Ельвіра Мініахметова – ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ МІКРОПОЛЕ «ПРАВДИВІСТЬ/НЕПРАВДИВІСТЬ ВИСЛОВЛЮВАННЯ» У СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

У даному дослідженні представлена семантика внутрішньої форми, характеристика компонентного складу та детальна класифікація за мікрогрупами турецьких фразеологічних одиниць зі значенням правдивості та неправдивості висловлювання. Ключові слова: фразеологічна одиниця, правдивість / неправдивість висловлювання, мікрогрупа. Фразеологізми, будучи результатом тривалого історичного розвитку, фіксують…

Анастасія Зеніна – ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА ЗАПОЗИЧЕННЯ У СПІВВІДНОШЕННІ З ПОНЯТТЯМИ НЕОЛОГІЗМ ТА ІННОВАЦІЯ

Стаття присвячена встановленню лінгвістичної природи запозичення в контексті динаміки лексико- семантичної системи мови. Простежено моделі співвідношення понять запозичення, неологізм, інновація. Ключові слова: запозичення, інновація, мовна динаміка, мовні контакти, неологізм. Мова як функціональна система одиниць живиться і збагачується переважно із внутрішніх…

Людмила Бороденко – ПОЗИЦІЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ІНШОМОВНИХ СЛІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті аналізується актуальна у лінгвістичній літературі проблема адаптації іншомовних лексем, особлива увага приділяється етапам пристосуванню запозичених слів, розглядаються основні типи освоєння іншомовної лексики на різних рівнях мови. Ключові слова: адаптація, лексема, пристосування, семема, асиміляція, мова-реципієнт. Пристосування іншомовних слів вважається…

Олена Чорна – ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА ЗАСОБАМИ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ

У статті запропоновано оригінальну класифікацію комунікативних стратегій; схарактеризовано типові комунікативні стратегії, що формують імідж президента; виокремлено їхні типи та види, описано засоби вербалізації названих елементів. Ключові слова: імідж, комунікативна стратегія, типи та види комунікативних стратегій, маніпулювання свідомістю. Антропоцентрична спрямованість сучасних…

Ольга Ситенко – ІМЕННА КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА: ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРУДНОЩІ

Стаття присвячена дослідженню форм числа англійських та українських іменників, аналізу ізоморфних та аломорфних структуральних та денотативних ознак аналізованого граматичного явища. Особлива увага фокусується на визначенні граматичних труднощів перекладу форм числа англійських та українських іменників, розглядаються коректні способи перекладу таких граматичних…

Oksana Putilina – HISTORICAL AND CONTEMPORARY FACTORS OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE PRESENT-DAY ENGLISH LANGUAGE IN COMPARISON WITH UKRAINIAN ONE: CONFLICT OR COOPERATION?

Стаття присвячена характеристиці лексичних процесів у сучасній англійській мові (у зіставленні з українською), встановленню природи і причин історичних змін в лексичному складі англійської мови (порівняно з українською), розмежуванню літературної / розмовної форми функціонування англійської мови (у зіставленні з українською), кваліфікуванню…

Ірина Шкіцька – ПРИЙОМИ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВОВОЇ ФУНКЦІЇ КОМПЛІМЕНТАРНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ У МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МАНІПУЛЯТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОЗИТИВУ

У статті компліментарне висловлювання розглядається як засіб здійснення впливу в межах реалізації маніпулятивної стратегії позитиву. Виокремлено й описано прийоми, що дозволяють підсилити впливову функцію компліментів; охарактеризовано мовні засоби, за допомогою яких вербалізуються ці прийоми. © Шкіцька І.Ю., 2012 ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ….

