Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць.

Оксана Воробйова – СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ ДІЄСЛІВ ІЗ ПОСТПОЗИТИВНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ON І OFF

Визначено та проілюстровано типи системних відношень між дієсловами із постпозитивними
компонентами on (ДПК-on) і off (ДПК-off) і типи системних відношень між вихідними монолексемними
дієсловами та утвореними від них ДПК-on і ДПК-off.
Ключові слова: фразове дієслово, постпозитивний компонент, деривація, ідіоматичність,
еквівалентність, синонімічність, антонімічність.

1. Вступні зауваження. Характерною ознакою дієслівної таксономії сучасної англійської мови є
функціонування лексичних одиниць типу to turn on „вмикати‟, to turn off „вимикати‟. Складні за формою, вони
утворюються від монолексемних дієслів за допомогою особливих післядієслівних компонентів, що мають
прислівникову або прийменникову природу. В силу послаблення своєї прислівникової або прийменникової
функції ці постпозитивні компоненти утворюють з дієсловами більш-менш стійкі семантичні та синтаксичні
сполуки.
Дослідженням дієслів із постпозитивними компонентами (ДПК) займалося багато вчених, які намагалися
всебічно висвітлити питання, пов‟язані з природою даних комплексів [Анічков 1961; Керлин 1959; Кузнец
1959; Bolinger 1975; de la Cruze 1972; Fraser 1976], їхньою семантикою [Берлізон 1958; Гурський 1975;
Жлуктенко 1954; Ивашкин 1972; Кліюнайте 1987; Hiltunen 1983], функціонуванням [Духон 1983; Карягіна 1971;
Kennedy 1920].
Але незважаючи на існуючи дослідження, проблематика дієслівних сполучень, що розглядаються, не є
вичерпаною, а саме – не є детально вивченими семантика сполучень в цілому та зокрема семантика дієслів з
постпозитивними компонентами on і off, типові семантичні паралелі, що існують між цими одиницями і
виражаються в наявності між ними відношень синонімії та антонімії. Усе це, при активному семантичному
розвитку сполучень та їх широкому використанні у мовленні, зумовлює актуальність і важливість даної
роботи як у теоретичному, так і в практичному плані.
Об’єктом дослідженняє дієслова з постпозитивним компонентом on (ДПК-on) і дієслова з
постпозитивним компонентом off (ДПК-off), тобто одиниці типу toclockon „починати роботу (особл. в
призначений час)‟, to clock off „закінчувати роботу (особл. в призначений час)‟.
Метою цієї роботи є вивчення системних відношень між а) вихідними монолексемними дієсловами й
утвореними від них ДПК-on і ДПК-off і б) антонімічні й синонімічні відношення між фразовими дієсловами із
вище зазначеними постпозитивними компонентами. Мета роботи передбачає вирішення наступних завдань:
1) визначити й проаналізувати системні відношення між монолексемними дієсловами й утвореними від
них ДПК-on і ДПК-off;
2) визначити семантичні типи ДПК-on і ДПК-off, у складі яких спостерігаються синонімічні й
антонімічні відносини (за наявністю семантичних класифікацій ДПК-on і ДПК-off);
3) проаналізувати й порівняти засоби реалізації синонімії та антонімії у складі ДПК-on і ДПК-off.
У роботі приймається погляд, за яким ДПК-on і ДПК-off є словотвірними одиницями, де постпозитивний
компонент on (ПК-on) або off (ПК-off) – це дериваційний формант, який, приєднуючись до вихідної дієслівної
основи, модифікує або докорінно змінює її значення.
За одиницю дослідження приймаються або однозначні ДПК-on і ДПК-off, або кожний лексико-
семантичний варіант (ЛСВ) багатозначних ДПК-on і ДПК-off. З огляду на те, що в роботі аналізуються
синонімічні та антонімічні відношення між ДПК-on і ДПК-off, ці дієслова розглядаються в парах, у випадку
антонімії – в опозиції одне до одного (ДПК-on – ДПК-off), пор.: to flick on „швидко вмикати щось (напр.,
прилад, електрику)‟ – to flick off „швидко вимикати щось (напр., прилад, електрику)‟. У зв‟язку з тим, що ДПК-
on і ДПК-off є, перш за все, похідними одиницями як з погляду структури, так і з погляду семантики, вони,
якщо необхідно, розглядаються в парі зі своїми вихідними дієсловами (далі ВД), пор.: to draw on „натягувати
щось (напр., черевики, рукавички)‟ ← to draw „тягнути‟ та to draw off „стягувати щось (напр., черевики,
рукавички)‟ ← to draw „тягнути‟.
