Суржик

Суржик буквально означає суміш жита з пшеницею, ячменю з вівсом та ін., а та­ кож борошно з такого зерна. У мовознавстві цим словом позначають мову, в якій штучно об’єднано без дотримання літературних норм елементи різних мов. Уживають суржик в Україні…

Колоритно-стильові різновиди мовлення

Крім функціональних стилів, в українській мові виділяються й інші стильові різновиди, основою класифікації яких є неоднакове експресивне забарвлення, харак­ терне для того чи іншого мовлення. За допомогою такого забарвлення виявляються різне ставлення того, хто говорить, до висловлюваного, різний тон і…

Виникнення давніх українських діалектів. Сучасні територіальні діалекти

Кожна мова характеризується наявністю територіальних відгалужень – наріч, діалектів, говірок. їх виникнення сягає глибокої давнини, ще родоплемінного періо­ ду, а територіальне закріплення пов’язане з добою феодалізму. Недарма їх вважають «живою історією мови». Діалектна диференціація мов не однакова: якщо в англійській…

Джерела української літературної мови

Усне народне мовлення є одним з найважливіших джерел формування писем­ но-літературної мови. Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі середньонаддніпрянських говірок (діалектів) південно-східного наріччя. Другим джерелом становлення літературної мови є фольклор (усні історичні твори, плачі, казки і перекази, легенди тощо)….

Короткі відомості з історії української писемності

Українська мова належить до старописемних мов. Українська писемність почи­ нається з XI ст. Виникнення українського письма учені пов’язують зі створенням на основі грецького алфавіту в IX ст. нашої ери слов’янського кириличного, або кирилиці, названого на честь його творця – просвітителя…

Формування літературної мови. Писемна й усна форми української літературної мови

Літературна мова – це мова, оброблена майстрами слова, вченими. Від діалектної мови вона відрізняється тим, що має певні кодифіковані (зафіксовані у словниках та підручниках) норми щодо вимови, слововживання, граматичних форм, яких повинні дотримуватися мовці. Це своєрідний зразок, еталон правильного користування…

Походження української мови

Формування сучасної української мови з усіма її особливостями тривало кілька століть. Як слушно зауважив визначний мовознавець О. Потебня, виокремлення б етнофафічної одиниці – це не падіння яблука, що сталося точно о такій-то годині, хвилині. Є багато версій походження української мови….

Функції мови

Мова виконує кілька функцій (від лат. junctio – обов’язок, коло діяльності, при­ значення), життєво важливих для суспільства, окремих груп і кожної людини. Голов­ ними є комунікативна і мислетворча, а ряд інших (експресивна, гносеологічна, ідентифікаційна, номінативна, естетична тощо) є похідними від…

Мова як суспільне явище

Мова – явище суспільне. З одного боку, мову творить і розвиває суспільство, з дру­ гого – без мови не було б суспільства. І наука, і техніка, і релігія, і ідеологія, і культура не можливі без мови, бо мова забезпечує всі…

ПЕРЕДМОВА

Мова є засобом спілкування між людьми у різних сферах діяльності. Її призна­ чення як реальної знакової системи, що використовується у певному соціумі (суспіль­ ному об’єднанні людей), полягає не тільки у пізнанні навколишньої дійсності, вира­ женні та повідомленні думок, а й…