Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Абзац 357, 744, 765, 823, 836-838, 842 Авторизація 729

Агенс (агентив) 72, 99, 118, 119, 251, 254, 255, 258, 365, 410, 420, 439, 445, 595-599, 606, 609, 612 Адвербіалізація 97 Ад’єкт 516 Ад’єктивація 119

Адресат 56, 115, 116, 118, 164, 178, 191, 257, 268, 274, 431, 481, 506, 508,

600,  603, 608, 612

Адресат звертання каузований 608

Акт мовленнєвий 101, 115, 356, 458, 459, 467, 770-771

— бехабітивний 770

— вердиктивний 770

— екзерситивний 770

— експозитивний 770

— етикетний (неінформативний, ритуальний, соціальний) 771

— ілокутивний 459

— комісивний 770

— конвенційний 771

— локутивний 459

— перлокутивний 459

Актант 122, 249, 255, 257, 266, 272, 420, 432, 468, 471, 477, 478, 479, 488, 541, 546, 598, 609,61 1 Активність дієслова 42

Актуалізація 14, 411, 423, 463, 466, 515, 634, 638, 662, 693, 729, 753, 757, 773, 790-802, 804, 826, 834, 848 Ампліфікація 805 Анаколуф 761 Аналіз синтаксемний 497

Аналітизм 179, 239, 240, 246, 247, 366, 368, 370, 389, 408-424, 485, 813, 818, 823

Антецедент 710, 715, 719, 727, 729, 776 Аплікація 504 Апозиція 547

Аргумент 10, 41, 42, 56, 178-182, 187, 188, 189, 250, 258, 259, 265, 266, 268, 273, 344, 381, 421, 427, 432-433, 465, 469, 473, 478, 481, 489, 541, 544, 545, 597, 655, 681, 767

Аспект дії 37, 38, 43, 203, 204, 205, 207-210, 213, 214, 282, 283 Аспект речення:

— аналоговий 410

— віртуальний 609

— власне-семантичний (семантичний) 357, 424, 443, 444, 499, 519, 595, 632,


772

 

Предметний покажчик


945


—         динамічний (комунікативний) 14, 357, 410, 424, 519, 606, 631-639, 646, 773, 826

— прагматичний 443, 444

— семантико-синтаксичний 357, 385, 424,483, 491, 519, 595-612, 635, 636, 773

— статичний (конструктивний) 410, 631, 646, 826

—        формально-граматичний (структурний, власне-синтаксичний) 14, 357, 410,

424,  443, 444, 499, 519, 595, 635, 636, 773

Аспект синтаксису 431, 846, 847

— власне-семантичний (логічний) 846

— категорійний 431

— комунікативний (актуальний) 846

— лінійний 431

— семантико-синтаксичний (рольовий) 846

— структурний 431

— формально-граматичний (структурний, власне-синтаксичний) 846

— функціональний 431

Атрибут 419, 429, 442, 470, 482, 495, 547, 603, 716, 768, 831

Афікс 15, 19, 22, 24

Бажальність 446, 449, 450, 452, 780

База когнітивна 469-472, 474, 475

Бенефіціант 596

Бехабітив 467, 471

Біном 799

Біфуркація 770, 776-778, 849

Валентність 5, 9, 24, ЗО, 42, 178, 188-190, 254, 256, 270, 316, 361, 363, 365, 367, 368, 376, 377, 386, 390, 391, 397, 406, 412, 424-433, 445, 468, 477, 506,

515,  544-546, 606, 608, 610, 619, 627, 655, 656

—         активна 124, 190, 363, 369, 377, 390, 428, 475, 506, 610, 681, 715, 717, 721, 724, 726, 730

— внутрішньотекстова 768, 794

— висхідна 794

— спадна 794

— вторинна 428

— імпліцитна 429

— лівобічна 75, 118, 122, 179, 187, 258, 263, 265, 276, 425, 432, 606, 644

— облігаторна (обов’язкова) 428, 705

— пасивна 124, 369, 428, 610

— первинна 428

— потенційна 428

— правобічна 75, 179, 181, 258, 330, 606, 687, 705 Варіація 14, 437, 599, 747, 773 Вердиктивність 467

Взаємопідрядність 677, 697 Вигук 573

Висловлення 357, 366, 369, 397, 410, 411, 424, 427, 428, 430, 431, 441, 444, 452, 459, 462-464, 468, 481, 522, 572, 595, 597, 601, 613, 627, 633-638, 653, 656, 660, 745, 758-761, 770, 785, 799, 812, 813, 817, 821, 824-826, 833, 839

— загальноверифікативне 638

— загальноінформативне 638

— нерозчленоване 635, 637

— частково-верифікативне 638

— частково-інформативне 638 Відміна іменника 163

Відмінок глибинний (семантичний) 595, 818

 

946


Предметний покажчик


Відношення власне-синтаксичні 399, 541, 632 Відношення логічні 600, 601, 841

— екзистенції (існування) 600

— ідентифікації (тотожності) 601

— номінації 601

— характеризації (предикації) 601 Відношення парадигматичні 624

— внутрішньосхемні дериваційного типу 624

— міжрівневі дериваційного типу 624

— міжсхемні дериваційного типу 624

Відношення семантико-синтаксичні (смислові) 357, 359, 360, 364, 379-389, 393-395, 399, 434, 437, 464, 492-494, 514, 544, 553, 565, 582, 599, 641, 645, 648, 651, 658, 671, 681, 703, 713, 722, 732, 736, 742, 743, 778, 790, 791, 835, 838, 843, 848-850

— адресатні (об’єктно-адресатні) 379, 383, 848

— аналогічності / неаналогічності 753

— апозитивні 379, 387, 389, 401, 504

— аргументаційні 790, 791, 849

— асоціативно-образні (асоціативні) 791, 850

—         атрибутивні (означальні) 116, 379, 383-385, 389, 393-395, 426, 492, 495, 496, 553, 814, 848

— виокремлювальні 793

— включувальні 567, 793

—  внутрішньорядні 542, 544, 555, 556

— видільні 655

—  градаційні 364, 388, 389, 555, 658, 669, 670

— додавання 826

— допустовості 370, 380, 562, 583, 848

— детермінантні 543

— еквівалентності синтаксичної 543,555

— ексклюзивні 658

—  єднальні 380, 388, 555, 556, 561, 562, 658, 663, 664, 668, 671, 736

— одночасності 660, 668, 671

— послідовності 660, 668, 671

— єднальновидільні 562

— єднально-градацшні 562, 664

— єднально-зіставлювальні 562

— єднальноототожнювальні 664                                            *

— єднально-перелічувальні 562, 663

— єднально-порівняльні 562

— єднально-поширювальні 663, 664

— єднально-результативні 663, 664

— єднально-розподільні 562

— єднально-часові 388

— залежності 371, 556

— зіставні 364, 380, 387, 561, 569, 736, 771

— зіставно-протиставні 558, 561, 562, 736

— з’ясувально-об’єктні 738

— інструментальні (об’сктно-інструментальні) 379, 383, 848

— інформаційні (розширювально-інформаційні) 790, 849

— коментувальні 790,791, 849

— компенсувальні 561

— комплетивні (доповнювальні) 395, 492, 615, 818

— концептуально-парадигматичні 790

 

Предметний покажчик


947


— локативні (локативності) 379, 380, 848

— модальні (модально-часові) 379, 388

— напівпредикативні 379, 383, 543, 544

— наслідку 380,395, 649, 738, 848

—         об’єктні 379, 382, 385, 389, 393-395, 426, 492, 495, 496, 506, 508, 553, 817, 818, 848

— обмежувальні 388, 561, 671

—         обставинні (адвербіальні) 379, 380, 383, 386, 387, 393-395, 492, 495, 510, 553, 817, 848

— означально-обставинні 395

— опосередковані 543

— паралелізму 553, 554

— перелічувальні 358, 649

— підрядні 651

— подвійні (дуплексивні) 517, 543

— пояснювальні 388, 541, 563, 567, 658, 667, 723, 727, 849

— пояснювально-мотивувальні 790

— предикативні 379, 381, 384, 389, 390, 497, 543, 814

— предикатні (вторинні) 379-381, 848

— приєднувальні 364, 388, 389, 543, 555, 561, 563, 658, 666, 671, 723, 737

— причини 380, 395, 738, 826, 848

— причиново-наслідкові 364, 371, 389, 661, 664, 671, 738, 761

— просторові 163, 395

—         протиставні 364, 370, 379, 380, 383, 387, 555, 556, 561, 583, 649, 657, 658, 663, 665, 666, 669, 671, 723

