Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Філіпповська Олена — СУЧАСНА ФРАЗЕОЛОГІЯ: ПЕРСОНАЛІЇ (СТРУКТУРА СЛОВНИКОВОЇ СТАТТІ)

У статті опрацьовано структуру словникової статті розділу «Персоналії» для «Словника
фразеологічних термінів сучасної української мови», що містить інформацію про провідних вітчизняних
фразеологів і ґрунтовний аналіз напрямів їхніх досліджень у фразеології ХХ – початку ХХІ століть. Структуру
словникової статті презентовано на прикладі наукової діяльності видатного фразеолога сучасності – Віктора
Дмитровича Ужченка.
© Філіпповська О.В., 2011 Розділ V. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА: НАПРЯМИ Й АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

293
Ключові слова: лексикографія, фразеологія, словникова стаття, Словник фразеологічних термінів
сучасної української мови.

Сьогодні в українському мовознавстві гостро відчувається проблема оновлення старих і створення нових
словників, зокрема термінологічних [Концепція 2009; Краснобаєва-Чорна 2009]. Актуальним, на нашу думку,
видається і ґрунтовний аналіз лінгвістичного доробку провідних науковців ХХ – початку ХХІ століть різних
галузей лінгвістики. Такі дослідження становитимуть цінність для створення різноманітних довідкових видань
з лінгвістики. Вибір проблематики статті зумовлений відсутністю в україністиці дослідження, присвяченого
систематизації праць з фразеології провідних вітчизняних і зарубіжних фразеологів, що і зумовлює
актуальність нашої роботи. У сучасних лінгвістичних енциклопедіях і довідниках запропоновано певні
біографічні дані мовознавців і назви їхніх основних робіт з фразеології (див. [Інститут мовознавства 2005;
Українська мова 2004]). Мета статті: опрацювати структуру словникової статті й укласти словникові статті
персоналій – провідних вітчизняних фразеологів ХХ ст. – поч. ХХІ ст. для Словника фразеологічних термінів
сучасної української мови, який готується кафедрою української мови та прикладної лінгвістики Донецького
національного університету.
На основі аналізу зібраного матеріалу опрацьовано структуру словникової статті персоналій, що
складається з таких компонентів:
 прізвище, ім‘я, по батькові мовознавця;
 фотокартка;
 коротка характеристика постаті;
 дата та місце народження / дата смерті та місце поховання;
 освіта;
 місце роботи;
 кандидатська дисертація, докторська дисертація;
 коло наукових інтересів;
 основні праці з фразеології та основні напрями роботи у фразеології;
 література.
За визначеною схемою укладено 25 словникових статей: «Авксентьєв Леонід Григорович», «Алефіренко
Микола Федорович», «Бабич Надія Денисівна», «Білоноженко Віра Максимівна», «Винник Василь
Олексійович», «Виноградов Віктор Володимирович», «Гнатюк Ірина Святославівна», «Демський Мар‘ян
Тимофійович», «Загнітко Анатолій Панасович», «Івченко Анатолій Олександрович», «Калашник Володимир
Семенович», «Коломієць Лідія Іванівна», «Коломієць Микола Пилипович», «Ларін Борис Олександрович»,
«Медведєв Федір Пилипович», «Мокієнко Валерій Михайлович», «Прадід Юрій Федорович», «Селіванова
Олена Олександрівна», «Скрипник Лариса Григорівна», «Удовиченко Григорій Миколайович», «Ужченко
Віктор Дмитрович», «Ужченко Дмитро Вікторович», «Чабаненко Віктор Антонович», «Шанський Микола
Максимович», «Юрченко Олександр Степанович» [Краснобаєва-Чорна, Філіпповська 2010]. Пропонуємо
наповнення опрацьованої структури на прикладі словникової статті «Ужченко Віктор Дмитрович».