Матеріалом дослідження послужив корпус одиниць для синхронного аналізу, який був отриманий
шляхом суцільної вибірки зі словників сучасної англійської мови. У результаті вибірки було виділено
1112 лексико-семантичних варіантів ДПК (404 ДПК-on і 708 ДПК-off). Були складені семантичні класифікації
цих ДПК-on і ДПК-off (дієслова, що розглядаються, були поділені на типи, підтипи, групи та підгрупи). Але з
© Воробйова О.С., 2012 Розділ ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОРФОЛОГІЇ

25
огляду на те, що синонімічні та антонімічні відношення є характерними лише для обмеженої кількості ДПК-on і
ДПК-off, саме ці одиниці й були проаналізовані в цій роботі.
2. Системні відношення між фразовими ДПК-on і ДПК-off та їхніми вихідними дієсловами. З
огляду на характер та особливості смислових кореляцій між значеннями ДПК-on / off та їхніми ВД, були
встановлені наступні три типи системних відношень між ними: 1) відношення деривації, коли між ВД і ДПК-
on/off існує смисловий зв‟язок, а значення ДПК-on/ off є експліцитно або імпліцитно мотивованим значенням
його ВД; 2) відношення ідіоматичності, яке має місце, коли між значенням ВД і ДПК-on/ off є відсутній
смисловий зв‟язок, а значення ДПК-on/off не мотивується значенням ВД та 3) відношення еквівалентності, яке
спостерігається за умов відсутності словотвірної деривації, а саме – коли значення ВД і ДПК-on/off повністю
збігаються.
2.1. Відношення деривації між ВД і ДПК-on/off. Аналіз дериваційних процесів у складі ДПК-on і ДПК-
off дозволив встановити, що семантичні кореляції між значеннями ВД і ДПК-on/off реалізуються через
наявність або відсутність між ними смислового зв‟язку. Наявність між значеннями ВД і ДПК-on/off смислового
зв‟язку зумовлює, у свою чергу, мотивоване вживання ДПК-on/off і виявляється за рахунок експліцитної та
імпліцитної мотивації, засобами реалізації яких, у свою чергу, є:
а) можливість повного відтворення значення ВД в семантиці ДПК-on/off, що є засобом реалізації
експліцитної мотивації, пор.: to plod on „продовжувати виконувати важку роботу; корпіти‟ ←to plod
„виконувати важку роботу; корпіти‟ і to trudge off „стомлено повільно піти, залишити якесь місце‟ ← to trudge
„ледве йти, стомлено плентатися‟ (ускладнення семантики ВД в процесі утворення вище зазначених ДПК-on і
ДПК-off відбувається за рахунок фазової семи ПК-on „продовження дії‟ у випадку з ДПК-on і просторової семи
ПК-off „геть, від (якогось місця)‟ у випадку з ДПК-off; при цьому ПК-on/off зберігають свої прислівникові
значення, а словотвірні моделі “ВД цілеспрямованої діяльності людини + ПК зі значенням „продовження дії‟ →
ДПК-on зі значенням „продовження дії, що позначається ВД‟” та “ВД переміщення + ПК зі значенням
„віддалення у просторі‟ → ДПК-off зі значенням „віддалення від місця у спосіб, що позначається ВД‟” є
достатньо продуктивними);
б) наявність у значеннях ВД і ДПК-on/off загальної семи чи сем, що є засобом реалізації імпліцитної
мотивації, пор.: to hurry on „продовжувати швидко рухатися у певному напрямку‟ ← to hurry „поспішати;
квапитися‟ (загальною для цієї пари вихідного та похідного дієслів є сема на позначення способу дії, зокрема
сема „швидко‟, пор. також: to hurry „поспішати; квапитися‟ тобто „швидко робити щось‟ і to buy off ‗відкупатися
(від когось)‟ ← to buy „купувати‟ (загальною для цих двох дієслів є сема посесивності „мати‟, яка експлікується,
якщо перефразувати значення ВД to buy „купувати‟, тобто „починати мати щось (напр., товар)‟ і значення ДПК-
off ‗відкупатися (від когось)‟, тобто “каузувати когось мати щось (зазвичай гроші)”);
в) можливість переосмислення значень ВД і ДПК-on/off, пор.: to drag on „тягнутися, повільно
продовжуватися (про захід, розмову)‟ ← to drag „тягнутися, волочитися‟ та to cut off „підрізати (про водіїв) ← to
cut „різати‟ (у цих двох випадках спостерігається метафоризація конкретних значень вихідних дієслів to drag
„тягнутися, волочитися‟ і to cut „різати‟, які стають абстрактними в процесі деривації) .