—  протиставнодопустові 370, 383, 583, 666, 723

— протиставно-компенсувальні 383, 666

— протиставно-обмежувальні 383, 657, 666

— результативні 657

— розділові 364, 379, 380, 388, 555, 558, 561, 563, 658, 665, 668, 671, 826

— взаємовиключення 665, 668, 671

—  чергування 665, 668, 671

— способовості 380

— суб’єктні 379, 393, 395, 674, 848

— субординативні 392

— субстанційні (непредикатні, первинні) 379-381, 399, 848

— сумісності (взаємозумовленості) 702

— сурядні 387, 388, 558, 561, 644, 651

— темпоральності 380

— умовно-наслідкові 364, 661, 664, 671

— уточнювально-пояснювальні 567, 658

— цілі (мети) 380, 395, 848

— часові 364, 379, 395, 648, 658, 680, 638, 848 Власна назва 38, 175, 208, 504, 505 Вокатив 86, 114-116, 227, 230, 238, 590-592 Вставлення 423, 573, 579, 580, 583, 587-590 Герменевтика 749

Гіпотаксис 651

Гніздо валентності 56, 118, 187, 257, 260, 263, 270, 274, 322, 329, 361, 365, 426, 429, 430, 455, 611, 616, 618, 655, 738 Гніздо семантичне 178

Граматика З, 13, 18, 21, 129, 215, 300, 354, 371, 417, 441, 444, 480, 525, 540, 552, 745, 746, 785, 834, 839, 842

— граматика відмінкова 595

 

948


Предметний покажчик


— граматика генеративна 595

— граматика комунікативна 472, 746, 778

— граматика описова 547

— граматика практична 495

— граматика прихована 19, 23

— граматика розмовної мови 746

— граматика рольова 746

— граматика речень 746

— граматика семантична 746

— граматика семасіологічна 472

— граматика словосполучень 746

— граматика стилю 746

— граматика універсальна 442

— граматика функціональна 416, 417, 691

— граматика шифрувальна 417 Граматична одиниця 5 Граматична омонімія 131

Граматична форма 9, 15-25, 127, 128, 145, 151

Граматичне значення 7, 11, 15-25, 33, 61, 65, 66, 72, 74, 103, 104, 108, 109, 113, 127-129, 132, 144, 150, 166, 180, 183, 248, 330

Грамема 49, 50, 54, 59, 65, 84, 86, 93-97, 102, 103, 110, 194, 197, 199, 202, 212, 224, 234, 334 Графон 751

Група підмета 446, 849 Група присудка 446, 849 Датив 499, 595, 596 Деад’єктив 79, 244, 308

Девербатив 39, 74, 75, 79, 82, 188, 241, 244, 308, 329, 362, 472, 475 Деліберат (делібератив) 466, 612 Денотат 85, 356, 462, 474, 754

Деривація 154, 188, 196, 199, 201, 311, 313, 409, 415, 481, 497, 624 Дєсигнат 474 Дескриптив 365, 612

Детермінант 257, 301, 366, 374, 380, 387, 408, 422, 433, 488-491, 495, 498, 510, 516, 517, 599, 601-603, 610, 768, 769

— видільно-обмежувальний 602

— включення / виключення 602

— допусту 517, 602, 603, 819

— зіставлення 602

— зумовленості 517, 603

— з означувальною характеристикою 517

— кваліфікаційний 769

— координаційний 769

— локальний (місця) 517, 603, 819

— мети (цілі) 517, 602, 603, 819

— мотиваційно-ситуаційний 601

— наслідку 517, 602, 819

— об’єктний 603

— обґрунтування 602

— обставинний 495, 516, 603

— обставинно-атрибутивний 603

— приєднувальний корелятивний 769

— приєднувальний рамочний 769

— приєднувальний мотиваційний 769

 

Предметний покажчик


949


—  причини 517, 602, 603, 803, 819

—  простору 602

— способу 602

— суб’єктний 601, 602

— суб’єктно-об’єктний 516

— суб’єктно-обставинний 603

— субстанційний 601

— сукупності / роздільності (розчленованості) 517, 603

— сумісності 602

—  супутності 602

— умови 517, 602, 603, 819

— уточнювально-обмежувальний 517, 603

— фоновий 517, 603

— характеризувальний 517, 603

—  часу (темпоральний) 517, 546, 601, 603, 819 Диктум 442, 606, 634

Директив 460 Дискурс 540, 589 Дистрибуція 760

Дієслово 8-Ю, 29, ЗО, 83, 84, 99-101, 114, 118, 121, 122, 151, 157, 165, 178, 180, 181, 184, 199, 201, 202, 208, 209, 233, 235, 236, 238, 239, 241, 243, 245, 250, 252, 255, 257-259, 262, 278, 281, 284, 285, 292, 311, 312, 314, 324, 329, 353, 386, 392, 395, 403, 404, 419, 424, 428, 474, 489, 545, 614, 630, 631, 678

— зворотне 37, 38

—  одновалентне 179, 181, 188, 189, 253, 265, 274, 275, 329

— двовалентне 179, 181, 188, 189, 253, 260, 263, 265, 266, 268, 274, 275, 329

— тривалентне 179, 181, 188, 189, 253, 263, 269, 270, 274, 275, 329

— чотиривалентне 179, 181, 188, 189, 253, 263, 270, 272, 273, 274, 275, 329

— п’ятивалентне 179,181,188,189,196, 253, 263, 270, 272, 273, 274, 275, 329

— шестивалентне 179, 181, 188, 189, 253, 270, 273, 274, 275, 329

— семивалентне 273, 329

Дієприкметник 8, 26, 121, 161, 224, 245, 262, 281, 296, 314, 393, 405, 552, 614, 673, 678

Дієприслівник 176, 224, 238, 245, 314, 400, 494, 503, 509, 548, 550, 552, 673 Додатки однорідні 565

Додаток39,114, 239, 249, 260, 273, 302, 373, 389, 394, 405, 432, 443, 454, 462,

477,  480, 488-509, 514, 515, 548, 553, 600, 615, 627, 628, 630, 687, 718, 745, 816

— інфінітивний 509

—  непрямий 432, 478, 499, 506-509, 516, 535, 596

— порівняльний 553, 681

—  прямий 432, 478, 479, 503, 506, 507, 600, 819 Дуплексив 367, 488-490, 498, 517, 518, 543, 604, 610, 774 Еврикатив 365,612

Еквівалент речення 527, 539, 592, 699 Екзистент (екзисцієнс) 365, 612 Експерієнцер 365, 596, 612 Експлікант 769

Експлікація 463, 468, 471, 645, 779 Екстенсіонал 353

Елемент анафоричний 364, 708, 715 (антецедент), 716(постцедент), 725, 737, 740, 780, 804

Елімінація 730, 794-798

— смислова 796-797

—  структурна 797

 

950


Предметний покажчик


Еліпс (еліпсис, еліпсація) 394, 514, 515, 529, 539, 625, 626, 629, 630, 760, 761, 794-797, 817, 823, 832 Емпатія 776 Ергатив 595

Єдність надфразна 357, 744, 747, 782

Загальна назва 38, 208, 505

Заголовок 412, 446, 629, 744, 791, 792, 818, 825

Займенник 101, 151, 163, 232, 233, 235-239, 243, 296, 384, 393, 403, 504, 507, 537, 552, 563, 631, 649, 656, 672, 676, 740, 752, 785, 825

— особовий 319, 570

— вказівний 296, 570, 684, 686

— присвійний 296, 502

— означальний 296

— відносний 682

Закон економії мовної 75, 727, 850 Закон компенсаційний 734 Закон синтаксичної позиції 426, 816 Збірність 36

Звертання 115, 164, 449, 462, 541, 590-594, 810, 844 Зворот:

— дієприкметниковий 383, 413, 501, 544, 545, 547, 673, 682, 810, 811, 831

—         дієприслівниковий 383, 435, 510-513, 541, 544-545, 547, 550, 673, 682, 807, 809

