Караман С. О. Сучасна українська літературна мова


СКАЧАТИ: doc pdf

Передмова
МОВА І МОВОЗНАВСТВО

Мова як суспільне явище
Функції мови
Походження української мови
Формування літературної мови. Писемна й усна форми української літературної мови
Короткі відомості з історії української писемності
Джерела української літературної мови
Виникнення давніх українських діалектів. Сучасні територіальні діалекти
Колоритно-стильові різновиди мовлення
Суржик
Мовна ситуація в державі
Мовні обов’язки громадян
Мова як система
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Слово
Лексичне значення слова
Найважливіші ознаки слова
Багатозначність слова
Основні типи переносних значень
Омоніми. Пароніми
Синоніми
Антоніми
Перифрази. Євфемізми
Склад української лексики за походженням
Запозичення іншомовних слів
Українські слова в інших мовах
Використання іншомовних слів у мовленні
Лексика української мови з погляду сфер уживання
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ФРАЗЕОЛОГІЯ

Фразеологічні одиниці
Прислів’я та приказки
Крилаті вислови
Джерела фразеології
Фразеологізми
Синонімія фразеологізмів
Джерела української фразеології
Вживання фразеологізмів у різних стилях мовлення
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

Словники української мови
Мовні словники
Найважливіші словники української мови
Лексико-фразеологічний розбір слова
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ФОНЕТИКА

Фонетична система мови
Зв’язок фонетики з мовознавчими дисциплінами
Зв’язок фонетики з немовознавчими дисциплінами
Звуки мови
Акустичні властивості звуків
Тони, обертони, резонатор
Форманти звуків
Спектр і тембр звука
Фізіологічний аспект у вивченні звуків
Поверхи мовленнєвого апарату
Активні й пасивні органи мовлення
Артикуляційна база мовлення
Фази артикуляції
Співвідношення звуків у різних мовах
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ГОЛОСНІ І ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ

Поняття про звуки мови. Структура звуків
Основні особливості та ознаки голосних і приголосних звуків
Класифікація голосних за участю губ
Класифікація голосних за ступенем підняття язика
Класифікація голосних за місцем артикуляції
Класифікація голосних за ступенем відкритості ротової порожнини
Класифікаційна таблиця голосних звуків сучасної української літературної мови
Артикуляційно-акустичні умови творення приголосних
Класифікаційна таблиця корелятивних пар приголосних за дзвінкістю/глухістю
Класифікаційна таблиця приголосних звуків за участю голосу і шуму
Класифікаційна таблиця за місцем творення приголосних
Характеристика передньоязикових приголосних звуків за пасивним артикулятором
Класифікаційна таблиця приголосних звуків за способом творення
Класифікаційна таблиця приголосних за наявністю або відсутністю палаталізації
Зведена класифікаційна таблиця приголосних звуків
Основні ознаки приголосних
Напружені й ненапружені приголосні
Запитання і завдання для самоконтролю

 

СКЛАД

Структура складу в старослов’янській мові
Структура складу в сучасній українській мові
Склад у мовах силабічної будови
Теорії складу
Структура складу
Типи складів
Межа між складами
Український складоподіл
Складотворні і нескладотворчі звуки
Теорія сонорності за О. Єсперсеном
Опорні схеми визначення межі складу між приголосними
Запитання і завдання для самоконтролю

 

Наголос
Наголос української мови
Основи наукового вивчення наголосу української мови
Фонетична природа наголосу української мови
Характеристика наголосу в різних мовах
Функції наголосу
Основні закономірності в наголошуванні слів української мови
Транскрипція і транслітерація
Фонетична транскрипція
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ЧЛЕНУВАННЯ МОВНОГО ПОТОКУ

Сегментні і суперсегментні одиниці фонетики
Фраза
Смисловий чинник у процесі членування мовленнєвого потоку
Синтагма
Такт
Проблема статусу інтонації
Типи інтонації
Фразовий наголос
Мелодика
Функції мелодики
Пауза
Функції паузи
Класифікація пауз
Інтонація як суперсегментний засіб
Милозвучність української мови
Художні засоби милозвучності мови
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ФОНОЛОГІЯ

Теоретичні основи фонеми
Фонологічні школи
Визначення фонеми
Поняття інваріант та основний алофон фонеми

