Принципи української пунктуації

Розділові знаки є насамперед показниками синтаксичного членування писемного мовлення. Такі розділові знаки, які обумовлені струюурою речення, є обов’язковими. До них належать значки, якими відділяються у тексті одне від одного прості речення або частини складного речення, або ті елементи речення, які…

Пунктуація

Пунктуація (від латинського рипкШаіїоп – рипкіит, що означає крапка) – це система правил уживання на письмі розділових знаків і розділ мовознавчої науки про використання розділових знаків. Розділові знаки — це частина графічної системи мови, умовно прийняті значки (крапка, кома, тире…

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Як утворюється складне синтаксичне ціле? Розробіть алгоритм 2. Які засоби зв’язку використовуються для поєднання самостійних речень у складному синтаксичному цілому? Наведіть приклади. 3. Як за допомогою інтонації оформляється складне синтаксичне ціле? 4. Що є спільного між складним синтаксичним цілим…

Складне синтаксичне ціле

Складне синтаксичне ціле – одиниця більша, ніж речення. Воно утворюється кількома реченнями: простими неускладненими, ускладненими, складними елемен­ тарними і багатокомпонентними. Речення, які належать до складного синтаксично цілого, різні за своєю структурою і самостійні, вільно поєднуються одне з одним передусім змістом….

Розділові знаки при цитатах

Слова та вирази, вживані не в своєму звичайному значенні, маловживані, сказані іронічно, застарілі або, навпаки, зовсім нові (якщо автор хоче підкреслити цю їх особливість), виділяються лапками: А. Данилюк називає українську хату історич- 1 ним явищем, стверджує, що її «генетичне коріння…

Цитата

Дослівно переданий на письмі уривок з якогось твору називається цитатою. Цитати вживаються переважно в наукових та публіцистичних творах. 483 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА Цитати наводяться в супроводі слів автора або без них: Цікавий символічний факт про ціну людського імені наводить…

Діалог

Дослівно відтворена розмова двох або кількох осіб називається діалогом. Чужа мова, передана в формі діалога, не завжди супроводжується словами автора. Порівняйте: 1 .-Я й д у , йду, мамо. – Не йди, не йди, сину… Пішов, бо стелилася перед його…

Синтаксичний розбір речення з прямою мовою

Зразок розбору речення з прямою мовою <гІмпресіонізм та експресіонізм – і/е два мистецькі напрями, що зударилися своїми протилежними світоглядними настановами на зламі 19-го і 20-го сторіч» відповіла Олександра Черненко, коли її запитали (М. Євшан). Слова автора відповіла Олександра Черненко, коли…

Розділові знаки при прямій мові

1. Пряма мова береться з обох боків у лапки. Причому в лапки беруться також знак питання, знак оклику і три крапки. Крапка і кома виносяться за лапки. Проте, якщо є вже знак питання, знак оклику чи три крапки, то ні…

Пряма й непряма мова

Під час спілкування часто виникає необхідність передати чиєсь мовлення. Іноді важливо передати не лише зміст, а й саму форму та інтонацію. Існує дві форми передавання чужого мовлення: пряма і непряма мова. Прямою мовою називається чуже мовлення, передане дослівно, з повним…

Період

Період (від грец. регіоАон – коло, переносно – заокруглена мова) це складне ре­ чення ускладненої будови: перша частина являє собою кілька однотипних (однорід­ них) за функцією речень (члени періоду), друга заключна, що є простим чи складним реченням, головним щодо першої…

Складні речення із сурядністю і підрядністю

Такі речення завжди багатокомпонентні, бо для реалізації сурядного і підрядного зв’язку необхідно не менше трьох предикативних частин. Цю модель становлять речення з провідним сурядним і допоміжним підрядним зв’язками. З огляду на синтаксичні засоби зв’язку між частинами і компонентами цих речень…

Класифікація складних речень із сурядним і підрядним зв ’язками

Складними сполучниковими реченнями з різними видами зв’язку є КОНСТруцц» в яких одночасно наявні сурядний і підрядний зв’язки. Щодо статусу цих структ\~! як окремої моделі ускладнених складних речень немає одностайності ні в зарубі ній, ні у вітчизняній лінгвістиці. Деякі мовознавці (і….

Запитання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягає особливість складнопідрядних багатокомпонентних речень? 2. Чому складнопідрядні багатокомпонентні речення виникли найпізніше? 3. Які моделі складнопідрядних багатокомпонентних речень належать до цент­ ральних, а які – до периферійних? 4. З ’ясуйте специфіку складнопідрядних речень з неоднорідною супідрядністю. Які…

Складнопідрядні багатокомпонентні речення

Речення з неоднорідною супідрядністю і послідовною підрядністю. Визна­ чальним у них є зв’язок неоднорідної супідрядності. До цих конструкцій належать: 1. Чотирикомпонентні структури, в яких абсолютно незалежній головній частині підпорядковані два підрядні компоненти, один з яких являє собою підрядне першого ступеня,…