Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Тетяна Подєнєжна — РОЛЬ МЕТАФОРИ І МЕТОНІМІЇ У СТВОРЕННІ КОМПОЗИТІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ ЗА ФІЗИЧНОЮ ОЗНАКОЮ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

Статтю присвячено виявленню та опису моделей утворення композитів на позначення людини за
фізичною ознакою в англійській, німецькій, українській і російській мовах у зіставному аспекті. Особлива увага
приділяється дослідженню метафоричних і метонімічних переносів, які в переважній більшості випадків
супроводжують створення композитів, що вивчаються.
© Подєнєжна Т.О., 2011 ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 23

72
Ключові слова: найменування людини, композити, метафоричні переноси, метонімічні переноси,
бахуврихі.

1. Вступні зауваження. Пропонована стаття містить результати зіставного дослідження найменувань
людини за фізичними ознаками (далі – НЛФО), утворених внаслідок словоскладання в англійській, німецькій,
українській і російській мовах, тобто таких лексичних одиниць, як англ. haybag сленг ‗жінка, особливо
неприваблива‘ (букв. ‗мішок з сіном‘), нім. der Fleischberg емоц. ‗велика, товста людина‘ (букв. ‗гора м‘яса‘),
укр. кривоніс розм. ‗кривоноса людина‘, рос. кривоножка розм.-зниж. ‗той, хто має криві ноги‘.
Теоретичною основою для дослідження композитів-НЛФО є роботи з проблем словокладання
[Городенська 1981; Каращук 1977; Карпіловська 1990; Кубрякова 1977, 1981; Лопатин 1977; Мешков 1985;
Улуханов 2004; Adams 1973; Bauer 2001; Fleischer 1995; Ortner 1991]. Значній кількості мовних одиниць,
утворених внаслідок словоскладання, притаманне переносне значення, яке не тільки називає, але й описує і
характеризує предмет через його асоціативний зв‘язок з іншим предметом. Такі композити є ―інформаційно
насиченими, здатними характеризувати складні поняття, при чому вони мають яскраве експресивне
забарвлення, що обумовлюється домінуючою роллю конототивного компонента в їх значенні‖ [Гонта 2000: 1].
Переважна більшість композитів-НЛФО характеризується переносом значення одного або обох компонентів,
що пов‘язано з семантикою НЛФО в цілому: НЛФО належать до характеризувальної лексики, якій притаманна
стилістична зниженність, тобто приналежність до розмовного або просторічного лексичного шару, та емоційно-
експресивне забарвлення [Лаврова 1984: 111]. Попри значну кількість робіт, присвячених композитам
метафоричного і метонімічного характеру [Аракелян 1977; Васильєва 2006; Гонта 2000; Дюжикова 1990],
семантика композитів на позначення людини за фізичною ознакою з переносним значенням компонентів ще
не ставала предметом окремого дослідження ні на матеріалі окремих мов, ні в зіставному аспекті. Таким
чином, актуальність дослідження зумовлюється недостатнім рівнем вивчення ролі метафори і метонімії в
створенні композитів-НЛФО в досліджуваних мовах як окремо, так і в зіставному аспекті та необхідністю
розробки моделі опису метафоричних і метонімічних переносів, які супроводжують процес утворення
композитів.
Мета статті полягає у виявленні спільних і відмінних рис в створенні композитів-НЛФО з переносним
значенням компонентів в досліджуваних мовах.
Для досягнення мети необхідним є розв‘язання таких завдань:
1) виокремити структурно-семантичні типи композитів-НЛФО та проаналізувати їх кількісну
представленність в досліджуваних мовах;
2) визначити основні моделі створення композитів-НЛФО з означальним типом зв‘язку за типом і
ступенем переосмислення;
3) на основі класифікації досліджуваних одиниць за виокремленими моделями визначити роль метафори
і метонімії в створенні композитів-НЛФО в кожній з мов, що вивчаються.
2. Структурно-семантичні типи композитів-НЛФО. Композити-НЛФО широко представлені на
матеріалі англійської і німецької мов (англ. – 128 одиниць, нім. – 164 одиниці), в той час як в українській і
російській мовах їх було виявлено значно менше (укр. – 15 одиниць, рос. – 15 одиниць). Значна розбіжність в
продуктивності цього типу словотвору пояснюється загальним словотворчим потенціалом досліджуваних мов:
словоскладання займає значно важливішу позицію серед засобів словотвору в англійській і особливо німецькій
мовах у порівнянні з українською і російською [Швачко 1977: 33; Антропова 2006: 283].
Дослідження дозволило виокремити наступні структурно-семантичні типи композитів-НЛФО.
1) Композити з означальним зв‟язком між компонентами, напр., англ. butterfingers розм. ‗незграбна
людина, яка часто упускає речі додолу‘ (букв. ‗маслянисті пальці‘), нім. der Seidenhase розм. ‗приваблива
молода дівчина‘ (букв. ‗шовковий заєць‘)), укр. білозір нар.-поет. ‗уживається як постійний епітет назв
білозорих, яснооких людей‘, рос. кривошейка розм. ‗той, хто має неправильне положення голови внаслідок
деформації шиї‘. В композиті-НЛФО з означальним типом зв‘язку другий компонент вказує на денотат – носія
ознаки, а перший – на його характерну ознаку, наприклад, в композиті нім. der Kraftmensch ‗дуже сильна
людина‘ компонент Mensch вказує на людину як носія фізичної ознаки (чоловік), а компонент Kraft надає
характеристику пойменованої людини (сильний).
2) Композити з об‟єктним підрядним зв‟язком компонентів, які виникають переважно в результаті
стяжіння дієслівних словосполучень, напр., англ. ladykiller сленг ‗чоловік, сексуально привабливий для жінок‘
(букв. ‗вбивця жінок‘), нім. der Brutschlappen розм. ‗людина з губою, що звисає‘ (букв. ‗той, хто звісив губу‘),
укр. крутивус розм. ‗джигун, чепурун із хвацько закрученими вусами‘ (букв. ‗той, хто крутить вуса‘), рос.
мордоворот розм.-зниж. ‗людина з дуже некрасивим, потворним обличчям‘ (букв. ‗той, хто воротить мордою‘).
3) Композити, утворені внаслідок експресивного словотвору, напр., англ. hotsy-totsy сленг США
‗приваблива молода жінка‘, нім. der / das Doppelmoppel розм. ‗дуже товста дитина‘, укр. квакозябр сленг
‗негарна людина‘, рос. ванха-кака жаргон ‗некрасива жінка‘.
Основні структурно-семантичні типи композитів-НЛФО із статистичними даними наведено в наступній
таблиці:
Розділ І. СЛОВОТВІР: НАПРЯМИ, АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

