СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Античные теории языка и стиля. — М.; Л., 1936. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К., 1991. Аристотель. Риторика // Античные риторики. — М., 1978. Арістотель. Поетика / Пер. Б. Тена. — К., 1967. Арутюнова Н. Д. Язык и мир…

СЛОВНИК СТИЛІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ – 2

Крилаті вислови (слова) — стилістичні засоби; ними є стійкі вирази, що мають певне літературне або історичне походження. Це переважно вислови визначних діячів, цитати з відомих творів, що завдяки своїй точності й виразності поширились і стали стилістемами: Напитися шоломом з Дону…

СЛОВНИК СТИЛІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Абракадабра (лат. аЬгасасіаЬга — заклинання) — магічна формула, таємне слово, замовляння; синонім безглуздя, нісенітниці, незрозумілого набору слів. Абсолютна теперішність (лат. аЬ$о1иІи$ — необмежений) — те саме, що й історична теперішність. Абсурд (лат. аЬзигсІиз — безглуздий) — безглузді твердження; вислови, позбавлені…

СХЕМИ АНАЛІЗУ

Схема фонетико-стилістичного аналізу художнього тексту 1. Виразне читання тексту (правильне інтонування, наголошення). Стиль. 2. Пошук явищ фоноесмантики. 3. Характеристика засобів милозвучності: а) евфонічні чергування голосних і приголосних звуків; б) вимовна легкість (повноголосся, подовження, спрощення). 4. Звукопис: асонанс, алітерація, дисонанс, парономазія,…

СТИЛІ НАВЧАННЯ

Для курсу педагогічної майстерності важливим є поняття стилів навчання, що визначають шляхи здобування знань. Умовно їх називають так: стиль діяча, стиль мислителя, стиль теоретика, стиль практика, стиль активіста, стиль рефлектора1. Така система стилів окреслює всі поступові етапи тривалого навчального процесу,…

КУЛЬТУРА МОВИ

Культура мови є мовознавчою наукою, яка на ґрунті даних лексики, фонетики, граматики, стилістики виробляє критерії усвідомленого ставлення до мови й оцінювання мовних одиниць та явищ, механізми нормування і кодифікації (введення в словники та у їх мовну практику). Культура мовлення —…

Мовне вираження сміхової культури у творчості Остапа Вишні

Українська сміхова культура має дуже давню і потужну традицію у побуті, звичаях, обрядах, фольклорі. Вона знайшла відчутний розвиток у класичній українській художній літературі, її вершиною можна вважати «Енеїду» Івана Котляревського, що вважається енциклопедією культури сміху українського народу1, настільки сміх у…

Історизм комедійного аналізу

Суттєві особливості комічного змінювалися від епохи до епохи; змінювалась і сама дійсність, і вихідна позиція комедійного аналізу життя. В давньому комедійому дійстві критика йде з точки зору «я». Вихідна позиція — особисте ставлення людини, яка насміхається. Розвинена державність Риму обов’язково…

Типи і відтінки комізму. Міра сміху

Гумор і сатира — основні типи комізму. Гумор — сміх дружній, незлобливий, хоча, за висловом Ю. Борєва, «не беззубий»1. Він вдосконалює те чи інше явище, очищає від недоліків, допомагає повніше розкриватися всьому суспільно цінному в ньому. Гумор вбачає у своєму…

Комічне як суперечність

Сутність комічного — в суперечності. Комізм — результат контрасту, розладу, протистояння: огидного — прекрасному (Арістотель); низького — піднесеному (Е. Кант); безглуздого — розсудливому (Ж. Поль, А. Шопенгауер); автоматичного — живому (А. Бергсон); брехливого, лжеґрунтовного — значному, дійсному, істинному (Г. Гегель);…

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ. Комічне як соціокультурна реальність

Способи творення комічного та його об’єкти у кожній мові свої. Вони складають один із суттєвих аспектів характеристики стилістичної системи національної мови. Особливо важливою у створенні гумористичного ефекту є лінгвокраїнознавча інформація. Феномен комічного у мові, як і в побуті чи різноманітних…

СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ

Стилістичними прийомами називають різні способи комбінування мовних одиниць одного рівня у межах одиниць вищого рівня. Стилістичний прийом ґрунтується на синтагматичних відношеннях між стилістично маркованими і стилістично не- маркованими одиницями в тексті. Отже, в основі стилістичних прийомів лежать синтагматичні відношення, що…

Інші тропи і фігури

Антитеза (від гр. апІііЬезіз — протиставлення, суперечність) — риторична фігура, що полягає у зумисне підкресленому зіставленні двох протилежних, але пов’язаних між собою понять, явищ, речей, ідей та образів для підсилення вражень, для більшої переконливості. Наприклад: Рабський дух краси найвищої збагнуть…

Період

Період (гр. регіосіоз — обертання, круговерть) — риторична фігура, в якій цілісна, завершена думка подається в ускладненому простому, багаточленному складному реченні або кількох реченнях, що структурно й інтонаційно поділяються на дві частини — члени періоду. Перший член {протазис — підвищення)…

Порівняння

Порівняння — це тропеїчні фігури, в яких мовне зображення особи, предмета, явища чи дії передається через найхарактерніші ознаки, що є органічно властивими для інших: дівчина струнка, як тополя; волошки сині, як небо; надворі тепло, як улітку; руки, як у мами…