Ужченко Віктор Дмитрович

мовознавець, доктор філологічних наук, професор

Дата та місце народження / дата
смерті: 14.05.1935 р., с. Підлозіївка, тепер
Охтирського р-ну Сумської обл. (Україна) /
07.02.2010 р.
Освіта: вища; Харківський державний
університет ім. О.М. Горького (тепер національний
університет ім. В.Н. Каразіна) (1959-1964 рр.),
заочна аспірантура Харківського державного
університету ім. О.М. Горького (1966-1970 рр.).
Місце роботи: Луганський педагогічний
інститут (тепер Луганський національний
педагогічний університет) ім. Т.Г. Шевченка
(викладач (з 1977 р.), доцент (з 1981 р.), професор
(з 1991 р.), завідувач кафедри філологічних
дисциплін (1990-1998 рр.), завідувач кафедри
української мови (з 1998 р.)).
Кандидатська дисертація: «Фразеологія
творів Остапа Вишні» (1973 р.).
Докторська дисертація: «Історико-
лінгвістичний аспект формування української
фразеології» (1994 р.).
Коло наукових інтересів: фразеологія,
лексикографія (укладання словників, редагування
та рецензування термінологічних галузевих
© Філіпповська О.В.., 2011 ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 23

294
словників), методика викладання української мови
тощо.
Основні праці з фразеології: «Вивчення
фразеології в середній школі» (1990 р.);
«Народження і життя фразеологізму» (1988 р.);
«Східноукраїнська фразеологія» (2003 р.);
«Українська фразеологія» (1990 р., співавтор);
«Фразеологічний словник східнослобожанських і
степових говірок Донбасу» (1997 р., 2000 р.,
2002 р., 2005 р., співавтор); «Фразеологічний
словник української мови» (1998 р., співавтор);
«Фразеологія сучасної української мови» (2007 р.,
співавтор) тощо.
У лінгвістичному доробку В.Д. Ужченка
висвітлено такі аспекти вивчення фразеологічного
фонду мови:
 теоретичні та практичні питання
фразеології (див. також «Становлення
фразеологічних одиниць (семантичний і
структурний аспекти)» (1978 р., співавтор);
«Фразеологічні парадокси» (1984 р.); «Внутрішня
форма фразеологізму в зв‘язку із внутрішньою
формою слова» (1993 р.));
 системні відношення у фразеології:
багатозначність слова, синонімія у фразеології,
фразеологічні варіанти, антонімія фразеологічних
одиниць;
 фразеологічна ідеографія (див. також
«Варіантно-синонімічні групи в східноукраїнській
фразеології («брехати», «обманювати»)» (2001 р.);
«Фразеосемантичні лінії однієї «делікатної»
варіантно-синонімічної групи» (2009 р.));
 лінгвокультурологічний аспект
фразеології: духовний код національної культури,
ціннісні орієнтації в семантиці фразеологізмів,
базові концепти української культури тощо
(див. також «Мікрофразеологізми в контексті
загальномовної фразеології та етнокультури»
(2002 р.));
 фразеологічна етимологія (див. також
«Вискочити як Пилип з конопель» (1983 р.);
«Водою не розіллєш» (1985 р.));
 діалектна фразеологія (див. також
«Структурно-семантичне моделювання
фразеологізмів східнослобожанських і степових
говірок Донбасу» (1999 р.); «Актуальність
вивчення ареальної фразеології» (2004 р.);
«Динаміка символічних значень
у східноукраїнській фразеології» (2006 р.);
«Напіввідлучені» фразеологічні мовленнєві
формули (2009 р.));
 методика викладання фразеології
в школі (див. також «Роздавальний матеріал для
вивчення фразеології» (1977 р.); «Вивчення
фразеології в середній школі» (1990 р.));
 когнітивні процеси у фразеології (див.
також («Когнітивні аспекти вивчення фразеології
в Україні» (2008 р.));
 лінгвокультурологічний та
лінгвоконцептологічний аспекти фразеології
(див. також «Весільні фразеологізми» (1991 р.);
рос. «Культурно-национальный компонент
в украинских фразеологических единицах»
(2000 р.); «Мікрофразеологізми в контексті
загальномовної фразеології та етнокультури»
(2004 р.); «Опозиція «чорт» – «болото» як
репрезентація «дурного» хронотопу в українському
фразеологічно-концептуальному просторі»
(2004 р.); «Фразеологічні словники як зібрання
фонової інформації» (2006 р.); «Етимони
фразеологізмів як об‘єкт психолінгвістичного
експерименту» (2009 р.));
 фразеографія (див. також «Фразеологічні
словники як зібрання фонової інформації»
(2006 р.)).
Література: 1. Актуальні питання розвитку
української мови: Вступ. Лексикологія.
Фразеологія: Посіб. для магістрантів. – Луганськ:
Альма-матер, 2005. – 148 с.; 2. Актуальність
вивчення ареальної фразеології // Лінгвістика: Зб.
наук. пр. – Луганськ: Альма-матер, 2004. –
№ 2(3). – С. 172-184; 3. Варіантно-синонімічні
групи в східноукраїнській фразеології («брехати»,
«обманювати») // Лінгвістичні студії: Зб. наук.
праць. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – Вип. 8. – С. 302-
307; 4. Весільні фразеологізми // Українська мова і
література в школі. – 1991. – № 5. – С. 6-8;
5. Вивчення фразеології в середній школі: Посібник
для вчителя. – К.: Рад. шк., 1990. – 176 с.;
6. Вискочити як Пилип з конопель // Українська
мова і література в школі. – 1983. – № 10. – С.71-72;
7. Внутрішня форма фразеологізму в зв‘язку
із внутрішньою формою слова // Мовознавство. –
1993. – № 3. – С. 23-30; 8. Водою не розіллєш:
Із скарбів фразеології // Українська мова і
література в школі. – 1985. – № 12. – С. 66-67;
9. Динаміка символічних значень
у східноукраїнській фразеології // Служитель
фразеологічної музи: Зб. наук. ст. – Луганськ:
Альма-матер, 2006. – С. 195-206; 10. Етимони
фразеологізмів як об‘єкт психолінгвістичного
експерименту // Лінгвістика: Зб. наук. праць. –
Луганськ, 2009. – № 2 (17). – С. 77-90;
11. Когнітивні аспекти вивчення фразеології в
Україні // Лінгвістика: Зб. наук. праць. – Луганськ,
2008. – № 2 (14). – С. 46-59; 12. Культурно-
национальный компонент в украинских
фразеологических единицах // Слово во времени и
пространстве: К 60-летию проф. В.М. Мокиенко. –
СПб., 2000. – С. 186-195; 13. Мікрофразеологізми
в контексті загальномовної фразеології та
етнокультури // Доп. та повідомл. ІV Міжнар.
конгресу україністів / Відп. ред. В. Німчук. – К.:
Пульсари, 2002. – Т.: Мовознавство. – С. 189-193;
14. «Напіввідлучені» фразеологічні мовленнєві
формули // Учѐные записки Таврического
национального университета
им. В.И. Вернадского. – Т. 22(61). – № 4(2):
Филология. Социальные коммуникации. –
Симферополь: Таврический нац. ун-т
им. В.И. Вернадского, 2009. – С. 36-42;
15. Народження і життя фразеологізму. – К., 1988. –
279 с.; 16. Опозиція «чорт» – «болото» як
репрезентація «дурного» хронотопу в українському
фразеологічно-концептуальному просторі // Рідний Розділ V. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА: НАПРЯМИ Й АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