Інваріанти голосних фонем

Артикуляційна характеристика основних алофонів голосних фонем заднього ряду
Артикуляційна характеристика основних алофонів голосних фонем переднього раду
Позиції голосних фонем
Класифікація алофонів українських приголосних
Акустично-артикуляційні ознаки африкат
Середньоязикові приголосні алофони /і/ та /ї/
Фонеми периферійної підсистеми
Сильна й слабка позиція приголосних фонем
Функції фонем
Фонематична транскрипція
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ФОНЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Зміни голосних звуків у потоці мовлення
Консонантне оточення
Наголошеність/ненаголошеність голосних. Артикуляція
Темп мовлення
Зміни приголосних у мовленні
Палаталізація приголосних звуків

АСИМІЛЯЦІЯ І ДИСИМІЛЯЦІЯ приголосних у ПОТОЦІ мовлення

Асиміляція за дзвінкістю
Асиміляція за глухістю
Асиміляція за місцем і способом творення
Асиміляція за м’якістю
Дисиміляція
Подовження приголосних при збігові їх
Фонетичне подовження приголосних
Подовження приголосних звуків
Подовження приголосних внаслідок уподібнення
Асиміляційні подовження
Спрощення в групах приголосних
Чергування звуків
Типи чергувань
Чергування приголосних
Зміни приголосних звуків
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ОРФОЕПІЯ
Орфоепічні норми окремих груп приголосних
Усунення помилок у вимові та наголошуванні слів
Вимова голосних звуків. Артикуляційні норми для утворення голосних звуків
Вимова приголосних звуків. Артикуляційні норми для утворення губних приголосних звуків [б] та [п]
Артикуляційні норми для утворення губного приголосного [в]
Артикуляційні норми для губного приголосного [ м ]
Артикуляційні норми для утворення звука [ф]
Передньоязикові верхньозубні приголосні
Артикуляційні норми для [р], [р’]
Артикуляційні норми для [л], [л’]
Артикуляційні норми для передньоязикових [д], [д’] і [т], [ т ‘]
Артикуляційні норми для утворення зімкнених носових [н], [н’]
Передньоязикові нижньозубні приголосні
Артикуляційні норми утворення свистячих приголосних [зІ, [с], [з’], [с ‘]
Артикуляційні норми зімкнено-щілинних [дз], [дз’], [ц], [ц ‘]
Артикуляційні норми африкат [дж], [ч]
Артикуляційні норми шиплячих [ж], [ш]
Середньоязикові приголосні
Артикуляційні норми середньоязикового приголосного [й]
Задньоязикові приголосні
Артикуляційні норми задньоязикових приголосних [г], [к], [х]
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ГРАФІКА
Основи графіки
Індивідуальні назви літер, шо позначають приголосні
Історія виникнення алфавіту
Реформи алфавіту й графіки
Основні принципи трафіки
Відхилення від фонематичного принципу графіки
Слов’янська писемність
Типи письма
Різновиди звукового письма
Звуко-буквений розбір слова
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ОРФОГРАФІЯ
Орфограма. Орфографічне правило
Апостроф
Вживання м’якого знака на письмі
Сполучення літер йо
Запитання і завдання для самоконтролю
Правила переносу
Правопис значущих частин слова
Правопис префіксів
Запитання і завдання для самоконтролю
Правопис суфіксів
Правопис іменникових суфіксів
Правопис прикметникових суфіксів
Правопис дієслівних суфіксів
Правопис прислівникових суфіксів
Правопис коренів
Написання коренів із сумнівними голосними [е], [и], [о]
Написання коренів з [а] в ненаголошеному складі
Написання [і] після кореневих [ж], [ч], [ш] і [г], [к], [х]
Правопис закінчень
Правопис закінчень іменників
Правопис прикметникових закінчень
Правопис закінчень порядкових числівників і займенників.
Правопис дієслівних закінчень
Правопис власних назв
Правопис складних слів
Правопис слів іншомовного походження
Запитання і завдання для самоконтролю

 

СЛОВОТВІР
Морфемна будова слова
Корінь слова
Суфікс
Префікс
Частини слова, співвідносні з суфіксами і префіксами
Основа слова і закінчення
Спрощення, ускладнення і перерозклад основ
Морфемний аналіз слова
Суфіксальний спосіб словотвору
Іменникові суфікси
Прикметникові суфікси
Дієслівні суфікси
Прислівникові суфікси
Префіксальний спосіб словотвору
Іменникові префікси
Прикметникові префікси
Дієслівні префікси
Прислівникові префікси
Суфіксально-префіксальний спосіб
Безсуфіксний спосіб
Основоскладання як спосіб творення складних слів
Складання скорочених слів
Перехід слів з однієї частини мови в іншу
Словотвірний розбір слова
Будова слова (морфеміка) словотвір
Зміни в морфемній структурі слова
Словотворчі засоби
Тавтологія
Запитання і завдання для самоконтролю

