Орєхов Валерій – ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ АТРИБУТИВНИХ ПРИІМЕННИКОВИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

Стаття присвячена вивченню комунікативної будови атрибутивних приіменникових складнопідрядних речень з інтерпозитивною та постпозитивною підрядною частиною. Розглядається залежність актуального членування зазначених складнопідрядних конструкцій від їхньої організації у формально-синтаксичному та семантико-синтаксичному аспектах. Ключові слова: тема, рема, комунікативний, ярус. © Орєхов В.В., 2006…

Ольга Новікова – СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАНТІВ ЗУМОВЛЕНОСТІ

У роботі подано типологію детермінантних членів речення зі значенням зумовленості, проаналізовано досвід провідних мовознавців з цього питання, розглянуто семантичні та морфологічні особливості детермінантів цього типу, значна увага приділена структурним різновидам детермінантних членів речення зі значенням зумовленості. Ключові слова: детермінант, детермінантний…

Наталя Меркулова – СПЕЦИФІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК СПОСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ

Стаття присвячена проблемам комунікативної граматики. Зокрема в роботі розглядаються способи актуалізації. Серед ремоідентифікаторів українського мовлення аналізуються повтори і реми, програмовані валентністю предикатів. На такі способи актуалізації звернуто увагу вперше. Вони є досить частотними в українському мовленні і потребують детального дослідження….

Галина Кутня – ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ МОДИФІКАЦІЙ ПРЕДИКАТІВ ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті проаналізовано структурно-семантичні модифікації, що стосуються транспозиційних переходів предиката процесу та впливають на його формально-граматичні параметри (модифікації фазовими та модальними словами, переміщення у позиції обставинного, атрибутивного та субстанційного компонентів). Ключові слова: предикат процесу, транспозиція, структурно-семантичні модифікації. У сучасних граматичних…

Наталя Ковальова – СУБ’ЄКТНО–ОБ’ЄКТНІ ВІДНОШЕННЯ ТА КОМПОНЕНТНІ СХЕМИ В ДОПУСТОВОМУ РЕЧЕННІ

Стаття продовжує аналіз семантичних компонентів односуб’єктного та двосуб’єктного допустового речення в українській науковій мові. У ній розглянуто різні компонентні схеми допустових речень залежно від кількості суб’єктів, об’єктів та предикатів, мотивованих відповідним пропозитивним змістом. Ключові слова: допустове речення, суб’єкт, об’єкт, предикат,…

Тетяна Коник – УПОДІБНЕННЯ СЛОВОФОРМ ІЗ РІЗНИХ ПРЕДИКАТИВНИХ ОСНОВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена проблемі уподібнення словоформ сучасної української мови, яке посідає особливе місце в системі різних засобів вираження синтаксичної зв’язності окремих компонентів певного мовленнєвого ланцюга. Поданий матеріал являє собою спробу дати систематичний опис конструктивно значущих випадків уподібнення словоформ із різних предикативних…

Екатерина Виноградова, Анна Ситарь – МОДАЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ЖЕЛАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С АКЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕДИКАТАМИ В РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

У статті аналізуються модальні модифікації бажання речень із акціональними предикатами в зіставленні з модальними модифікаціями необхідності. На матеріалі російської та української мов пропонується класифікація модальних моделей за різними критеріями – наявністю / відсутністю модального слова, його частиномовним статусом, синтаксичною зміненістю…

Ольга Виноградова, Євгенія Коваленко – ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЕКСПРЕСИВНОГО СИНТАКСИСУ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

Стаття присвячена дослідженню функціонування різних типів конструкцій експресивного синтаксису в сучасних українських рекламних текстах. У роботі подано аналіз і класифікація рекламних текстів, які мають структуру сегментованих, парцельованих та приєднувальних конструкцій, з’ясовано роль і функціональне призначення експресивних конструкцій на рівні рекламного…

Інна Щукіна – СТАТУС ПРИЧИНОВИХ ПРИЙМЕННИКІВ У КОМУНІКАТИВНІЙ СТРУКТУРІ ВИСЛОВЛЕННЯ

Стаття присвячена з’ясуванню характерних особливостей функціонування причинових прийменників у комунікативній структурі висловлення. Особлива увага приділена питанню взаємодії одиниць різних мовних рівнів (морфологічного, синтаксичного, комунікативного). Ключові слова: тема, рема, актуальне членування висловлення, причиновий прийменник, детермінант. Сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується зростанням…

Оксана Щепка – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ КОМПАРАТИВІВ: КВАЛІФІКАЦІЙНІ І ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ

У статті висвітлено питання про граматичні категорії компаративів, виявлено їхні кваліфікаційні і диференційні ознаки, з’ясовано особливості їх репрезентації у формах вищого ступеня порівняння, встановлено закономірності їх ієрархії. Ключові слова: компаратив, граматична категорія, валентність, вид, час, рід, число, відмінок. У сучасному…

Рина Суздуки – СТРУКТУРА СЛОВОФОРМ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ-КОРРЕЛЯТОВ ПРЕДЛОГА

Статтю присвячено розгляду іменників, які в російській, українській та інших слов’янських мовах у деяких своїх словоформах системно виступають у функції прийменника і приєднують до себе як керовану одиницю числівник або квантитативно-іменні сполучення. Ключові слова: прийменник, параметр, квантитатив, словоформа, корелят прийменника,…

Фёдор Панков – СИСТЕМА КАТЕГОРИАЛЬНЫХ КЛАССОВ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЯХ ЛЕКСИКИ)

У статті на прикладі категорії частин мови розглядаються два принципи наукового дослідження – класифікація і систематизація. Зроблено спробу нового бачення категорійних класів слів у вигляді системи бінарних опозицій на прикладі російської мови. Виділено ядро і периферію категорії, показано її польову…

Володимир Мозгунов – ОСОБЛИВОСТІ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ У РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

Стаття присвячується проблемам вираження модальних значень у рекламному тексті як засобам персвазії. Аналізуються відповідні форми дійсного, умовного та наказового способів та їх співвідношення з алетичною та епістемічною модальністю. Ключові слова: рекламний текст, персвазія, модальність, алетична модальність, епістемічна модальність. Граматичні форми…

Czesław Lachur – O JEDNYM Z FRAGMENTУW SEMANTYCZNEJ KATEGORII ABLATYWNOŚCI W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH (NA MATERIALE JĘZYKA POLSKIEGO)

Категорія аблативності становить один з компонентів семантичної категорії простору, який у найбільш загальному вигляді вказує на віддалення якого-небудь предмета від певного орієнтира – локума. Категорія аблативності є національно індивідуалізованою. В статті подані результати аналізу іменних груп з прийменником „znad”. Ці…

Кущ Наталія – ПРИЙМЕННИК: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ, ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОЗНАКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття продовжує ряд публікацій, присвячених вивченню прийменникової системи української мови. Розглядаються лексико-граматичні та структурні особливості прийменників. Ключові слова: прийменник, лексико-граматичні ознаки, структура. Прийменникова система української мови викликає постійний інтерес мовознавців своєю багатогранністю й неосяжністю. Її розвиток, становлення й функціонування є…