В. В. КОПТІЛОВ БАРВИ СЛОВА

Крізь довгі століття проніс наш народ свій дорогоцінний духовим І скарб — рідну мову. Спалахнувши ясним самоцвітом в українських ду*,* І і піснях, вона «алмазом добрим, дорогим» засяяла у творіннях геніальна! І майстрів слова — Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі…

М. КОЧЕРГАН З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ МІСЯЦІВ

„У країнські назви м ісяців становлять значний інтерес я к для дослЬ ~*ків мови, так і для дослідників сум іж них з мовознавством н а у ^ | у тв в різні історичні періоди (деякі з назв сягаю ть своїм…

Л. Л. ГУМЕЦЬКА ІСТОРИЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (Деякі питання теорії і практики укладання словника)

Н а з в а «історичний словник» уживається звичайно в двоякому значенні. По-перше, це словник, що показує історію розвитку словникового складу мови, від перших її фіксацій до сучасного стану, словник, в якому відбиті поступові зміни у лексико-семантичній системі і який…

Р. В. БОЛДИРЄВ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ЯВИЩА СИНТАКСИСУ РОСІЙСЬКОЇ РОЗМОВНОЇ МОВИ НА УКРАЇНІ (ПРИЙМЕННИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ)

Вивчення специфіки російської розмовної і писемної мови — з ураху­ ванням характеру, ступеня і історії взаємодії з мовами спорідненими і не­ спор ідненими — входить до комплексу проблем, пов’язаних з лексико- граматичними студіями в галузі історії російської мови. На існування…

В. С ПЕРЕБИЙНІС ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК НА УКРАЇНІ

Накреслюючи шляхи подальшого розвитку науки в нашій країні, XXIII з’їзд КПРС однією із перших і основних ставить вимогу забезпечити «ши­ роке застосування математичних методів у різних галузях науки і техні­ ки» 1. Ця вимога — результат пізнання логіки розвитку науки,…

Л. С. ПАЛАМАРЧУК ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ Й ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

У період комуністичного будівництва в нашій країні, коли обмін куль* турними цінностями і духовними надбаннями між братніми народами бага­ тонаціонального Радянського Союзу; як і спілкування між людьми, що говорять різними мовами, стали звичайним явищем, особливої вагиЛ першо­ чергового значення набувають…

В. М. РУСАНІВСЬКИЙ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ І ТЕОРІЯ ГРАМАТИКИ

І. Граматика як окрема галузь науки про мову займає особливе місце серед інших лінгвістичних дисциплін. Вона покликана проникати в таєм­ ниці основи мовної структури. Як і в кожній науці, в лінгвістиці прийнято розрізняти об’єкт пізнання — певне явище об’єктивного світу…

I. K. БІЛОДІД, О. С. МЕЛЬНИЧУК АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

Процес перетворення науки у вирішальний фактор «могутнього зростан­ ня продуктивних сил суспільства»1, який відбувається на сучасному етапі комуністичного будівництва, знаменуе початок нової, глибоко відмінної фази в розвитку різноманітних галузей знання. Підкреслення в Програмі партії і документах X X III з…