Інна Юшковець – ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИКИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ МОВЛЕННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ФРН

У статті розглянута тактика експресивності мовлення, яка дозволяє політику вияв емоцій, власне самовираження. Залежно від обставин і емоційного стану, в якому він перебуває, це можуть бути раціональні та емоційні оцінки. Особливістю цієї тактики є її реалізація на рівні стилістичних і…

Ярина Швець – КОНЦЕПТУАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ У ДИСКУРСІ АРТУРІАНИ

У статті виділено чоловічі та жіночі прецедентні особистості KING ARTHUR, MERLIN, MORDRED, GUINEVERE, MORGANA та LADY OF THE LAKE легенди про короля Артура, проаналізовано лінгвістичні особливості їх актуалізації. У процесі вивчення трьох складових: поняттєвого, образно-оцінного та актуально-оцінного шарів цих ПО…

Татьяна Теличко – «СЛОВО» ДОСТОЕВСКОГО В «РУССКОЙ» ДИЛОГИИ Х. УОЛПОЛА «ТЕМНЫЙ ЛЕС» И «ТАИНСТВЕННЫЙ ГОРОД»

У статті здійснено спробу проаналізувати інтертекстуальні зв‘язки «російських» романів Х. Уолпола «Темний ліс» і «Таємниче місто» з поетикою Достоєвського. Виявлено функцію «текстуальної інтеракції» уолполівських романів, яка в цьому випадку уможливлює діалог Англії і Росії. «Слово» Достоєвського, до якого вдається англійський…

Інна Сахарук – СФЕРИ-ДЖЕРЕЛА ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

Статтю присвячено особливостям функціонування прецедентних феноменів в текстах друкованих українських ЗМІ та визначенню основних сфер-джерел виникнення прецедентності. Виділено джерела прецедентності за національною ознакою. Ключові слова: прецедентний феномен, сфера-джерело, логоепістема. Прецедентність є складним і багатовимірним поняттям, яке однаковою мірою стосується як…

Олена Сарбаш – ЛЕКСИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЗАДОВОЛЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВАХ

Робота присвячена вивченню мовної об‘єктивації емоційного концепту ЗАДОВОЛЕННЯ. Подається порівняльний аналіз лексичних засобів вербалізації досліджуваного концепту в трьох різноструктурних мовах – англійській, українській та новогрецькій, що дозволяє визначити та описати національно-культурну специфіку його представлення у лінгвокультурі кожного з етносів. Ключові…

Антоніна Самковська – ПРОСОДИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПЕВНЕНОГО ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Дослідження присвячено виокремленню та опису просодичних характеристик впевненого публічного мовлення політиків. Запропоновано дефініцію поняття ―просодія‖, підкреслено її тісний взаємозв‘язок з іншими мовними рівнями у передачі смислового потенціалу впевненого висловлення, описано ключові функції просодії. Визначено арсенал релевантних просодичних компонентів, що притаманні…

Юрій Полєжаєв – ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМНА ЗАЯВА ЯК ТИП ТЕКСТУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Стаття присвячена вивченню передвиборчої програмної заяви кандидатів у президенти як окремого типу тексту політичного дискурсу, що дозволило виявити інваріантні й варіативні текст-типологічні ознаки з метою встановлення інтегральних та диференційних ознак. Доведено залежність прагматичного потенціалу типу тексту від особливостей функціонування лексики…

Наталия Пырлик – РЕЧЬ А. МЕРКЕЛЬ 18 МАРТА 2008 г.: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

У статті розглядається промова А. Меркель у Кнесеті з нагоди 60-річчя утворення держави Ізраїль. Ця промова канцлера ФРН є знаковим явищем в політичній комунікації як за формою, змістом, місцем виголошення, так і за мовою виступу. У статті описані мовні засоби…

Ольга Павлович – ПОНЯТТЯ СТРУКТИВУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: КВАЛІФІКАЦІЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ

Визначено поняття структивів. Виявлено статус структивних конструкцій щодо мовленнєвого акту. З’ясовано функціонування структивних конструкцій на рівні дискурсу. Охарактеризовано кваліфікаційні ознаки та типологійні вияви структивів. Ключові слова: дискурс, комунікація, мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, структив. Щоденно ми стаємо учасниками процесів комунікації, у…

Роман Назар – ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ РЕПОРТАЖУ В ПУБЛІЦИСТИЦІ: ОСОБЛИВОСТІ Й ЗАКОНОМІРНОСТІ

Розглянуто етапи становлення репортажу у вітчизняній публіцистиці, простежено особливості, закономірності та критерії жанру, визначено функції, цілі, предмет і об‘єкт репортажу. Ключові слова: репортаж, публіцистика, теорія жанру, інформаційний жанр. У системі типології жанрів сучасної публіцистики провідне місце займає репортаж. Вивчення історії…

Ольга Молокова – ВЕРБАЛЬНЕ МАРКУВАННЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ ПСЕВДОАВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ П. МОДІАНО

У статті здійснена спроба дослідити художній простір псевдоавтобіографічної прози П. Модіано крізь призму теорії можливих світів, зосереджуючи увагу на ретроспективному світі. Дослідження останнього здійснено шляхом виокремлення його основних вербальних маркерів за допомогою когнітивного аналізу. Ключові слова: можливий світ, ретроспективний світ,…

Марина Михальченко – НЕЙТРАЛЬНЕ ДЛЯ ОЦІНКИ В АКСІОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто специфіку категорії оцінки в українській мові. Проаналізовано особливості нейтральної оцінки, з‘ясовано її функції та сферу поширення. Висвітлено питання кореляції норми та нейтральної оцінки. Окрему увагу приділено градації оцінки. Ключові слова: градація оцінки, нейтральне для оцінки, норма, негативна…

Ірина Винокурова – СТИЛІЗАЦІЯ НА ФОНЕТИЧНОМУ І ГРАМАТИЧНОМУ РІВНЯХ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ФІДЕЇСТИЧНОСТІ В ТРИЛОГІЇ «ВОЛОДАР КІЛЕЦЬ» Дж.Р.Р. ТОЛКІНА

Відстежено вживання фонетичних, графічних і граматичних засобів стилістики у трилогії «Володар кілець» Дж.Р.Р. Толкіна. Визначено їхню роль у створенні вторинної реальності. З‘ясовано основні функції, проаналізовано психологічний і естетичний ефект. Ключові слова: стилізація, архаїзація, архетип, можливі світи, фідеїстичність, діакритичний знак, стилістичне…

Віра Школяренко – МОДИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ПРОТЯГОМ XI-XIV СТОЛІТЬ

Розроблено новий підхід до вивчення фразеологічного складу з позиції діахронічного аспекту лінгвокультурології, який полягає у виявленні національно-культурних чинників, релевантних для формування фразеологічної системи середньоверхньонімецької мови, визначено критерії встановлення національно- культурної специфіки фразеологізмів. Ключові слова: середньоверхньонімецька мова, усталене словосполучення, фразеологічна одиниця,…

Римма Монастирська – МОДЕЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ (ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ)

Запропоновано схему ідеографічної парадигми термінів правової галузі з метою їх систематизації, встановлено найвищу ланку ієрархії – архіполе “Відношення”, виділено тематичні угруповання юридичних термінів на позначення понять підгалузей права. Ключові слова: термін, юридичний термін, змістова системність, ідеографічна парадигма. Систематизація термінологічних юридичних…