Олена Шатілова – СПОНУКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКВІВАЛЕНТІВ РЕЧЕННЯ

Простежено історію вивчення нечленованих речень. Досліджено їх структуру та особливості морфологічного оформлення. З‘ясовано статус спонукальних синтаксично нечленованих речень, виявлено їх особливості. Здійснено спробу доповнення класифікації спонукальних еквівалентів речення. Ключові слова: нечленоване речення, еквівалент речення, спонукальне речення, конструкція. Питання про еквіваленти…

Олена Таукчі – РЕТРОСПЕКТИВА ЛІНГВІСТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ СПОЛУЧУВАНОСТІ МОВНИХ ОДИНИЦЬ

Проблема лексичної сполучуваності, що завжди викликала підвищений інтерес дослідників, у наш час набуває нового звучання. Не підлягає сумніву, що феномен лексичної сполучуваності має потребу в однозначному й чіткому визначенні. Цим значною мірою був визначений вибір теми нашої статті. Ключові слова:…

Вікторія Сопачова – АНАЛІТИЧНІ ПРЕДИКАТИВНІ СИНТАКСЕМИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗМІНИ СТАНУ У ДВОСКЛАДНИХ ТА ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У статті аналізуються аналітичні предикативні синтаксеми, які передають значення зміни стану, у двоскладних і односкладних реченнях української мови. Автор установлює структуру та семантику таких синтаксем, визначає залежність структури і семантики аналітичних предикативних синтаксем від типу речення. © Сопачова В.В., 2012…

Ганна Ситар – ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ РЕЧЕННЯ, ПОБУДОВАНІ ЗА МОДЕЛЛЮ Який N1 Copf, В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Статтю присвячено дослідженню особливостей семантики та структури синтаксичних фразеологізмів, побудованих за моделлю Який N1 Copf. З‘ясовано чинники, що формують їх семантику, розмежовано основні семантичні відтінки, реалізовувані за допомогою цих речень. Встановлено варіанти реалізації їх структурної схеми, виявлено особливості лексичного наповнення…

Ірина Святобаченко – АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ РІВНОЦІННИМИ ЧАСТИНАМИ

Досліджено теорію актуального членування речення, закономірності виокремлення комунікативних категорій, що адекватно відбивають механізм членування речення на тему та рему, відповідно до комунікативного навантаження кожного з компонентів. У статті на прикладі безсполучникових складних речень із рівноцінними частинами (українська, російська та англійська…

Валерія Пилипак – СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ З ЧАСТКОЮ БИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЯК ВИРАЗНИКИ ЕГОЦЕНТРИЧНОГО ЗМІСТУ „ТАМ‟

Стаття продовжує цикл публікацій автора з дослідження егоцентричної природи мовних одиниць в українській мові. Розглянуто різні типи синтаксичних конструкцій з часткою би щодо вираження ними семантико-прагматичного змісту ‗там‘, який є вказівкою на позиціонування висловлення поза сферою впливу суб‘єкта мовлення. Конкретизація…

Людмила Островська – ВИРАЖЕННЯ ЛОКАТИВНО-ПРОСТОРОВОЇ СЕМАНТИКИ АТРИБУТИВНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ

Висвітлено формально-синтаксичні й семантичні особливості атрибутивних конструкцій, які виражають локативно-просторове значення. Ключові слова: атрибутивні відношення, локативно-просторова семантика, атрибутивна конструкція, система атрибутивних компонентів. Атрибутивні конструкції, які складають периферію категорії атрибутивності, виражають синкретичні семантико-синтаксичні відношення. Периферійні атрибутивні форми переважно зберігають семантику вихідної…

Ирина Сенина – СТРОЕВЫЕ СЛОВА. КЛАССИФИКАТОРЫ КАК ОДИН ИЗ РАЗРЯДОВ СТРОЕВЫХ СЛОВ, ФУНКЦИИ КЛАССИФИКАТОРОВ

У поняття «стройові слова» можуть бути об‘єднані одиниці повнозначних частин мови, що за невизначеності денотативного складника в семантиці в певних позиціях набувають ознаки факультативності й виражають відношення різних типів між номінованими реаліями. Такими стройовими словами з-поміж інших є класифікатори –…