Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

ВСТУП

У пропонованому двадцять другому випуску щорічника «Лінгвістичні студії» окреслено і відбито стійке
зацікавлення науковців цілою низкою актуальних мовознавчих проблем й у своєму змісті він охоплює перебіг
вивчення й аналізу різноманітних аспектів і вимірів мовних ярусів: морфологічного, лексичного,
семасіологічного, синтаксичного, стилістичного і власне-текстового з простеженням особливостей
внутрішньомовної міжрівневої взаємодії, взаємокореляції і взаємовпливу, взаємовідношення і взаємовияву з
простеженням та акцентацією спектрів їхнього взаємопроникнення і взаємозумовленості, вияскравлює
різноманітні напрями науково-теоретичного і теоретико-прикладного осмислення фундаментальних проблем
теорії та історії мови. Від самого першого випуску серії і до сьогоднішнього (див.: [Лінгвістичні студії: Вип. 1 /
Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін.– Донецьк: ДонДУ, 1994. – 210 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 2 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін.– Донецьк: ДонДУ, 1996. – 351 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 3 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін.– Донецьк: ДонДУ, 1997. – 214 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 4 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – 271 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 5 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонДУ, 1999. – 318 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 6 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонДУ, 2000. – 352 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 7 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 301с.; Лінгвістичні студії: Вип. 8 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 319 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 9 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 237 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 10 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 223 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 11 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – Ч. І. – 330 с.; Ч. ІІ. – 306 с.; Лінгвістичні студії:
Вип. 12 / Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 432 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 13 /
Укл.: А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 408 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 14 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 291 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 15 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 556 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 16 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 439 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 17 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 347 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 18 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 310 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 19 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 363 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 20 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 333 с.; Лінгвістичні студії: Вип. 21 / Укл.:
А.П. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 361 с.)] започатковано і збережено основні
концептуальні розділи, в межах яких й уміщено заявлені дослідження1.
Випуск розпочато розділом «Теорія мови», в якому з’ясовано питання проблеми визначення меж
номінативних сутностей, зінтерпретовано ознаки імпліцитності як мовної категорії, охарактеризовано
«граматику оцінки» як актуальну проблему сучасного мовознавства, запропоновано окремі студії з нових
етимологій, запропоновано типологійну анкету для дослідження синтезу семантики часу і простору в
українській мові, проаналізовано джерела постання відмінкової граматики, розглянуто риторику як науку про
мовно-мисленнєву діяльність, з’ясовано питання мовного смислу «ознака предмета» й ономасіологічні засоби
його вираженя, зінтерпретовано ознаки номінатеми, визначено роль синтагматики у виявленні типологічної
еволюції граматичної системи сучасної російської мови, проаналізовано реальну одиницю породження і
сприймання мовлення, її граматичні та змістовні ознаки і функції.
У двадцять другому випуску вміщено проблемні матеріали з актуальних питань теоретичної і функційної
морфології, значна частина з-поміж яких приділена проблемам: 1) частин мови у словнику і тексті Івана
Франка; 2) темпоральної предикації прийменниково-субстантивного комплексу; 3) значеннєвої диференціації
українських логічних прийменників; 4) результатива як граничного вияву дії; 5) імперативності та категорії
модальності; 6) когнітивного підходу до виділення частин мови; 7) категорії особи і категорії персональності:
специфіка функційно-структурної ієрархії; 8) особливостей комплексної аспектуальної діагностики; 9) новацій
у галузі білоруського прийменника; 10) експлікацій граматичних форм числа у іменниках – власних назвах;
11) номенів неконкретизованої квантитативності у структурі лексико-семантичного поля кількості української
казки; 12) репрезентації відношень суперіорності / інферіорності мовними формаціями компаративної
семантики.
Аналіз теоретичних проблем синтаксису охоплює розгляд: а) питання про основні ознаки
словосполучення; б) семантико-синтаксичної категорії валентності предикатів знання в англійській, українській
та російській мовах; в) різновидів односкладних речень репрезентації у сучасній українській літературній мові;
г) однієї моделі речень фразеологізованої будови зі значенням згоди; ґ) бахуврихі російської мови у
ономасіологічному висвітленні; д) реалізації адресатності в синтаксемах синкретичної семантики;
е) структурно-семантичних типів базових синтаксичних конструкцій дієслів словотвірної категорії стану;
є) семантико-синтаксичної валентності числівників; ж) структурно-типологічних параметрів сполучникових

