Короткий термінологічний словник

Абзац (нім. Absatz — перерва, пауза, відступ) — частина тексту (або весь текст) від одного відступу до другого, яка містить одне, кіль­ка чи й багато пов’язаних логічно речень, що становлять певне від­носно завершене семантичне і граматичне ціле. Абсурдне (лат. absurdus…

Література

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К.: Радянський пись­менник, 1970. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — М.: Советская энциклопедия, 1966. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. — Львів: Світ, 2003. Балли Ш. Французская стилистика. — М.:…

Запитання. Завдання

У чому сутність комунікативно-стилістичних якостей мовлення? Які його складові, найтиповіші ознаки? Визначте основи мовної і мовленнєвої культури. Доведіть, що знання стилістичних функцій мовних одиниць, вміння практично по­слуговуватись ними в межах усіх стилів мови — одна з визначальних ознак високої культури…

Висновки

Знання теорії стилістики і оволодіння її практикою формуються знанням стилістичних можливостей мовних одиниць — від фонем, лі­тер і до текстів, умінням послуговуватись ними за найрізноманітніших мовленнєвих ситуацій. Тільки таким чином у мовленні кожного носія національної мови з’являється все те, що…

Стилістичні можливості рідної МОВИ

Кожна людина з раннього дитинства поступово й досить швидко оволодіває рідною мовою — її лекси­кою і граматичною будовою, а на цій основі також і мовленнєвою стилістикою, функціональними спро­можностями мовних одиниць. Чим усталеніші мовні засоби і повніше закріплені народною мовленнєвою традицією,…

Комунікативно-стилістичні функції жестів, міміки

Усне мовлення являє собою явище і власне мовне (фонетико-фонологічне, лексичне, фразеологічне, гра­матичне), і таке, що доповнюється певними немовними реаліями. Для спілкування, за словами Н. Бабич, «не­достатньо оволодіти мовною системою, опанувати меха­нізм інтонування (мелодію, наголос, темп, паузи) — потрібно ще й…

Український менталітет і стилістика української мови

Стилістична своєрідність слів, словосполучень і ре­чень нерідко створюється такою логічно-значеннєвою й емоційною ознакою, як менталітет, ментальність. М е н-ии&л-і-ш е. т — де сукупність психічних, інте­лектуальних, релігійних, естетичних та інших особли­востей мислення народу, соціальної групи або індивіда, що виявляються в…

Евфонія (милозвучність) мовлення

Однією з позитивних і, водночас, визначальних оз­нак мовлення є його евфонія, милозвучність (грец. eup­honia, від eu — добре і phône — звук). Ця якість мовлен­ня досягається певними мовними засобами, переважно лексичними і фонетичними. Винятково важливими й прямими елементами мовленнєвої евфонії…

Риторика як складова стилістики

Важливим елементом стилістики, загальної теорії й практики культури мовленняєриторика (грец. rhe­tor — оратор) — наука красномовства (ораторського мистецтва). Риторика — це також навчальний предмет, у якому викладено теорію красномовства, ораторського мистецтва. Таку назву мають і особливі навчальні під­ручники, посібники: Старовинні…

Багатство і мистецтво мовлення

Лексема «багатство» належить до найуживаніших у всенародному мовленні. Вона позначає велику кіль­кість чогось, його багатоманітність, цінність, вартіс- ність, важливість, спроможність, значеннєвість. Багатство мовлення, яке найбільше визна­чається кількістю слів у мові, усталеністю їх лексичних значень і морфемно-морфологічних форм, розгалуже­ністю синтаксичних конструкцій…

Етичність і естетичність мовлення

Етичність і естетичність мовлення взаємозумовлені, окремий розгляд їх є дещо умовним. Усе етичне повніс­тю або частково одночасно й естетичне, і навпаки. Поняття «етичність», як і прикметник «етичний», від якого воно утворилось, пов’язане з етикою (лат. ethica, від грец. ethos —…

Доречність мовлення

Однією з комунікативно-стилістичних якостей мов­лення є доречність — абстрактний іменник до прикмет­ника «доречний» (який відповідає обстановці): Євген Вікторович визнавав доречність подібних міркувань Преображенського (І. Ле). Доречність мовлення — неодмінна ознака стилістично досконалого, довершеного, бездоганного за своїм змістом і структурою мовлення….

Простота, стислість, виразність, чіткість і яскравість мовлення

Такі комунікативно-стилістичні якості мовлення, як простота, стислість, виразність, чіткість і яскра­вість, настільки взаємопов’язані й взаємозумовлені, що їх окремий розгляд видається недоцільним. У мовознав­стві вони тільки загалом диференційовані, лінгвістично не визначені. Однак певна послідовність у розташуван­ні цих різновидів мовлення простежується, вона…

Образність мовлення

Одну з особливостей мовлення становить його об­разність — спосіб передавання певних понять через художні образи, якими відтворюється не зовсім звичне бачення, сприймання людиною навколишнього світу і себе в ньому. Найповніше образне мовлення реалізуєть­ся в художньому стилі мови. Лексема «образ» має…

Чистота мовлення

Чистота мовлення є його важливою комунікативно- стилістичною ознакою. Лексема «чистота» означає стан і властивість за значенням «чистий», напр.: М. Риль­ський високо цінував мовностилістичну майстерність творів літератури художнього реалізму, чистоту і яс­ність літературної мови (3 посібника). Слово «чистий» багатозначне. Одне з…