73

Таблиця 1.
Основні структурно-семантичні типи композитів-НЛФО
Композити-НЛФО: Англ. Нім. Укр. Рос.
1) з означальним типом зв‘язку компонентів 109 157 9 7
2) з об‘єктним типом зв‘язку компонентів 14 4 4 4
3) утворені внаслідок експресивного словотвору 5 3 2 4
Разом 128 164 15 15

Згідно з кількісними даними, наведеними в таблиці 1, композити-НЛФО з означальним типом зв‘язку
компонентів характеризуються значною чисельністю в англійській і німецькій мовах і є нечисельними в
українській і російській мовах. Інші типи композитів-НЛФО представлені на матеріалі всіх досліджуваних мов
незначною кількістю лексем.
3. Роль метафори і метонімії в створенні композитів-НЛФО з означальним типом зв‟язку
компонентів. Майже всі композити-НЛФО цього типу характеризуються метафоричним або метонімічним
переосмисленням компонентів, при чому переосмислення може бути як повним, так і частковим. В першому
випадку переосмисленню підлягають обидва компоненти складного слова, а в другому випадку – один з
компонентів (перший або другий). Часткове переосмислення компонентів композитів-НЛФО майже
стовідсотково спрямовано на значення другого компонента композита, випадки переосмислення першого
компонента є поодинокими. Повне переосмислення композита, тобто, одночасно і першого, і другого
компонента – явище достатньо розповсюджене.
Для виокремлення моделей утворення композитів-НЛФО з означальним типом зв‘язку компонентів було
залучено наступні критерії: 1) тип переосмислення (метафоричний або метонімічний); 2) ступінь
переосмислення (повний або частковий) і позиція переосмисленого компонента (І або ІІ компонент). Логічно
можливими є наступні моделі утворення композитів-НЛФО:
1. без перосмислення компонентів (0 + 0);
2. з метафоричним переосмисленням І компонента (метафора + 0);
3. з метафоричним переосмисленням ІІ компонента (0 + метафора);
4. з повним метафоричним переосмисленням компонентів (метафора + метафора);
5. з метонімічним переосмисленням ІІ компонента (0 + метонімія);
6. з метафоричним переосмисленням І компонента і метонімічним переосмисленням ІІ компонента
(метафора + метонімія);
7. з метонімічним переосмисленням І компонента (метонімія + 0);
8. з метонімічним переосмисленням І компонента і метафоричним переосмисленням ІІ компонента
(метонімія + метафора);
9. з повним метонімічним переосмисленням компонентів (метонімія + метонімія).
В досліджуваних мовах реально існують перші 6 моделей утворення композитів-НЛФО, тобто моделі, в
яких І компонент є метафорично переосмисленим або використовується в прямому значенні. Одиниць з
метонімічним першим компонентом в мовах, що вивчаються, виявлено не було.
3.1. Композити-НЛФО без переосмислення компонентів виявились малопродуктивними в англійській
і німецькій (відповідно 5 і 15 одиниць) і непродуктивними в українській і російській мовах, напр., англ.
strongman ‗сильний чоловік‘, die Dickmadam розм. ‗товста жінка‘.
3.2. Композити-НЛФО з метафорично переосмисленим І компонентом. Перший компонент
композитів, утворених за цією моделлю, вказує на ознаку шляхом метафоричного переносу, а другий прямо
називає носія ознаки. Композити-НЛФО цієї підгрупи виявились специфічними для німецької мови
(31 одиниця), напр. der Goldjunge ‗симпатичний, привабливий хлопець‘ (Gold ‗золото‘ + Junge ‗хлопець‘), der
Bullenkerl розм. ‗великий, сильний чоловік‘ (Bulle ‗бик‘ + n + Kerl ‗хлопець, парубок‘), der Schranktyp розм.
‗широкоплечий чоловік‘ (Schrank ‗шафа‘ + Typ ‗тип‘). На матеріалі інших мов набору композитів з таким типом
переосмислення зафіксовано не було (за виключенням рос. слономальчик жаргон, жарт. ‗про товстого хлопця
або дорослого чоловіка‘).
3.3. Композити-НЛФО з метафорично переосмисленим ІІ компонентом. Перший компонент таких
композитів прямо вказує на фізичну ознаку, а другий – метафорично називає носія ознаки (за допомогою назв
артефактів, тварин, іжі, рослини і т.д.). Так, наприклад, І компонент англ. slowcoach брит. сленг ‗людина, яка
дуже повільно рухається або думає‘ (slow ‗повільний‘ + coach ‗автобус‘) вказує на повільність рухів людини, а
другий – на людину, яка порівнюється до міжміського автобусу. Іншими прикладами можуть слугувати англ.
hairtree сленг США ‗чоловік з довгим волоссям‘ (hair ‗волосся‘ + tree ‗дерево‘), нім. der Fettmops розм. ‗дуже
товста людина‘ (Fett ‗жирний‘ + Mops ‗мопс‘), der Sexmagnet розм. ‗сексуально приваблива дівчина‘ (Sex ‗секс‘
+ Magnet ‗магніт‘), das Kraftpaket розм. ‗сильний чоловік‘ (Kraft ‗сила‘ + Paket ‗пакет‘) та інші. НЛФО з таким
типом переносу компонентів було виявлено тількі в англійській і німецькій мовах (відповідно 10 і 23 одиниці). ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 23

