсiнг, 2002. — 320 с. – Бібліогр.: с. 300-305. – 200 пр. – ISBN 966-7661-88-1.
Методика 2009: Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах [Текст] : підруч. для
студ. філол. ф-тів / за ред. М. Пентилюк ; [М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, О.В. Караман та ін.]. – Київ :
Ленвіт, 2009. – 399 с. – Бібліогр.: с.397-399. – ISBN 966-70-43-91-6.
Положення 2004: Положення про дистанційне навчання. Затверджено Наказом Міністерства освіти і
науки України № 40 від 21.01.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/03.html. – Назва з екрана.
Прадiд 2006: Прадiд, Ю. Ф. У царинi лiнгвiстики i права [Текст] / Ю. Ф. Прадiд. – Сiмферополь : Ельiньо,
2006. – 256 с. – Бібліогр.: в кінці розділів. – ISBN 966-7348-23-7.
Преподавание 2003: Преподавание в сети Интернет : Учеб. пособие для студентов вузов по
пед. специальностям / [А. А. Андреев, С. Л. Каплан, В. Г. Кинелев и др.] ; Отв. ред. В. И. Солдаткин ;
Некоммер. партнерство «Открытый ун-т» ; Рос. гос. ин-т открытого образования. — М. : Высш. шк., 2003. —
790,[1] с. – Библиогр.: с. 451-457. – 3000 экз. – ISBN 5-06-004715-6.
Сараев 2002: Сараев, А.Д. Информационные технологии в гуманитарном образовании [Електронний
ресурс] / А. Д. Сараев // Культура народов Причерноморья. – 2002. – №36. – С. 188-192. – Бібліогр.: с. 192. –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp36/knp36_188_192.pdf. – Назва з екрана.
Ситар, Сахарук 2010: Ситар, Г. В. Тестовi завдання з курсу «Вступ до спецiальностi» для студентiв
спецiальностi 6.020303 «Прикладна лiнгвiстика» [Текст] : навч. посiб. / Г. В. Ситар, I. В. Сахарук ; Донецький
нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – 45 с.
Ситар, Селіщев 2008: Ситар, Ганна, Селіщев, Ігор. Комп‘ютерні тести з дисципліни «Прикладна
фонетика» як система поточного і підсумкового контролю [Текст] / Г. Ситар, І. Селіщев // Лінгвістичні студії:
Зб. наук. праць. Випуск 16 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 393-400. –
Бібліогр.: с. 399-400.
Ситар, Селіщев 2009: Ситар, Г. В., Селіщев, І. І. Дистанційний урок як компонент дистанційного курсу
«Прикладна фонетика» [Текст] / Г. В. Ситар, І. І. Селіщев // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2009. –
№ 2. – С. 40-46. – Бібліогр.: с. 46.
Уніфіковані вимоги 2008: Уніфіковані вимоги до дистанційних курсів у Донецькому національному
університеті від 26.05.2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dl.donnu.edu.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=4809. – Назва з екрана.
Шуневич 2006: Шуневич, Богдан. Органзація дистанційного навчання іноземних мов в освітніх закладах
України [Текст] / Б. І. Шуневич : Навчальний посібник / Університет ―Львівський Ставропігіон‖. – Львів:
Вид-во ―Ставропігіон‖, 2006. – 206 с. – Бібліогр.: с. 181-192. – ISBN 978-966-2037-01-2.
Шуневич 2008: Шуневич, Б. I. Розвиток дистанцiйного навчання у вищiй школi країн Європи та
Пiвнiчної Америки [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Б. I. Шуневич ; Акад. пед. наук України,
Iн-т вищ. освiти. – К., 2008. – 36 с.

В статье определена структура дистанционных уроков по дисциплине «Введение в специальность
(прикладную лингвистику)». Рассмотрено устройство их основных компонентов на примере одного из
созданных уроков – «Юридическая лингвистика».
Ключевые слова: упражнение, дистанционный курс, дистанционный урок, электронная лекция, тест,
юридическая лингвистика.

In the article the structure of distance lessons from the discipline «Introduction to discipline (Applied
Linguistics)» are defined. The organization of major components of the lesson by example one of the generated lesson –
«Juridical Linguistics» is considered.
Keywords: exercise, distance course, distance lessons, electrical lecture, test, juridical linguistics.

Надійшла до редакції 18 січня 2010 року.

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.