ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ МІНІМУМ

актуальне членування апозитивні відношення атрибут відношення анафора асемантичні сполучники атрибутивне (означальне) безособове односкладне речення безпосереднє керування безсполучникове складне речення безсполучникове…

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І. ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ 1. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современньїй русский язьік: Синтаксис. Пунктуация: Учеб. пособие для студентов….

V.З НОВІ ЯВИЩА В СИНТАКСИСІ

План 1. Сегментація: основні підходи до аналізу. 2. Парцеляція та приєднання: спільне та відмінне. 3. Називний теми. 4. Лексичний повтор…

ІV.З. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

План 1. Граматичне значення і граматична форма безсполучникового складного речення. 2. Типологія поглядів на формально-синтаксичну і структурно-семантичну організацію безсполучникового складного…