74
3.4. Композити-НЛФО з повним метафоричним переосмисленням компонентів. Композити цього
типу характеризуються метафоричним переосмисленням обох компонентів.
Деякі композити, утворені за цією моделлю, характеризуються внутрішньою семантичною валентністю
компонентів, напр., англ. brickhouse сленг США ‗жінка з великими грудьми‘ (brick ‗цегла‘ + house ‗дім‘ →
‗цегляний дім‘), lunchmeat сленг ‗надзвичайно приваблива і сексуальна жінка‘ (lunch ‗ленч‘ + meat ‗м‘ясо‘ →
‗м‘ясо на ленч‘), нім. das Blauveilchen розм. ‗людина з червонувато-блакитним відтінком обличчя‘ (Blau
‗голубий‘ + Veilchen ‗фіалка‘ → ‗голуба фіалка‘), das Frьhlingshьhnchen розм. ‗гарненька, приваблива дівчина‘
(Frьhling ‗весна‘ + s + Hьhnchen ‗курочка‘ → ‗весняна курочка‘).
Але більшість повністю переосмислених метафоричних композитів-НЛФО мають порушену семантичну
валентність компонентів, напр., англ. dream-boat сленг ‗сексуально приваблива людина‘ (dream ‗мрія, сон‘ +
boat ‗човен‘), jailbait сленг ‗сексуально приваблива неповнолітня дівчина‘ (jail ‗тюрма‘ + bait ‗спокуса,
наживка‘), нім. die Kotelettlokomotive розм. ‗товста, огрядна жінка‘ (Kotelett ‗котлета‘ + Lokomotive ‗локомотив‘),
das Knochenbukett розм. ‗дуже худорлява людина‘ (Knochen ‗кістка‘ + Bukett ‗букет‘), der Topfenneger розм.
‗бліда, незасмагла людина‘ (Topfen ‗сир‘ + Neger ‗негр‘).
На думку М. Д. Степанової, І. М. Аракелян, Н. І. Тропіної композитам з порушеною семантичною
валентністю властивий найбільший стилістичний ефект, сильний мовленнєвий вплив на комуніканта та його
сприйняття [Гонта 2000: 8].
Як і композити з метафорично переосмисленним ІІ компонентом, композити з повним метафоричним
переосмисленням виявились специфічними для англійської і німецької мов (відповідно 20 і 53 одиниці).
3.5. Композити-НЛФО з метонімічно переосмисленим ІІ компонентом.
Перший компонент таких композитів передає ознаку, а другий компонент позначає частину тіла людини, за
якою вона характеризується. Таким чином відбувається метонімічний перенос за моделлю ―ознака + частина
тіла людини → людина‖. В лінгвістиці композити з такою семантикою отримали назву бахуврихі, або
посесивних складних слів. Бахуврихі –(санскр. bahuvrihi ‗людина, яка має багато рису‘) – складне слово, яке
також називається посесивним або екзоцентричним, оскільки суб‘єкт означення знаходиться за межами цього
складного слова [Комлев 2006: 51-52]. Бахуврихі, виявлені в межах досліджуваної семантичної групи,
переважно позначають людину за ознаками окремої частини тіла. Композити-НЛФО з цього типу представлені
на матеріалі всіх досліджуваних мов (англ. – 13 одиниць, нім. – 25 одиниць, укр. – 8 одиниць, рос. – 6 одиниць),
напр., англ. redhead ‗людина з рудим волоссям‘ (букв. ‗руда голова‘), нім. der Fettbauch фам.-розм., зневажл.
‗товстун, людина з великим черевом‘ (букв. ‗товстий живіт‘), укр. кривоніс розм. ‗кривоноса людина‘, рос.
кривоножка розм.-зниж. ‗той, хто має криві ноги‘. В англійській і німецькій мовах було також виявлено