295
край. – Полтава, 2004. – № 2(11). – С. 61-68;
17. Роздавальний матеріал до вивчення
фразеологізмів // Українська мова і література
в школі. – 1977. – №8. – С. 58-66; 18. Словник
українських східнослобожанських говірок /
К.Д. Глуховцева, В.В. Лєснова, І.О. Ніколаєнко,
Т.П. Тернавська, В.Д. Ужченко. – Луганськ, 2002. –
233 с.; 19. Становлення фразеологічних одиниць
(семантичний і структурний аспекти) /
Авксентьєв Л.Г., Ужченко В.Д. // Українська мова і
література в школі. – 1978. – № 12. – С. 39-46;
20. Структурно-семантичне моделювання
фразеологізмів східнослобожанських і степових
говірок Донбасу // Вісник Луганського державного
педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. –
1999. – № 5. – С. 34-39; 21. Східноукраїнська
фразеологія: Монографія. – Луганськ: Альма-матер,
2003. – 362 с.; 22. Українська фразеологія: Навч.
посiбник для фiлол. фак. ун-тiв / Л.Г. Авксентьєв,
В.Д. Ужченко. – Харків: Основа, 1990. – 167 с.;
23. Фразеологічний словник східнослобожанських і
степових говірок Донбасу: 6019 фразеологізмів /
В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – 5-те вид., перероб.
й доп. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 348 с.;
24. Фразеологічний словник української мови /
В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – К.: Освіта, 1998. –
224 с.; 25. Фразеологічні парадокси // Українська
мова і література в школі. – 1984. – № 4. – С. 75;
26. Фразеологічні словники як зібрання фонової
інформації // Лінгвістика: Зб. наук. праць. –
Луганськ: Альма-матер, 2006. – № 3(6). – С. 47-56;
27. Фразеологія в календарно-обрядовому
пісенному дискурсі // Лінгвістика: Зб. наук.
праць. – Луганськ, 2008. – № 1(13). – С. 67-87;
28. Фразеологія сучасної української мови: Навч.
посіб. / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – К.: Знання,
2007. – 494 с.; 29. Фразеосемантичні лінії однієї
«делікатної» варіантно-синонімічної групи //
Учѐные записки Таврического национального
университета им. В.И. Вернадского. – Т. 20(59). –
№ 6: Филология. – Симферополь: Таврический нац.
ун-т им. В.И. Вернадского, 2007. – С. 254-263.

