Передмова і вступні слова М. Хвильового до 1-го тому своїх вибраних творів (В-во Рух, 1932 р.)

Я – (РОМАНТИКА)  Герой новелі «Я» — не революціонер. Це — так би мовити, «революціонізований» індивідуаліст, себто один із тих дрібнобуржуазних інтелігентів, що не позбулися психологічного вантажу «молодої людини XIX сторіччя», — людини, про яку зараз, з легкої руки М….

ПЕРЕДМОВА І ВСТУПНІ СЛОВА М. ХВИЛЬОВОГО до першого тому його «Вибраних творів» 1932 р.

ПЕРЕДМОВА На протязі кількох останніх років дехто із наших не в міру дбайливих критиків рішуче й безапеляційно закреслює весь мій попередній, мало не чотирнадцятилітній твор­ чий шлях пролетарського письменника. Робиться це дуже просто. Знаєте, хто такий Хвильовий? Та це той,…

ПРОМОВА М. ХВИЛЬОВОГО на загальних зборах харківської організації ВУСПП, 24.II.1931

Товариші, у центрі подій, що відбулися нещодавно на літературному фронті безперечно стоїть розформування ПРОЛІТФРОНТу і влиття основної маси його членів до ВУСППу. Варто було захитатися цій організації, себто, так званому «Об’єднанню студій пролетарського літера­ турного фронту», як всі ті організації…

РЕЗОЛЮЦІЯ загальних зборів ПРОЛІТФРОНТу в справі консолідації сил пролетарської літератури від 19 січня 1931 року

1. Велетенські досягнення на фронті соціялістичного будівництва, буйне зростання соціялістичної промислово- сти, героїчне здійснення п’ятирічки за чотири роки, зро­ стання колгоспного руху, успішний розгорнутий наступ на всі капіталістичні елементи села і міста, ліквідація кур­ кульні, як кляси, на основі суцільної…

ДО ЧИТАЧА

Що з більшими поспіхами й темпами розгортається соціялістичне будівництво, то гостріше постає опір клясо- во-ворожих пролетаріятові сил, виявляючись також і на ідеологічному фронті, виявляючись до того ж часто в за­ маскованих малопомітних і тим паче небезпечних для пролетаріяту формах і…

«В ЯКОМУ ВІДНОШЕННІ ДО «ХВИЛЬОВОМУ» «ВСІ ТІ»…

І У березні місяці б. р. в газеті «Комуніст» було надрукова­ но мого листа15, що в ньому я рішуче й остаточно засудив ту систему своїх поглядів на наше культурне будівництво, яку прийнято тепер називати «хвильовізмом». В різних колах нашого українського…

ЛИСТИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ДО АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА

І Дорогий Аркашо, вітайте від мене всіх ваплітян і пере­ дайте їм, що Европа чекає їх до себе на якісь місяці 2-3. Подивитись є що. Це свідчить хоч би той же Берлін, що в ньому я живу уже кілька днів….

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ «КОМУНІСТ»

Шановний товаришу редакторе! Прошу вас вмістити в однім із ближчих номерів цен­ трального органу нашої партії цього мого листа. 1) В лютневих числах «Комуніста» (№№ ЗО, 31,32 і 33) надруковано було статтю завідуючого Відділом Преси ЦК т. А. Хвилі під…

ЗАЯВА ГРУПИ КОМУНІСТІВ ЧЛЕНІВ ВАПЛІТЕ

У зв’язку з літературною дискусією виявилися певні на­ ші ухили від партійної лінії у ґрунтовних політичних пи­ таннях, ухили, що були широко використані ворожими про­ летарській революції елементами. Утворилось таке становище, що український шовінізм став визнавати нас за своїх однодумців,…

ХУДОЖНІЙ МАТЕРІЯЛ У «НОВІЙ УКРАЇНІ»

І — Як будуть творити молоді письменники Радянської України, коли майже всі визначні сили старої письменниць­ кої генерації живуть зараз за кордоном? З кого, з чого бу­ дуть рости? Життя дало відповідь: — З ґрунту. З маси. Але ростуть молоді…

НАШ УНІВЕРСАЛ

До робітництва і пролетарських мистців українських В переддень п’ятого Жовтня ми, коло харківських пое­ тів, що не приєднуємо себе до жодної групи існуючих шкіл і напрямків літературтих, урочисто оголошуємо: Не з негативною програмою руйнування того, що саме розкладається, ідемо ми…

РІЗНЕ 1921 — 1932. КОМЕНТАР РЕДАКТОРА

До розділу «Різне» подаємо, з одного боку, ті принагідні пи­ сання М. Хвильового, які не вкладаються в його полемічні до­ бірки, а з другого — деякі такі матеріяли, які безпосередньо по­ в’язані з його діяльністю і творчістю. Маємо на увазі…

ЕПІЛОГ

Я — це критик, не теоретик і навіть не публіцист. Я — звичайнісінький собі читач. Читав я, звичайно, й твори Остапа Вишні (хто не читав творів Остапа Вишні?). «Усмі- 542 шки» Остапа Вишні я полюбив. Полюбив їх за те, що…

6. ОСТАП ВИШНЯ І СУЧАСНІСТЬ

«У цьому розділі ми зібрали до­ купи кілька характерних зауважень нашого автора щодо різних явищ нашої сучасности». Ол. Полторацький — Ну, знаєте, тов. Европенко-Европацький, хоч, як правило, «інфернальних філософів геніталій» і не притяга­ ють до карної відповідальности, але над Полторацьким…

5. ОСТАП ВИШНЯ, МАШИНА Й МІСТО

«Ми вже кваліфікували соціяль- не походження тієї суспільної вер­ стви і що висунула нашого автора. Наша сучасність дала нам досить зразків того, як ставляться пред­ ставники деяких селянських верств до міста. Місто пригноблює їх… звідси виникає мінор… Остап Виш­ ня,…