ПОЛІТИЧНА ПОЕМА («СОН» ТА ІН.). СУСПІЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА І СТИЛЬ ПОЕМ «НЕОФІТИ» Й «МАРІЯ» – 2

Складна діалектика Маріїних почуттів, психологія її образу. Спочатку перед нами ніжна, красива, зображе­на в народнопоетичному дусі дівчина «на порі», яка «рожевим квітом розцвіла». Як герої фольклорних тво­рів, вона звертається до сил природи: — Тіверіадо! Шіірокиії-царю озерам! Скажи мені, моя порадо!…

ПОЛІТИЧНА ПОЕМА («СОН» ТА ІН.). СУСПІЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА І СТИЛЬ ПОЕМ «НЕОФІТИ» Й «МАРІЯ»

  Безперечно, на розвиток політичної поезії мав вплив В.  Капніст. Карл Маркс у своїх виписках називає його ім’я у плеяді визначних російських письменників, які ви­ступили з протестом проти кріпацтва і самодержавства *. йдеться насамперед про його славнозвісну «Оду на раб­ство»…

Історична поема та її джерела – 2

Мова-чрерої-в-4юеми індивідуалізована. Поряд з емо- ційна-напруженою мовою Яреми — спокійна урівноваже­на мова Залізняка («Добре, сину, ножі будуть на святеє діло…»)уйірична, наче пісня, мова Оксани. Для підсилен­ня характеристики конфедератів Шевченко зрідка вжи­ває полонізми («гонору слово»), архаїзми (звернення благочинного під час «освячення…

Історична поема та її джерела

Ц і воєрідними історичними мікро-поемами були українські народні думи, в яких відбито життя, побут, національно-визвольну боротьбу народу проти іноземних загарбників і своїх панів —«дуків-сріб- ляників». «Наш історичний епос, змальоване довговіко- вої боротьби і довговікового терпіння українського наро­да піснями того самого…

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА ПОЕМА

Вже в «Енеїді» І. Котляревського, яка стала значною віхою на шляху до реалізму, бачимо витоки таких поемних різновидів, як сатирично- гумористичний, соціально-побутовий та історико-роман- тичний. Власне, сатиричне і соціальне в цій поемі висту­пають спільно, у єдності. Ще раніше, в давній…

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ ЕПІКИ

Українським героїчним епосом слід вважати ду­ми та історичні пісні. Т. Шевченко порівнював думи з поемами Гомера. «Малороссийскими рап­содами» назвав сліпців-бандуристів М. Максимович у передмові до своїх «Малороссийских песен» (1827). М. Цертелєв ще раніше писав про українські думи як «поеми». Леся…

З ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЕМИ

Поема — це вищий ступінь у розвитку поезії. На закони цього літературного виду впливала І передусім сама дійсність, різні вияви народно­го життя, соціальної і національно-визвольної боротьби, морально-етичних норм тощоГ Розвиток поеми обумов­лений соціально-історичний^ літературним процесом. Теоретично обгрунтував існування поетичного епосу…

Українська поема першої половини 19 століття / М. П. Гнатюк – ВСТУП

У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літературі першої половини XIX століття, піввіковий шлях поеми від соціально-побутових сюжетів до суспільно-філософського узагальнення дійсності. Значну увагу приділено питанням методу і жанру, проблематики і поетики. Українську поему розглянуто в тісному зв’язку…

ІВАН ФРАНКО «СОН КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА» (1895)

СКАЧАТИ   Опублікована в журналі «Житє і слово» і в цьому ж році видана окремою книгою фантастична драматична поема «Сон князя Свя­тослава» у підзаголовку була названа автором драмою-казкою. Автори «Історії української літератури» жанр твору визнача­ють по-різному: один раз повторюється авторська…

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТИЧНА ПОЕМА КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

СКАЧАТИ   Період кінця XIX — початку XX століть — переддень докорінних соціальних змін у суспільному житті. В цей час українська літера­тура, як і інші літератури народів Росії, вступила в новий період свого розвитку, коли виникали в ній нові ідейні…

ПОВТОР ЯК ПОЕТИЧНИЙ ПРИНЦИП У ЖАНРІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ДУМИ

СКАЧАТИ   ЗМІСТ Вступ Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах 2.1.    Специфіка сюжету думи «Про Івася Коновченко» 2.2.                                                                      Повторення образних виразів 2.3.                                                                                  Слова-повтори,      які мають спільний корінь 2.4.                                                                    Формульне   означення мови…

МЕТАЛОГІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СИСТЕМІ ПОСТРОМАНУ

СКАЧАТИ   МЕТАЛОГІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СИСТЕМІ ПОСТРОМАНУ Стаття присвячена функціональним відношенням між структурними елементами постмодерністського роману. Металог у постромані розглянуто як наслідок якісних змін, що відбуваються на фоні “відчуження від авторського посідання слова” всередині базової тріади: внутрішня форма – зовнішня…

Семантичні характеристики оцінних прикметників.

Ключові слова: оцінне значення, прикметники, семантичні типи, англійська мова, українська мова. 1.                Вступні зауваження. Оцінка як семантичне поняття має на увазі ціннісний аспект значення мовних виразів [8]. Питання цінності й ціннісних орієнтацій досліджувались головним чином в логіці, де під оцінкою…

Розробка практичного заняття. Тема: Лексико-семантичні групи іменника

СКАЧАТИ Розробка практичного заняття студентки 5 курсу, магістратури Лач Тетяни Тема: Лексико-семантичні групи іменника Вид заняття: практичне. Мета: навчальна: поглибити знання з теми іменник; навчити класифікувати іменники за лексико-семантичними групами; застосовувати їх у практичній діяльності; розвивальна: розвивати мовне чуття студентів,…

Розробка лекційного заняття. Тема: Прикметник як частина мови.

СКАЧАТИ   Розробка лекційного заняття студентки 5 курсу, магістратури Лач Тетяни Тема: Прикметник як частина мови. Вид лекції: тематична. Мета: навчальна’, поглибити знання з теми прикметник як частини мови; навчити застосовувати їх у практичній діяльності, навчити класифікувати прикметники, виокремлювати їх…