CONTENTS

THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION J. A. BAGMUT. Translations of K. Marx «Capital» into Ukrainian BORYS TEN. Notes on Rhythmics of Hexameter PROBLEMS OF PRESENT-DAY LIFE OF LANGUAGE L. S. PALAMARCHUK. L. A. YURCHUK. Principles of Creation of the Ukrainian…

ЮЛІЙ РОМАНОВИЧ ГЕДНЕР

(1897— 1966) Юлій Романович Гепнер належ ить до тієї плеяди вчених, які все своє свідоме ж иття присвятили служінню рідній Батьківщ ині,-лю бим ій науці, справі виховання філологів. Закінчивши 1922 р. Х арківський держ авний університет ім. О. М ….

I. К. БIЛОДІД, КАМЕНЯР УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА. К., «Наукова думка», 1966, 66 стор.

Мова творів I. Франка і його лінгвістичні погляди були вже об’єктом спеціальних досліджень. Однак лише після видання творів великого Каменяра у двадцяти томах ши­ рокому читачеві стала приступна його основна творча спадщина. До 110-річчя з дня на­ родження І. Франка…

ВСТУП ДО ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ВИВЧЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ

[АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ PCP, ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПО­ ТЕБНІ]. За редакцією О. С. МЕЛЬНИЧУКА.— К., «Наукова думка», 1966, 596 стор.   Серед компендіів з слов’янського мовознавства, традиція яких починається ще в ії праць О. Востокова та Й. Добровського…

А. А. ПОТЕБНЯ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (Неопублікована праця)

Утворенню і значенню коротких та повних форм прикметників у слов’янських мо­ вах приділялось багато уваги у вітчизняній та зарубіжній лінгвістичній літературі Ю. X- Востоков, Ф. Міклошич, О. О. Потебня, А. Лескін, А. Мейе, О. М. Селищев, б. П- Обнорський, О….

Як Вас звуть? Де Ви живете? А чи знаете Ви свій край?

Редакція журналу „Мовознавство“ просить Вас відповісти на питання цієї аннети. Заповніть аннету, відріжте сторінну, енлейте її береги, нан/іеите марну і відішліть нам 1. Ваше прізвище, ім’я, по батькові ……. 2. Рік народження . . 3. Місце наро­ дження 4. Освіта…

СЕМАНТИЧНІ ВІДТІНКИ СЛІВ

Упертий, наполегливий, настійливий, настійний, настирливий. В ук­ раїнській мові у значенні «твердий, непохитний у прагненні до чогось, у здійсненні чогось» уживаються слова наполегливий, упертий. «Вона була дівчина наполеглива, вольова» (В. Кучер); «Сумною че­ редою ,тяглись роки злигоднів і наполегливої праці»…

О. С. СТРИЖАК ОХТИРКА ЧИ «АХТИРКА»?

Місто Охтирку (нині районний центр Сумської області, що лежить на одпойменній лівій притоці р. Ворскли) заснували в 1641 р. українські се­ ляни і козаки, які втекли від панського гніту. У документах 1646 р. воно згадується у формі Ахтыр серед «слобід»…

Л. Г. СКРИПНИК ПИСЬМЕННИК І МОВА ЕПОХИ

Один із перших дослідників творчості П. Панча академік О. І. Білець- кнй ще у 1930 р. писав: «Петро Панч належить до плеяди письменників, що їх породив Жовтень і що вони разом з тим, як росте Радянська Україна, виростають на письменників…

Т. К . ЧЕРТОРИЗЬКА МОВНІ ПИТАННЯ У ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ

$сс, що пов’язане з мовою, її виникненням і розвитком, взаємостосунками різних мов, їх збагаченням, із культурою мовлення, сьогодні глибоко хвилює кожного. «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людЬького духу, й о г…

М. А. ЖОВТОБРЮХ. ПРО ОДИН ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В останні десятиліття комунікативні функції української літературної ви з н а ч н о розширилися, ускладнилися і збагатилися. Українська літе* м° У рн а мова функціонує тепер у всіх сферах життя й діяльності україн ­ к о ! соціалістичної нації….

В. Т. КОЛОМІЄЦЬ КОЗА БЕДРА, ЩЕДРИК-БЕДРИК І СОНЕЧКО-БАБАРУНКА

В українській мові, як і в інших мовах світу, існує значна кількість етимологічно неясних слів. У мовознавстві поки що немає ніяких даних ні щодо генетичного зв’язку цих слів з будь-якими Іншими словами, ні щодо їх давніш их значень. Особливо це…

М. М. ПЕЩАК. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ І АВТОМАТИЗАЦІЯ У МОВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ЗЗротягом останнього часу в українському мовознавстві спостерігається перехід від дослідж ень, що ведуться окремими індивідуумами, до органітоваиої роботи цілих наукових колективів- Такни процес розвитку мовознавчої науки веде не просто до механічного по* єднання фізичних і розумових можливостей більшого чи меншого…

I. I. KOBAЛИК СЛОВОТВОРЧИЙ РОЗРЯД АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ В СУЧАСНІЙ НИЖНЬОЛУЖИЦЬКІЙ МОВІ

16 лютого 1967 року минуло 60 років з дня народження доктора філологічних наук професора Львівського державного університету ін. їв. Франка Івана Івановича Ковалика. Щиро вітаючи ювіляра, редакція пропонує увазі читачів на- укову розвідку І. 1. Ковалика. У сучасній нижньолужицькій мові,…

Г. М. ГНАТЮК ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ У ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Лексикографія за своею природою тісно пов’язана з іншими галузями науки про мову — лексикологією (включаючи семасіологію), стилісти­ кою, граматикою — і широко використовує здобутки їх досліджень. Ви­ користання даних кожної із названих галузей мовознавства варіюється у словниках залежно від їх…