2.2. Відношення ідіоматичності між ВД і ДПК-on/off. Значення ДПК-on/off не завжди можуть бути
мотивованими значеннями своїх ВД, що, у свою чергу, свідчить про відсутність між ними смислового зв‟язку,
пор.: to bash on (with) продовжувати робити щось‟ ← to bash „бити, сильно ударяти‟, to brush off ігнорувати, не
звертати увагу на щось‟ ← to brush „чистити щіткою‟ (вищезазначені ДПК-on і ДПК-off можна віднести до
ідіоматичних одиниць, зокрема власне фразових дієслів, в яких значення цілого не пов‟язане зі значенням
компонентів і для яких властивою є абсолютна лексико-семантична неподільність і повна невмотивованість
значення цілого значеннями його компонентів; такі одиниці характеризуються найбільшою єдністю
компонентів, найбільшим уподібненням до слова).
2.3. Відношення еквівалентності між ВД і ДПК-on/off. Відношення еквівалентності виявляються за
рахунок збігу значень ВД і ДПК-on/off, що, відповідно, свідчить про відсутність між ними семантичної
деривації, пор.: to cheer on „підбадьорювати‟ ← to cheer „підбадьорювати‟, to flake off „сходити, злущуватися
(про шкіру, краску і т. п.)‟ ←to flake „сходити, злущуватися (про шкіру, краску і т. п.)‟. При цьому ПК-on/off
зазнає повної десемантизації і перетворюється на показник кількісної характеристики дії (емфатичну частку, що
інтенсифікує значення вихідного дієслова).
3. Відношення синонімії та антонімії між ДПК-on і ДПК-off. Слід відзначити, що типові семантичні
паралелі, що існують між ДПК-on і ДПК-off виражаються в наявності між ними відношень синонімії та
антонімії, які зумовлені дією таких чинників, як вихідна семантична опозиційність постпозитивних
компонентів on та off, що зумовлює антонімію у складі ДПК-on і ДПК-off і можливість десемантизації
постпозитивних компонентів при утворенні ДПК, що уможливлює синонімію в системі ДПК-on і ДПК-off .
3.1. Відношення синонімії між ДПК-on і ДПК-off. Відношення синонімії у складі ДПК-on і ДПК-off
спостерігаються в межах п‟яти типів цих дієслівних комплексів, а саме: посесивних, фазових, фізичних,
абстрактних і емотивних ДПК-on і ДПК-off. Наявність синонімічних відношень між ДПК-on і ДПК-off є
зумовлена можливістю десемантизації другого компонента, який, сполучаючись із вихідним дієсловом,
повністю змінює його значення й утворює з вихідним дієсловом (ВД) стійку сполуку з переносним значенням.
При цьому вихідними для ДПК-on і ДПК-off є зазвичай різні дієслова, пор.: to pick on „дражнити, надокучати‟ ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 24

26
← to pick „довбати, продовбувати; протикати; просвердлювати‟ та to tick off „виводити з себе, дратувати,
сердити‟ ← to tick „цокати‟. Але можливі випадки, коли дериваційною базою для ДПК-on і ДПК-off слугують
одні й ті самі ВД, пор.: to sell on „перепродавати‟ ← to sell „продавати‟ і to sell off „продавати частину чогось
(бізнесу, компанії)‟ ← to sell „продавати‟. Це свідчить про десемантизацію ВД і постпозитивного компонента в
процесі утворення ДПК або про так зване немотивоване використання постпозитивного компонента, коли він,
лексикалізуючись, модифікує значення ВД, яке при цьому залишається незмінним.
