Л. С. ПАЛАМАРЧУК, Л. А. ЮРЧУК ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ідея створення великого словника української мови тлумачного типу з а р о д и л а с я в колах передових культурних і наукових діячів нашої Віт­ чизни ще в минулому столітті, проте відповідні умови для втілення цієї ідеї в…

Борис ТЕН. НОТАТКИ ПРО РИТМІКУ ГЕКЗАМЕТРА

Вироблена стародавніми аедами в грецьких поселеннях на малоазій­ ському узбережжі поетична мова гомерівського епосу, як відомо, не збі- ] гається з якоюсь однією з живих давньогрецьких говірок (іонійською ! еолійською, атгїчвою). не становить і механічної їх суміші, — це органіч-…

Й. А. БАГМУТ УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ «КАПІТАЛУ» К. МАРКСА

В цьому році радянський народ і все прогресивне людство з вдячністю глибокою повагою до автора відзначатиме сторіччя з дня виходу в світ геніальної праці нашої епохи — «Капіталу» К- Маркса, перший том якої був виданий німецькою мовою в 1867 р….

CONTENTS

SLAV PHILOLOGY j_ K- B I L O D I D. The development of Slav philology in the Ukrainian Soviet Socialist R e p u b lic \ S. MELNYTCHUK. The principles of compiling of the Ukrainian Etymolo­ gical Dictionary….

БОРИС ІВАНОВИЧ ЗДАНЕВИЧ (1886— 1966)

Невблаганна смерть вирвала з наших рядів ученого-бібліотекознавця і Лі гвіста, кандидата філологічних наук Бориса Івановича Зданевича. н> Б. І. Зданевич належав до тієї когорти дореволюційної інтелігенції, яка в 1917 не вагаючись сприйняла Велику Жовтневу революцію, активно включилася в проїм* І…

НАУКОВЕ ЖИТТЯ. ХРОНІКА

У вересні минулого року в Києві від­ булася I II Всесоюзна конференція з пи­ тань класичної філології, в роботі якої взяли участь представники 54 міст Ра­ дянського Союзу (наукові співробітники АН СРСР і АН УРСР, викладачі універ­ ситетів. педагогічних, медичних…

С. А. ВЫСОЦКИЙ. ДРЕВНЕРУССКИЕ НАДПИСИ СОФИИ КИЕВСКОЙ XI-XIV вв. вып. I. — К.. «Наукова думка», 1966, 239 стор.

Київський Софійський собор справедливо вважається однією з перлин вітчизня­ ного й світового мистецтва. Реставраційні роботи в Софії Київській 1935—1940 і 1954— 1963 pp. відкрили з-під пізніших нашарувань не тільки старовинний фресковий жи­ вопис, але й численні написи на стінах, в…

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Запитання, справді, цікаве. Вислів цей ніхто ж» гппиди. л < „яви Звичайно ж, не про якийсь особливий витвір укоаїншт? — як назву сТяках П. Мирного: «Через тиждень в Одрад? іа й її и г Г п Я™ •’ИаеТЬСЯ у таких…

Дорогі друзі!

Редакція журналу «Мовознавство» просить Вас відповісти на питання нашої анкети. Заповніть анкету, відріжте сторінку, склейте її береги, наклейте марку і відішліть нам. Якщо хтось із Ваших знайомих теж схоче відповісти на питання анкети, дайте йому переписати її. У цьому номері…

СЕМАНТИЧНІ ВІДТІНКИ СЛІВ

Скоро, швидко. За сучасними словниками, прислівник скоро вживаєте вдвох значеннях: по-перше, для вираження інтенсивності руху, по-друГе ^ в часовому значенні—з відтінком «через деякий час». Отже, за словникам» виходять, що слово скоро своїми значеннями в основному не відрізняється від слова швидко….

Г. М. КОЛЕСНИК У МАЙСТЕРНІ МИТЦЯ СЛОВА (Образок)

Д л я вивчення мовної і мовотворчої практики видатних майстрів слова цінним джерелом є авторські виправлення у різних за часом редакціях творів, а також робочі, або чорнові, автографи, які дають можливість проникнути у творчу лабораторію письменника. Результати такого дослі­ дження…

Л. А. Коробчинська – ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ВІДПРИКМЕТНИКОВИХ ДІЄСЛІВ

У сучасній українській мові від основ якісних прикметників засобя суфіксації творяться перехідні й неперехідні дієслова. Перехідні допомогою суфікса -и- від прикметникових основ вихідної форми 1 (білий білити, чорний — чорнити, старий — старити, молодий — молодипш бадьорий — бадьорити), в…

М. Ф. НАКОНЕЧНИЙ РОЗМАЇТІСТЬ ФОРМ — БАГАТСТВО МОВИ (Про видові форми ВІДДІЄСЛІВНИХ іменників в українській мові)

Радянське мовознавство, грунтуючись на непохитній основі марксизму- ленінізму, виходить з єдино правильного, єдино наукового положення про рівноцінність мов усіх націй і необмежені можливості їх росту й культур­ ного розвитку. Будь-яка національна мова, що нерозривно пов’язана » життям народу, суспільства, як…

А. П. КОВАЛЬ УКРАЇНЦІ В ЮГОСЛАВІЇ

Соціалістична Федеративна Республіка Югославія — країна багатона­ ціональна. Серед націй, що ї ї населяють, є й українці. На югославські землі українці почали переселятися ще понад двісті років тому. Т і з них, що прибули сюди давно (їх нараховується понад ЗО…

Т. В. НАЗАРОВА УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ

Останнім часом посилився інтерес до вивчення українських говорів поза межами УРСР. З кінця 50-х років помітно зростає кількість розві­ док, присвячених українським переселенським говіркам, особливо на території РРФСР — на Кубані, Приазов’ї, Вороніжчині, Бєлгородщині, Надволжі’1. Здійснюватиметься й лінгвогеографічне дослідження цих…