Отже, укладені словникові статті за опрацьованою структурою дозволять читачеві отримати
систематизовану інформацію про певного фразеолога та його внесок у фразеологію ХХ – поч. ХХ І ст.
Надалі актуальним видається поповнити розділ «Персоналії» такими словниковими статтями: «Баранник
Дмитро Харитонович», «Баран Ярослав Андрійович», «Жуйкова Маргарита Василівна», «Зорівчак Роксолана
Петрівна», «Кравченко Євдокія Григорівна», «Левченко Олена Петрівна», «Редін Петро Олексійович», «Кунін
Олександр Володимирович» та ін.

Література
Інститут мовознавства 2005: Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України – 75, 1930-2005:
Матеріали до історії [Текст] / Редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, 2005. – 565 с.: іл.
Комова 2003: Комова, М. В. Українська термінографія (1948-2002) : Бібліограф. покажч. [Текст] /
Нац. ун-т «Львівська політехніка», Ін-т гуманітар. і соціал. наук, Науково-техн. б-ка. – Львів: Ліга-Прес, 2003. –
112 с.
Концепція 2009: Концепція Державної цільової програми розвитку Національної словникової бази на
2009-2015 роки – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Work/KMU_N140p_2009_Vocab.htm.
Краснобаєва-Чорна 2009: Краснобаєва-Чорна, Ж. В. Моделювання терміносистеми української
фразеології: Словник фразеологічних термінів сучасної української мови [Текст] / Ж. В. Краснобаєва-Чорна //
Учѐные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Т. 22(61). – № 4(2):
Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь: Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, 2009. –
С. 197-201. – Бібліогр.: с. 201.
Краснобаєва-Чорна, Усенко 2010: Краснобаєва-Чорна, Ж., Усенко, О. Семантико-граматична
класифікація фразеологізмів у Словнику фразеологічних термінів сучасної української мови [Текст] /
Ж. Краснобаєва-Чорна, О. Усенко // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 124-133.
Краснобаєва-Чорна, Філіпповська 2010: Краснобаєва-Чорна, Ж., Філіпповська, О. Сучасна фразеологія:
Персоналії (пробний зошит) [Текст] / Ж. Краснобаєва-Чорна, О. Філіпповська. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 72 с.
Українська мова 2004: Українська мова: Енциклопедія [Текст] / Редкол.: Русанівський В.М. (співголова),
Тараненко О.О. (співголова), М.П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикл.»
ім. М.П. Бажана, 2004. – 824 с.: іл.
Філіпповська 2010: Філіпповська, О. Словник фразеологічних термінів сучасної української мови:
Персоналії [Текст] / О. Філіпповська // Лінгвіст-програміст: Зб. наук. праць / Укл.: А. Загнітко (відп. ред.),
Ж. Краснобаєва-Чорна (заст. відп. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 58-61.

В статье описано структуру словарной статьи раздела «Персоналии» для «Словаря фразеологических
терминов современного украинского языка», который содержит информацию о ведущих отечественных
фразеологах и основательный анализ направлений их исследований по фразеологии ХХ – начала ХХI столетий.
Структуру словарной статьи представлено на примере научной деятельности выдающегося фразеолога
современности – Виктора Дмитриевича Ужченко.
Ключевые слова: лексикография, фразеология, словарная статья, Словарь фразеологических терминов
современного украинского языка.
This paper describes the structure of vocabulary entry of the section «Personalias» for the «Dictionary of
Phraseological Terms of the Modern Ukrainian Language» which contains the information about leading native
phraseologists and the well-grounded analysis of trends of their researches in the phraseology of the XXth – XXIst
centuries. The structure of vocabulary entry is presented on the example of scientific activity of outstanding modern
phraseologist – Victor Dmytrovich Uzhchenko.
Keywords: lexicography, phraseology, vocabulary entry, Dictionary of Phraseological Terms of the Modern
Ukrainian Language.
Надійшла до редакції 7 вересня 2010 року.

Категорія: Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.