Й. О. ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ

Протягом останніх двох десятиліть українська діалектологія, як і Інші галузі української радянської мовознавчої науки, набула широкого роз­ маху і досягла значних результатів як щодо фактичного опису системи (систем) наших говорів, так і щодо теоретичних узагальнень. Є ряд моногра­ фічних досліджень…

3. Т. ФРАНКО. КЛИМЕНТ ОХРИДСЬКИЙ В ОЦІНЦІ І. Я . ФРАНКА (До 1050-річчя з дня смерті)

Серед сімопочетників — учнів перших слов’янських просвітителів Кирила й Ме- фодія — на особливу увагу дослідників заслуговує Климент Охридський, відомий ще під іменами Климента Болгарського, Словенського і Велицького. Його діяльність, пов’язана з перекладами церковних книг болгарською мовою, оригінальною твор- чістю…

Г. П. ІЖАКЕВИЧ. П. Г. ЖИТЕЦЬКИЙ – ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (До 130-річчя з дня народження)

Визначний український вчений-філолог П . Г . Жнтецький, наукова діяльність якого припадає на другу половину X IX — початок X X ст., з повним правом займає одне, найпочесніших місць у славній когорті українських мовознавців дожовтневого часу Його наукові праці з…

П. П. Плющ ВИДАТНИЙ МОВОЗНАВЕЦЬ І ПЕДАГОГ (До 65-річчя з дня народження Г. А. Левченка)

31 грудня 1966 р . минуло 70 років з дня народження доктопа філологічних наук професора Київського державного університети їм Т. Г. Шевченка Павла Павловича Плюща. Щиро вітаючи ювіляра, редакція пропонує увазі читачів його спогади про видатного українського мовознавця Г. А…

Г. П. ПІВТОРАК ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОГО БІЛОРУСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

В численних студіях наших філологів ще відчувається нестача інформації наукову роботу своїх колег як за рубежем, так і в союзних республіках. Немає ніву, що якби, наприклад, колективи славістів ширше й регулярніше обмінювали * інформацією про свої наукові досягнення і думками…

О. С. МЕЛЬНИЧУК ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Етимологія становить інтерес для суспільства в двох загальних планах— популярно-практичному і науково-теоретичному. Популярно-практичне значення етимологічних даних найбільш помітне в.практиці викладання рідно]І_та споріднених § некх іноземних мов — при морфологічному аналізі дгївіпри засвоєнні іншомовних слів, етимологічно споріднених із словами рідної л…

І. К. БІЛОДІД РОЗВИТОК СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА В УРСР

Слов’янознавство одна з давніх, традиційних галузей наших вітчи­ зняних гуманітарних наук; славістичні дослідження відомі, зокрема, й на Україні ще до Великої Жовтневої соціалістичної революції. Російські й українські вчені-славісти з науковою обгрунтованістю викрили і відки­ нули реакційну, антинаукову сутність «теорії» норманізму,…

CONTENTS

I. K. B I L O D I D, O. S. MELNYTCHUK. Urgent tasks of contemporary linguistics PROBLEMS OF PRESENT-DAY LIFE OF LANGUAGE V M. RUSANIVSKY. Methods of grammatical material research and the theory of grammar L. S. PALAMARTCHUK. Main…

ХРОНІК А

Український ком ітет сла вістів разом з Дніпропетровським державним універси­ тетом ім. 3 0 0 -р іччя возз’єднання України з Росією ЗО вересня — 3 ж о втн я 1966 р. провели у Дніпропетровську V II Респу­ бліканську славістичну конференцію,…

ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Дослідження історії мов народів з багатовіковою традицією писемності н е м о ж н і якщо воно не базується на матеріалі давніх рукописних і друкованих пам’яток pj.‘ них жанрів. Дослідження пам’яток української мови, я к і зберігаються, головним чином архівах…

СЕМАНТИЧНІ ВІДТІНКИ СЛІВ

Робітник, працівник, співробітник. Робітник — це людина, яка пра­ цює на промисловому підприємстві. «Робітник біля верстата заплющив очі, зосереджений» (О. Довженко); «В цей час коридором пройшов робітник у засмальцьованій кепці і фуфайці»; «Був це звичайний робітник, слюсар із харківських майстерень»…

З ІСТОРІЇ СЛІВ – О. Д . Пономарів

Жарт, жартівник, жартун, жартуха, жартома, жартівливий, жарту вати тощо — рос. (обл.) жарт, білор. жарт, пол. żart, чес. żert, словац żart, лит. źartas. У східнослов’янських та литовській мовах слово жар^ Є запозиченням Із ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ, В польську ВОНО прийшло через…

ЕТИМОЛОГІЧНІ ЗАМІТКИ. ЕТИМОЛОГІЯ Й НАРОДНА ЕТИМОЛОГІЯ

Етимологія вивчає походження слів, але не всі слова нашої мови одцЭк І цікавлять етимолога. Походження більшості слів очевидне і спеці ajl°b. науки не потребує, наприклад братик, братній, братерство, братерСЬі}Щ брататися, братання, побратим, що утворені на основі слова бп? Але вже…

С. Я. ЄРМОЛЕНКО СИНТАКСИС ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ МИКОЛИ БАЖАНА

•Миколу Бажана називають майстром карбованого слова, творцем чіф. І ких віршових ритмів, що в них утілена глибока думка і пристрасть поета- громадянина. Будівля Бажанової поезії зводиться на грунті розвиненої І літературної мови, з її багатством виражальних засобів, із складною взає-…

А. П. Критенко ЗВУКОВІ ВАРІАНТИ СЛОВА

Про варіанти слова та їх стилістичну функцію добре уявлення дає вірш незабутнього Максима Рильського: Шумлять за вікном дерева, Не лёгкого хочу труда, Гудуть круглолисті дерева, В легкому, дзвінкому кружлянні І клониться в сон голова, Втішається юнь молода * І вилиться…