— інфінітивний 544

—  порівняльний 510, 511, 544, 551, 553, 564, 656, 681

— приєднувальний 543 Зв’язка 486

Зв’язок синтаксичний:

— внутрішньотекстовий міжреченнєвий 783-891

— дистантний 790

— інтегративно-кумулятивний 787, 790, 791

— коаліційно-імпліцитний 789-791

— контактний 790

— ланцюговий 783-785, 790

— паралельний 786, 787

— сильний 786

— слабкий 786,787

—реченнєвомодифікаційний 361, 365, 366, 378, 461, 767, 772, 850

— детермінантний 366, 374, 375, 386, 387, 436, 772, 848

— дуплексивний (подвійний) 366, 374, 518, 604, 848

— модальний 848

— напівпредикативний 366-368, 392, 436, 543, 549, 550, 569, 848

— опосередкований 366, 367, 374, 375, 436, 566, 569, 848

—  сурядний 366, 368, 375, 436, 555, 557-559, 565, 566, 767, 848

—реченнєвотвірний 361-366, 374, 375, 378, 429, 715, 766, 767, 850

—диференційований 370

— недифєренційований 370, 371, 446, 468, 572, 723, 735, 739

— підрядний 361-363, 371, 429

—        детермінантний (власне-детермінантний) 361, 363, 378, 387, 714- 716, 719, 724, 725, 772. 848

—        детермінантно-кореляційний (детермінантно-співвідносний ) 364, 708, 716, 719, 724, 730, 848

—        ‘займенниково-кореляційний (займенниково-співвідносний, прислівно- співвідносний) 762, 701704, 714, 715. 717. 725-728.848

 

Предметний покажчик


951


— безпосередній 702. 703

— обов’язковий 702, 703

— факультативний 702, 703

— опосередкований 702, 703

— асиметричний 702, 703

— симетричний 702, 703

— неспіввідносний 701, 703

— непередбачуваний (вільний) 701, 703

— поеднувальний 701

— коаліційний (об’єднувальний) 701

— комплетивний (доповнювальний) 701

— співчленований 701, 703

— анексований (приєднувальний) 701

— поширювальний 701

— передбачуваний (примусовий) 701-703

—      прислівний ( власне-прислівний ) 359,361, 362,365,373,374,378,403, 590, 645, 704, 708. 714 716, 724-726, 730, 848

— співвідносний 701, 703

— сполучниково-співвідносний 702, 703

— сильний 702

— слабкий 702

—        предикативний3б 1, 365, 368, 371, 373, 374, 379, 425, 429, 445, 455, 457, 463, 469, 472, 477, 479, 483, 490, 543, 615, 644, 645, 655, 848

—         сурядний 3 61, 364, 368, 370, 371. 379, 382, 388, 429, 436, 445, 565, 641- 644, 651, 657, 660, 675, 677, 723, 724, 735

— сурядно-підрядний 723

—         словосполученнєвотвірний підрядний прислівний 359, 361, 368, 369, 371, 372, 375-378, 384-387, 391, 392, 397, 398, 406, 425, 429, 436, 490, 491, 497, 502, 509, 510, 514, 573, 590, 644, 848

—         керування 365, 368-373, 385, 395-399, 406, 407, 425, 429, 436, 474, 491- 493, 497, 498, 500, 505, 506, 570, 573, 644, 673, 776, 817, 818, 848

—         кореляція 368, 371, 373, 388, 396, 400, 401, 406, 436, 491, 497, 503, 504, 569, 573, 848,

—         прилягання 368-371, 373,386,395,399,400,406,408,426,436,488,491- 493, 497, 500, 502, 505, 509, 510, 573, 644, 848

—         узгодження 359, 362, 368-372, 373, 375, 395, 396, 401, 406, 407, 424, 425, 428, 436, 475-477, 490, 491, 492, 495, 496, 500, 573, 604, 644, 675, 848

Знак розділовий 443, 446, 579, 740-742, 758, 802, 807, 825, 835-846

— видільний 846

— відокремлювальний 846

— ритмомелодійний 845

— смисловий 845

—  структурний (структурно-граматичний) 845

Знаряддя дії 56, 178, 253, 257, 269, 365, 385, 396, 415, 416, 431, 508, 746 Значення граматичне модальне 446-452, 483, 536, 681, 816, 827

—  бажальності (оптативності) 446, 449, 450

— ймовірності 446

— переповідності 446, 451, 687

— питальності 446, 447

—розповідності 446

— спонукальності 446, 448, 449

—                     умовності 446, 450 Значення слова:

— граматичне 757, 758

 

952


Предметний покажчик


— експресивне 754

— емоційно-оцінне 754

— ідеологічне 754

— індивідуально-художнє 756

— лексичне 428, 565

— соціолінгвістичне 754, 765

— стилістичне 755 Ідентифікатор 366

Іменник 9-11, 29, ЗО, 57, 83, 84, 93, 99-101, 122-124, 127, 132, 133, 140-159, 161-177, 193, 195, 208, 245, 250, 255, 257, 278, 284, 285, 292, 301, 302, 307, 308, 310, 311, 324-329, 353, 393-396, 402-405, 424, 428, 429, 489, 502, 507, 509, 537, 545, 552, 563, 610, 614, 615, 630, 631, 678, 752, 820, 825

— особовий 57

— речовинний 38

— конкретний 38-40, 82, 208, 326

— абстрактний 38-40, 82, 208, 326, 474, 545, 815

— збірний 37, 82, 332

— одиничний 37

—  «невідмінюваний» 166-177,820

Імператив 21, 86, 114-116, 164, 185, 190, 191, 194, 197, 223, 224, 227-231, 238, 243

Імплікація 463, 468, 471 Імпліцитна морфологія 19 Імпліцитний синтаксис 19 Інверсія 761, 803, 805

Індикатив 191, 194, 197, 223, 224, 227-229, 233, 238

Інструмент (інструменталіс, інструменталь) 119,189, 257, 273, 360, 365, 373, 399, 431, 481, 499, 595, 596, 598, 609, 612 Інтенсіонал 353 Інтенціональність 466 Інтенційність 478 Інтенція:

— авторська 581, 583, 760, 850

— ілокутивна 366

— комунікативна (мовленнєва) 458, 459, 465, 662

— національно-когнітивна 472

— прагматична 847

Інтенція предиката 467, 478, 611 Інтерпретація тексту 749, 764

Інтонація 115, 190, 281, 282, 364, 370, 391, 446-448, 451, 504, 537-539, 543, 544, 547, 549, 554, 567, 568, 593, 594, 624, 636, 644, 645, 650, 651, 674, 731, 734-736, 739, 750, 758

Інфінітив 23, 26, 176, 183, 191, 224, 236, 238, 245, 314, 350, 393, 395, 399, 404, 494, 496, 514, 535, 536, 614-617, 820 Інциденція 600, 601

— внутрішня 600

— зовнішня 601 Ін’юнктив 460

Ітеративність семи 361, 416, 461, 470 Ймовірність 446, 450

Картина світу мовна 408, 440, 463, 471, 764, 805, 848, 850 Катарсис 761

Категорія граматична 5-7, 11,12,24,30-32, 41, 54, 127, 129, 130, 132, 135, 166, 183, 240, 248, 330, 355, 392, 409, 442, 461, 643, 745, 746

— категорія агенса 439

 

Предметний покажчик


953


— категорія бажальності (оптативності) 439, 463

—          категорія валентності 5, 9, 58, 66, 78, 84, 179, 181, 183, 186, 189, 196, 249, 250, 252, 260, 270, 275-277, 361, 381, 425, 426, 464, 466, 469, 472, 477

— категорія виду 5, 8, 18, 35, 78, 182, 186, 199, 312, 409

—     доконаний 15, 85, 199, 202, 214

—     недоконаний 86, 198, 199, 201, 202, 204, 214

—         категорія відмінка 5, 8, 10-12, 15, ЗО, 35, 78, 79, 163-165, 278, 361, 374, 396, 400, 401, 464, 469, 472