1
Усі матеріали випуску авторизовані (редколегія).
6
порівняльних конструкцій у романі Марії Матіос «Солодка Даруся»; з) принципів та параметів дослідження
складнопідрядного речення у світлі генеративної граматики; и) реалізації місцевим відмінком атрибутивних
відношень; і) засобів вираження причинової ситуації у реченнях із предикативами емоційного стану;
ї) синтаксичних фразеологізмів, побудованих за моделлю Чим не N1, в українській мові; й) аналітичних
предикативних синтаксем зі значенням зміни стану у двоскладних та односкладних реченнях української мови;
к) синтаксичних характеристик негативного індексально-оцінного комлексу другої особи у англомовному
тексті Біблії; л) різновидів синтаксичних конструкцій у поезії П.Скунця; м) синкретизму конструкцій із чужою
мовою.
Аналіз функційної семантики лексичних і фразеологічних одиниць охоплює 1) розгляд особливостей
метафоризації дієслівних зооморфних акустем; 2) аналіз юридичної термінології: відновлення смислових основ;
3) дослідження еліпсису як репрезентанта комплексу індивідуально-авторських видозмін фразеологізмів
структурно-семантичного типу; 4) простеження особливостей понятійної основи терміна, термінології у
криміналістиці; 5) вияв смислового змісту російських колоративів з похідною колірною номінацією; 6) розгляд
десемантизації елемента ‘собака’ / ‘Hund’ як компонента сталих народних порівнянь і фразеологізмів
української та німецької мов; 7) аналіз лексико-семантичної реалізації дієслівної мікрокатегорії «дія-створення
(об’єкта)» в українській та англійській мовах; 8) дослідження мотиваційної ознаки «колір» у найменуваннях
лікарських рослин української мови; 9) простеження взаємодії концептів світове дерево і людина в поетичній
мові Оксани Забужко; 10) вияв знання про культуру в номенах України (на матеріалі української
публіцистики); 11) розгляд специфіки вживання терміна «концептосфера» в сучасній когнітивній лінгвістиці;
12) аналіз ідеографічної класифікації фразеологічних одиниць у словнику фразеологічних термінів сучасної
української мови; 13) дослідження фразеологічних сполук з компонентами на позначення частин тіла людини
(на матеріалі українських літературних казок ХІХ ст.); 14) простеження лексичних одиниць у структурі
функціонально-семантичного поля оцінки сучасної української мови; 15) вияв концептуального простору
прикметників dolicos і makros (на матеріалі гомерівського епосу); 16) розгляд функціонально-стильових
параметрів медичної термінології; 17) аналіз концептуальної метафори як засобу вербалізації концепту народ у
дискурсі антиутопії (зіставний аспект); 18) дослідження необхідності детального вивчення взаємодії слів;
19) простеження поняття «концепт» у сучасному лінгвістичному дискурсі.
Автори випуску «Лінгвістичні студії» сподіваються, що уміщені в ньому статті спонукатимуть до
міркувань та дискусій. Відгуки і пропозиції слід надсилати на адресу: Редакція серії «Лінгвістичні студії»,
кафедра української мови та прикладної лінгвістики, вул. Університетська, 24, Донецький національний
університет, корп. І, 83001, м. Донецьк, Україна.
Анатолій Загнітко, науковий редактор

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.