3.1.1. Синонімія у складі посесивних ДПК-on і ДПК-off. У складі посесивних ДПК-on і ДПК-off
відношення синонімії спостерігаються в межах каузативних посесивних дієслів, тобто дієслів на позначення
каузації володіння, загальне значення яких можна визначити як “каузувати когось мати щось”. У кількісному
відношенні каузативні посесивні ДПК-off складають 3 одиниці, а ДПК-on – 2 одиниці, пор.:
to sell off „продавати частину чогось (бізнесу, компанії)‟ ← to sell „продавати‟,
to go off „збувати, продавати‟ ← to go „йти, їхати‟,
to work off „розпродавати щось‟ ← to work „працювати‟,
to sell on„перепродавати‟← to sell „продавати‟,
to wait on „продавати‟ ← to wait „чекати‟.
3.1.2. Синонімія у складі фазових ДПК-on і ДПК-off. Часткова синонімія у складі фазових ДПК-on і
ДПК-off є характерною для дієслів на позначення початку дії. Серед них виділяються чотири одиниці, а саме
два ДПК-on, пор.: to come on „починатися (про програму, хворобу), наступати (про пору року)‟ ← to come
„приходити, приїжджати‟, to draw on „наступати (про вечір)‟ ← to draw „тягти, волочити‟ і два ДПК-off, пор.: to
kick off „починатися (про захід)‟← to kick „бити‟, to push off „починатися (про захід)‟← to push „штовхати‟.
3.1.3. Синонімія у складі фізичних ДПК-on і ДПК-off. Серед фізичних ДПК-on і ДПК-off, тобто дієслів
на позначення фізичної дії, виділяються ДПК-on і ДПК-off на позначення руху, зокрема віддалення від якогось
місця, які, у свою чергу, об‟єднуються загальним тлумаченням “залишати будь-яке місце для того, щоб
відправитись кудись ще”. У кількісному відношенні нараховується 2 таких ДПК-on, як to get on „від’їжджати,
відправлятися‟ ← to get „діставатися, добиратися‟, to move on „відпралятися, від‟їжджати‟ ← to move „рухатися;
пересуватися‟. Вони є синонімічними щодо ДПК-off з аналогічним тлумаченням типу to get off „відходити,
від‟їжджати‟, to move off „відправлятися, від‟їжджати‟. Інтегральними ознаками цих ДПК-on і ДПК-off є
загальне тлумачення та функціонування в ролі ВД одних і тих самих дієслів to get „діставатися, добиратися
кудись‟, to move „рухатися, пересуватися‟.
3.1.4. Синонімія у складі абстрактних ДПК-on і ДПК-off. Під абстрактними ДПК-on і ДПК-off у цій
роботі слід розуміти дієслова на позначення абстрактної дії, зокрема дієслова на позначеня якості, а також
дієслова, що позначають використання та вдале виконання дії. Відношення синонімії спостерігаються у складі
абстрактних ДПК-on і ДПК-off серед дієслів на позначення використання й об‟єднуються загальним
тлумаченням “використовувати щось або частину чогось”. ДПК-on і ДПК-off (4 одиниці – 2 ДПК-on і 2 ДПК-
off), семантика яких загалом характеризується високим ступенем ідіоматизації, а постпозитивні компоненті є
значною мірою десемантизованими, мають близькі значення й об‟єднуються відношеннями часткової
синонімії, пор.: to trade on „використовувати у власних інтересах‟ і to trade off „використовувати щось по черзі‟,
що утворюються від одного ВД to trade „торгувати‟, а також to hang on „жити на чужі кошти‟ та to sponge off
„жити за рахунок когось‟, що походять від різних ВД to hang „висіти, звисати‟ і to sponge „заволодіти чимось,
узурпувати щось‟.
3.1.5. Синонімія у складі емотивних ДПК-on і ДПК-off. Емотивні ДПК-on і ДПК-off, тобто дієслова із
постпозитивними компонентами on і off на позначення почуттів та емоцій, являють собою останній тип цих
дієслів, у межах якого виявляються відношення синонімії. Ці відношення є характерними для емотивних ДПК-
on і ДПК-off (4 одиниці, серед яких 2 ДПК-on і 2 ДПК-off), що позначають каузацію відчуття (або емоційний
вплив) й об‟єднуються більш конкретним тлумаченням “каузувати когось відчувати щось неприємне (зазвичай
нудьгу, роздратування тощо)”, пор.:
to pick on „дражнити, надокучати комусь‟ ← to pick „довбати, продовбувати; протикати;
просвердлювати‟,
to put on „дратувати когось‟ ← to put „класти‟,
to fuck off „набридати комусь, діставати когось‟ ← to fuck „займатися сексом (груб.)‟,
to tick off „виводити з себе, дратувати, сердити когось‟ ← to tick „цокати‟.