—     називний 10, 11, 17,42,48,55,56, 72, 74, 79,82,83,84, 111120, 122,

162,  164, 165, 184, 185, 258, 264. 265, 291, 31,2, 313

—    родовий 55, 56, 82. 83, 112114,116-118, 120, 162, 163, 165, 278, 312

—    давальний 48, 56.57,59. 75, 78,82,112114,118,119,162,165, 265, 312

—    знахідний 10. 22, 48, 55, 56, 59, 72, 74, 79, 82, 111114, 116.118, 119,

163,  165, 189, 259, 264, 278, 291, 312, 313

—            орудний 12, 56. 71, 72,112114,116,118,119, 162. 165,183, 253, 264, 265,312,313

—    місцевий 112-114,117,119.162,163, 165, 312

—     кличний 56. 74,114,115, 118,120,164, 313

— категорія власне-дієслівна 10, 238

— категорія додатка 439, 462

— категорія достатності інформативної 463

— категорія елімінації 794, 797

— категорія залежності 746

— категорія заперечення 746

—  категорія зв’язності 762

— категорія іменна 8, 11, 78

— категорія інструмента 462

— категорія інформативності 763, 779, 792

— категорія істоти / неістоти 5, 9, 15, 24, 35, 45, 55, 57, 66, 78, 233, 328

— категорія ймовірності 463

— категорія континуумності 762, 779, 783

— категорія концепту 763

— категорія кількості 416

— категорія локатива 462

— категорія міжрівнева 54-59

— категорія множинності 744

—         категорія модальності 5, 410, 446, 464, 466, 527, 564, 619, 764, 779, 792, 827, 828

— категорія настанови 466

— категорія об’єкта 462

— категорія ознаковості 416

— категорія означення 439

—          категорія особи 5, 9, ЗО, 35, 78, 83, 182, 184, 231, 240, 312, 361, 374, 433, 464, 466, 533, 614, 746

—           категорія особи / неособи іменника 5, 24, 34, 35, 45, 47, 57, 66, 78, 101, 233, 328

— категорія пацієнса 439

— категорія переповідності 439, 463

— категорія перехідності / неперехідності 181, 189, 757

— категорія питальності 463

— категорія підмета 439, 452

—  категорія підрядності 461, 645, 646

—  категорія предикативності 5, 77, 374, 439, 464, 466, 621, 779

—  категорія предикатності 439, 466, 545

 

954


Предметний покажчик


— категорія предметності 416

— категорія присудка 439, 483

— категорія проспекції 762, 763, 779, 792

— категорія протагоніста 439

— категорія процесуальності 416

— категорія редукції релятивної 463

— категорія ретроспекції 762, 763, 779, 792

— категорія речення комунікативна 439

— категорія речення семантико-синтаксична 439

— категорія речення семантична (власне-семантична) 439

— категорія речення формально-граматична 439

—        категорія роду 5, 8, 11, 18, 34, 35, 45, 48-54, 63, 78, 79, 131, 133, 135, 147, 155, 166-175, 278, 301, 304, 307, 312, 374, 381, 396, 401, 466, 469, 746

— категорія розповідності 439, 463, 746

— категорія синтаксична 13, 357, 416, 420, 439, 461-468, 640, 847

— категорія системності тексту 781

— категорія спонукальності 439, 463

—         категорія способу 5, 8, 35, 78, 182, 190, 225, 229, 240, 312, 374, 410, 449, 452, 643, 746

наказовий спосіб 114115, 225-227, 318

— умовний спосіб 225-227, 233, 318

— спонукальний спосіб 225

— дійсний спосіб227

— категорія стану 181, 457, All

— категорія ступенів порівняння прикметника 35, 59

— категорія суб’єкта 462

— категорія субстанційності 439, 465

— категорія сурядності 465, 645, 646

— категорія текстова 748, 762-765, 780, 791, 850

— категорія тексту 744

— категорія темпоральності 464, 690, 779

— категорія хронотопу 763

— категорія цілісності (завершеності) 764, 792

— категорія часу 5, 8, 35, 78,182, 312, 317, 384, 446, 466, 564, 619, 746, 757, 829

—         категорія числа 5, 8, 11, 35, 78, 79, 161-163, 173, 278, 301, 307, 308, 374,

401,  466, 746

— категорія членів речення головних 439, 461, 465, 497

— категорія членів речення другорядних 439, 461, 465, 497

— категорія членів речення однорідних 558

— категорія членованості 762, 792

Категорія морфологічна 6-18, 22, 24, 25-38, 42-44, 60-75, 86, 102, 127, 128, 130, 144, 181, 248, 330, 418

— іменна 77-97, 102, 104-107,123, 124, 324-330

— дієслівна 77-92

— локативна 196-197 Каузація 40 Квантитатив 366, 597 Квеситив 460

Керування 23, 81, 178, 365, 368-373, 385, 395-400, 407, 425, 429, 436, 474, 491-493, 497, 498, 500, 506, 570, 573, 644, 673, 675, 818, 848

— варіативне 395, 398

— напівсильне (напівслабке) 365, 372, 392, 395, 399

— неваріативне 395

— опосередковане 395, 399

 

Предметний покажчик


955


— подвійне 399

—  пряме (безпосереднє) 395, 399

— сильне 365, 372, 373, 395-397, 818

—  слабке 365, 372-374, 395-399, 510 Класифікація складнопідрядних речень:

—  структурно-семантична 700-721

— формально-граматична698-700

— логіко-граматична 682-698 Когезія 762 Когерентність 762 Компаративізм 354 Комплемент 477 Компонент речення:

—  вставлений 541, 572, 577-581, 587

— вставний 572, 589

— екзистенційний 356

— об’єктивний 474

— опосередкований 375, 566-570

— парцельований 411, 768,770

— предикатний14, 358

— сегментований 411

— суб’єктивний 356, 474, 522

— субстанційний 14, 354

— уточнювальний 566, 568-571, 587, 739 Компресія 99, 101, 118, 184, 375, 463, 623, 817 Конверсія 467, 805

Конденсація 462, 465, 817 Констатив 459, 460 Конструкція синтаксична:

— вставлена 422, 450, 577-583, 590, 798, 807, 810, 812, 813, 823, 824, 836

— вставна 576-578, 583, 810, 812

— порівняльна 551

— приєднувальна 627, 766, 768, 777, 781, 812, 822, 826, 829

— сегментована 821, 824, 844

— сполучникова без паралелізму словоформ 548

— сполучникова з паралелізмом словоформ 548

— тричленна з двостороннім зв’язком 554

Контекст 23, 130, 144, 145, 165, 177, 205, 219, 221, 224, 225, 235, 304, 366, 382, 392,410-412,418,427, 429, 461, 463, 468, 499, 522, 525, 529, 537, 613, 617,

625,  629, 632-635, 638, 694, 754, 759, 766, 777, 779, 781, 785, 793, 795 Континуум (континуумність) 762, 779 Контр-агенс (контр-агентив) 366, 420, 596, 611 Конфігурант 473 Конфігурація семантична 607 Концепт 436, 588, 640, 791, 792 Кон’юнктив 223, 224, 227, 228, 233

Координація 81, 93, 100, 184, 374, 375, 379, 425, 469, 476, 479, 483, 523, 644, 813, 817

Кореляція 368-371, 374, 387, 396, 400, 401, 406, 436, 491, 497, 503, 504, 569, 573, 848

— неповна 369, 401

— повна 369, 401 Креатив 612 Критицизм новий 749

 

956


Предметний покажчик


Критицизм практичний 749 Ланцюжок номінативних речень 823, 824 Лексема 84, 96, 182, 194

Лексико-граматичний розряд 6, 36-39, 42-46, 51, 130, 208, 331 Лексичне значення 16, 17, 20, 21, 24, 25, 34, 43, 48, 66, 85, 105, 109, 113, 128-130, 135 Лінгвістика:

— генеративна 366

— комунікативна 421

— тексту 4, 357, 744, 745, 778, 780

Локатив 178, 257, 273, 365, 462, 492, 596, 597, 599, 609, 613, 815 Макроконтекст 781 Медіатив 365 Менасив 460

Метафора 405, 422, 754, 803 Метафоризація 415, 474 Метод:

— метод зіставлення 354, 692

— метод кількісної та якісної таксонімії 438

— метод класифікаційний 436, 439, 440

— метод кластерного аналізу 437

— метод компонентного аналізу 437

— метод порівняння 354

— метод трансформації (трансформаційний) 437, 619 Міні-контекст 781

Мінімум речення:

— номінативний 356, 489, 492, 494, 613, 614, 722

— предикативний 356, 415, 456, 613-615, 632, 638, 816

— структурний ЗО, 492, 498, 516, 622 Мова пряма 357, 464, 744

Модальність 5, 313, 410, 424, 427, 437, 446, 452, 453, 458, 463-466, 535, 536, 549, 559, 580, 660, 760, 764, 779, 792, 827

— об’єктивна 437, 469, 577, 607, 619, 826, 827

—  суб’єктивна 421, 437, 467, 469, 572, 573, 575, 577, 607, 822, 826, 849 Модель речення 356, 427, 428, 461, 467, 468, 527, 540, 569, 627, 645, 647,

648, 847, 848

Модель речення позиційна 424, 429-433,609, 627

Модель речення складного 640, 650

Модель словосполучення 402, 405, 408, 438, 650

Модифікація 14, 366, 417, 431-433, 462, 464, 467-469, 479, 523, 524, 599,

601,  620, 634, 645, 759, 773, 780, 847, 848

— кількісна 780

— модальна 468,780

— негаційна 780

— семантична 412

— суб’єктна 780

— фазова 468, 780

— формальна 368,412 Модус 182, 190, 606, 634

— модус існування 442

— модус позначення 442

— модус поняття 442 Морфема 35, 81

Морфологічне значення 15, 34, 127, 144

 

Предметний покажчик


957


Морфологічна одиниця 4, 5

Морфологічна форма 8, 18, 23-29, 35, 44, 60-62, 66, 72, 73, 102, 127-130, 248

Наголос фразовий 632, 636, 750, 760

Називний ізольований 810, 811

Називний кратний 820

Називний лекторський 824

Називний оцінний 820

Називний теми 412, 423, 539, 824, 825

Називний уявлення 412, 423, 824

Напівпредикативність 541-548

— пряма 546

— власне-напівпредикативність 546

— додаткова дієслівна 546

— непряма 546

— згорнута 546

— прихована (відображена)546 Невласне-пряма мова 822 Нерегулярність підрядності 722-730 Номінація ситуації:

— непряма 600

— пряма 599

Об’єкт 41, 56, 163, 178, 189,257,260, 262,263,266,268,273,394,420,431, 483, 495, 507, 508, 509, 515, 596-600, 608,”609, 611, 612, 614, 618

— контр-агенс 611

— об’єкт адресатний 611

— об’єкт відношення 612

— об’єкт відношення модального 612

— об’єкт володіння, належності 612

— об’єкт впливу 611

— об’єкт деліберативний 611, 612

— об’єкт детермінантний 603

— об’єкт-джерело 612

— об’єкт засобу дії або впливу 612

— об’єкт знаряддєвий 612

— об’єкт контактно-локальної дії 608

— об’єкт сприйняття 612

— об’єкт устремлінь цілеспрямованих 612

Обставина 144, 432, 443, 477, 488, 492-498, 508-513, 515, 526, 539, 548-551

— відокремлена 548-551

— допусту 485

— мети 512

— міри і ступеня 511

— місця 273, 484, 499, 510, 511, 627, 628

— наслідку 513

— парцельована 828

— порівняльна 552, 681

— причини 512

— способу дії 511, 273

— умови 513

— уточнювальна 566, 568

—  часу 512, 627 Обставини однорідні 566

Одиниця синтаксична 4, 13, 357-361, 370, 389-391, 418, 427, 436, 440, 461, 464, 468, 498, 519, 620, 625, 744-746, 779, 794, 847-850

— парцельована 446, 826

 

958


Предметний покажчик


—  елементарна 357, 358, 431, 590

— мінімальна 357, 359, 373, 375, 436

—  неелементарна 357, 358

— номінативна 391, 392, 467

—  предикативна 357, 375, 445, 541, 545, 639, 645-647, 654, 656

—  тексту 744, 794, 798 Одиничність 36 Однорідність 423 Означальне 13, 847

Означення 394, 488, 490, 493, 495-498, 500-505, 627, 629, 818, 830, 831

—  відокремлене 367, 543, 548, 678, 682, 810

—  неоднорідні 407, 554, 571

—  неузгоджене 303, 500-503, 563, 814

—  однорідні 554, 563

—  порівняльне 552, 682

—  предикативне 367, 488, 604

—  узгоджене 500

—  уточнювальне 566 Означувальне 13, 847 Омонімія синтаксична 395 Оптативність 191

Орудний предикативний 472, 813 Основа речення:

—  граматична 384, 455, 461

—  предикативна 356, 366, 475, 489, 516, 536, 560, 654, 815

—  структурна 619

—  суб’єктно-предикатна 445 Парадигма граматичної категорії 54 Парадигма лексеми 26-28

Парадигма морфологічної категорії 27-30, 36, 74, 242 Парадигма наукова 354, 408

— антропоцентрична 424

—  елементно-таксонімічна 13, 354-356, 461, 519

— номінативно-екзистенційна 14, 356, 461

— номінативно-прагматична 14, 355, 356, 467

—  системно-структурна 355, 356, 461

Парадигма речення 467, 487, 519, 526, 606, 618-625, 780

— внутрішньосхемна 620

— дериваційна 619, 780

— комунікативна 619, 780

—  міжсхемна 620

— модифікаційна 780

—  перформативна467

— семантична (семантико-синтаксична) 780

— формально-граматична 780 Парадигма речення складного 647 Парадигма тексту 764,765,780

— жанрова (функціонально-жанрова) 765, 780

— індивідуально-авторська (функціонально-авторська)765

— індивідуально-стильова 456, 780

— функціонально-стильова 765, 780 Парадигма частини мови 27, 28, ЗО, 242 Парадигматика 179, 288, 355, 356, 619, 643, 722, 723, 814 Паралелізм 761, 799

 

Предметний покажчик


959


Паратаксис 651 Парентеза 511

Парцелят 772, 774-777, 789, 825-829

Парцеляція 423, 431, 462, 628, 629, 639, 662, 693, 760, 766, 770, 772-776, 789, 797, 805, 811, 823-829, 849

— радіальна 775

— хвилеподібна 775 Пасивність дієслова 42

Пацієнс 72, 119, 254, 443, 596-598, 609, 612

— деліберат 365, 612

—            еврикатив365,612

— креатив 612

— об’єктив 365, 612

— пацієнтив 365, 612

—  перцептив 365, 612

— результатне 432, 612 Переповідність 446, 451, 452, 589, 688, 780 Період 357, 798

Перформатив 459, 460, 771 Питальність 443, 446-448, 780

Підмет 10, 39, 49, 121, 122, 144, 145, 178, 193, 236, 239, 249, 254, 257, 261, 273, 295, 302, 303, 361, 362, 367, 374, 382, 384, 392, 403, 408, 414, 415, 420,

425,  431-433, 435,445, 448, 449, 455, 456, 462, 473, 476-483, 488-490, 493, 494, 496, 498, 499, 503, 514, 518-520, 526-531, 537, 540, 548, 553, 558-560, 564, 566, 590, 596, 598, 604, 614, 617, 623, 625, 628, 633, 637, 644, 655, 672, 675, 676, 681, 695, 717, 729, 730, 743, 770, 809, 813, 814, 833

— аналітичний 480

— вокативний 591

— експліцитний 85, 238, 479

— імпліцитний 85, 238, 479, 480

— порівняльний 552, 682

—  простий 480, 482

— складений 480, 482

— соціативний 480, 482, 483 Підмет психологічний 519, 833

Підрядність 370, 371, 387, 424, 466, 504, 561, 644, 645, 650-652, 674, 677, 679, 681, 722, 730, 739, 817 Підрядність:

— відносна 698

— сполучникова (невідносна) 698

—  причленна 677 Плеоназм 301-302, 308 Плюратив 11, 18, 33, 74, 77, 79, 326

Повтор 484, 485, 655, 748, 749, 761, 763, 773, 777, 783, 786, 790, 796, 797, 803, 804, 823

Повтор лексичний із поширенням синтаксичним 823, 830, 831 Поетика синтаксична 798, 803, 809 Позиція синтаксична:

— необов’язкова (факультативна) 358

— обов’язкова 358, 408

Позиція формально-граматична 463 Поле речення синтаксичне 468 Полісиндетон 752 Поліфуркація 773, 777

 

960


Предметний покажчик


Порівняння 551, 552 Порядок слів 543, 632, 636

— об’єктивний 63 б

— суб’єктивний 63 б

Поширювач речення 356, 425, 489, 497, 509, 514, 516, 543, 553, 559, 564, 578, 591, 601, 604, 613, 616-618, 819 Прагматика 14, 356, 458

Предикат 14, 99, 182, 250, 260, 295, 304, 381, 386, 391, 412, 420-422, 426, 427, 430, 433, 441, 455, 457, 458, 465, 471, 473, 474, 477, 478, 483, 499, 520, 523, 526, 541, 545, 597-601, 604-606, 608-612, 616, 622, 637, 641, 644, 795, 815

— предикат багатомісний 487

—  предикат безсуб’єктний 611

— предикат відношення 457, 605, 611, 612

— предикат відношення модального 611

—  предикат включений 809

— предикат включувальний 809

— предикат володіння (належності) 605, 606, 611

— предикат двовалентний 455, 609

— предикат дії (акціональний) 385, 457, 465, 598, 606, 611, 612

—  предикат існування (буття) 611, 612

— предикат кількості 457, 605

—         предикат місця (місцезнаходження, локативний, локалізації статальної) 457,

605,  611, 816

— предикат нуль-валентний (авалентний) 600

— предикат одновалентний 455

— предикат п’ятивалентний 455, 609

—  предикат процесуальний 457, 465, 612, 815

—  предикат руху 604, 611

— предикат семивалентний 455, 609

—  предикат сприйняття 611

—  предикат стану (статальний) 457, 465, 598, 611, 612

—  предикат стану-процесу 606

—  предикат страждання 606

—  предикат суб’єктний 611

—  предикат сутності 457, 606

— предикат тотожності 611

— предикат тривалентний 455, (трьохактантний) 516, 609

—  предикат часу 457, 606

— предикат чотиривалентний 455, 609

—  предикат шестивалентний 455, 609

—  предикат якості 457, 605

— предикат характеристики якісної (детермінації) 611 Предикат психологічний 354

Предикативність 5, 280, 283, 284, 295, 296, 313, 349, 390, 392, 421, 424, 444, 457, 463, 465, 512, 523, 524, 527, 529, 535, 538, 543, 559, 581, 591, 594, 601, 607, 614, 615, 619, 621, 647, 657, 760, 779, 816 Предикатність 39, 295, 296, 313, 421, 545 Предикація 283, 421

Приєднування 628, 759, 766, 768, 770, 772, 807, 826, 829 Прийменник 117, 163, 165, 193, 194, 237, 393, 399, 402, 404, 405, 502, 507, 513, 552, 631, 815

Прикладка 49, 302, 304, 496, 503-505, 547, 553, 563, 567, 569, 590 Прикметник 8, 9, 29, ЗО, 99, 100, 121, 122, 145, 147, 151, 161, 163, 250, 278, 281, 284, 285, 292, 296, 301, 303, 384, 392, 393, 395, 403, 405, 407, 428, 429, 474, 498, 504, 545, 563, 614, 678, 820

 

Предметний покажчик


961


— якісний 38, 545, 563,

— відносний 38, 563

— присвійний 38, 563

Прилягання 176, 368-371, 373, 374, 386, 399, 400, 406, 407, 426, 436, 487, 491-493, 497, 500, 502, 505, 509, 510, 573, 644, 848

— власне-прилягання 395, 399, 400

—         невласне-прилягання (іменне, відмінкове) 359, 373, 395, 399, 400, 425, 493, 494, 510

— сильне 400

— слабке 400

Прислівник 9, 12, 29, ЗО, 119, 176, 193, 194, 250, 281, 285, 292, 393, 399,

402,  404, 494, 498, 509, 550, 552, 614, 631, 672, 676, 678, 679, 815 Присудковість 390, 486

Присудок 121, 122, 144, 145,165, 178, 193, 233, 236, 239, 302, 303, 361, 368, 374, 384, 392, 408, 413, 419, 424, 425, 433, 435, 446, 455, 483, 490, 496, 498, 499, 503, 519, 520, 526, 530, 537, 554, 558, 564, 565, 625, 626, 634, 636-638, 647-649, 654-657, 663, 672, 675, 723, 729, 733, 783, 787, 800, 814, 815

— нерозчленований 655

— паралельний 485

— порівняльний 553, 682

— простий 484, 485

— вигуковий 484

— інфінітивний 484

— нульовий 484, 526, 539, 627-630

— особово дієслівний 484

— складений 405, 450, 484-488

— дієслівний 484-486, 514

— іменний 484, 486-488, 518, 526, 537, 718, 813-815

—ускладненого типу 488

—          складний 484, 488 (трьохелементний, трьохчленний, багатоелемент­ний),774; 518, 604 (подвійний)

— функціональний 421

Присудки однорідні 541, 559, 654-656, 564, 565 Промісив 560

Пропозиція 39, 40, 84-86, 186, 189, 190, 194, 259, 262, 303, 368, 380, 387, 420, 423, 427, 429, 430, 455, 459, 481, 500, 541, 543-547, 577, 595, 601, 605, 606, 613, 619, 640, 641, 661, 678, 775, 784, 809

Простір когнітивний (національно-когнітивний) 469-471, 474, 475, 781, 783,

805

Протагоніст 597, 612 Протяжність семантична 752 Пуант 761, 798

Пунктуація 446, 579, 740-743, 833-846

Реалізація структурної схеми речення регулярна 622, 623

Редукція 408, 429, 432, 433, 463, 528, 566, 593, 688

— семантична 408

—  структурна 408 Результатне 178, 263, 432, 612 Реквестив 560

Релянт 612

Рема 125, 580, 634-637 Рема комплексна 637 Референт 356

Референція 356, 459, 465, 467, 795


31 ‘Теоретична граматика»

 

962


Предметний покажчик


Реципрокальність 480 Речення:

—  власне-речення 82, 445

— квазі-речення 445

— речення бажальне (оптативне) 435, 445, 449, 450, 452-454

— речення вигукове 445, 527

— речення вихідне 598, 619

— речення відкрите 773, 777

— речення відношення (релятивності) 457, 458, 600

— речення вокативне 529, 592-594

— речення вставне 573, 575, 585

— речення вставлене 577, 578

— речення гіпотетичне (ймовірності) 450, 451

— речення головне 642, 648, 670, 673-675, 677, 678

— речення двокомпаративне 713

—         речення двоскладне 374, 379, 454, 455, 457, 464, 482, 490, 522, 525-530, 537, 573, 575, 616, 617, 626, 655, 814

— речення дії 458, 600

— речення екзистенції (буття) 458, 600

— речення з відокремленими членами 456, 540, 542, 548-550

— речення з однорідними членами 456, 540, 542

— речення з кількома присудками 368, 559, 564, 565, 654-656

— речення з опосередкованими членами 456, 542, 566-570

— речення закрите 773

— речення заперечне 453, 454

— речення зі вставними компонентами 450, 452, 456, 541, 543, 572-576

— речення зі вставленими компонентами 450, 456, 577, 580-590

— речення ідентифікації (тотожності) 458, 600

— речення із звертанням 541, 542, 594

— речення існування / неіснування (наявності / відсутності) 600

— речення кваліфікації 600

— речення кількості 600

— речення класифікації 458, 600

— речення кличне 591

— речення метакомунікативне 445

— речення неокличне 454

—речення неповне 410, 456, 521, 530, 540,625-631,815

— еліптичне 435, 449, 484, 626, 627, 629, 630, 804

— контекстуальне 456, 625, 627, 628, 829

— обірване 627, 629

— парцельоване 627, 826

— ситуативне 456, 628

— речення непоширене 456

— речення нечленоване 457, 527, 540, 577, 821

— речення номінації 458

— речення однокомпаративне 713

— речення односкладне 455, 465, 519-540, 573, 615, 626

— дієслівне 520, 521,528-536

—  безособове 519-523, 527, 528. 532-535, 575

— інфінітивне 519, 520. 527. 529, 535-537, 575, 615, 621, 693

— інфінітивно-безособове 536

— інфінітивно-називне 515, 536, 537

—  неозначено-особове 480, 520-524, 528, 531-533, 574, 575

—  означено-особове 480, 520-524, 529-531, 575

 