 

МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДОЇ ГРАМАТИКИ
Предмет морфології. Основні ПОНЯТТЯ морфології
Частини мови і принципи виділення їх

 

ЧАСТИНИ МОВИ

 

ІМЕННИК
Загальне значення іменника і його граматичні ознаки
Семантико-граматичні категорії іменника
Категорія істот і неістот
Загальні і власні назви
Іменники з конкретним і абстрактним значенням
Категорія збірності й одиничності
Граматичні категорії іменника. Категорія роду
Категорія числа
Категорія відмінка
Основні значення відмінків
Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни
Поділ на групи іменників І відміни
Поділ на групи іменників II відміни
Форми іменників І відміни
Форми іменників II відміни
Форми іменників III відміни
Форми іменників IV відміни
Відмінювання іменників множинної форми
Відмінювання прізвищ, імен та по батькові
Способи творення іменників
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ПРИКМЕТНИК
Значення прикметника, його граматичні ознаки
Розради прикметників за значенням
Якісні прикметники
Відносні прикметники
Відносно-якісні прикметники
Присвійні прикметники
Присвійно-відносні та присвійно-якісні прикметники
Ступені порівняння ЯКІСНИХ прикметників
Вищий ступінь порівняння
Найвищий ступінь порівняння
Відмінювання прикметників. Повні і короткі форми прикметників
Тверда і м’яка групи прикметників
Відмінкові парадигми прикметників
Відмінювання прикметників на -лиций
Уваги до відмінкових форм прикметників
Способи творення прикметників
Написання прізвищ і географічних назв
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ЧИСЛІВНИК
Значення числівника і його граматичні ознаки
Розряди числівників за значенням і граматичними ознаками
Кількісні числівники
Порядкові числівники
Групи числівників за будовою
Відмінювання числівників
Зв’язок числівників з іменниками
Способи творення числівників
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ЗАЙМЕННИК
Значення займенників. Співвідношення займенників з іншими частинами мови
Розряди займенників
Групи займенників за значенням
Відмінювання займенників
Способи творення займенників
Перехід займенників в інші частини мови
Вживання інших частин мови в ролі займенників (прономіналізація)
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ДІЄСЛОВО
Значення і граматичні ознаки дієслова
Дві основи дієслова
Структурні класи дієслів
Категорія виду
Творення корелятивної видової пари
Категорія перехідності/неперехідності
Зворотні дієслова
Категорія дієслівного стану
Категорія способу
Категорія часу
Теперішній час
Майбутній час
Минулий час
Давноминулий час
Вживання часових форм
Категорія особи
Дієвідміни дієслів
Відмінювання дієслів
Творення часових форм дієслова
Умовний спосіб
Наказовий спосіб
Безособові дієслова
Способи творення дієслів
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ДІЄПРИКМЕТНИК
Творення активних дієприкметників
Творення пасивних дієприкметників
Дієприкметниковий зворот
Розрізнення дієприкметників І прикметників
Перехід дієприкметників у прикметники та іменники
Предикативні форми на -но, -то
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ДІЄПРИСЛІВНИК
Творення дієприслівників
Дієприслівниковий зворот
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ПРИСЛІВНИК
Значення прислівника, його граматичні ознаки
Розряди прислівників за значенням
Означальні прислівники
Обставинні прислівники
Безособово-предикативні прислівники
Морфологічний склад прислівників
Ступені порівняння прислівників
Написання и та і в кінці прислівників
Написання н і нн у прислівниках
Способи творення прислівників
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ПРИЙМЕННИК
Загальні відомості про прийменник
Вживання прийменників з відмінковими формами іменників та субстантивованих слів
Групи прийменників за походженням і морфологічним складом
Морфологічний склад і правопис прийменників
Запитання і завдання для самоконтролю

 

СПОЛУЧНИК
Загальне поняття про сполучник
Сполучники сурядності і підрядності
Морфологічний склад сполучників
Написання сполучників
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ЧАСТКА
Загальне поняття про частки
Формотворчі і словотворчі частки
Модальні (фразові) частки
Заперечні частки не і ні
Правопис часток
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ВИГУК
Загальне поняття про вигук
Групи вигуків за значенням
Ознаки вигуків
Запитання і завдання для самоконтролю

 