декілька бахуврихі на позначення людини за зростом, напр., англ. short-arse сленг ‗низькоросла людина‘ (short
‗короткий, низький‘ + arse ‗сідниці‘), нім. der Ohnmachtsknochen сленг ‗низькоросла людина‘ (Ohnmacht
‗слабкість‘ + Knochen ‗кість‘).
3.6. Композити-НЛФО з метафоричним переосмисленням І компонента і метонімічним
переосмисленням ІІ компонента. Значення бахуврихі може ускладнюватись за рахунок метафорично
переосмисленого І компонента композита. Бахуврихі з метафоричним переносом І компонента, як і бахуврихі з
І компонентом в прямому значенні, переважно позначають людину за ознаками окремої частини тіла, напр.,
англ. potbelly ‗людина з великим черевом‘ (pot ‗горщик‘ + belly ‗живіт‘), pie-face сленг ‗людина з круглим
обличчям‘ (pie ‗пиріг‘ + face ‗обличчя‘), нім. der Gдnsekragen розм. ‗людина з довгою шиєю‘ (Gдnse ‗гуски‘ +
Kragen ‗шия‘), das Milchgesicht ‗людина з блідим обличчям‘ (Milch ‗молоко‘ + Gesicht ‗обличчя‘). В поодиноких
випадках бахуврихі з метафоричним переносом І компоненту позначають людину за іншими фізичними
ознаками, напр., англ. dogface сленг ‗потворна людина‘ (dog ‗собака‘ + face ‗обличчя‘), butterfingers розм.
‗незграбна людина, яка часто упускає речі додолу‘ (butter ‗масло‘ + fingers ‗пальці‘), pigmouth сленг ‗товста
жінка‘ (pig ‗свиня‘ + mouth ‗рот‘), нім. das Zuckergoscherl розм. ‗миловида дівчина‘ (Zucker ‗цукор‘ + Goscherl
‗ротик‘), der Holzkopf розм. ‗незграбна, недоукувата людина‘ (Holz ‗дерево‘+ Kopf ‗голова‘).
Бахуврихі з метафоричним переосмисленням І компонента виявились специфічною рисою англійської
мови, в якій вони характеризуються дуже високою продуктивністю (61 одиниця). В німецькій мові такі
композити є значно менш продуктивними (10 одиниць), а в українській і російській мовах їх виявлено не було.
Типовою рисою англійськіх бахуврихі-НЛФО з метафоричним переосмисленням І компоненту виявилась
опора на аналогію з ІІ компонентом. Так, найчастіше в ролі ІІ компонента англійських бахуврихі цього типу
виступає компонент head, який в поєднанні з першим метафоричним компонентом створює найменування
людини за ознаками волосся на голові, а саме: а) найменування лисої людини, напр., bonehead сленг ‗лисий
чоловік‘ (bone ‗кістка‘ + head ‗голова‘), egghead сленг США ‗лисий чоловік‘ (egg ‗яйце‘ + head ‗голова‘);
б) найменування людини з волоссям певного кольору, напр., carrothead сленг ‗рудоволоса людина‘ (carrot
‗морква‘ + head ‗голова‘), towhead перев. зневажл. ‗людина з білявим, світлим волоссям‘ (tow ‗льон‘ + head
‗голова‘); в) найменування людини з волоссям певної форми: bush-head сленг США ‗людина з густим волоссям‘
(bush ‗кущ‘ + head ‗голова‘), duckhead сленг США ‗жінка коротким, жорстким волоссям‘ (duck ‗качка‘ + head
‗голова‘).
В якості другого компонента можуть також виступати сленгові синоніми слова head: bonce, dome, nob,
напр., bacon-bonce сленг ‗лисий чоловік‘ (bacon ‗бекон‘ + bonce сленг ‗голова‘), chrome-dome сленг США Розділ І. СЛОВОТВІР: НАПРЯМИ, АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