Предметний покажчик


963


— узагальнено-особове 480, 520-524, 528, 532-533

— іменне 529

— генітивне 520, 521, 524, 535

—        номінативне (називне) 458,520,521,524-526,529.537-539. 591, 615, 621, 624, 823

— речення окличне 454

— речення переповідне 451, 453

— речення перформативне 459

— речення питальне 445, 447, 448, 450-454

— речення підрядне:

— додаткове 509, 634, 675, 676, 679, 681, 683, 686-688

— обставинне 681,683,689-698

— допусту 680, 694

— зіставне 437, 697

— мети 680, 692-694

— місця 680, 690

— наслідкове 695

— порівняльне 437, 680, 681, 683, 684, 696, 697

— причини 680, 695

— способу дії 680, 695, 696

— умови 691, 692

—  часу 680, 690, 697

— означальне 413, 503, 678, 679, 681, 683, 688, 689

— підметове 362, 676, 679, 681, 683-686, 730

— компенсувальне 685, 730

— конкретизувальне 684

— присудкове 437, 676, 679, 681, 683, 686, 687

— компенсувальне 686

— конкретизувальне 686

— супровідне (приєднувальне) 697,698

— речення повне 456

— речення похідне 598, 619

— речення поширене 456

—          речення просте 445

—         елементарне семантично 358, 360, 365, 366, 368, 389, 426. 543-545, 601, 609, 610

— елементарне формально 358, 366, 455, 543

— неелементарне семантично (ускладнене, складне семантично) 358, 365, 366, 368, 375, 380, 389, 455, 541, 543, 544, 601, 609, 610

—     неелементарне формально (ускладнене, складне формально) 366,358, 455, 456, 541-543, 648, 681, 767

— речення просторовості 458

— речення процесу (процесуальності) 458

— речення розповідне 445, 446, 450-453

—речення складне 445, 639-743

— безсполучникове 731-743

— відкритої структури 733, 739

— з наслідково-причиновими відношеннями 736, 738

— з недиференційованим синтаксичним зв’язком 736, 739

—з однотипними (однорідними) частинами 735, 736

— з поширювально-приєднувальним значенням 736, 737

— з причиново-наслідковими відношеннями 736, 738

—з різнотипними (неоднорідними) частинами 735-737, 739

—зумовно-наслідковим значенням 736, 737


31*

 

964


Предметний покажчик


— з часовими відношеннями 736, 738

— закритої структури 733, 735, 736, 739

— зі значенням пояснення 737

— із з’ясувально-об’єктним значенням 736, 738

— зі значенням зіставлення 736

— нетипізованої структури 736, 739

— типізованої структури 740, 736, 739

— відкритоїструктури 659

— елементарне семантично 661

— елементарне формально 358-359

—         із сурядністю і підрядністю (із сполучниковим і безсполучниковим зв’яз­ком) 359, 653

— закритої структури 659

— неелементарне семантично 359

— неелементарне формально 661

—    сполучникове:

— складнопідрядне 671, 730

—з неспіввідносним зв’язком 701

—з підрядним додатковим 687-688

— з підрядним обставинним 689-697

— з підрядним означальним 688,689

— з підрядним підметовим 684,685

— з підрядним присудковим 686,687

—з підрядним супровідним (приєднувальним ) 697,698

—з ознаками розчленованих і нерозчленованих структур 712,713

—з підрядним відноснорепродуктивним 713

—з підрядним компаративним 713

— нерозчленоване 704-706, 710, 711

—       з підрядним займенниково-співвідносним (прислівно-кореляцій- ним) 704- 706. 709

— вміщувальним 706

— корелятивно-уточнювальної будови 717

— напівкорелятивної будови 717, 718

— некорелятивної будови 717, 718

— несиметричної структури 709

— ототожнювальне 706

— фразеологічне 706

— симетричної структури 709

— несиметричної структури Із співвідносним словом те 708

— з підрядним прислівним 385, 386, 704, 705 712, 716, 717, 810

— атрибутивним 708

— з’ясувальним 712, 716

— з’ясувально-об’єктним 708

— локативним 708- 710

— порівняльно-об’єктним 708, 709

— предметно-ототожненим 710

— прикомпаративним 705, 716

— присубстантивним 705

— присубстантивно-атрибутивним 716

— присубстантивно-означальним 710

— просторово-ототожненим 711

— якісно-кількісним 711

— якісно-ототожненим 711

— розчленоване 704-708,711-713, 718

 

Предметний покажчик


965


—        з підрядним відносно-поширювальним (супровідним, детермінантно- кореляційним, поширювально-з жувальним, приєднувальним, пояснювальним, відносним) 706, 708, 718-720

— з підрядним детермінантним 437, 706, 708, 718-720,810,827

—   відповідності 437, 707, 709, 720

— зумовленості 437, 706, 712

— допусту 707, 712, 719

— мети 706, 712, 720

— місця 707, 709, 720

— наслідку 706, 712, 720

— причини 706, 712, 719

— умови 706, 712, 719

—з підрядним порівняння 437, 707, 712, 713, 720

— • з підрядним темпоральності (часу) 437, 707, 712, 718

— з підрядним зіставлювальним 712

—       складносурядне 359,364,380,388,436, 438, 448, 450, 561, 579, 641, 650- 654, 656-671, 677, 681, 697, 712, 731, 733-737, 739, 769, 843

— відкритої структури 660, 667, 668

— елементарне семантично 661

— елементарне формально 660

—  закритої структури 660, 668-671

— неелементарне семантично 661

— неелементарне формально 660

— складне синкретичне 388, 561, 669

— складне ускладненого типу 653-656

— речення спонукальне 448, 449, 451-453

— речення сприйняття 600

— речення стану 458, 600

— речення стверджувальне 453, 454

— речення умовне (умовної модальності) 450

— речення ускладнене 540-594

— речення функціонування 600

— речення членоване 457

— речення ядерне 526, 527

— речення якості 458, 600 Речовинність 36 Розповідність 446

Роль семантична 595-599, 601, 609-612

— агенс 420, 609

— адресат 612

— інструмент 609, 612

— локатив 609

— об’єкт 420, 609, 612

— пацієнс296-298, 443,609, 612

— предикат457, 462, 605, 611, 612

— протагоніст597, 612

— суб’єкт 611, 612

— фактитив 595,609 Ряд 554-557, 559

— відкритий 555

— закритий 555

Сегментація423, 431, 759, 773, 775, 778, 823, 824, 835 Сема 10, 11, 24, 41, 46, 84, 94, 102, 158, 179, 180, 182, 187, 198, 253, 289, 290, 308

 

966


Предметний покажчик


Семема46, 94, 158 Семіотика 214 Сигніфікат 356, 462 Силепс 761

Сингулятив 18, 33, 74

Синкретизм (синкретичність) 395, 482, 496, 499, 513-515, 661, 848, 850 Синтагма 360, 366

Синтагматика 288, 290, 301, 355, 356, 414, 643, 722, 723 Синтаксема 361, 464, 491, 608, 609, 631, 776, 848

— вільна 491, 608

— зв’язана 491, 608

— зумовлена 608 Синтаксис:

— синтаксис дериваційний 619

— синтаксис експресивний 820, 823, 828

— синтаксис семантичний 541, 600

— синтаксис структурний 606

— синтаксис функціональний 416-418 Сирконстант 292, 344, 473, 477, 597 Ситуант 491, 516

Сітка асоціативно-вербальна 471 Скрепа 420

Слово вставне 392, 450, 541, 556, 573-578, 585, 594, 607, 649, 692, 844 Слово синтаксично спеціалізоване 649, 657 Слово службове 19, 23

Слово співвідносне 690, 701, 704-706, 708, 710, 717, 718, 727, 729, 831, 832 Слово співвідносно-вказівне (елемент співвідносно-вказівний) 647, 725, 728,