3.2. Відношення антонімії між ДПК-on і ДПК-off. Загальними просторовими значеннями
постпозитивних коммпонентів on і off (ПК-on і ПК-off)) є значення „на поверхню‟ (ПК-on) і „з поверхні‟ (ПК-
off). Саме протилежність цих значень зумовлює наявність між ДПК-on і ДПК-off антонімічних відношень. Слід
підкреслити також, що саме в значеннях ПК-on і ПК-off концентрується головна семантична потенція, оскільки
в переважній більшості випадків дериваційною базою виступають одні й ті самі вихідні дієслова, пор.: to sign
„подавати знак‟→ to sign on 1) „подавати знак початку теле- або радіопередачі‟; 2) to sign off „подавати знак
закінчення теле- або радіопередачі‟.
Відношення антонімії між ДПК-onі ДПК-off спостерігаються в межах трьох типів дієслів: локативних
ДПК-on і ДПК-off, фазових ДПК-on і ДПК-off, фізичних ДПК-on і ДПК-off, і виражаються через дві наступні
семантичні опозиції: „початок дії – закінчення дії‟ (вихідна опозиція) та похідної від неї опозиції „каузація Розділ ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОРФОЛОГІЇ

27
початку дії/стану – каузація припинення дії/стану‟. У цьому контексті семантична похідність виявляється, по-
перше, в ускладненні фазових значень початок/кінець дії додатковою каузативною семою (пор.: „початок дії –
каузація початку дії‟), по-друге, в конкретизації фазового значення „закінчення дії‟ („закінчення дії‟ →
„припинення дії‟, де під “припиненням дії” розуміється несподіване та неочікуване її “закінчення”), та, по-
третє, в розширенні загальної семантичної спрямованості (пор.: „дія → дія/стан‟). Загальна кількість ДПК-on та
ДПК-off складає 39 одиниць, серед яких 20 ДПК-on і 19 ДПК-off. Опис особливостей антонімії в межах
семантичних типів ДПК-on і ДПК-off здійснюється, починаючи з найбільш продуктивного і закінчуючи,
відповідно, найменш продуктивним семантичним типом дієслів.
3.2.1. Антонімія у складі локативних ДПК-on і ДПК-off. Локативні дієслова, тобто дієслова, для яких
архісемою є сема місцезнаходження, в межах антонімічних ДПК-on і ДПК-off ускладнюються додатковими
каузативною, інхоативною (сема „починати‟) та термінативною (сема „припиняти‟) характеристиками. Загальна
кількість локативних ДПК-on і ДПКoff становить 17 одиниць (9 ДПК-on і 8 ДПК-off). Каузативна сема є
характерною як для ДПК-on, так і для ДПК-off, при цьому інхоативна сема спостерігається лише в складі ДПК-
on, а термінативна – лише в межах ДПК-off. Антонімічність значень виявляється, таким чином, у семантичній
опозиції “каузація початку знаходженння – каузація припинення знаходження”, де в значенні “знаходження”
імплікується локативний стан. Ця опозиція виражається протилежними значеннями “надягати” – “знімати”,
пор.: to draw on „натягувати (черевики, рукавички тощо)‟ – to draw off „зтягувати (черевики, рукавички тощо)‟.
Слід зазначити, що антонімічні відношення у складі ДПК-on і ДПК-off, зокрема в межах локативних ДПК-on і
ДПК-off, спостерігаються як на рівні семантичних типів, пор.: to put on „надягати (одяг)‟ – to throw off „скидати
(одяг)‟, так і на рівні лекичних одиниць, пор.: to throw on „накидати (одяг)‟ – to throw off „скидати (одяг)‟. Таким
чином, на рівні семантичних типів антонімія виявляється через ДПК-on і ДПК-off, які відповідають опозиції,
але утворюються при цьому від різних дієслівних основ. Якщо ДПК-on і ДПК-off є антонімічними на рівні
окремих лексичних одиниць, характерною ознакою є те, що в ролі їхньої дериваційної бази вживаються
однакові дієслова типу to throw „кидати‟. Антонімічність у складі цих дієслів зумовлена головним чином
протилежністю прийменникових значень ПК-on „на поверхню‟ і ПК-off „з поверхні‟.