75
‗чоловік з лисою головою‘ (chrome ‗хром‘ + dome сленг ‗голова‘), ginger-nob сленг ‗рудоволоса людина‘ (ginger
‗імбір‘ + nob сленг ‗голова‘).
Компонент face або його сленговий синонім puss в комбінації з метафоричним компонентом створюють
найменування людини за ознаками обличчя або волосся на обличчі, напр., fuzz-face сленг США ‗бородатий
чоловік‘ (fuzz ‗пух‘ + face ‗обличчя‘), pizza-puss сленг США ‗людина, обличчя якої вкрито прищами або
рубцями від прищів‘ (pizza ‗піца‘ + puss сленг ‗обличчя‘).
Деякі складні НЛФО з другим компонентом face позначають непривабливу людину, напр., dogface сленг
‗потворна людина‘ (dog ‗собака‘ + face ‗обличчя‘), pruneface сленг США ‗некрасива або жалюгідна людина‘
(prune ‗чорнослив‘ + face ‗обличчя‘).
Продуктивним є використання компонента belly або його сленгового синоніма guts для створення
композитів на позначення людини з великим черевом або товстої людини, напр., kettlebelly сленг США ‗людина
з великим черевом‘ (kettle ‗чайник‘ + belly ‗живіт‘), blubber-gut сленг США ‗людина з великим черевом‘
(blubber ‗ворвань, жир морських тварин‘ + gut сленг ‗живіт‘).
В якості ІІ компонента складних слів, що позначають товсту людину з великими сідницями приймають
участь сленгізми ass, butt, напр., barrel-ass сленг США ‗людина з великими сідницями‘ (barrel ‗бочка‘ + ass
сленг ‗сідниці‘), lard-butt сленг ‗товста людина‘ (lard ‗сало‘ + butt сленг ‗сідниці‘).
Бахуврихі на позначення людини за ознаками окремих частин тіла з метафоричним переносом І
компонента можуть також утворюватись за участі основ teeth, legs, eye, back, напр., tinsel-teeth сленг США
‗людина з ортодонтією (нерівними зубами), яка носить брекети‘ (tinsel ‗блискітки; мішура‘ + teeth ‗зуби‘),
spindlelegs ‗людина з довгими худими ногами‘ (spindle ‗веретено‘ + legs ‗ноги‘), mutton-eye сленг ‗косоока
людина‘ (mutton ‗баранина‘ + eye ‗око‘), crookback ‗горбата людина‘ (crook ‗костур, крюк‘ + back ‗спина‘).
Розподіл композитів-НЛФО за вищенаведенею класифікацією з кількісними показниками наведено в
таблиці 2:
Таблиця 2.
Класифікація композитів-НЛФО з означальним зв‘язком компонентів залежно від типу і ступеня
переосмислення їх компонентів