Э

Слово сполучне 57, 676, 678, 680, 686, 688, 689, 691, 694, 698-701, 708, 717, 718 Слово узагальнювальне 515,567 Словосполучення 389-408

—  адвербіально-ад’єктивне 389-408

— адвербіально-адвербіальне 403

— адвербіально-нумеральне 403

— адвербіально-прономінальне 403

— адвербіально-субстантивне 403

— ад’єктивне (прикметникове) 402, 403, 434

— ад’єктивно-ад’єктивне 402

— ад’єктивно-адвербіальне 402

— ад’єктивно-вербальне 402

— ад’єктивно-нумеральне 402

— ад’єктивно-прономінальне 402

— ад’єктивно-субстантивне 402

— атрибутивне 393

— вербально-ад’єктивне 403

— вербально-адвербіальне 403

— вербально-вербальне 403

— вербально-нумеральне 403

— вербально-прономінальне 403

— вербально-субстантивне 403

— вільне синтаксично 404

— власне-словосполучення 407

— вторинне 366, 387, 434, 813, 817

— дієслівне 402, 403, 434

 

Предметний покажчик


— елементарне 359

— займенникове 403

— зв’язане синтаксично (невільне синтаксично) 404

— зв’язане фразеологічно 404

— іменне 402, 403

— інфінітивне 404,434

— категорійно-станове 404

— комплетивне 393

— невласне-словосполучення 407

— неелементарне 359

— неподільне 404

— нечленоване 404

— нумеральне (числівникове) 403, 434

— нумерально-ад’єктивне 403

— нумерально-адвербіальне 403

—  нумерально-вербальне 403

— нумерально-нумеральне 403

— нумерально-прономінальне 403

— нумерально-субстантивне 403

— об’єктне 393, 394

— обставинне 393

— первинне 434

— периферійне 434

— прислівникове 402, 403, 434

— прономінально-ад’єктивне 402

— прономінально-адвербіальне 402

— прономінально-вербальне 402

— прономінально-нумеральне 402

— прономінально-прономінальне 402

— прономінально-субстантивне 402

— просте 405-407

— складне 405-407

— субстантивне (іменникове) 403, 404, 434

— субстантивно-ад’єктивне 402, 438

— субстантивно-адвербіальне 402

— субстантивно-вербальне 402

— субстантивно-нумеральне 402

— субстантивно-прономінальне 402

— субстантивно-субстантивне 402, 438

— цілісне 404

— ядерне 434 Співвияв477,479 Співпідрядність 674 Співположення 477, 479

Сполучник 220, 631, 642, 650, 656, 664-666, 673, 674, 676, 752

Сполучуваність синтаксична 414, 422, 429, 545, 601, 649

Спонукальність 446, 448, 449, 451, 780

Стилістика синтаксична 821

Стиль функціональний 726, 730

Структура когнітивна 469, 470

Структура речення (будова речення):

— лінійно-динамічна 636

— денотативна 473, 595, 597

— комунікативна 631, 632, 634, 848, 849

 

968


Предметний покажчик


— логіко-семантична 251, 598, 609

— семантико-синтаксична 594-612, 848

— семантична (власне-семантична) 410, 545, 848

—  власне-синтаксична (формально-граматична) 410, 489, 631, 848, 849 Стягнення 817

Суб’єкт 10, 17, 41, 56, 189, 257, 261-263, 266, 268, 273, 431, 608, 611, 612

— суб’єкт відношення 611

— суб’єкт відношення модального 611

— суб’єкт детермінації 611

— суб’єкт дії активної 611

— суб’єкт звертання каузований 608

— суб’єкт ідентифікації 611

— суб’єкт існування (буття) 611

— суб’єкт квалітативний 608

— суб’єкт кваліфікації 611

— суб’єкт кількісний 611

— суб’єкт комодальний 611

— суб’єкт місцезнаходження 611

— суб’єкт належності 611

— суб’єкт посесивний 608

— суб’єкт предикований 608

— суб’єкт процесуальний 260, 611

— суб’єкт реципрокальний 608

— суб’єкт руху активного 611

— суб’єкт сприйняття 611

— суб’єкт стану 260, 608, 611

— суб’єкт стану емоційного каузований 608

— суб’єкт — власник відчужуваного об’єкта 608

—  суб’єкт-джерело 611

—  суб’єкт-каузатор 611 Суб’єкт психологічний 355 Субординація 543, 544 _

Субстантивація 11 Субстанційність 10

Судження 14, 355, 389, 413, 435, 443, 445, 457, 496, 519, 527, 539, 557, 600 Сурядність 364, 370, 371, 387, 388, 465, 466, 504, 554, 557, 559, 642, 644- 646, 651, 653, 677, 739, 817

Схема речення структурна 613-618, 622-625

— мінімальна 189, 614-618

— похідна 622

— поширена (розширена) 617

— твірна 622

Текст 357, 420, 439, 464, 743-808, 811, 822, 824

Текстуалітет 779

Тема 10, 120, 125, 634-637

Тема комплексна 637

Темпоральність 564, 816, 827

Темпоратив 366

Теорія «відмінкової граматики» 595 Теорія «лінгвістичної відносності» 473 Теорія вербоцентрична 606

Теорія комунікативних (мовленнєвих) актів 356, 464,467, 847

Теорія номіналізації 619

Теорія номінації 356, 464, 467, 847

 

Предметний покажчик


969


Теорія прагматики 14 Теорія референції 14,356,464,467,847 Тип речення прагматичний 459 Транспозиція 59, 60, 62, 73, 415, 805, 848

Трансформація 13, 14, 18, 21, 373, 408, 427, 437, 456, 469. 481, 518, 599,

606,  620, 659, 773, 819, 848, 850 Троп 754

Тяжіння 367, 374, 436, 518, 604

Узгодження 23, 81, 359, 361, 368-373, 376, 396, 400, 406, 407, 424, 425, 428, 436, 475-477, 490-492, 495, 496, 500, 573, 604, 644, 675, 848

— асоціативно-граматичне 372, 396

— власне-граматичне (формально-граматичне) 372, 396

— неповне 371, 395, 396

— повне 371, 376, 395

— смислове 396

— умовно-граматичне 372, 396 Умовність 446, 450

Універсалія 13, 416, 418, 464, 595, 763 Ускладнення речення 544

— конструктивне 544

— неконструктивне 544 Фактитив 595, 609

Феномен прецедентний (культурний) 469, 471, 472, 805

Фігура синтаксична 461, 551, 799, 803, 809, 830

Фокус 478

Фокусування 478

Форма власне-присудкова 486

Форма невласне-присудкова 486

Формотворення 154, 166

Формула мовленнєвого етикету (формула конвенціонально-етикетна) 771

Фрагментаризація 462

Фрейм-структура 471, 472, 805

Функтив612

Функція мови:

— виховна 795

— вияву 795

— емотивна (емоційна) 795, 846

— естетична 781, 795

— етична 781, 795

— когнітивна 409, 781, 795, 846

— дискретизації 409

— інтерпретації 409

— об’єктивації 409

— комунікативна 409, 613, 781, 795, 646

— ееокативності 409

— експресивності 409

— інформативності 409

— конативна 846

— металінгвістична 846

— метамовна 846

— пізнавальна 795

— поетична 846

— психологічна 409

— орієнтації 409

 

970                                                                                            Іменний покажчик

 

—  регуляції 409

— репрезентації 781, 795

— референтна 846

— спонукання 795

— фатична 846

Функція синтаксичної одиниці:

— номінативна 391

— предикативна 391 Хіазм 761 Хровотоп 763,769

Ціле синтаксичне складне 357, 783, 798, 823 Частка 190, 230, 260, 573, 649, 663, 666, 740

— заперечна 191, 192

— модальна 191, 246

Числівник 8, 147, 162, 163, 195, 396, 404 Член речення:

— член речення «конденсований» («суміщений») 604

— член речення відокремлений 543-551, 566, 810

— член речення головний 468-488

— член речення другорядний 488-518

— член речення обов’язковий 498, 499, 627

— член речення синкретичний 513-515

— член речення факультативний 367, 498, 499, 544

— член речення функціональний 410 Члени речення однорідні 557-566 Членування речення актуальне 632-638

Ядро речення предикативне 375, 420, 455, 468, 472, 473, 474, 475, 601, 770

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.