А. П. Загнітко АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕКСТОВОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ЗАКОНОМІРНОСТІ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Текст належить до синтаксичних утворень, статус яких постає у мовознавстві неоднаково витлумачуваний, що, очевидно, зумовлюється різними підходами до його розгляду…

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ МІНІМУМ

актуальне членування апозитивні відношення атрибут відношення анафора асемантичні сполучники атрибутивне (означальне) безособове односкладне речення безпосереднє керування безсполучникове складне речення безсполучникове…

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І. ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ 1. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современньїй русский язьік: Синтаксис. Пунктуация: Учеб. пособие для студентов….