Композити-НЛФО:
Англ. мова Нім. мова Укр. мова Рос. мова
К-сть Приклади К-
сть
Приклади К-
сть
Приклади К-
сть
Приклади
1. без переосмислення
компонентів
5 strongman 15 die Dickmadam — — — —
2. з метафоричним І
компонентом
— — 31 der Goldjunge — — 1 слоно-
мальчик
3. з метафоричним ІІ
компонентом
10 slowcoach 23 der Fettmops — — — —
4. з повним
метафоричним
переосмисленням
компонентів
20 brickhous
e
53 das
Blauveilchen
— — — —
5. з метонімічним ІІ
компонентом
13 redhead 25 der Fettbauch 8 кривоніс 6 криво-
ножка
6. з метафорично-
метонімічним
переосмисленням
компонентів
61 potbelly 10 der
Gдnsekragen
1 білозір — —
Разом 109 157 9 7

6. Висновки. Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки:
6.1. Композити-НЛФО широко представлені в англійській і німецькій мовах, в той час як в українській і
російській їх було виявлено значно менше, що можна пояснити загальним словотворчим потенціалом
досліджуваних мов: словоскладання займає значно важливішу позицію серед засобів словотвору в англійській і
особливо німецькій мовах у порівнянні з українською і російською (див. 2. і табл. 1).
6.2. Композити-НЛФО з означальним типом зв‘язку компонентів характеризуються значною чисельністю
в англійській і німецькій мовах і є нечисельними в українській і російській мовах. Композити-НЛФО з
об‘єктним зв‘язком компонентів та композити, утворені внаслідок експресивного словотвору, представлені у
всіх досліджуваних мовах незначною кількістю лексем (див. 2. і табл. 1).
6.3. Для виокремлення моделей утворення композитів-НЛФО з означальним типом зв‘язку компонентів
було залучено наступні критерії: 1) тип переосмислення компонентів (метафоричний або метонімічний); ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 23