3.2.2. Антонімія у складі фізичних ДПК-on і ДПК-off. Фізичні дієслова визначаються як дієслова на
позначення фізичної дії (14 одиниць, з-поміж яких 7 ДПК-on і 7 ДПК-off). У межах антонімічних фізичних
ДПК-on і ДПК-off визначаються дієслова, що мають більш конкретне значення фізичної дії, а саме –
функціонування, яке, у свою чергу, ускладнюється додатковими каузативною, інхоативною та термінативною
характеристиками. Ускладнення додатковими семами здійснюється також, як і в попередньому типі (див.
3.2.1.), пор.: to switch on „вмикати щось (напр., прилад, світло)‟ тобто „каузувати щось (напр., прилад) починати
функціонувати‟ і to switch off „вимикати щось (напр., прилад, світло)‟ тобто „каузувати щось (напр., прилад)
припиняти функціонувати‟. Таким чином, наявність антонімічних відносин в межах ДПК-on і ДПК-off на
позначення функціонування виражається семантичною опозицією “каузація початку функціонування – каузація
припинення функціонування”, більш конкретним проявом якої є протилежні значення “вмикати” – “вимикати”.
Слід зазначити, що серед таких антонімічних ДПК-on і ДПК-off виділяються три пари дієслів, у складі яких
дериваційна база виражається однаковими дієсловами, що можуть позначати спосіб дії, пор.: to turn on
„вмикати щось (напр., електричний прилад, світло)‟ – to turn off „вимикати щось (напр., електричний прилад,
світло)‟, де вихідне дієслово to turn „повертати‟ в тлумаченні ДПК-on/ДПК-off вказує на спосіб
„ввімкнення‟/„вимкнення‟ (to turn on/off = to cause smth. (e.g. electricity device or light) to begin/to stop functioning
by turning a switch „каузувати щось (напр., електричний прилад або світло) починати/переставати
функціонувати, повертаючи перемикач‟). Як і в попередньому типі, антонімічні відносини у складі фізичних
ДПК-on і ДПК-off спостерігаються як на рівні семантичних типів, так на рівні окремих лексичних одиниць,
пор.: to switch on „вмикати щось (напр., прилад, світло)‟ – to flip off „швидко вимикати щось (напр., прилад,
світло)‟ і to switch on „вмикати щось (напр., прилад, світло)‟ – to switch off „вимикати щось (напр., прилад,
світло)‟.
3.2.3. Антонімія у складі фазових ДПК-on і ДПК-off. До складу антонімічних фазових ДПК-on і ДПК-
off (8 одиниць – 4 ДПК-on та 4 ДПК-off) входять дієслова типу to clock on „починати роботу (особл. в
призначений час)‟ – to clock off „закінчувати роботу (особл. в призначений час)‟, тобто дієслова, що позначають
дві основні фази дії: її початок і кінець. Ці ДПК-on і ДПК-off визначаються як фазові дієслова за наявністю в
їхній семантиці фазових архісем „починати‟ й „закінчувати‟. Антонімічні відношення виражаються
семантичною опозицією „початок дії – закінчення дії‟. Фазові ДПК-on і ДПК-off, як і ДПК-on та ДПК-off
попередніх типів, характеризуються наявністю антонімічних відношень на рівні семантичних типів і на рівні
окремих лексем.
4. Висновки.
Дослідження системних відношень між ДПК-on і ДПК-off, а також між цими фразовими дієсловами та
їхніми вихідними дієсловами дозволяє зробити такі висновки.
4.1. Було встановлено, що між значеннями ДПК-on/off та їхніми ВД існують 3 типи системних
відношень: а) відношення деривації, коли між ВД і ДПК-on/off наявний смисловий зв‟язок, а значення ДПК-
on/off є експліцитно або імпліцитно мотивованим значенням ВД; б) відношення ідіоматичності, яке має місце,
коли між значенням ВД і ДПК-on/off відсутній смисловий зв‟язок, а значення ДПК-on/off не мотивується ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 24

28
значенням ВД і в) відношення еквівалентності, яке спостерігається за умов відсутності словотвірної деривації,
зокрема коли значення ВД і ДПК-on/off повністю збігаються.
