Ірина Кудрейко – ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПАРАМЕТРИ МОВНОЇ НОРМИ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ МОВЛЕННЯ МЕШКАНЦІВ МАЛИХ МІСТ ДОНЕЧЧИНИ)

У статті розглядається питання про стан культури української мови на граматичному рівні. З цією метою досліджується рівень мовленнєвої компетенції учнів загальноосвітніх шкіл м. Макіївки. Значна увага приділяється чинникам, які впливають на оволодіння українською літературною мовою під час навчального процесу в…

Євдокія Кравченко, Наталя Колтакова – УКРАЇНСЬКИЙ ЛІНГВОПУРИЗМ І КУЛЬТУРА МОВИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТЛІ

Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених проблемам унормування української літературної мови у ХХ ст. У статті аналізуються процеси пурифікації – специфічної форми ставлення особи та етносу до мовних норм, охарактеризовано динаміку пуристичних тенденцій в українській літературній мові ХХ ст., виявлено…

Мария Конюшкевич – ПРЕДЛОГ КАК СИНТАКСЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФОРМАНТ И СТРУКТУРА СИНТАКСЕМЫ

У статті розглядається розширення прийменникової системи сучасної білоруської мови за рахунок аналітичних утворень типу у сферы інтарэсаў, з глыбіні вякоў. Обґрунтовується погляд на прийменник як синтаксемоутворювальний формант, що дозволяє визначити особливості структури синтаксем з комплетивними відношеннями. 1 Настоящее исследование выполнено…

Анатолій Загнітко – МОРФОЛОГІЧНА І СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА КАТЕГОРІЇ СТАНУ І ПОЛЯ СТАНОВОСТІ

Розглянуто статус категорії стану дієслова, проаналізовано особливості співвідношення / неспіввідношення категорійних форм стану з формами рефлексивності, реципрокальності, прокоментовано специфіку внутрішньої парадигми категорійних форм стану дієслова й визначено параметри функціонально- семантичного поля стану і місце в ньому категорійних форм стану дієслова….

Ілля Данилюк – ТИПОЛОГІЯ РІВНІВ СИНКРЕТИЗМУ І КЛАСИФІКАЦІЯ СИНКРЕТИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ЧАСТИНОМОВНОМУ АСПЕКТІ

У статті розглядається проблема синкретизму як загальномовного кількарівневого явища. Окреслюються межі синкретизму, будується класифікація синкретичних одиниць, простежується зв’язок і перспективи використання такої типології у прикладних розробках, зокрема системах автоматичного аналізу мовлення. Ключові слова: синкретизм, функція, форма, значення, рівень, частина мови….

Олена Таукчі – УЧЕННЯ ПРО ЛЕКСИЧНУ СПОЛУЧУВАНІСТЬ У СВІТЛІ КАРДИНАЛЬНОГО ПОВОРОТУ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

У статті подається спроба пояснити, яким чином заглиблення в проблему лексичної сполучуваності зумовило відмову від традиційного уявлення про мову як про абстрактну систему. З погляду ситуації, що склалася в сучасній лінгвістиці, мова – це гігантський мнемонічний конгломерат без єдиної будови,…

Ольга Сальникова – ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЯК СПОСІБ ДЕСКРИПЦІЇ МОВИ

Стаття присвячена теоретичному дослідженню польової моделі системи мови, зокрема розглядаються та аналізуються основні положення функціонально-семантичного поля як одного з основних способів вивчення та опису лексико-граматичного матеріалу на основі спільності семантичних та функціональних ознак. Висвітлюється питання щодо можливостей дослідження певних мовних…

Валерія Пилипак – ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ОПОЗИЦІЯ ‘ТАМ’ – ‘ТУТ’ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРО СЕМАНТИЧНІ ОПОЗИЦІЇ

У статті розглянуто рівень вивчення в сучасному мовознавстві семантичних опозицій ‘правда’– ‘неправда’, ‘внутрішній’–‘зовнішній’, ‘свій’–‘чужий’, ’чоловік’–‘жінка’, ‘правий’ – ‘лівий’ та ін. Проаналізовано особливості вираження семантичної опозиції ‘там’–‘тут’ в українській мові. Ключові слова: семантична опозиція, семантичні відтінки, мовець, суб’єкт дії. Згідно із…

Николай Луценко – ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

У статті автор продовжує знайомити читача зі своїми етимологічними спостереженнями. Виклад базується на подоланні консерватизму традиційної етимології. Використовуються нові ідеї, що стосуються семантичної сторони мови, а також тенденцій розвитку голосних і приголосних звуків. Слово як таке тлумачиться як результат предикативного…

Жанна Краснобаєва-Чорна – ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОНЦЕПТУ (ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОРИ)

У статті з’ясовується проблема тлумачення терміна “концепт” у науковій літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. Зокрема розглядаються основні конкретизатори концепту у філософському та лінгвокультурологічному аспектах. Пропонується авторська дефініція концепту на основі зазначених векторів з урахуванням даних логіки, коґнітології, психолінгвістики….

Aleksander Kiklewicz – MODEL SEMIOTYCZNY PARADYGMATУW FILOZOFII JĘZYKA

У статті обговорюються фундаментальні проблеми сучасної філософії мови, а саме — типологія лінгво-філософських парадигм. Автор пропонує оригінальну концепцію парадигм філософії мови, яка ґрунтується на функціональному й ергономічному уявленні про сутність природних мов. Розглядаються п’ять типів парадигм: 1. традиційна (формалістична), 2….

Майя Всеволодова – ЯЗЫК КАК СИСТЕМА И СИСТЕМНОСТЬ КАК АТРИБУТ ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ

У статті аналізуються мовні факти, системні в межах категорії прийменника. З’ясовується структура функціонально-граматичного поля прийменників. На прикладі російської мови розглядається дихотомічна система, яку формують типи морфосинтаксичної структури прийменникових одиниць. Ключові слова: мова, прийменник, система, системність, функціональна граматика. Проблема «Язык как…

КОНЦЕПТУАЛЬНА Й МОВНА КАРТИНИ СВІТУ ЯК ПОХІДНІ ЕТНІЧНИХ МЕНТАЛІТЕТІВ – Наталія Венжинович

Стаття присвячена опису особливостей, що проявляються у взаємозв’язку й взаємозалежності етнічних менталітетів та концептуальних і мовних картин світу. Подається визначення кожного із наведених термінів. Авторка наголошує на тому, що концептуальна картина світу є первинною порівняно з мовною. Однак саме остання…

ВСТУП

Пропонований чотирнадцятий випуск серії “Лінгвістичні студії” постає своєрідним зрізом стійкого інтересу до цілого ряду мовознавчих проблем й у своєму змісті репрезентує перебіг дослідження різноманітних аспектів і вимірів мовних ярусів: морфологічного, лексичного, словотвірного, семасіологічного, синтаксичного, стилістичного з простеженням особливостей міжрівневої взаємодії…