СИНТАКСИС ЯК РОЗДІЛ ГРАМАТИКИ
Об’єкт і предмет синтаксису
Типи синтаксичних одиниць
Синтаксичні одиниці-конструкції
Словосполучення як елементарні/неелементарні синтаксичні одиниці-конструкції
Речення як елементарні/неелементарні синтаксичні одиниці-конструкції
Запитання і завдання для самоконтролю

 

Слово і словоформа
Речення, словосполучення, сполучення слів

 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
Відмінності між словосполученням і реченням
Синтаксичні зв’язки і відношення у словосполученні і реченні
Синтаксичні зв’язки у словосполученні
Синтаксичні зв’язки в реченні
Типи і форми синтаксичних зв’язків
Предикативний зв’язок
Підрядний зв’язок
Сурядний зв’язок
Запитання і завдання для самоконтролю
Синтаксис словосполучень
Погляди мовознавців на словосполучення як синтаксичну одиницю

Різновиди словосполучень
Синтаксичні (вільні) словосполучення та стійкі (фразеологічні) сполучення слів, їхня роль у мові
Типи словосполучень за способом вираження головного слова
Типи підрядного зв’язку
Узгодження
Класифікація словосполучень
Синонімія словосполучень і слів
Запитання і завдання для самоконтролю

 

РЕЧЕННЯ
Основи класифікації речень
Ознаки речення. Система простих речень за класифікаційними ознаками
Речення і його основні ознаки
Предикативність і модальні значення
Речення і судження
Комунікативніеть речення
Аспекти вивчення речення
Засоби вираження актуального членування речення

 

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ СИНТАКСИЧНОГО ОПИСУ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ
Парадигма речення

Типи речень за метою висловлювання та за інтонацією
Бажальні, стверджувальні і заперечні речення
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
Типи простих речень
Просте і складне речення
Погляди мовознавців на синтаксичну модель членів речення
Головні члени речення
Підмет. Способи вираження підмета
Погляди мовознавців щодо визначення підмета
Простий підмет
Складений підмет
Присудок
Питання про присудок і його типи
Простий дієслівний присудок
Складені присудки
Складений дієслівний присудок
Складений іменний присудок
Трикомпонентні присудки
Складний (подвійний) присудок
Тире між підметом і присудком
Другорядні члени речення
Сучасні концепції членів речення
Виділення другорядних членів речення
Додаток
Прямий додаток
Непрямий додаток
Непрямий безприйменниковий додаток
Непрямий прийменниковий додаток
Обставина
Означення
Прикладка
Складні випадки визначення другорядних членів речення
Синкретизм у системі членів речення
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ПРОСТЕ ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Загальна характеристика односкладних речень
Внесок мовознавців у вивчення односкладних речень
Дієслівні та прислівникові односкладні речення
Односкладні означено-особові речення
Односкладні неозначено-особові речення
Односкладні узагальнено-особові речення
Односкладні безособові речення
Односкладні інфінітивні речення
Безособові та інфінітивні односкладні речення
Односкладні номінативні речення
Явища синкретизму в реченні
Запитання і завдання для самоконтролю

 

НЕПОВНІ НЕЗАКІНЧЕНІ РЕЧЕННЯ
Загальна характеристика неповних речень
Погляди мовознавців на неповні речення
Контекстуальні неповні речення
Ситуативні неповні речення
Еліптичні речення
Синтаксичний розбір простого речення
Запитання і завдання для самоконтролю

 

Слова-речення
Погляди мовознавців на слова-речення
Різновиди слів-речень
Стверджувальні слова-речення
Заперечні слова-речення
Питальні слова-речення
Спонукальні слова-речення
Емоційно-оцінні слова-речення
Слова-речення у функції структур мовного етикету
Незакінчені речення
Порядок слів у реченні
Граматична роль порядку слів
Позиції головних і другорядних членів у реченні
Синтаксичний розбір неповного речення

 

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ
Поняття про просте ускладнене речення. Особливості простого ускладненого речення
Напівпредикативність (додаткова предикативність)
Погляди мовознавців на природу простих ускладнених речень
Запитання і завдання для самоконтролю
Речення з однорідними членами
Однорідні і неоднорідні означення
Роль сполучників щодо вираження смислових відношень між однорідними членами речення
Конструкції, що не є однорідними членами речення
Координація присудка з однорідними підметами
Розділові знаки між однорідними членами речення
Узагальнювальні слова при однорідних членах речення
Розділові знаки в реченні з узагальнювальним словом
Речення з відокремленими другорядними членами
Загальна характеристика речень з відокремленими другорядними членами
Погляди мовознавців на речення з відокремленими другорядними членами
Запитання і завдання для самоконтролю

 

