Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які особливості безсполучникових складних речень? 2. Чому безсполучникові конструкції розглядаються як складносурядні чи склад­ нопідрядні безсполучникові складні речення? 3. У чому специфіка безсполучникових складних речень з однорядними час­ тинами та з неоднорідними частинами? 4. Схарактеризуйте семантико-синтаксичні відношення, наявні в…

Складні сполучниково-безсполучникові речення

За характером сполучникового зв’язку і безсполучниковості мовознавці виокрем­ люють три типи утворень: з сурядністю і безсполучниковістю, з підрядністю і безспо­ лучниковістю, з сурядністю, підрядністю і безсполучниковістю. Конструкції з сурядністю і безсполучниковістю. Виділяють три їх різновиди: з сурядністю й однорідною безсполучниковістю;…

Проблема статусу безсполучникових складних речень

Складні безсполучникові речення, незважаючи на тривалість їх вивчення і наяв­ ність багатьох спеціальних досліджень, і нині викликають суперечки у мовознав­ стві. Дотепер не з’ясовано теоретичні питання щодо їх граматичної природи, син­ таксичної форми та синтаксичного значення, не визначено статусу інтонації,…

Синтаксичний розбір безсполучникового складного речення

Зразок розбору Он гола скеля стоїть, трохи похилилася набік; на самім її вершечку примостилася біла береза, журливо опустивши віти додолу (Панас Мирний). Речення складне, безсполучникове, розповідне; складається з двох частин – прос­ тих речень: 1. Он гола скеля стоїть, трохи…

Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях

Основні правила Приклади Кома, крапка з комою Між відносно рівноправними частинами ставиться кома Пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнеш люди (Леся Українка); На білу гречку впали роси, Веселі бджоли одгули, Замовкло поле стоголосе В обіймах золотої мли…

Безсполучникові складні речення

Безсполучниковими називаються складні речення, частини яких поєднуються і одне граматичне та смислове ціле не сполучниками або сполучними словами, а лише інтонацією: Пора була весняна, раніш нє сонце т ак лю бо світ ило, н е пекло, а гріло- тая зеленіли,…

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яке речення називається складнопідрядним? 2. Назвіть типи складнопідрядних речень. 3 . Коротко схарактеризуйте кожен із типів складнопідрядного речення. Наведіть приклади. 4. Якими засобами виражаються смислові і синтаксичні зв’язки між головною і підрядною частинами речення? 5. Обґрунтуйте особливості розчленованоі/нерозчленованої структур…

Синтаксичний розбір складного речення з кількома підрядними

Зразок розбору – Прощай, Микито, серце полум’яне!.. Прости мене за кривди, бідний брате, Що ти зазнав од мене без провин, Бо не хотів усобної я раті, Яку підняти мислив Костянтин (/. Кочерга). за які? | | чому? п ‘( □якої?…

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Складнопідрядні речення з кількома підрядними – це такі речення, до складу яких входить два або більше підрядних предикативних частин. Складнопідрядні речення з кількома підрядними поділяються на кілька різно­ видів: 1) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю; 2) складнопідрядні речення з послідовною…

Зразок розбору складнопідрядного речення зі сполучним елементом що

І. Народ, що вільним став, нікому не зламати (В. Сосюра). 2. Вона дивувалася, думки двох незнайомих людей можуть так збігатися (В. Підмогильний). У першому реченні слово що має предметне значення, замість нього можна по­ ставити пояснюваний іменник з головного речення…

Розділові знаки у складнопідрядних реченнях. Сполучники і сполучні слова як засоби зв’язку між частинами складнопідрядного речення

В організації внутрішньо-синтаксичної структури складнопідрядного речення як комунікативної одиниці важливу роль відіграють такі мовні засоби, як сполучники підрядності та сполучні слова, вказівні слова, співвідношення видо-часових і спо- собових форм дієслів-присудків, порядок частин, лексичні елементи, інтонація. Сполучники підрядності і сполучні слова…

Складнопідрядні речення з підрядними супровідними

Складнопідрядним реченням з підрядними супровідними називається таке складне речення, в якому залежна частина містить те чи інше додаткове зауваження до головної, конкретизуючи або уточнюючи її зміст. Головними ознаками таких речень є те, що підрядна частина в них не відповідає ні…

Складнопідрядні речення допустові

Складнопідрядні допустові речення вказують на те, що могло б перешкодити дії у головній частині. Вони відповідають на питання незважаючи на що? і поєднуються з головною частиною сполучниками хоч (хоча), дарма що, як не, куди не, незважаючи на те що: Хоч…

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії

Складнопідрядним реченням з підрядним способу дії називається таке складне речення, в якому залежна частина вказує на спосіб або ступінь дії головного речення. Підрядна частина відповідає на питання як? яким способом? якою мірою? наскільки? і з’єднується з головною сполучним словом як…

Складнопідрядні речення з підрядними мети

Складнопідрядним реченням з підрядним мети називається таке складне ре­ чення, в якому підрядна частина вказує, з якою метою відбувається дія, виражена в головній частині. Підрядна пов’язана з присудком двоскладного речення чи головним членом одно­ складного, частина виражає мету стосовно всього…