4.2. Дериваційні процеси у складі ДПК-on і ДПК-off відбуваються у двох напрямках: 1) за рахунок
словотвірної деривації (ДПК-on/off утворюються від ВД за допомогою ПК-on/off); 2) за рахунок семантичної
деривації (значення ДПК-on/off утворюються від вже існуючих значень ДПК-on/ДПК-off у напрямку їхньої
метафоризації, звуження, розширення або ускладнення додатковими семами). При цьому словотвірна деривація
у складі ДПК-on і ДПК-off є більш поширеною. Диференційними дериваційними ознаками є, по-перше, те, що
продуктивними для ДПК-on і ДПК-off є різні словотвірні моделі, і, по-друге, більш продуктивна в кількісному
та якісному відношенні семантична деривація у складі ДПК-off.
4.3. Синонімічні й антонімічні відношення, які спостерігаються між ДПК-on і ДПК-off, зумовлені дією
таких чинників, як вихідна семантична опозиційність постпозитивних компонентів on та off, що зумовлює
антонімію в складі ДПК-on і ДПК-off і можливість десемантизації постпозитивних компонентів при утворенні
ДПК, що уможливлює синонімію в системі ДПК-on і ДПК-off .
4.4. Синонімія у складі ДПК-on і ДПК-off є обмеженою, у кількісному відношенні вона є характерною
для 17 одиниць, з-поміж яких 9 ДПК-off і 8 ДПК-on і виявляється в межах п‟яти типів ДПК-on і ДПК-off, а саме:
посесивних, фазових, фізичних, абстрактних та емотивних дієслів, серед яких найбільш продуктивними є
посесивні дієслова (3.1. – 3.1.5). При цьому синонімічні відношення в межах цих дієслів спостерігаються лише
на рівні типових значень, а не окремих лексичних одиниць, що, у свою чергу, зумовлене невмотивованим
використання вихідного дієслова й постпозитивного компонента, що призводить до ідіоматичного вживання
всього дієслівного комплексу, а також функціонування в ролі дериваційної бази різних дієслів.
4.5. Антонімія у складі ДПК-on і ДПК-off є обмеженою, незважаючи на протилежність просторових
значень ПК-on і ПК-off „на поверхню‟ – „з поверхні‟, і спостерігається в межах трьох типів дієслів: локативних,
акціональних і фазових ДПК-on – ДПК-off (див. 3.2. – 3.2.3). Це пояснюється, по-перше, різною природою
постпозитивних компонентів (ПК-off характеризуються переважно прислівниковою природою, а ПК-on –
прийменниковою), по-друге, високим ступенем їхньої десемантизації (за рахунок того, що ПК-on і ПК-off,
приєднуючись до вихідних дієслів під час утворення ДПК-on та ДПК-off, втрачають свої просторові значення й
утворюють з ними стійкі сполуки з переносним значенням).
4.6. Антонімічні відносини в межах семантичних типів ДПК-on і ДПК-off виражаються через дві наступні
семантичні опозиції: „початок дії – закінчення дії‟ та похідної від неї опозиції „каузація початку дії/стану –
каузація припинення дії/стану‟. Ці опозиції конкретизуються у складі кожного семантичного типу і
виявляються наступним чином: “каузація початку знаходженння – каузація припинення знаходження” для
локативних ДПК-on і ДПК-off (загальні антонімічні значення “надягати” – “знімати”), “каузація початку
функціонування – каузація припинення функціонування” для фізичних ДПК-on і ДПК-off (загальні антонімічні
значення “вмикати” – “вимикати”) і “початок дії – закінчення дії” для фазових ДПК-on і ДПК-off (загальні
антонімічні значення “починати робити щось” – “закінчувати робити щось”) (див. 3.2.1 – 3.2.3).
4.7. Антонімія у складі ДПК-on і ДПК-off є більш продуктивною в кількісному відношенні. Це
пояснюється тим, що протилежність значень ПК-on і ПК-off зумовлює мотивоване вживання ДПК-on і ДПК-off
(коли значення сполучення виводиться із значень вихідного дієслова та постпозитивного компонента), яке, у
свою чергу, сприяє утворенню ДПК-on і ДПК-off за певними словотвірними моделями.
4.8. Синонімія у складі ДПК-on і ДПК-off є більш характерною у якісному плані: вона спостерігається в
межах п‟яти типів ДПК-on і ДПК-off проти трьох типів дієслів, що є антонімічними. Це зумовлене тим, що
постпозитивні компоненти on та off, десемантизуючись, утворюють з дієсловами сполуки з переносним
значенням, що створює більше можливостей для функціонування ДПК-on і ДПК-off в межах однакових або
близьких за значенням семантичних типів і підтипів.