Обов’язкові і факультативні умови відокремлення другорядних членів
Відокремлені означення
Синтаксичний розбір речення з відокремленими другорядними членами
Відокремлені прикладки
Відокремлені обставини
Відокремлені додатки
Уточнювальні члени речення
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ВСТАВНІ І ВСТАВЛЕНІ СЛОВА, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ТА РЕЧЕННЯ ЗВЕРТАННЯ
Загальна характеристика речень із вставними і вставленими словами, словосполученнями та реченнями

Погляди мовознавців на речення із вставними і вставленими компонентами
Речення із вставними і вставленими компонентами
Вставні компоненти
Вставлені компоненти
Синтаксичний розбір речення із вставними словами, сполученнями слів і реченнями

Звертання
Загальна характеристика звертання
Погляди мовознавців на звертання
Звертання в реченні
Розділові знаки при звертанні
Синтаксичний розбір речення зі звертанням
Порівняльний зворот у ролі члена речення
Активний і пасивний звороти. Роль додатка в активних і пасивних зворотах
Запитання і завдання для самоконтролю

 

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Засоби поєднання частин складного речення
Проблеми дослідження складного речення
Основні типи складних речень
Складносурядні речення
Розділові знаки в складносурядних реченнях
Розділові складносурядні речення
Приєднувальні складносурядні речення
Проблеми дослідження складносурядних речень
Складносурядні багатокомпонентні конструкції
Запитання і завдання для самоконтролю

 

Складнопідрядні речення
Синтаксичний розбір складного речення
Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними
Складнопідрядні речення з підрядними місця
Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними
Складнопідрядні речення з підрядними мети
Складнопідрядні речення з підрядними способу дії
Складнопідрядні речення допустові
Складнопідрядні речення з підрядними супровідними
Розділові знаки у складнопідрядних реченнях
Сполучники і сполучні слова як засоби зв’язку між частинами складнопідрядного речення

Зразок розбору складнопідрядного речення зі сполучним елементом що
Складнопідрядні речення з кількома підрядними
Синтаксичний розбір складного речення з кількома підрядними
Запитання і завдання для самоконтролю

 

Безсполучникові складні речення
Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях
Синтаксичний розбір безсполучникового складного речення
Проблема статусу безсполучникових складних речень
Складні сполучниково-безсполучникові речення
Запитання і завдання для самоконтролю

 

Складнопідрядні багатокомпонентні речення
Запитання і завдання для самоконтролю
Класифікація складних речень із сурядним і підрядним зв’язками
Складні речення із сурядністю і підрядністю
Період
Пряма й непряма мова
Розділові знаки при прямій мові
Синтаксичний розбір речення з прямою мовою
Діалог
Цитата
Розділові знаки при цитатах
Складне синтаксичне ціле
Запитання і завдання для самоконтролю

 

ПУНКТУАЦІЯ
Принципи української пунктуації
Система розділових знаків
Загальні пунктуаційні правила
Пунктуаційний розбір тексту

 

Тестові завдання для тематичного контролю. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Тестові завдання для тематичного контролю. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Тестові завдання для тематичного контролю. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

Тестові завдання для тематичного контролю. ФОНЕТИКА

Тестові завдання для тематичного контролю. ФОНОЛОГІЯ

Тестові завдання для тематичного контролю. ОРФОЕПІЯ

Тестові завдання для тематичного контролю. ГРАФІКА

Тестові завдання для тематичного контролю. ОРФОГРАФІЯ

Тестові завдання для тематичного контролю. МОРФЕМІКА

Тестові завдання для тематичного контролю. СЛОВОТВІР

Тестові завдання для тематичного контролю. МОРФОЛОГІЯ

Тестові завдання для тематичного контролю. СИНТАКСИС

 

 

Караман С. О.

Сучасна українська літературна мова : навч, посібник для стуц. вищ. навч. закл. / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ [та ін.]; за ред. С. О. Карамана. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 560 с.

У посібнику, відповідно до типової програми з курсу «Сучасна українська літературна мова», компактно репрезентовано розділи «Фонетика і фонологія»; «Орфоепія»; «Графіка й орфографія»; «Лексикологія і фразеологія»; «Лексикографія»; «Морфеміка»; «Словотвір»; «Морфологія»; «Син­таксис й пунктуація». Мовна теорія, викладена описово й у вигляді таблиць і схем, супроводжується блоками запитань та завдань для самоконтролю. Завершують посібник тестові завдання, що охоп­люють основні питання лінгвістичної теорії.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний для тих, хто самостійно підвищує знання з української мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.