76
2) ступінь переосмислення (повний або частковий) і позиція переосмисленого компонента (І або ІІ компонент).
Із 9 логічно можливих моделей утворення композитів-НЛФО реально існують 6, в яких І компонент є
метафорично переосмисленим або використовується в прямому значенні, в той час як одиниць з метонімічним
першим компонентом в мовах, що вивчаються, виявлено не було. ІІ компонент композитів-НЛФО може
використовуватись в прямому значенні або бути метафорично або метонімічно переосмисленим.
6.4. В німецькій мові метафора є надзвичайно важливим механізмом в створенні композитів-НЛФО: дві
треті досліджуваних одиниць цієї мови характеризуються частковим або повним метафоричним
переосмисленням компонентів. В англійській мові найбільш чисельними є композити з метонімічно
переосмисленим ІІ компонентом (тобто бахуврихі), в яких перший компонент передає ознаку, а другий
компонент позначає частину тіла людини, за якою вона характеризується. Особливою продуктивністю в
англійській мові користуються бахуврихі з метафорично переосмисленим першим компонентом.
Продуктивність бахуврихі-НЛФО в англійській мові можна пояснити тим, що їх утворення базується на
аналогії, при чому в ролі другого компонента найчастіше виступають компоненти head, face, belly, teeth, legs,
eye, back або їх сленгові еквіваленти.
6.5. В українській і російській мовах єдиною продуктивною моделлю утворення композитів-НЛФО з
означальним типом зв‘язку є модель з метонімічним переосмисленням ІІ компонента (бахуврихі), метафора в
цих мовах не використовується для створення композитів-НЛФО (див. 3. і табл. 2).
Щодо перспективності подальших досліджень з запропонованої тематики, перспективним здається
дослідження ролі метафори і метонімії в створенні афіксних та субстантивованих НЛФО англійської, німецької,
української і російської мов.