У майбутньому планується продовжити порівняльне дослідження семантики ДПК-on і ДПК-off та їхніх
еквівалентів в інших мовах, зокрема дієслів з префіксами, що відокремлюються, в німецькій мові та
префіксальних дієслів в українській.

Література
Аничков 1961: Аничков, И.Е. Адвербиальные послелоги в современном английском языке [Текст] /
И. Е. Аничков // Вопросы германской и романской филологии : Уч. зап. Пятигорского гос. пед. ин-та. –
Пятигорск, 1961. – Т. 24. – С. 221-253.
Берлизон 1958: Берлизон, С.Б. Сочетания типа to go in, to cry out, to speed up, to give up в современном
английском языке [Текст] / С. Б. Берлизон // Иностр. языки в школе. – М., 1958. – № 6. – С. 9-24.
Духон 1983: Духон, Б.М. Моделирование константно-вариативных отношений в семантике комплексов
типа make up : автореф. дис. …канд. филол. наук : 10.02.04 [Текст] / Б. М. Духон. – МГПИИЯ им. М. Тореза –
М., 1983. – 26 с.
Жлуктенко 1954: Жлуктенко, Ю.А. О так называемых «сложных глаголах» типа stand up в современном
английском языке [Текст] / Ю. А. Жлуктенко // Вопросы языкознания.– М., 1954. – № 5.– С. 105-113.
Ивашкин 1972: Ивашкин, М.П. Синтаксическое и словообразовательное функционирование глагольно-
наречных сочетаний типа get up и stand down : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 [Текст] / М. П. Ивашкин. – Розділ ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОРФОЛОГІЇ

29
ГГПИИЯ им. А. И. Добролюбова. – Горький, 1972. – 200 с.
Карягина 1971: Карягина, Н.Ф. Некоторые особенности образования и употребления глагольных
сочетаний типа come in, walk about в современном английском языке [Текст] / Н. Ф. Карягина // Труды воен. ин-
та иностр. яз. – 1971. – № 7. – С. 63-68.
Клиюнайте 1987: Клиюнайте, И.А. К вопросу о семантических функциях поствербов в английском языке
[Текст] / Kalbotyra языкознание. Вопросы синтаксиса и семантики романо-германских языков.– Вильниус :
«Mokslas», 1987. – С. 78-85.
Керлин 1959: Керлин, А.А., Кузнец, М.Д. Составные глаголы в современном английском языке [Текст] /
А. А. Керлин, М. Д. Кузнец. – Л. : Учпедгиз, 1959. – 129 с.
Bolinger 1971: Bolinger, D. Phrasal Verbs in English [Text] / D. Bolinger. – Cambridge : Harvard University
Press, 1971. – 188 pp.
Fraser 1976: Fraser, B. The Verb-Particle Combination in English [Text] / B. Fraser. – NewYork, etc. :
Academic Press, 1976. – 125 pp.
Hiltunen 1983: Hiltunen, R.The Decline of the Prefixes and the Beginnings of the English Phrasal Verb : the
Evidence from some Old and Early Middle English Texts [Text] / R. Hiltunen. – Turku : Turun Yliopisto, 1983. –
251 pp.
Kennedy 1920: Kennedy, G.A. The Modern English Verb-Adverb Combinations [Text] / G. A. Kennedy //
Language and Literature. – Stanford, California : Stanford University Publications, 1920. – Vol.1. – No.1. – 151 pp.

Определены и проиллюстрированы типы системных отношений между глаголами с постпозитивными
компонентами on (ГПК-on) и off (ГПК-off) и типы системных отношений между исходными монолексемными
глаголами и образованными от них ГПК-on и ГПК-off.
Ключевые слова: фразовый глагол, постпозитивный компонент, деривация, идиоматичность,
эквивалентность, синонимичность, антонимичность.

The types of systemic relations between the verbs with postpositive components ON and OFF as well as the types
of systemic relations between the initial monolexemic verbs and phrasal verbs with postpositive components on and off
derived from them are analyzed and illustrated.
Keywords: phrasal verb, postpositive component, derivation, idiomaticity, equivalence, synonymic and
antonymic relations.
Надійшла до редакції 20 жовтня 2011 року.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.