SUBMISSION INFORMATION

Linguistic Studies (LS) is the official collection of scientific papers of Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics, the Philological Faculty, Donetsk National University, Ukraine published two times per year. There are approximately 40-45 articles per issue. The first volume…

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 10 РАЗДЕЛ І Теория языка 12 Загнитко Анатолий Функциональная категорийность числа имен существительных: типология и параметры 12 Сидельникова Лариса Фонографическое и идеографическое развитие системы буквенных знаков новофранцузского языка (ХVII-XVIII ст.) 17 Филатова Елена Языковые и речевые единицы и их…

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Білих Олександр Петрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (м. Кіровоград, Україна). Болкова Ольга Миколаївна – аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету, провідний редактор редакційно-видавничого відділу Донбаської…

ABSTRACTS — 3

THE FUNCTIONING OF THE LEXICAL-SEMANTIC GROUP OF VISUAL PERCEPTION IN FRENCH NARRATIVE TEXTS OF THE XXTH CENTURY Julia Silina Department of Theoretical and Applied Linguistics, Voronezh State University, Voronezh region, Russia ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 25 270 Available 25 November 2011…

ABSTRACTS – 2

ELECTION PROGRAM STATEMENT AS A TYPE OF A TEXT OF POLITICAL DISCOURSE Yuriy Polyezhayev Department of Foreign Languges of Professional Direction, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine Available 11 November 2011 Abstract Relevance The relevance of the study is determined…

ABSTRACTS

234 CASE FORMS OF NOUNS OF NEUTRAL IN PLURAL IN THE UKRAINIAN EDITION OF CHURCH SLAVONIC LANGUAGE OF THE END OF THE XVITH – XVIITH CENTURIES Oleksandr Bilykh Department of Ukrainian Language, Kirovohrad Vynnychenko State Pedagogical University Kirovohrad, Ukraine Available…

ПРЕДИКАТНІСТЬ І ПРЕДИКАТЕМА: КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Рец. на кн. : Кульбабська О. Вторинна предикація у простому реченні : монографія / Олена Валентинівна Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 672 с. Однією з домінувальних тенденцій сучасної лінгвістики є прагнення осмислити / переосмислити максимальну кількість…

ПІЗНАННЯ ЧЕРЕЗ МОВУ ІНШИХ СВІТІВ

Рец. на кн. : Жуковський С. Життя, і сльози, і любов : Художні переклади / Станіслав Віталійович Жуковський. – К. : Український письменник, 2011. – 151 с. Переклад належить до тих феноменів творчо-стильового пошуку, коли через власне серце, власну душу…

Олександр Білих – ВІДМІНКОВІ ФОРМИ МНОЖИНИ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ В ЦЕРКОВНОСЛОВ‟ЯНСЬКІЙ МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ КІНЦЯ XVI – XVII СТ.

У статті розглянуто особливості творення відмінкових форм множини іменників середн. р. в церковнослов‘янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст., проведено порівняльний аналіз цих форм із відповідними у старослов‘янській мові та українській XVI – XVII ст. Ключові слова: відмінкова…

Юлия Силина – ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ВО ФРАНЦУЗСКИХ НАРРАТИВНЫХ ТЕКСТАХ XX ВЕКА

Стаття присвячена динаміці функціонування номінації зорового сприйняття у французьких наративних текстах ХХ століття. Здійснюється якісний і кількісний аналіз номінацій зорового сприйняття (ЗС) у французькій мові. Порівнюються дані із функційного навантаження на лексико-семантичне поле зорового сприйняття, на лексико-семантичні групи ЗС і…

Ілля Данилюк – ВИКОРИСТАННЯ БУКВЕНОЇ МАСКИ ДЛЯ ЧАСТИНОМОВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СЛОВОФОРМ

У статті описано метод автоматичного визначення частиномовної приналежності довільної словоформи на основі її буквеної маски, що може бути частиною системи автоматичного аналізу тексту або інструментом автоматичного розмічування корпусу текстів. Пропонований підхід спирається на припущення, що комбінація літер на позначення голосних…

Оксана Усова – СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ АНТРОПОЕТОНІМІВ МАЛОЇ ПРОЗИ ВАЛЕР‟ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО

У статті досліджується одна з актуальних проблем поетонімології – функціонування антропоетонімів у художньому тексті (на матеріалі оповідань і новел В. Підмогильного). Розглянуто і проаналізовано структуру антропоетонімів оповідань і новел, визначено їхні функції, виявлено своєрідність ономастичного письма автора. Ключові слова: андронім,…

Ольга Жвава – ОСОБЛИВОСТІ ЗБИРАННЯ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ РОДИННИХ ОБРЯДІВ

Стаття присвячена проблемам збирання мовного матеріалу родинних обрядів Поділля. Описано основні труднощі, що стосуються не тільки фактичного збирання мовного матеріалу, а й встановлення моделі родинних обрядів за допомогою спеціально складеної програми-питальника. У статті зазначається складність обрядового тексту, який ілюструє характер…

Лариса Лисак, Ольга Болкова – СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛЕКТ СТУДЕНТСТВА ТЕХНІЧНОГО ВИШУ: КОНЦЕПТОСФЕРИ, СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ

Проаналізовано тематично-концептний склад соціолекту студентів технічного ВНЗ, вичленовано основні функції досліджуваних соціолектизмів, з‘ясовано джерела та шляхи поповнення, розширення та оновлення студентського соціального діалекту. Ключові слова: діалект, соціолект, соціолектизм, жаргон, сленг, жаргонізм, сленгізм, соціолінгвістика. Соціальна ідентифікація сучасного студентства як важливий механізм…

Анатолій Загнітко – МОВНА СИТУАЦІЯ. СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОРТРЕТ: СТРУКТУРНО- І ФУНКЦІЙНО-ТИПОЛОГІЙНІ ВИЯВИ

Проаналізовано основні диференційні ознаки поняття ‗мовна ситуація‘ і поняття ‗соціолінгвістичний портрет‘, розкрито особливості співвідношення цих понять та визначено їхній статус у соціолінгвістичній системі. Схарактеризовано основні типологійні вияви мовної ситуації в Україні і з‘ясовано напрями її універсалізації, встановлено специфіку варіативності мовної…