Література
Антропова 2006: Антропова, Н. А. Словообразование немецкой разговорной лексики : на материале
имени существительного [Текст] / Н. А. Антропова : дисс. … докт. филол. наук : 10.02.04 / Моск. пед. гос. ун-т.
— М : 2006. — 480 с.
Аракелян 1977: Аракелян, И. Н. Субстантивные композиты метафорического характера в современном
немецком языке [Текст] / И. Н. Аракелян : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. — М., 1977. — 23 с.
Васильєва 2006: Васильєва, О. Г. Концептуальна семантика субстантивних композитів-бахуврихі (на
матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови) [Текст] / О. Г. Васильєва : автореф. дис… канд.
філол. наук: 10.02.04 / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с.
Швачко, Терентьев, Янукян, Швачко 1977: Введение в сравнительную типологию английского, русского
и украинского языков [Текст] / К. К. Швачко, П. В. Терентьев, Т. Г. Янукян, С. А. Швачко. — К. : Вища шк.,
1977. — 147 с.
Гонта 2000: Гонта, I. А. Структурні й семантичні особливості композит-метафор в
американському сленгу [Текст] / І. А. Гонта : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Київ. держ.
лінгв. ун-т. — К., 2000. — 20 с.
Городенська, Кравченко 1981: Городенська, К. Г., Кравченко, М. В. Словотвірна структура слова [Текст]
/ К. Г. Городенська, М. В. Кравченко. — К. : Наукова думка, 1981. — 199 с.
Дюжикова 1990: Дюжикова, Е. А. Метафора в словосложении [Текст] / Е. А. Дюжикова. — Владивосток,
1990. — 154 с.
Калиущенко 1994: Калиущенко, В. Д. Типология отыменных глаголов [Текст] / В. Д. Калиущенко. —
Донецк : Донеччина, 1994. — 420 с. — Бібліогр.: с. 273—309.
Каращук 1977: Каращук, П. М. Словообразование английского языка [Текст] / П. М. Каращук. — М. :
Высшая школа, 1977. — 314 с.
Карпіловська 1990: Карпіловська, Є. А. Конструювання складних словотворчих одиниць (на матеріалі
української мови) [Текст] / Є. А. Карпіловська. — К. : Наукова думка, 1990. — 156 с.
Комлев 2006: Комлев, Н. Г. Словарь иностранных слов : [Более 4500 слов и выражений] [Текст] /
Н. Г. Комлев. — М. : ЭКСМО-пресс, 2006. — 669,[2] с.
Кубрякова 1977: Кубрякова, E. C. Теория номинации и словообразование [Текст] / Е. С. Кубрякова //
Языковая номинация: (Виды наименований) / А. А. Уфимцева, Э. С. Азнаурова, В. Н. Телия и др. — М. : Наука,
1977. — С. 222—303.
Кубрякова 1981: Кубрякова, Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова [Текст] /
Е. С. Кубрякова. — М. : Наука, 1981. — 200 с.
Лаврова 1984: Лаврова, Л. В. Лексико-семантические группы слов, характеризующих человека [Текст]:
дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Л. В. Лаврова. — Саратов, 1984. — 226 c.
Лопатин 1977: Лопатин, В. В. Русская словообразовательная морфемика: проблемы и принципы
описания [Текст] / В. В. Лопатин ; АН СССР, Ин-т рус. яз. — М. : Наука, 1977. — 315 с.
Мешков 1985: Мешков, О. Д. Словосложение в современном английском языке : учеб. пособие для
ин-тов и фак. иностр. яз. [Текст] / О. Д. Мешков. — М. : Высш. шк., 1985. — 187 с. Розділ І. СЛОВОТВІР: НАПРЯМИ, АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

77
Улуханов 2004: Улуханов, И. С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее
описания [Текст] / И. С. Улуханов. — 3-е изд. — М. : УРСС : Едиториал УРСС, 2004. — 254 [1] с. —
ISBN 5-354-00570-1.
Adams 1973: Adams, V. An Introduction to Modern English Word-Formation [Text] / V. Adams. — London :
Longman, 1973. — 230 p.
Bauer 2001: Bauer, L. Compounding [Text] / L. Bauer // Language Typology and Language Universals. An
International Handbook. [Ed. by Martin Haspelmath, Ekkehard Kцnig, Wulf Oesterreicher, Wolfgang Raible]. —
Berlin, New York : Walter de Gruyter, 2001. — V. 2. — P. 695—707.
Fleischer, Barz 1995: Fleischer, W., Barz, I. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache [Text] /
W. Fleischer, I. Barz. – Tьbingen: Niemeyer, 1995. – 382 S.
Deutsche Wortbildung 1991: Deutsche Wortbildung: Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache.
Hauptteil 4. Substantivkomposita : (Komposita und Komposita und kompositionsдhnliche Strukturen 1) [Text] / Ortner
Lorelies. — Berlin/New York, de Gruyter, 1991. — 863 S. — ISBN 3-11-012444-0.

В статье выявляются и описываются модели образования композитов, обозначающих человека по
физическим признакам в английском, немецком, украинском и русском языках в сопоставительном аспекте.
Особое внимание уделяется исследованию метафорических и метонимических переносов, которые в
подавляющем большинстве случаев участвуют в процессе образования изучаемых композитов.
Ключевые слова: наименования человека, композиты, метафорические переносы, метонимические
переносы, бахуврихи.

The article describes and reveals the main models of the composites‘ formation denoting people according to
their physical signs in the English, German, Ukrainian and Russian languages. The main attention is paid to the
research of the metaphorical and metonymical meaning transfers that in the majority of cases are observed in the
composites‘ formation under study.
Keywords: names of people, composites, metaphorical transfers, metonymical transfers, bahuvrihi.
Надійшла до редакції 3 вересня 2010 року.

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.